Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-643-4
Σελίδες: 512
Συγγραφέας: Κ. Χριστοδούλου
Πρόλογος: Λ. Κοτσίρης

Το έργο αφορά όλο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα, τα συγγενικά δικαιώματα, τα τεχνικά μέτρα προστασίας, το software, τις βάσεις δεδομένων, τη συλλογική διαχείριση, τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, τα δικαιώματα μεταδόσεως αγώνων, την ευθύνη παρόχων δικτύου, την Επιτροπή γνωστοποίησης διαδικτυακών προσβολών, το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, το Right of publicity, την πολιτιστική κληρονομιά κ.ά. Ο συγγραφέας πραγματεύεται το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας (το αντικείμενο, το υποκείμενό του, τις απορρέουσες από αυτό ηθικές και περιουσιακές εξουσίες, τους περιορισμούς και την διάρκειά του). Αναφέρεται διεξοδικά στο δικαίωμα εύλογης αμοιβής. Παρουσιάζεται το καθεστώς κατηγοριών πνευματικών έργων που έτυχαν ειδικών ρυθμίσεων, δηλαδή των οπτικοακουστικών, των φωτογραφικών και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις αποκλίσεων από το γενικό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ο συγγραφέας εισάγει ομαλότερα τον αναγνώστη στο δίκαιο των συγγενικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο κεφάλαιο («ειδικές κατηγορίες έργων και δικαιωμάτων»), ο συγγραφέας πραγματεύεται και το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας καθώς και το συναφές right of publicity. Ειδικής μνείας αξίζει η καινοτομία της κατάστρωσης σε ειδική παράγραφο της πραγμάτευσης θεσμών κοινοχρησίας πολιτιστικών αγαθών, όπως οι άδειες Creative commons, τα ορφανά και (ήδη υπό την προτεινόμενη οδηγία για την πνευματική ιδιοκτησία στην ενιαία ψηφιακή αγορά) τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα, η πολιτιστική κληρονομιά κ.τ.τ. Διερευνάται το φαινόμενο του public domain. Τέλος, το βιβλίο κλείνει με συνοπτική έκθεση των αρχών της διασυνοριακής κυκλοφορίας των πολιτιστικών αγαθών και συναφών κανόνων ΙΔΔ. Ο συγγραφέας διδάσκει το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Νομική Σχολή Αθηνών, και το βιβλίο, πέρα από την μεγάλη διδακτική αξία που έχει, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

 • 0
 • Α΄ Εισαγωγή3
 • §1. Προκαταρκτικές σκέψεις3
 • Ι. Ο γενικότερος θεσμός της διανοητικής ιδιοκτησίας3
 • 1. Έννοια και μορφές3
 • 2. Σημασία4
 • 3. Συρροές4
 • ΙΙ. Ιστορική αναδρομή – Φιλοσοφικά θεμέλια6
 • 1. Η αρχική φεουδαλική προστασία6
 • 2. Η διαφοροποίηση του διαφωτισμού6
 • 3. Η προσθήκη του ιδεαλισμού7
 • 4. Συγκλίσεις7
 • 5. Η σύγχρονη αμφισβήτηση8
 • α) Προστατευτισμός – Αστυνόμευση8
 • β) Φιλελευθερισμός – Κοινωνικοποίηση9
 • 6. Προοπτικές: Η αμφίβολη πρόταση του μετακαπιταλισμού9
 • ΙΙΙ. Το πρόβλημα της «νομικής φύσης» της πνευματικής ιδιοκτησίας11
 • IV. Υπερνομοθετικά θεμέλια της πνευματικής ιδιοκτησίας12
 • 1. Ιδιοκτησία12
 • 2. Προστασία της προσωπικότητας και οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου14
 • 3. Δικαίωμα στην έκφραση και την Τέχνη15
 • 4. Εργασία16
 • 5. Στάθμιση προς αντίρροπες αξίες16
 • V. Αρχές17
 • 1. Αρχές της ιδιοκτησίας εν γένει17
 • 2. Αρχές της διανοητικής ιδιοκτησίας18
 • α) Διάκριση άϋλου αγαθού από τον υλικό φορέα αυτού 18
 • β) Αρχή της ανάλωσης 19
 • γ) Αρχή του κλειστού αριθμού 19
 • δ) Αρχή του μερισμού20
 • ε) Αρχή της εδαφικότητας 21
 • στ) Αρχή της κοινωνικής δεσμεύσεως 21
 • 3. Αρχές ισχύουσες αποκλειστικώς στην πνευματική ιδιοκτησία22
 • α) Διάκριση μεταξύ ιδέας και μορφής (idea-expression dichotomy)22
 • β) Αρχή του δημιουργού22
 • γ) Έλλειψη διατυπώσεων πρωτότυπης κτήσης22
 • δ) Καθολικότητα23
 • ε) Αρχές του σκοπού και του καταλοίπου24
 • στ) Μετριασμός της αρχής της κοινωνικής δεσμεύσεως24
 • VΙ. Δημόσια εποπτεία της πνευματικής ιδιοκτησίας – ΟΠΙ24
 • 1. Σκοπός - αρμοδιότητες24
 • 2. Πόροι25
 • 3. Νομική φύση25
 • VII. Πηγές26
 • Β΄ Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας31
 • §2. Αντικείμενο: Το έργο31
 • Ι. Ο γενικός ορισμός του έργου – Κριτήρια προστασίας31
 • 1. Ανθρώπινο δημιούργημα32
 • 2. «Πνευματικότητα»33
 • 3. Εμπειρικώς αισθητό34
 • 4. Πρωτοτυπία35
 • α) Κριτήρια37
 • αα) Δημιουργικό ύψος;37
 • ββ) Στατιστική μοναδικότητα;39
 • γγ) Προσωπική εργασία;41
 • β) Κρίσιμος χρόνος42
 • 5. Οικονομική θυσία44
 • 6. Επιτρεπτό-θεμιτό του έργου44
 • IΙ. Περιπτωσιολογία πνευματικών έργων – Ο θετικός κατάλογος45
 • ΙΙΙ. Ο «αρνητικός» κατάλογος46
 • 1. Πολιτειακά κείμενα47
 • 2. Εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης47
 • 3. Απλά γεγονότα – Ειδήσεις48
 • ΙV. Έκταση της προστασίας48
 • 1. Μορφή και όχι ιδέες 48
 • 2. Αυτοτελής προστασία των μερών του έργου50
 • §3. Υποκείμενο - Πρωτότυπη κτήση του δικαιώματος52
 • Ι. Νομική φύση της δημιουργίας52
 • 1. Ικανότητα; 54
 • 2. Ανάμιξη βοηθητικών προσώπων: Λόγος και αντίλογος55
 • ΙΙ. Έργα συνεργασίας57
 • 1. Έννοια57
 • 2. Εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των συνδημιουργών57
 • 3. Μέγεθος μερίδων58
 • 4. Προς τα έξω σχέσεις59
 • α) Άδειες και συμβάσεις εκμετάλλευσης60
 • β) Αξιώσεις παράλειψης60
 • γ) Άσκηση ηθικών εξουσιών61
 • ΙΙΙ. Συνδυασμοί πλειονοτήτων έργων και δημιουργών61
 • 1. (Απλές) Συλλογές62
 • 2. Συλλογές έργων = συλλεκτικά έργα62
 • 3. Παράγωγα έργα62
 • 4. Σύνθετα έργα 64
 • α) Έννοια64
 • β) Έργα παράγωγα;65
 • γ) Ιδιοκτησιακό καθεστώς66
 • 5. Συλλογικά έργα66
 • IV. Απόδειξη, Τεκμήρια, Πλάσματα68
 • 1. Τεκμήρια ιδιότητας δημιουργού 68
 • 2. Δικαιούχοι κατά πλάσμα69
 • α) Το πρόβλημα και λύση του69
 • β) Σχέσεις του αληθούς δικαιούχου προς τον εκδότη και τρίτους70
 • γ) Σχέση με ιδιοκτησία πάνω σε ορφανά έργα71
 • αα) Σχέσεις πλασματικού και αληθούς δικαιούχου ορφανού έργου προς τρίτους72
 • ββ) Σχέσεις πλασματικού και αληθούς δικαιούχου ορφανού έργου μεταξύ τους72
 • 3. Καταχώριση σε δημόσιο βιβλίο του ΟΠΙ72
 • §4. Περιουσιακές εξουσίες73
 • Ι. Το περιουσιακό δικαίωμα - Γενικά73
 • 1. Σκοπός επαχθής ή μη; 74
 • 2. Δημόσια ή και ιδιωτική χρήση του έργου; 74
 • α) Κοινό75
 • β) Απεύθυνση76
 • 3. Διακρίσεις επί μέρους αποκλειστικών εξουσιών – Πρακτική σημασία77
 • α) Ενσώματη και ασώματη εκμετάλλευση του έργου 77
 • β) Πρωτογενής και δευτερογενής εκμετάλλευση78
 • γ) Οι διακρίσεις του ν. 2121/199378
 • ΙΙ. Αποκλειστικές εξουσίες ενσώματης εκμετάλλευσης80
 • 1. Εγγραφή - αναπαραγωγή80
 • 2. Επεξεργασία82
 • 3. Εξουσία διανομής 85
 • α) Έννοια85
 • β) Εξάντληση με την πρώτη πώληση αντιτύπου85
 • γ) Εξουσία εισαγωγής - Διεθνής ανάλωση88
 • 4. Εξουσίες εκμίσθωσης και δημόσιου δανεισμού89
 • ΙΙΙ. Αποκλειστικές εξουσίες ασώματης εκμετάλλευσης91
 • 1. Δημόσια εκτέλεση94
 • 2. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή αναμετάδοση95
 • α) Γενικά - Πρώτη μετάδοση95
 • β) Επαναλήψεις από τον αρχικό εκπομπέα96
 • γ) Αναμετάδοση96
 • δ) Δορυφορική μετάδοση97
 • ε) Καλωδιακή τηλεόραση97
 • 3. Δημόσια παρουσίαση - Διάθεση κατ’ αίτησιν98
 • α) Δημόσια παρουσίαση100
 • β) Διάθεση κατ’ αίτησιν 101
 • IV. Το δικαίωμα παρακολούθησης103
 • 1. Ratio103
 • 2. Προϋποθέσεις104
 • α) Εμπορική μεταπώληση104
 • β) Πρωτότυπο έργο104
 • γ) Έργα εφαρμοσμένων τεχνών105
 • δ) Σύμπραξη επαγγελματία έργων τέχνης105
 • 3. Νομική φύση106
 • 4. Ανεκχώρητο107
 • 5. Προθεσμία άσκησης107
 • 6. Κριτική108
 • V. Αξιώσεις εύλογης αμοιβής - Κοινά γνωρίσματα108
 • 1. Ratio108
 • 2. Νομική φύση109
 • 3. Μέτρο110
 • 4. Ανώμαλη εξέλιξη110
 • 5. Ανεκχώρητο111
 • 6. Προθεσμία άσκησης111
 • §5. Το ηθικό δικαίωμα112
 • Ι. Σχέση προς το γενικό δικαίωμα στην προσωπικότητα112
 • ΙΙ. Η εξουσία δημοσίευσης του έργου115
 • 1. Έννοια115
 • 2. Τρόπος άσκησης116
 • 3. Εξάντληση116
 • 4. Σχέση με περιουσιακό δικαίωμα117
 • III. Η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας118
 • 1. Εξουσία υπεράσπισης 119
 • α) Διεκδίκηση119
 • β) Μνεία του ονόματος του δημιουργού119
 • 2. Εξουσία αποστασιοποίησης από το έργο121
 • 3. Εξουσία καλλιτεχνικού αυτοπροσδιορισμού123
 • IV. Εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου124
 • 1. Κριτήρια 125
 • α) Προσβολή του δημιουργού - Υποβάθμιση του έργου126
 • β) Απόκλιση από το νόημα του έργου126
 • γ) Στάθμιση προς την ελευθερία του ερμηνευτή127
 • 2. Όρια;128
 • 3. Ειδικές περιπτώσεις130
 • α) Προπαγάνδα130
 • β) Παρωδία 131
 • γ) Εμπορική διαφήμιση132
 • δ) Κριτική; 132
 • V. Δικαίωμα προσπέλασης133
 • 1. Έννοια133
 • 2. Προϋποθέσεις133
 • 3. Λόγοι άρνησης συμμόρφωσης134
 • 4. Περιεχόμενο135
 • VΙ. Δικαίωμα μετανοίας135
 • 1. Προϋποθέσεις135
 • α) Λόγω μεταβολής των πεποιθήσεων του δημιουργού135
 • β) Λόγω μεταβολής των περιστάσεων136
 • αα) Απρόοπτης137
 • ββ) Αντικειμενικό ή υποκειμενικό κριτήριο;137
 • γγ) Προσβολή της προσωπικότητας του δημιουργού 138
 • δδ) Συρροή με άλλες διατάξεις;139
 • i) Προς την ΑΚ 388; Όχι οικονομική μεταβολή139
 • ii) Προς την ΑΚ 288; Ηθική αδυναμία140
 • 2. Συνέπειες141
 • VII. Ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκησιν ηθικών εξουσιών 141
 • §6. Περιορισμοί – Διάρκεια143
 • Ι. Γενικά143
 • 1. Διακρίσεις143
 • 2. Στενή ερμηνεία144
 • α) Η κρατούσα άποψη144
 • β) Η ήσσων γνώμη145
 • γ) Ιδία θέση146
 • 3. Έλεγχος των «τριών βημάτων»147
 • ΙΙ. Περιορισμοί υπέρ του γενικού συμφέροντος149
 • 1. Επί μέρους σκοποί149
 • 2. Ερμηνευτικά ζητήματα151
 • 3. Ειδικώς στην ενιαία ψηφιακή αγορά153
 • ΙΙΙ. Περιορισμοί υπέρ πολιτειακών σκοπών154
 • IV. Περιορισμοί υπέρ ιδιωτών154
 • 1. Ιδιωτική αναπαραγωγή154
 • α) Το πρόβλημα 154
 • β) Προϋποθέσεις της εξαίρεσης 155
 • αα) Ιδιωτικός σκοπός155
 • ββ) Νόμιμη «δημοσίευση» - Λόγος και αντίλογος 156
 • γ) Η εύλογη αμοιβή 158
 • αα) Υπόχρεοι 158
 • ββ) Μέτρο160
 • γγ) Υποχρεωτική συλλογική διαχείριση160
 • δδ) Δικονομικά161
 • 2. Μουσεία 162
 • α) Προϋποθέσεις162
 • β) Αντικείμενο162
 • γ) Ωφελούμενα πρόσωπα163
 • δ) Αποτελέσματα163
 • 3. Παρεπόμενες χρήσεις164
 • 4. Η προβληματική των ουσιωδών ευκολιών164
 • V. Σύγκρουση με δικαιώματα τρίτων, ιδίως εμπράγματα167
 • VI. Γενικές ρήτρες169
 • VIΙ. Διάρκεια172
 • 1. Ο κανόνας172
 • 2. Εξαιρέσεις172
 • 3. Σχέση της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος προς την παραγραφή των αξιώσεων προστασίας της 173
 • Γ΄ Ειδικές μορφές έργων και θεσμών177
 • §7. Ειδικές κατηγορίες έργων177
 • Ι. Οπτικοακουστικά έργα177
 • 1. Έννοιολογικά χαρακτηριστικά177
 • 2. Κύριες ιδιορρυθμίες της ρύθμισης178
 • α) Τεκμήρια178
 • β) Μικτή σύμβαση178
 • γ) Ποσοστιαία αμοιβή179
 • ΙΙ. Φωτογραφίες180
 • 1. Μέτρο πρωτοτυπίας; 180
 • 2. Δημιουργός;180
 • 3. Λοιπές ρυθμίσεις181
 • ΙΙΙ. Τα προγράμματα Η/Υ181
 • 1. Ορισμός181
 • 2. Αντικείμενο – Έκταση της προστασίας182
 • 3. Νομική φύση182
 • 4. Προϋποθέσεις προστασίας183
 • α) Πρωτοτυπία; 183
 • β) Ανθρώπινο δημιούργημα183
 • 5. Ειδοποιοί εξουσίες184
 • α) Περιουσιακό δικαίωμα: Περιεχόμενο και περιορισμοί184
 • β) Ηθικό δικαίωμα;185
 • §8. Ιδιαίτερες κατηγορίες δικαιωμάτων186
 • Ι. Γενικά για τα συγγενικά δικαιώματα186
 • 1. Ορισμός – Αντικείμενο186
 • 2. Σύγκριση με πνευματική ιδιοκτησία188
 • 3. Έγγραφος τύπος 189
 • 4. Διάρκεια189
 • ΙΙ. Ερμηνευτές189
 • 1. Έννοια 189
 • α) Ερμηνευόμενο έργο; 190
 • β) Καλλιτεχνικότητα191
 • γ) Περιπτωσιολογία191
 • 2. Περιεχόμενο 192
 • α) Περιουσιακές εξουσίες192
 • β) Ηθικές εξουσίες194
 • γ) Αναγκαστική συνάσκηση δικαιωμάτων ensemble195
 • 3. Μεταβίβαση195
 • α) Αμεταβίβαστο εν ζωή195
 • β) Τεκμήριο αδειοδότησης για έργα μισθωτών196
 • 4. Αναλογία δικαίου προς την πνευματική ιδιοκτησία;196
 • III. Εκδότες εντύπων197
 • 1. «Γραμμικά» δικαιώματα 198
 • α) Σύγκρουση με πνευματική ιδιοκτησία; 198
 • β) Περιεχόμενο199
 • γ) Διάρκεια200
 • 2. Μελλοντικά δικαιώματα εκδοτών Τύπου στην ενιαία ψηφιακή αγορά 200
 • IV. Παραγωγοί φορέων ήχου και εικόνας201
 • 1. Περιεχόμενο201
 • 2. Σύγκρουση με δικαιώματα ραδιοσταθμών202
 • 3. Συνδρομή με δικαιώματα ερμηνευτών202
 • V. Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί203
 • 1. Περιεχόμενο203
 • 2. Συγκρούσεις204
 • VI. Δημοσίευση αδημοσίευτων έργων205
 • 1. Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης205
 • 2. Προϋποθέσεις205
 • 3. Περιεχόμενο του δικαιώματος206
 • 4. Μεταβατικό δίκαιο206
 • VII. Το sui generis δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων207
 • 1. Γενικά207
 • α) Έννοια βάσεως δεδομένων207
 • β) Πιθανά δικαιώματα επί της βάσεως208
 • 2. Ειδικά το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του κατασκευαστή208
 • α) Υποκείμενο - Πρωτότυπη κτήση 208
 • β) Αντικείμενο - Μορφές προσβολής210
 • γ) Νομική φύση211
 • δ) Περιορισμοί212
 • αα) Ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, δικαστικοί σκοποί212
 • ββ) Υπεροχή πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων212
 • ε) Διάρκεια212
 • στ) Παράγωγη κτήση213
 • VIII. Το ιδιόρρυθμο δικαίωμα διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων213
 • 1. Αντικείμενο, περιεχόμενο και σημασία213
 • 2. Νομική φύση214
 • 3. Φορείς215
 • 4. Άδειες εκμετάλλευσης - Διακρίσεις216
 • α) Σχετικές ή απόλυτες; 216
 • β) Αποκλειστικές ή μη; 217
 • γ) Προσωποπαγείς ή μη; 217
 • 5. Σχέση προς το συγγενικό δικαίωμα των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών218
 • 6. Διάρκεια - Περιορισμοί219
 • α) Διάρκεια 219
 • β) Προς ενημέρωσιν του κοινού220
 • γ) Προς προστασίαν της ελευθερίας του ανταγωνισμού 222
 • IX. Δικαίωμα επί της ιδίας εικόνος και Right of publicity223
 • 1. Στάθμιση προς δικαιώματα εκμεταλλεύσεως224
 • α) Ανεπίτρεπτη η οικονομική εκμετάλλευση χωρίς άδεια του θιγομένου224
 • β) Προνόμιο του Τύπου224
 • γ) Σύγκρουση με την ελευθερία της Τέχνης226
 • 2. Μεταβίβαση - «αδειοδότηση»227
 • 3. Προστασία228
 • Δ΄ Κοινοί θεσμοί231
 • §9. Παράγωγη κτήση 231
 • Ι. Αρχές233
 • 1. Θεωρία του σκοπού της μεταβίβασης233
 • α) Σημασία233
 • β) Σχέση με τους γενικούς κανόνες ερμηνείας των συμβάσεων234
 • 2. Αρχή του καταλοίπου236
 • ΙΙ. Συναλλαγές επί του περιουσιακού δικαιώματος237
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις237
 • α) Μεταβίβαση 237
 • β) Συμβάσεις και άδειες εκμεταλλεύσεως238
 • γ) Άδειες απλές και αποκλειστικές239
 • 2. Νομική φύση240
 • α) «Μεταφορική» ή «δημιουργική» μεταβίβαση; 240
 • β) «Εμπράγματη» ή ενοχική ενέργεια; 242
 • γ) Αιτιώδης ή αναιτιώδης; 243
 • 3. Τύπος244
 • 4. Αντικείμενο 245
 • α) Κατάτμηση του έργου245
 • β) Μερισμός εξουσιών - Όρια245
 • γ) Ειδικώς η προεκχώρηση εξουσιών επί μελλοντικών έργων248
 • 5. Καλόπιστη κτήση;250
 • 6. Υποχρεώσεις αντισυμβαλλομένου250
 • α) Ποσοστιαία αμοιβή αδειοδοτούντος250
 • αα) Νομική φύση250
 • ββ) Μέτρο251
 • γγ) Λογοδοσία252
 • δδ) Αναπροσαρμογή252
 • β) Δημοσίευση του έργου252
 • 7. Περιορισμοί της συμφωνημένης εκμετάλλευσης 253
 • α) Τοπικοί και χρονικοί253
 • β) Αμεταβίβαστο εν ζωή - Εξαιρέσεις254
 • III. Ειδικές μορφές συμβάσεων παράγωγης κτήσης πνευματικών δικαιωμάτων255
 • 1. Εκδοτική σύμβαση255
 • 2. Σύμβαση δημιουργίας πρωτοτύπου έργου 256
 • α) Αντικείμενο256
 • β) Ευθύνη257
 • γ) Μέτρο αμοιβής δημιουργού258
 • 3. Ειδικώς η τύχη έργων μισθωτών 259
 • α) Έκταση των εξουσιών του εργοδότη 259
 • β) Η φύση της απόκτησης - Πρωτογενής ή δευτερογενής;262
 • IV. Εν ζωή συναλλαγές επί του ηθικού δικαιώματος263
 • 1. Ο κανόνας: Το αμεταβίβαστο263
 • 2. Εξαιρέσεις264
 • α) Λόγω συναινέσεως του δημιουργού264
 • β) Εξαιτίας μεταβίβασης περιουσιακών εξουσιών σε τρίτους 265
 • 3. Περιπτωσιολογία267
 • V. Κληρονόμηση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας269
 • 1. Η κληρονόμηση περιουσιακών εξουσιών269
 • 2. Η κληρονόμηση του ηθικού δικαιώματος 270
 • α) Χωρισμός περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος με διαθήκη271
 • β) Μεταθανάτια μετατροπή του ηθικού δικαιώματος σε λειτουργικό271
 • γ) Δέσμευση από την ρητή θέληση του δημιουργού273
 • §10. Προστασία – Κυρώσεις275
 • Ι. Γενικά275
 • 1. Έννοια της προσβολής πνευματικών ή συγγενικών εξουσιών275
 • 2. Έκταση της προσβολής277
 • 3. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 277
 • ΙΙ. Αστική προστασία278
 • 1. Αξίωση παύσης της προσβολής 279
 • α) Ενεργητική νομιμοποίηση 279
 • β) Άρση της προσβολής 279
 • 2. Αξίωση αποζημίωσης κλπ. αποκαταστατικές αξιώσεις281
 • α) Ενεργητική νομιμοποίηση282
 • β) Γνήσια υποκειμενική ευθύνη283
 • γ) Αφηρημένη αποζημίωση283
 • αα) Ratio284
 • ββ) Νομική φύση285
 • γγ) Κριτήρια υπολογισμού286
 • δ) Συρροή με συγκεκριμένη αποζημίωση και ηθική βλάβη;287
 • ε) Το ειδικό καθεστώς ευθύνης παρόχων υπηρεσιών internet 287
 • αα) Γενικά287
 • i) Προϋποθέσεις289
 • ii) Έννομες συνέπειες: Περιορισμός του μέτρου ευθύνης291
 • ββ) Η σχεδιαζόμενη αυξημένη ευθύνη των μεγάλων πλατφορμών 293
 • 3. Δικονομικά294
 • α) Το κύριο πρόβλημα 294
 • β) Η θέση του ενωσιακού νομοθέτη295
 • γ) Η θέση του έλληνα νομοθέτη297
 • αα) Αποδεικτικές διευκολύνσεις του δικαιούχου297
 • ββ) Επίταση της προσωρινής έννομης προστασίας298
 • γγ) Προστασία κατά αναγκαστικής εκτελέσεως 299
 • ΙΙΙ. Ποινικές κυρώσεις 300
 • ΙV. Διοικητικές κυρώσεις – Μέτρα300
 • 1. Εκτός της κοινωνίας της πληροφορίας 300
 • 2. Για αδικήματα της κοινωνίας της πληροφορίας – Επιτροπή κατά της πειρατείας301
 • α) Αρμοδιότητα302
 • β) Προδικασία303
 • γ) Κύρια διαδικασία - απόδειξη304
 • δ) Απόφαση - Εκτέλεση304
 • V. Τεχνική προστασία305
 • 1. Μέτρα προστασίας306
 • 2. Μέσα εξουδετέρωσης της προστασίας 307
 • §11. Συλλογική διαχείριση και συλλογική προστασία308
 • Ι. Γενικά308
 • 1. Σημασία308
 • 2. Πηγές309
 • 3. Πεδίο εφαρμογής ν. 4481/2017: Έννοια και μέρη της συλλογικής διαχείρισης309
 • α) Διαχείριση - Προστασία309
 • β) Συλλογικός χαρακτήρας310
 • γ) Αντικείμενο αλλότριο δικαίωμα - Έννοια «δικαιούχου»310
 • δ) Ποικιλία αντικειμένων311
 • ε) Έναντι χρηστών311
 • στ) Φορείς – Μέρη312
 • 4. Δημόσια εποπτεία314
 • II. Ρυθμίσεις για κάθε ΦΣΔ314
 • 1. Ανάθεση της διαχείρισης314
 • α) Εκποιητική δικαιοπραξία314
 • β) Κοινή μεταχείριση δικαιούχων – Σύμβαση προσχωρήσεως315
 • γ) Τύπος316
 • δ) Αιτία316
 • ε) Παρεπόμενες υποχρεώσεις317
 • αα) Ενημέρωσης317
 • ββ) Πίστεως;317
 • 2. Σχέσεις ΦΣΔ και χρηστών318
 • ΙΙΙ. Το ειδικό νομικό καθεστώς των ΟΣΔ318
 • 1. Προληπτικός διοικητικός έλεγχος319
 • 2. Ειδικό αναγκαστικό καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης320
 • α) Αναγκαστική εισδοχή μελών320
 • β) Όργανα καταστατικού και εσωτερικού ελέγχου321
 • γ) Σύνδικος / Επίτροπος εξυγίανσης / Αφαίρεση της διαχείρισης της περιουσίας του ΟΣΔ321
 • 3. Διττή υποχρέωση του ΟΣΔ προς σύναψιν συμβάσεως 322
 • 4. Αντικείμενο διαχείρισης323
 • 5. Τύπος324
 • 6. Απαγόρευση διακρίσεων – ΓΟΣ325
 • 7. Διανεμόμενα έσοδα – Κρατήσεις326
 • 8. Άριστη ποιότητα υπηρεσιών327
 • 9. Τεκμήρια327
 • α) Ειδικά για το τεκμήριο αντιπροσώπευσης329
 • β) Τεκμήριο νομιμοποίησης σε δίκη330
 • αα) Φύση και βάση του τεκμηρίου331
 • ββ) Δικονομική θέση του ΟΣΔ332
 • γγ) Παράσταση του δικαιούχου ιδίω ονόματι κατά του χρήστη; 332
 • γ) Επιφυλάξεις 333
 • 10. Πρόσθετες υποχρεώσεις 334
 • 11. Λήξη της σύμβασης ανάθεσης335
 • α) Ανώτατη επιτρεπτή διάρκεια η τριετία335
 • β) Ελεύθερη καταγγελία335
 • 12. Έννομες σχέσεις ΟΣΔ και χρηστών335
 • α) Αμοιβή335
 • β) Ενημέρωση του ΟΣΔ από τους χρήστες336
 • γ) Δικονομικά 336
 • IV. Υπαγωγή των μονοπωλιακών ΑΟΔ σε καθεστώς ΟΣΔ336
 • V. Πολυεδαφική διαχείριση επιγραμμικών δικαιωμάτων337
 • 1. Ειδικά τεχνικά προσόντα του ΟΣΔ338
 • 2. Πρόσθετα δικαιώματα των δικαιούχων έναντι του ΟΣΔ338
 • 3. Υποανάθεση σε τεχνικώς εξοπλισμένο ΟΣΔ339
 • §12. Κοινόχρηστα πολιτιστικά αγαθά – Public Domain340
 • I. Δυνάμει ιδιωτικής βουλήσεως: Creative commons341
 • 1. Νομική φύση των αδειών342
 • 2. Εξαναγκαστότητα343
 • 3. Προβλήματα - Επιφυλάξεις343
 • 4. Προσωρινό πόρισμα344
 • ΙΙ. Με διοικητική πράξη – καταχώριση345
 • 1. Ορφανά έργα345
 • α) Προηγούμενη δημοσίευση346
 • β) Επιμελής αναζήτηση346
 • γ) Μη κερδοσκοπικός σκοπός347
 • 2. Έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο 347
 • 3. Πολιτειακά κείμενα 348
 • α) Το πρόβλημα: Σύγκρουση διατάξεων;348
 • β) Προς εναρμόνιση αντιθέτων αξιολογήσεων349
 • ΙII. Πολιτιστική κληρονομιά350
 • 1. Γενικά350
 • α) Έννοια350
 • β) Υποκείμενο-Φορέας351
 • γ) Πηγές ρύθμισης - Αρχές351
 • δ) Διακρίσεις352
 • 2. Ηθικές εξουσίες του Δημοσίου μετά την προστασία του έργου352
 • α) Νομική φύση του δικαιώματος353
 • αα) Δημόσιο αγαθό προοριζόμενο για εξυπηρέτηση δημοσίων σκοπών353
 • ββ) Δικαίωμα προσδοκίας354
 • β) Αρμοδιότητα προς άσκησίν του355
 • αα) Υπουργός Πολιτισμού355
 • ββ) Δέσμια αρμοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια; 356
 • 3. Άδειες εκμεταλλεύσεως357
 • Ε΄ Διασυνοριακή κυκλοφορία πολιτιστικών αγαθών361
 • §13. Δημόσιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο361
 • Ι. Γενικά - Αρχές361
 • ΙΙ. Κανόνες ΙΔΔ363
 • 1. Ο βασικός κανόνας: Lex loci protectionis363
 • 2. Επί συγκρούσεων προς άλλα δικαιώματα364
 • 3. Δίκαιο του κράτους προέλευσης365
 • α) ΙΔΔ της συλλογικής διαχείρισης365
 • β) ΙΔΔ των βάσεων δεδομένων366
 • γ) Δίκαιο των αδειών και συμβάσεων εκμεταλλεύσεως366
 • 4. ΙΔΔ της πολιτιστικής κληρονομιάς 366
 • Στ΄ Παράρτημα Νομοθεσίας373
 • Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) [Άρθρα 1-53, 54 § 10, 59-72, 77]373
 • Ν 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) [Άρθρα 1-54, 81]425
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο475
 • 0
 • 0