Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-649-6
Σελίδες: 440
Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης

Στην παρούσα 2η έκδοση του βιβλίου Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στη σειρά της Ελληνικής Νομοθεσίας με εύχρηστο και πρακτικό σχήμα, επιχειρείται μία ευσύνοπτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4308/2014. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι έννοιες που αφορούν στα λογιστικά αρχεία, στα λογιστικά στοιχεία, στο ηλεκτρονικό αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία και στην καθαρή θέση, στις οντότητες, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.ά. Περιλαμβάνονται, επίσης, ο νόμος, τα παραρτήματά του (Υποδείγματα ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Σχέδιο λογαριασμών, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι Ορισμοί των εννοιών του νόμου), καθώς και η Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του, η Πολ. 1003/31.12.2014 και η Πολ. 1002/5.1.2015. Επιπλέον, η ύλη εμπλουτίστηκε με παραδείγματα που αναφέρονται στο κλείσιμο των βιβλίων και στη διάθεση των κερδών. Στόχος της νέας αυτής έκδοσης είναι να παρέχει κάθε δυνατότητα κατανόησης και αντίληψης του λογιστικού πλαισίου των ελληνικών λογιστικών προτύπων στον αναγνώστη, για την ορθή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του χώρου. Συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο για τους λογιστές φοροτεχνικούς, φορολογικούς συμβούλους, νομικούς και επιχειρηματίες που επιθυμούν εύκολα και γρήγορα να συμβουλευτούν τον οικείο νόμο και τις σχετικές με αυτόν διατάξεις.

 • 0
 • [I] Εισαγωγή στα ΕΛΠ1
 • Α. Καθορισμός των οντοτήτων1
 • Β. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία)7
 • Γ. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά)9
 • Δ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)10
 • Ε. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων11
 • ΣΤ. Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία (βιβλία)12
 • Ζ. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις12
 • Η. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων14
 • Θ. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων16
 • Ι. Πάγια περιουσιακά στοιχεία16
 • ΙΙ. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων18
 • (α) Αποσβέσεις18
 • (β) Οι αποσβέσεις, σύμφωνα με τον ΚΦΕ (Ν 4172/2013)20
 • (γ) Απομείωση21
 • ΙΙΙ. Χρηματοδοτική μίσθωση22
 • (α) Η επιχείρηση ως μισθωτής22
 • (β) Η επιχείρηση ως εκμισθωτής22
 • ΙV. Λειτουργική μίσθωση22
 • (α) Η επιχείρηση ως μισθωτής22
 • (β) Η επιχείρηση ως εκμισθωτής23
 • V. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία23
 • VI. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών25
 • VIII. Αποτίμηση υποχρεώσεων28
 • (α) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις28
 • (β) Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις28
 • (γ) Προβλέψεις28
 • Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης237
 • Υπόδειγμα Β.1.2: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης240
 • Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις243
 • Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις244
 • Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις245
 • Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)246
 • Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων247
 • Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες248
 • Υπόδειγμα Β.7.1: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)251
 • Υπόδειγμα Β.7.2: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)254
 • Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις257
 • Υπόδειγμα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις258
 • Υπόδειγμα Β.9: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις259
 • Υπόδειγμα Β.10: Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)260
 • Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης 261
 • Υπόδειγμα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012262
 • Πίνακας Δ.1: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.1 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)281
 • Πίνακας Δ.2: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.2 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)286
 • Πίνακας Δ.3. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία του υποδείγματος Β.2.1291
 • Πίνακας Δ.4. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ’ είδος του υποδείγματος Β.2.2294
 • IX. Κρατικές επιχορηγήσεις29
 • Χ. Αναβαλλόμενοι φόροι29
 • ΧΙΙ. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων32
 • ΧΙΙΙ. Στοιχεία της καθαρής θέσης33
 • ΧΙV. Το Προσάρτημα34
 • ΧV. Απλοποιήσεις και απαλλαγές38
 • ΧVΙ. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος41
 • [ΙΙ] Νομοθετικά κείμενα45
 • 1. Ν 4308/201445
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) [Άρθρα 1-40, 44]45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 — ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ45
 • Άρθρο 1. — Πεδίο εφαρμογής45
 • Άρθρο 2. — Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων48
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ49
 • Άρθρο 3. — Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία49
 • Άρθρο 4. — Άλλα λογιστικά αρχεία51
 • Άρθρο 5. — Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος52
 • Άρθρο 6. — Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων55
 • Άρθρο 7. — Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 — ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ56
 • Άρθρο 8. — Τιμολόγιο πώλησης56
 • Άρθρο 9. — Περιεχόμενο τιμολογίου58
 • Άρθρο 10. — Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο59
 • Άρθρο 11. — Χρόνος έκδοσης τιμολογίου60
 • Άρθρο 12. — Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών61
 • Άρθρο 13. — Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης63
 • Άρθρο 14. — Ηλεκτρονικό τιμολόγιο64
 • Άρθρο 15. — Αυθεντικότητα του τιμολογίου64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 — ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ65
 • Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων65
 • Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 — ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ69
 • Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία69
 • Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία72
 • Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών74
 • Άρθρο 21. — Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία74
 • Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις75
 • Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι76
 • Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία77
 • Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων81
 • Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης83
 • Άρθρο 27. — Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα84
 • Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 — ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ85
 • Άρθρο 29. — Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων85
 • Άρθρο 30. — Απλοποιήσεις και απαλλαγές90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 — ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ94
 • Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης94
 • Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης95
 • Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση97
 • Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων100
 • Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες102
 • Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων103
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 — ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ105
 • Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή105
 • Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις107
 • Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων109
 • Άρθρο 40. — Μεταβατικές διατάξεις110
 • Άρθρο 44. — Έναρξη ισχύος110
 • 2. Λογιστική οδηγία εφαρμογής του Ν 4308/2014111
 • «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»111
 • Εισαγωγή 111
 • Άρθρο 1-7 — [Παραλείπονται]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 — ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ112
 • Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων112
 • Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 — ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ123
 • Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία123
 • Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία148
 • Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων153
 • Παράρτημα άρθρου 20 — Ειδικά θέματα παρακολούθησης βιολογικών αποθεμάτων157
 • Άρθρο 21. — Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία163
 • Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις163
 • Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι171
 • Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία176
 • Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων192
 • Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης196
 • Άρθρο 27. — Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα198
 • Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 — ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ204
 • Άρθρο 29. — Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων204
 • Άρθρο 30. — [Παραλείπεται]207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 — ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ207
 • Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση ομίλων207
 • Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης208
 • Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση209
 • Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων210
 • Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες214
 • Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 — ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ219
 • Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή219
 • Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις230
 • Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων [Παραλείπεται]232
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ — ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ232
 • [ΙΙΙ] Παραρτήματα Ν 4308/2014235
 • 1. Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων235
 • 2. Υποδείγματα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων249
 • 3. Σχέδιο λογαριασμών263
 • 4. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις281
 • 5. Ορισμοί297
 • α. Γενικά297
 • β. Γλωσσάριο299
 • [IV] Εργασίες τέλους χρήσης και διάθεση αποτελεσμάτων325
 • Ι. Εργασίες τέλους χρήσης 325
 • ΙΙ. Διάθεση αποτελεσμάτων335
 • [V] Εγκύκλιοι Φορολογικής Διοίκησης339
 • ΠΟΛ 1003/31.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»339
 • ΠΟΛ 1002/31.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος»411
 • Πηγες / Βιβλιογραφια417
 • Αλφαβητικο Ευρετηριο419
 • 0
 • 0