Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-650-2
Σελίδες: 584
Συγγραφέας: Ε. Περάκης, Ν. Ρόκας

Η παρούσα 2η έκδοση «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα» αποτελεί συνένωση των επικαιροποιημένων συγγραμμάτων «Ε. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου» και «Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα». Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη θεωρία των Αξιογράφων. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Καταρχάς αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας, ενώ παρατίθενται και οι πηγές του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Ακολούθως αναπτύσσονται οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων. Περαιτέρω, αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας και παρατίθενται τελικές σκέψεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της, φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου αυτού μέρους με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και το ποινικό δίκαιο.

Το δεύτερο μέρος του έργου «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα», καταλαμβάνεται από την ανάλυση του δικαίου των Αξιογράφων. Αρχικά αναλύονται οι πηγές του δικαίου των αξιογράφων, ο ορισμός και τα εννοιολογικά τους στοιχεία, η αξιογραφική ενσωμάτωση, οι διακρίσεις των αξιογράφων, οι αξιογραφικές θεωρίες, η περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης και η δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος. Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά η έκταξη ως βασικός αξιογραφικός τύπος. Στο τρίτο μέρος αναλύεται σε βάθος η συναλλαγματική, ενώ στο τέταρτο μέρος η επιταγή. Τα δύο τελευταία μέρη αφιερώνονται το μεν πέμπτο στα εμπορικά αξιόγραφα εις διαταγή, το δε έκτο στα ανώνυμα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς.

 • 0
 • ΤΜΗΜΑ Α΄3
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ3
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ3
 • ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ3
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ3
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ3
 • § 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔ3
 • § 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας Γενική περιγραφή6
 • Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίες6
 • Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα)11
 • Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία)12
 • Δ. Η δράση σε αγορά16
 • Ε. Σύνθεση20
 • § 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσης21
 • Α. Το θετικό πρόσημο21
 • Β. Το αρνητικό πρόσημο21
 • Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγές23
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ25
 • Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ25
 • § 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔ25
 • Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσης25
 • Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγής27
 • Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔ28
 • Δ. Η διεθνής οπτική30
 • Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότητας30
 • ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσης32
 • Ζ. Άλλες αρχές32
 • Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου»32
 • Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔ33
 • § 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιο34
 • Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔ34
 • Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτή35
 • § 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου»36
 • § 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο»37
 • § 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμη40
 • Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔ40
 • Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ»40
 • § 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔ42
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ44
 • IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ44
 • § 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το Μεσαίωνα44
 • § 11. Η νεότερη ιστορία45
 • Α. Δυτικός Μεσαίωνας45
 • Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ ‑ Ο μερκαντιλισμός ‑ Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIV46
 • Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerce47
 • Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα ‑ Ο HGB48
 • Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile)48
 • ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code)49
 • Ζ. Ο 20ός και ο 21ος αιώνας49
 • § 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔ49
 • Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerce49
 • Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην Ελλάδα50
 • Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835)51
 • Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα51
 • § 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ Κώδικα52
 • § 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα – Η παλινδρόμηση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και επιστροφής στα σύνορα52
 • § 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»53
 • Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεων53
 • Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος – Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίας54
 • Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματία54
 • Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότητας55
 • Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα)55
 • ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτων56
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ57
 • ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ57
 • § 16. Γενικά57
 • § 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμο58
 • § 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης59
 • § 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιο60
 • Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου 60
 • B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίου60
 • § 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυ61
 • Α. Οι εμπoρικές συνήθειες61
 • Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας - το «soft law»64
 • Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔ65
 • § 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)65
 • Α. Η νoμoλoγία65
 • Β. H διαιτησία στo ΕμπΔ66
 • § 22. Η Lex Mercatoria67
 • Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησία67
 • Β. Εκτίμηση της Lex Mercatoria69
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ74
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ74
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ74
 • Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ)74
 • § 23. Εισαγωγή74
 • Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξεις74
 • Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕ76
 • § 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)78
 • Α. Διανομή78
 • (1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτων78
 • (2) Η «επιχείρηση» προμήθειας80
 • (3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνητα81
 • Β. Παραγωγή83
 • (1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεση83
 • (2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση – Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίας85
 • Γ. Υπηρεσίες86
 • (1) Η «επιχείρηση» πρακτορείας86
 • (2) H «επιχείρηση» παραγγελίας90
 • (3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι’ ύδατος»93
 • (4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίες94
 • (5) Η μεσιτεία ‑ η «επιχείρησις πλειστηριάσεως»95
 • (6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων96
 • (7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτων97
 • (8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρου98
 • (9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράση98
 • § 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο)100
 • § 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης103
 • Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμους103
 • Β. Εθιμική εμπορικότητα103
 • Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ’ αυτή103
 • Δ. Η παράγωγη εμπορικότητα104
 • (1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότητα104
 • (2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότητα106
 • Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότητας109
 • (1) Διασταλτική ερμηνεία109
 • (2) Η αναλογία110
 • (3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα)111
 • (4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ.112
 • (5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρηση113
 • ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειες117
 • § 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις118
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ122
 • Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ)122
 • § 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμα122
 • § 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπός126
 • § 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύληση129
 • § 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνης129
 • § 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμών131
 • Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεων132
 • Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμών133
 • § 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμα134
 • Α. Εμπoρική ικανότητα134
 • Β. Ασυμβίβαστα139
 • Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίας139
 • § 34. Οι «χωλoί» έμπoρoι140
 • Α. Φαινόμενoς έμπορος140
 • Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoς142
 • Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας144
 • Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρία;147
 • Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας – Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδεια148
 • ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ.149
 • Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 16 § 3 ν. 3419/2005152
 • § 35. Απόδειξη – Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 – Το δεδικασμένo152
 • § 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσης155
 • Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσης155
 • (1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.)155
 • (2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.)156
 • Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσης157
 • (1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδρα157
 • (2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις159
 • § 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, «όνομα χώρου» (domain name)160
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ161
 • ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ161
 • § 38. Γενικά161
 • § 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης162
 • § 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας163
 • § 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότητας168
 • § 42. Επισκόπηση των συνεπειών – «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειες171
 • § 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών της172
 • Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότητας172
 • Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότητας174
 • § 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησης176
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ182
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ182
 • Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ182
 • § 45. Γενικά182
 • § 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησης185
 • § 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;187
 • Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου;187
 • Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης»188
 • § 48. Μεταβίβαση της επιχείρησης191
 • Α. Μεταβίβαση εν ζωή191
 • Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου196
 • § 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχών197
 • § 50. Άλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρηση198
 • Α. Μίσθωση επιχείρησης198
 • Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρία198
 • Γ. Επικαρπία σε επιχείρηση198
 • Δ. Ενέχυρο σε επιχείρηση199
 • Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης199
 • ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρηση199
 • Ζ. Επιδίκαση επιχείρησης200
 • Η. Η επιχείρηση στην πτώχευση και άλλες συλλογικές διαδικασίες201
 • Θ. Η διακοπή της επιχείρησης201
 • § 51. Προστασία της επιχείρησης202
 • Α. Τρόποι προστασίας202
 • Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησης203
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ204
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ204
 • § 52. Το προσωπικό της επιχείρησης – Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτους204
 • A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση204
 • Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους – Υπηρεσίες «φασόν» – Το «οutsourcing» και το «offshoring»206
 • Γ. Συστήματα διανoμής208
 • § 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος209
 • Α. Γενικά – Το π.δ. 219/1991 – Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου209
 • Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας213
 • Γ. Τύπος της σύμβασης213
 • Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου214
 • Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένου217
 • ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπου217
 • Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας219
 • Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου221
 • Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991227
 • § 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος227
 • § 55. Ο διανομέας230
 • Α. Γενικά230
 • Β. Υποχρεώσεις των μερών232
 • Γ. Λύση της σύμβασης – Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπεία234
 • § 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)239
 • § 57. Η προβληματική των «δικτύων» διανομής241
 • § 58. Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητές245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ247
 • Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(«ΒΙΒΛΙΑ», «ΑΡΧΕΙΑ» και «ΣΤΟΙΧΕΙΑ»)247
 • § 59. Τα βιβλία των εμπόρων, ο ΚΒΣ, ο ΚΦΑΣ και ο ν. 4308/2014247
 • § 59Α. Τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία βιβλία σύμφωνα με το ν. 4308/2014249
 • Α. Το «λογιστικό σύστημα»249
 • Β. Τα «αρχεία» της οντότητας250
 • § 60. Τα επιμέρους «αρχεία» του Ν. 4308/2014251
 • § 61. Κανόνες τήρησης των αρχείων253
 • § 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφών255
 • Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημα255
 • Β. Το διπλογραφικό σύστημα255
 • Γ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις257
 • Δ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)257
 • Ε. Η λογιστική τυποποίηση258
 • § 63. Η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων259
 • Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη – το «απόσπασμα» από τα βιβλία259
 • Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμη264
 • § 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των βιβλίων266
 • Α. Ανακοίνωση266
 • Β. Εμφάνιση267
 • (1) Η επίδειξη των βιβλίων κατά τις κοινές διατάξεις267
 • (2) Η εμφάνιση των βιβλίων κατά τον ΕμπΝ268
 • § 65. Τα βιβλία ως πράγματα270
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ272
 • H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ272
 • § 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»272
 • A. Γενικά272
 • Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίας273
 • § 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσης276
 • Α. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς276
 • Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων276
 • § 68. Τα επιμελητήρια277
 • A. Η νομική φύση των επιμελητηρίων277
 • Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίων278
 • Γ. Μέλη του επιμελητηρίου ‑ Συνδρομή279
 • Δ. Άλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοί280
 • § 69. Η εμπορική δημοσιότητα – το σύστημα του Εμπορικού Μητρώου281
 • A. Γενικά281
 • Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώου282
 • Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα – Ο ν. 3419/2005 («Γ.Ε.ΜΗ.»)283
 • Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίου292
 • § 70. Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)292
 • § 71. Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)294
 • § 72. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο295
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ296
 • H «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»296
 • § 73. Η αλληλέγγυα οικονομία296
 • ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή)301
 • I. ΗΜΕΔΑΠΗ301
 • II. ΑΛΛΟΔΑΠΗ303
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ309
 • ΤΜΗΜΑ Β΄324
 • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ324
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ324
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ324
 • § 1. Εισαγωγικά. Πηγές του δικαίου των αξιόγραφων324
 • § 2. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία των αξιόγραφων325
 • I. Ορισμός325
 • II. Εννοιολογικά στοιχεία325
 • 1. Έγγραφο325
 • 2. Δικαίωμα328
 • 3. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου328
 • § 3. Η αξιογραφική ενσωμάτωση328
 • I. Η σημασία της ενσωμάτωσης328
 • II. Συνέπειες της ενσωμάτωσης330
 • III. Όρια της ενσωμάτωσης. Σύγχρονες τάσεις στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς332
 • § 4. Διακρίσεις αξιόγραφων334
 • I. Επιτελούμενη οικονομική λειτουργία334
 • II. Αξιόγραφα στον κομιστή, εις διαταγή, ονομαστικά335
 • 1. Αξιόγραφα στον κομιστή ή ανώνυμα335
 • 2. Αξιόγραφα εις διαταγή336
 • 3. Ονομαστικά αξιόγραφα338
 • III. Αξιόγραφα δημόσιας πίστεως και άλλοι αξιογραφικοί τίτλοι339
 • IV. Φύση ενσωματωμένου δικαιώματος340
 • V. Συστατικά και δηλωτικά αξιόγραφα341
 • VI. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδη342
 • § 5. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος (αξιογραφικές θεωρίες)343
 • § 6. Περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης346
 • I. Απόσβεση του δικαιώματος346
 • II. Απώλεια ή καταστροφή346
 • § 7. Δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος347
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ350
 • ΕΚΤΑΞΗ350
 • § 8. Η έκταξη ως βασικός τύπος350
 • Ι. Η έκταξη ως τριμερής σχέση και οι υποκείμενες σχέσεις350
 • II. Νομική φύση350
 • III. Ο αξιογραφικός χαρακτήρας της έκταξης351
 • IV. Αποτελέσματα της έκταξης352
 • V. Μεταβίβαση της έκταξης353
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ356
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ356
 • § 9. Γενικά356
 • I. Έννοια και μετέχοντα πρόσωπα356
 • II. Χαρακτηριστικά357
 • III. Οικονομική σημασία358
 • IV. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη360
 • 1. Εξέλιξη του θεσμού360
 • 2. Εξέλιξη της νομοθεσίας361
 • 3. Διεθνής εξέλιξη361
 • § 10. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική362
 • I. Ικανότητα362
 • II. Αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών363
 • III. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωπο363
 • IV. Πλαστότητα365
 • § 11. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής365
 • I. Τα οκτώ τυπικά στοιχεία365
 • II. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων370
 • 1. Ακυρότητα της συναλλαγματικής370
 • 2. Μετατροπή371
 • III. Το επουσιώδες περιεχόμενο της συναλλαγματικής (ρήτρες στη συναλλαγματική)372
 • 1. Προβλεπόμενες ρήτρες372
 • 2. Επιτρεπόμενες ρήτρες372
 • 3. Ρήτρες μη επιτρεπόμενες373
 • IV. Λευκή συναλλαγματική373
 • 1. Έννοια373
 • 2. Εξουσιοδότηση συμπληρώσεως374
 • 3. Συνέπειες374
 • V. Η ευθύνη του εκδότη375
 • § 12. Η αποδοχή376
 • Ι. Έννοια και σημασία376
 • ΙΙ. Εμφάνιση προς αποδοχή376
 • III. Δήλωση αποδοχής377
 • IV. Αποδοχή με απόκλιση από το περιεχόμενο της συναλλαγματικής378
 • V. Αποτελέσματα αποδοχής378
 • VI. Σύμβαση δόσεως και λήψεως378
 • VII. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχής379
 • § 13. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής379
 • I. Μεταβίβαση με εκχώρηση379
 • II. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση380
 • 1. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης380
 • 2. Τύπος οπισθογράφησης381
 • 3. Περιεχόμενο οπισθογράφησης382
 • III. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης382
 • 1. Νομιμοποιητικά αποτελέσματα382
 • α) Έννοια και σημασία382
 • β) Η σειρά οπισθογραφήσεων383
 • 2. Μεταβιβαστικά αποτελέσματα384
 • α) Γενικά384
 • β) Καλόπιστη κτήση384
 • γ) Αποκλεισμός ενστάσεων385
 • 3. Εγγυητικά αποτελέσματα386
 • 4. Συνέπειες διακοπής της σειράς οπισθογραφήσεων387
 • IV. Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησης387
 • 1. Λευκή οπισθογράφηση387
 • 2. Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση388
 • 3. Καλυμμένη πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση389
 • 4. Ενεχυρική οπισθογράφηση390
 • 5. Μετοπισθογράφηση (όψιμη οπισθογράφηση)391
 • § 14. Αποκλεισμός ενστάσεων392
 • Ι. Γενικά392
 • II. Διακρίσεις ενστάσεων393
 • 1. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλο394
 • 2. Ενστάσεις εγκυρότητας394
 • 3. Προσωπικές ενστάσεις396
 • § 15. Συναλλαγματική και υποκείμενη (βασική) σχέση399
 • I. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματική399
 • II. Απαίτηση από συναλλαγματική και υποκείμενη σχέση401
 • III. Υποκείμενη σχέση και επιδιωκόμενοι σκοποί με την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική401
 • § 16. Εκπλήρωση της υποχρέωσης από τη συναλλαγματική401
 • I. Λήξη της συναλλαγματικής401
 • II. Εμφάνιση προς πληρωμή402
 • III. Πληρωμή403
 • IV. Πληρωμή σε μη δικαιούχο404
 • § 17. Αναγωγή405
 • I. Αναγωγή για πληρωμή405
 • 1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις405
 • 2. Τυπικές προϋποθέσεις406
 • 3. Έκπτωση του κομιστή από το δικαίωμα αναγωγής407
 • 4. Ειδοποίηση407
 • 5. Αποτελέσματα της αναγωγής408
 • II. Αναγωγή για απόδοση. Ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικής408
 • § 18. Τριτεγγύηση και παρέμβαση410
 • I. Τριτεγγύηση410
 • 1. Γενικά410
 • 2. Τύπος411
 • 3. Αποτελέσματα412
 • 4. Αναγωγή του τριτεγγυητή412
 • II. Παρέμβαση413
 • § 19. Αντίτυπα και αντίγραφα413
 • I. Αντίτυπα413
 • II. Αντίγραφα414
 • § 20. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός415
 • Ι. Παραγραφή415
 • II. Αδικαιολόγητος πλουτισμός416
 • § 21. Γραμμάτιο εις διαταγή419
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ422
 • ΕΠΙΤΑΓΗ422
 • § 22. Έννοια και σημασία422
 • Ι. Έννοια422
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία422
 • III. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη423
 • § 23. Διαφορές από τη συναλλαγματική423
 • § 24. Έκδοση, τύπος και σχέσεις αιτίας425
 • I. Έκδοση και τύπος425
 • II. Σχέσεις αιτίας427
 • § 25. Μεταβίβαση της επιταγής429
 • § 26. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής431
 • I. Εμφάνιση431
 • II. Πληρωμή432
 • § 27. Αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός435
 • I. Αναγωγή435
 • II. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός436
 • § 28. Ιδιαίτερα είδη επιταγής437
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ440
 • ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ440
 • § 29. Τα εμπορικά αξιόγραφα του άρθρου 76 ν.δ. 1923440
 • I. Τα κατ’ ιδίαν αξιόγραφα440
 • 1. Εμπορική εντολή πληρωμής440
 • 2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο441
 • 3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο441
 • 4. Θαλάσσια φορτωτική442
 • 5. Χερσαία φορτωτική443
 • 6. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς443
 • 7. Ασφαλιστήριο443
 • 8. Άλλα αξιόγραφα εις διαταγή444
 • II. Κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται στα εις διαταγή αξιόγραφα του άρθρ. 76 ν.δ. 1923444
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ448
 • ΑΝΩΝΥΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ448
 • § 30. Ανώνυμα χρεόγραφα448
 • I. Έννοια και σημασία448
 • II. Βασικά χαρακτηριστικά448
 • 1. Δημιουργία υποχρέωσης448
 • 2. Άσκηση της απαίτησης449
 • 3. Εκπλήρωση449
 • 4. Αποκλεισμός ενστάσεων450
 • 5. Μεταβίβαση450
 • 6. Ονομαστικά χρεόγραφα450
 • III. Παρεπόμενα έγγραφα450
 • 1. Τοκομερίδια451
 • 2. Μερισματόγραφα451
 • 3. Στέλεχος ανανεώσεως451
 • § 31. Οι μετοχές452
 • I. Έννοια και είδη452
 • II. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου. Προστασία καλής πίστης453
 • ΠΗΓΕΣ455
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ463
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ469
 • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ469
 • Ν 5325/1932 – Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν469
 • ΝΔ της 17.7/13.8.1923 – Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών493
 • Ν 5960/1933 – Περί Επιταγής497
 • Γ.Ε.ΜΗ.514
 • N 3419/2005 - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας514
 • 0
 • 0