Στη μεθόριο δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-644-1
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Δ. Ρούσσης

Η παρούσα μονογραφία αναδεικνύει τον έχοντα ιδιαίτερο πρακτικό αντίκρυσμα επιστημονικό προβληματισμό για την αντιμετώπιση της επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση ως θεσμού κινούμενου στη μεθόριο του δικονομικού και του ουσιαστικού δικαίου, καθώς αυτός ενσωματώνει πλήθος βασικών αξιολογήσεων του αμιγώς ιδιωτικού μας δικαίου, εκφεύγοντας από μια απλή διαδικαστική ευχέρεια. Υπό το ανωτέρω πρίσμα η μονογραφία υπογραμμίζει τη νομικά σημαντική ανάγκη θεώρησης του θεσμού της επαναφοράς των πραγμάτων ως ενός ιδιαίτερου δικονομικού μέσου έγερσης μιας αξίωσης με ουσιαστικού δικαίου υπόβαθρο, η οποία διαπλάθει μια ειδική εκ του νόμου ενοχή σε βάρος του αδικαιολογήτως ωφελημένου από την εκτελεστική διαδικασία δανειστή.

Ο συγγραφέας προκρίνει την αντιμετώπιση της ΚΠολΔ 914 ως ενός γενικού κανόνα του ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος προεξάρχει του οικείου υποσυστήματος κανόνων δικαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται και οι ειδικότερες ρυθμίσεις των ΚΠολΔ 525ΙΙ, 550, 579ΙΙ, 581ΙΙΙ. Το υποσύστημα αυτό εμφανίζει μια εσωτερική αλληλουχία και τελολογική ενότητα, διαρθρώνοντας μαζί με τους συμπληρωματικά εφαρμοζόμενους κανόνες των ΑΚ 904 επ. περί αδικαιολόγητου πλουτισμού έναν διφυή (ενοχικό και διαδικαστικο) μηχανισμό επανορθωτικής δικαιοσύνης. Με την ανάλυση αυτή υπογραμμίζεται εναργώς ότι ο θεσμός της επαναφοράς των πραγμάτων θεμελιώνει πρωτογενή, εκ του νόμου ενοχή, η οποία γεννά αντικειμενικοποιημένη (πέραν πάσης πταισματικής συμπεριφοράς και παρανομίας) ευθύνη του ωφεληθέντος δανειστή προς επιστροφή των ληφθέντων παροχών. Τούτο έχει ως αυτόθροη συνέπεια την αξιοποίηση στο πλαίσιο της μεθοδολογικής προσέγγισης των ζητημάτων που θέτει η επαναφορά των πραγμάτων, των βασικών νομοθετικών αξιολογήσεων, που διέπουν τον θεσμό του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Επιπλέον, η ανάπτυξη εστιάζει στη λειτουργική προσαρμογή του θεσμού της επαναφοράς των πραγμάτων στην εγγενή τελολογία, που αυτός εξυπηρετεί, ιδίως αναφορικά με τις έννομες συνέπειες ασκήσεως του εννόμου βοηθήματος, καθώς και το χρονικό σημείο επέλευσης αυτών. Η κεντρική επιλογή, που λαμβάνει χώρα, συνίσταται στην εναρμόνιση των εννόμων συνεπειών της ΚΠολΔ 914 με τη δικαιοθετική στόχευση του θεσμού. Τέλος, η μονογραφία προτάσσει την ανάγκη προσαρμογής του θεσμού της επαναφοράς των πραγμάτων στην κοινωνικοοικονομική εξέλιξη και την αφομοίωση των σύγχρονων δικαιικών αναγκών. Τούτο επιτυγχάνεται μέσα από την αμφίδρομη διεύρυνση του ουσιαστικού πεδίου εφαρμογής της ρυθμίσεως ratione personae και ratione materiae. Η ανάπτυξη ολοκληρώνεται με δικαιοσυγκριτική εξέταση επιμέρους ζητημάτων που θέτει η προβληματική της επαναφοράς των πραγμάτων.   

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Το νομικά σημαντικό ζήτημα1
 • Β. Η επιλεγείσα ανάπτυξη5
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ9
 • Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ9
 • Ι. Η επαναφορά των πραγμάτων ως εξειδίκευση της αρχής επιστροφής του αδικαιολόγητου πλουτισμού9
 • Α. Η επαναφορά των πραγμάτων ως συγγενής θεσμός με τον αδικαιολόγητο πλουτισμό9
 • i. Γενικά9
 • ii. Η νόμιμη αιτία στην αναγκαστική εκτέλεση14
 • iii. H λήξασα αιτία ως νομικό θεμέλιο του αιτήματος επαναφοράς των πραγμάτων15
 • iv. Η ειδική περίπτωση της λήξασας αιτίας στην ακύρωση του διενεργηθέντος πλειστηριασμού16
 • Β. Η επαναφορά των πραγμάτων ως ενοχή εκ του νόμου και ως ειδικότερη έκφανση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού19
 • i. Γενικά19
 • ii. Εναρμόνιση των νομοθετικών αξιολογήσεων των ΚΠολΔ 914 και ΑΚ 90420
 • iii. Συμπληρωματική εφαρμογή του ΑΚ22
 • iv. Η εκ του νόμου αντικειμενικοποιημένη ευθύνη του ωφεληθέντος από την εκτελεστική διαδικασία δανειστή23
 • v. Νομικός χαρακτηρισμός της αξίωσης περί επαναφοράς των πραγμάτων26
 • II. Η λειτουργική θεώρηση της ΚΠολΔ 914 ως γενικού κανόνα του εν γένει ιδιωτικού δικαίου28
 • Α. Η ΚΠολΔ 914 ως γενικός κανόνας της ενιαίας αξίωσης περί επαναφοράς των πραγμάτων28
 • i. Ο γενικός κανόνας28
 • ii. Ως προς την προσωρινή εκτελεστότητα30
 • iii. Προϋποθέσεις εφαρμογής31
 • iv. Η εκούσια εκτέλεση33
 • Β. Οι έννομες συνέπειες της επαναφοράς των πραγμάτων στο πλαίσιο εναρμόνισης του θεσμού με τον αδικαιολόγητο πλουτισμό37
 • i. Έννομα αποτελέσματα της επαναφοράς των πραγμάτων και χρονικό σημείο επέλευσης αυτών με βάση τις αξιολογήσεις του ουσιαστικού δικαίου 37
 • ii. Το ζήτημα της αδύνατης αυτούσιας επαναφοράς στην άμεση και την έμμεση εκτέλεση43
 • iii. Η ευθεία επενέργεια των αξιολογήσεων του θεσμού του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 908) στο πλαίσιο της αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης των κτηθέντων ένεκα αδικαιολόγητης εκτέλεσης45
 • iv. Ειδικώς επί της συμπληρωματικής εφαρμογής του κανόνα της ΑΚ 909 και των εξαιρέσεων των ΑΚ 910-91250
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ59
 • RATIONE PERSONAE ΚΑΙ SEDES MATERIAE ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ59
 • I. Η διεύρυνση της ΚΠολΔ 914 ratione personae59
 • Α. Το δικονομικό δικαίωμα του τρίτου (μη διάδικου), αλλά θιγόμενου από την εκτέλεση προσώπου για την άσκηση των δικαιωμάτων της ΚΠολΔ 91459
 • i. Τα υποκείμενα της καθιδρυόμενης με την επαναφορά των πραγμάτων ενοχικής σχέσης59
 • ii. Υποστηριζόμενες θέσεις επί των ενεργητικώς νομιμοποιούμενων προσώπων61
 • iii. Τελολογικές σταθμίσεις αναφορικά με το έννομο συμφέρον του τρίτου μη διαδίκου62
 • Β. Η ευθεία de lege lata νομιμοποίηση του θιγόμενου από την εκτέλεση τρίτου για την άσκηση του δικαιώματος της ΚΠολΔ 91465
 • i. Η άσκηση παρέμβασης65
 • ii. Τα νομιμοποιούμενα στην υποβολή της αιτήσεως επαναφοράς πρόσωπα, ως τρίτοι-μη διάδικοι69
 • II. Η διεύρυνση της sedes materiae της ΚΠολΔ 91472
 • Α. Η κρατούσα θέση: το οριοθετημένο πεδίο εφαρμογής της ΚΠολΔ 914 στις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις72
 • i. Γενικά72
 • ii. Η κατά την κρατούσα θέση προσφυγή στις ρυθμίσεις των ΑΚ 904 επ. για τους εκτός πεδίου εφαρμογής της ΚΠολΔ 914 εκτελεστούς τίτλους76
 • Β. Η de lege lata επέκταση της ρυθμιστικής εμβέλειας της ΚΠολΔ 914 και στους λοιπούς πλην των δικαστικών αποφάσεων εκτελεστούς τίτλους78
 • i. Γενικά περί της νομικά σημαντικής ανάγκης ρύθμισης του συνόλου των περιπτώσεων των ανίσχυρων εκτελεστών τίτλων78
 • ii. Η ευρεία ρυθμιστική εμβέλεια της «δίδυμης» ρήτρας της ΚΠολΔ 94080
 • iii. Η μέσω της αναλογίας δικαίου επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΚΠολΔ 914 στο σύνολο των ανίσχυρων εκτελεστών τίτλων82
 • α. Πραγμάτωση της τελολογίας της ρύθμισης με όρους ισόρροπης αντιμετώπισης ομοειδών περιπτώσεων82
 • β. Στις διαταγές πληρωμής85
 • γ. Στις διαιτητικές αποφάσεις88
 • δ. Στους συμβολαιογραφικούς τίτλους90
 • ε. Στα ασφαλιστικά μέτρα90
 • Γ. Η de lege ferenda εναρμόνιση του ρυθμιστικού μηχανισμού της ΚΠολΔ 914 με τη νομικά σημαντική ανάγκη επέκτασης της ρυθμιστικής της υποκειμενικής και αντικειμενικής εμβέλειας94
 • III. Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση96
 • Α. Η αξίωση περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση στο ηπειρωτικό δίκαιο: η ρύθμιση του γερμανικού δικαίου96
 • i. Ο γενικός κανόνας και η τελολογία του96
 • ii. Ως προς την άρση της προσωρινής εκτελεστότητας99
 • iii. Ως προς τις προϋποθέσεις αποκατάστασης της ζημίας στις περιπτώσεις των προσωρινώς εκτελεστών αποφάσεων (άρθρο 717 παρ. 2)100
 • iv. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 717 παρ. 2 του γερμΚΠολΔ101
 • v. Ως προς το εύρος της αποκαταστατέας ζημίας κατά το άρθρο 717 παρ. 2 του γερμΚΠολΔ 104
 • vi. Ως προς την άσκηση της αξίωσης επιστροφής των πραγμάτων και αποκατάστασης της ζημίας106
 • vii. Ενστάσεις του επισπεύδοντος την αναγκαστική εκτέλεση δανειστή108
 • viii. Αναλογική εφαρμογή της ZPO 717 και στους λοιπούς εκτελεστούς τίτλους109
 • ix. Ως προς τις προϋποθέσεις αποκατάστασης της ζημίας στις περιπτώσεις της εξαφάνισης ή μεταρρύθμισης εφετειακών αποφάσεων (άρθρο 717 παρ. 3)110
 • x. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 717 παρ. 3 του γερμΚΠολΔ111
 • xi. Ως προς τον τρόπο άσκησης της αξίωσης επιστροφής και τις ενστάσεις που μπορεί να αντιτάξει ο δανειστής112
 • Β. Η αξίωση επαναφοράς των πραγμάτων στο γαλλικό δικονομικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης112
 • Γ. Case law περί της επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση115
 • i. Πραγματικά περιστατικά116
 • ii. Κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου116
 • iii. Σχολιασμός118
 • Δ. Σύνοψη δικαιοσυγκριτικών ευρημάτων119
 • Πορίσματα121
 • Επίλογος125
 • Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία127
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο135
 • 0
 • 0