Πολυμερείς ενοχικές σχέσεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €27.00
ΝΠ €37.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-652-6
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Στ. Κιτσάκης
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας

Το δίκαιο της οργανωμένης αγοράς εντάσσεται παραδοσιακά στο πεδίο του ρυθμιστικού δικαίου και κυρίως από αυτή την οπτική γωνία έχει αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης από την νομική επιστήμη. Ωστόσο στην οργανωμένη αγορά λαμβάνουν χώρα συναλλαγές. Κλασσικό πεδίο δογματικής ανάλυσης των εκάστοτε συναλλαγών αποτελεί το δίκαιο των συμβάσεων. Για την ακρίβεια το ρυθμιστικό δίκαιο έρχεται να ρυθμίσει την σύμβαση, η οποία αποτελεί τον κύριο, αν όχι τον μοναδικό τύπο αυτόνομης ταύτισης αντικρουόμενων συμφερόντων για το ιδιωτικό δίκαιο. Το βιβλίο «Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά» επιχειρεί να αναλύσει τον τρόπο σύζευξης ανάμεσα στο παραδοσιακό δίκαιο των συμβάσεων του Αστικού Κώδικα και το ειδικό ρυθμιστικό δίκαιο των οργανωμένων αγορών. Για το σκοπό αυτό ο συγγραφέας προσφεύγει στο παράδειγμα της οργανωμένης (χονδρικής) αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σήμερα σε στάδιο ριζικού μετασχηματισμού και ολοκλήρωσής της ως χρηματιστηριακή αγορά. Μέσα από αυτό το παράδειγμα αναλύονται στοιχεία όπως η φύση των ειδικών κανονιστικών κειμένων, ειδικά υπό το πρίσμα της σύμβασης ως εργαλείου ρυθμισμένης αυτορρύθμισης, η διαδικασία του matching ως ιδιαίτερη, πολυμερής διαδικασία σύναψης σύμβασης, η ανάγκη προσαρμογής των εννοιών και κατευθυντήριων αρχών του δικαίου της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής όταν πρόκειται για ηλεκτρονικές, πολυμερείς δικαιοπραξίες, η διαχείριση μίας οργανωμένης αγοράς ως ειδικός τύπος σύμβασης και ακόμη διαδικασίες διαχείρισης του συμβατικού κινδύνου στην πολυμερή δικαιοπραξία, όπως ο πολυμερής συμψηφισμός καθώς και οι κεντρικές έννοιες της εκκαθάρισης και του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου. Μέσα από την ανάλυση επιτυγχάνεται τελικά μία συνολικά νέα ματιά στην «ρυθμισμένη σύμβαση», την διάδραση ρυθμιστικού και ιδιωτικού δικαίου, η οποία παρά το ότι διαρκώς και επιτακτικά συνταράσσει τα θεμέλια της βασικής διάκρισης ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ταυτόχρονα αναδεικνύει την φύση των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα ως ενός «ανοικτού και κινητού συστήματος», ικανού να προσαρμοσθεί σε περισσότερους τύπους της κοινωνικής πραγματικότητας. Το βιβλίο «Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά» αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και εργαλείο κατανόησης του δικαίου της ενέργειας για κάθε ενδιαφερόμενο.

 • 0
 • § 1. Εισαγωγή1
 • § 2. Βασικές έννοιες του δικαίου της ενέργειας7
 • A. Χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας7
 • I. Στοιχεία και αξία της διάκρισης7
 • II. Η χονδρική αγορά ειδικότερα11
 • B. Οι φορείς της χονδρικής αγοράς 12
 • I. Το δίκτυο Μεταφοράς13
 • 1. Η ιδιαιτερότητα των δικτύων 14
 • α. Αρμοδιότητες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.14
 • αα. Ανάπτυξη και Συντήρηση του Συστήματος 14
 • ββ. Έσοδα του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς15
 • γγ. Ειδικότερα ο υπόχρεος έναντι του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς16
 • δδ. Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης 18
 • εε. Κατανομή – Dispatching21
 • β. Επικουρικές υπηρεσίες 23
 • αα. Εφεδρείες23
 • ββ. ΑΔΙ και αγορά διαθεσιμότητας ισχύος24
 • γγ. Σύμβαση Διακοψιμότητας25
 • δδ. Αγορά επικουρικών υπηρεσιών/Αγορά εξισορρόπησης26
 • γ. Διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών28
 • δ. Συμπέρασμα – δίκτυα και αγορά29
 • ΙΙ. Η αγορά29
 • 1. Προγραμματισμός εγχύσεων - απορροφήσεων ενέργειας 30
 • 2. Εκκαθάριση Συναλλαγών30
 • 3. Έσοδα του λειτουργού της αγοράς31
 • 4. Διενέργεια της ημερήσιας και ενδο-ημερήσιας αγοράς 31
 • 5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης/Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος33
 • ΙΙΙ. Η ενεργειακή οργανωμένη ηλεκτρονική αγορά34
 • 1. Η έννοια της αγοράς34
 • 2. Οργανωμένες αγορές36
 • 3. Ηλεκτρονικές οργανωμένες αγορές36
 • 4. Συμπέρασμα38
 • 5. Υπολογισμός Οριακής τιμής Συστήματος39
 • 6. Η αγορά του ΗΕΠ ως (mandatory) «pool»41
 • α. Pool41
 • β. Mandatory 44
 • 7. Αγορά επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια αγορά45
 • α. Αγορά επόμενης ημέρας45
 • β. Ενδοημερήσια αγορά46
 • § 3. Τα βασικά νομοθετικά κείμενα και η φύση τους47
 • A. Η συμβατική φύση των κωδίκων47
 • I. Οι Κώδικες ως συμβάσεις-πλαίσιο48
 • II. Δογματική της σύμβασης-πλαίσιο50
 • 1. Διάκριση από συγγενείς μορφές50
 • 2. Σύμβαση-πλαίσιο και επιμέρους συμβατικές σχέσεις 51
 • 3. Ανάγκη και όρια συνδέσεως των επιμέρους συμβάσεων 53
 • ΙΙΙ. Ειδικότερα η σύνδεση περισσότερων συμβάσεων πλαίσιο56
 • IV. Αντικείμενο των Κωδίκων και των επιμέρους συμβάσεων-πλαίσιο57
 • 1. Πρόσβαση στην αγορά58
 • 2. Τυποποίηση κανόνων επικοινωνίας58
 • 3. Διαχείριση πολυμερών ενοχικών σχέσεων58
 • V. Φύση της σύμβασης-πλαίσιο59
 • 1. Οι συμβάσεις-πλαίσιο ως μεικτές συμβάσεις59
 • 2. Η ρυθμιστική φύση της σύμβασης-πλαίσιο 60
 • Παρέκβαση: Τα όρια της σύμβασης60
 • Β. Οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Ενέργειας65
 • Γ. Οι κανονισμοί ως ρυθμισμένη αυτορρύθμιση67
 • Δ. Συμπέρασμα72
 • § 4. Η πρόσβαση στο δίκτυο και στην αγορά73
 • Α. Η αξίωση πρόσβασης στο δίκτυο73
 • Ι. Το περιεχόμενο της αξίωσης πρόσβασης στο δίκτυο 76
 • 1. Φυσική σύνδεση με το δίκτυο77
 • 2. Αξίωση χρήσης του δικτύου 78
 • 3. Σύμβαση σύνδεσης και σύμβαση χρήσης του δικτύου και νομική φύση αυτών78
 • 4. Δικαιούχος της αξίωσης πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς80
 • 5. Υπόχρεος της αξίωσης πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς81
 • ΙΙ. Η πρόσβαση στην αγορά81
 • 1. Η οργανωμένη αγορά ως μηχανισμός πρόσβασης στις συναλλαγές81
 • 2. Αναγκαστική σύμβαση και θεωρία των essential facilities 82
 • IΙΙ. Συμπέρασμα: Δίκαιο των συμβάσεων και δίκαιο ανταγωνισμού85
 • Β. Δογματική ένταξη της σχέσης Διαχειριστή αγοράς – συναλλασσομένων86
 • Ι. Ο Διαχειριστής της οργανωμένης αγοράς86
 • ΙΙ. Φύση και αντικείμενο της σύμβασης πρόσβασης στην αγορά87
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα91
 • ΙV. Ειδικά η διαχείριση των πληρωμών ως αντικείμενο της σύμβασης πρόσβασης92
 • Γ. Η εναλλακτική κατασκευή94
 • Ι. Οι ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ως αγοραστές και πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας 95
 • 1. Η διχοτόμηση της αγοράς σε χονδρική και λιανική αγορά95
 • 2. Η απαγόρευση ειδικά στον ΑΔΜΗΕ της διάθεσης (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας96
 • 3. Έλλειψη αντιπαροχής97
 • ΙΙ. Οι ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι97
 • 1. Βασικές έννοιες της οργανωμένης αγοράς98
 • α. Η ύπαρξη ενδιάμεσων φορέων - Ο διαχειριστής των αγορών98
 • β. Βασική δομή σύναψης συμβατικών σχέσεων στην οργανωμένη αγορά99
 • γ. Mandatory pool και έννοια αναγκαστικής σύμβασης100
 • δ. Η νομική έννοια της αναγκαστικής σύμβασης102
 • 2. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και οργανωμένη αγορά103
 • α. Ο ρόλος του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου στην οργανωμένη αγορά104
 • β. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και ασφάλεια των συναλλαγών106
 • γ. Η ευθύνη του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ως ευθύνη del credere107
 • δ. Πρώτο συμπέρασμα 107
 • και διευθέτηση χρηματικών συναλλαγών108
 • α. Εκκαθάριση ενέργειας και εκκαθάριση συναλλαγών108
 • β. Η έννοια της εκκαθάρισης συναλλαγών109
 • γ. Η έννοια της διευθέτησης των χρηματικών συναλλαγών110
 • δ. Ειδικά τα άρθρα 94 παρ. 2 ιζ (αα) και 118 παρ. 2 ι (ββ) ν. 4001/2011111
 • 4. Τιμολόγηση 112
 • ως ρητά όρια της ευθύνης των Διαχειριστών112
 • 6. Συμπέρασμα114
 • § 5. Η διαχείριση και λειτουργία της αγοράς115
 • Α. Ευθύνη του διαχειριστή της αγοράς115
 • Β. Τυπολογία ευθυνών (η οφειλόμενη παροχή)116
 • Γ. Διαχείριση της ηλεκτρονικής αγοράς 116
 • Δ. Διαχείριση της συμβατικής διαδικασίας ειδικότερα118
 • Ι. Ανώμαλη εξέλιξη της παροχής119
 • 1. Πρόσβαση119
 • 2. Διαχείριση της συμβατικής διαδικασίας εν στενή εννοία121
 • α. Καταλογισμός «μέσα στο μαύρο κουτί» 123
 • β. Αλγόριθμοι και αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των αντισυμβαλλόμενων125
 • αα. Έννοια 125
 • ββ. Στοιχεία 125
 • γγ. Αυτοματοποίηση και καταλογισμός127
 • γ. Δογματική του καταλογισμού στην κατάσταση του ακαθόριστου131
 • δ. Καταλογισμός μέσω σφαιρών ευθύνης135
 • αα. Έννοια του κινδύνου135
 • ββ. Η εμπειρία του συγκριτικού δικαίου136
 • γγ. Η θεωρία των σφαιρών ευθύνης στο σύστημα του ΑΚ136
 • δδ. Ιστορική εμπειρία 137
 • εε. Κριτική138
 • ΙΙ. Νομιμοποιός λόγος ανάληψης του κινδύνου από τον διαχειριστή της πλατφόρμας 140
 • ΙΙΙ. Δομή καταλογισμού: Ο αλγόριθμoς ως βοηθός εκπλήρωσης του διαχειριστή 147
 • IV. Τα όρια της ευθύνης του διαχειριστή151
 • Ε. Οργανωτικές ευθύνες του διαχειριστή της αγοράς152
 • Ι. Υποχρεώσεις πληροφόρησης153
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις Εποπτείας και συμβατικές αξιώσεις154
 • ΙΙΙ. Ευθύνη για συνδρομή κατά την εκπλήρωση της σύμβασης156
 • § 6. Η οργανωμένη αγορά ως μηχανισμός σύναψης συμβάσεων161
 • Α. Σύναψη της σύμβασης χωρίς Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο161
 • Ι. Η spot αγορά ως δημοπρασία του άρθρου 199 ΑΚ161
 • 1. Στοιχεία δημοπρασίας και ratio της 199 ΑΚ161
 • 2. Εφαρμογή της 199 ΑΚ σε περιβάλλον ηλεκτρονικής αγοράς166
 • α. Ρόλος διοργανωτή166
 • β. Δημοσιότητα166
 • γ. Κατακύρωση167
 • δ. Διαδοχικές προσφορές – αμεσότητα της διαδικασίας173
 • ε. Συμπέρασμα174
 • II. Σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 185 επ. ΑΚ174
 • III. Tυπολογική ανεπάρκεια του κανονιστικού προτύπου των άρθρων 185 επ. ΑΚ177
 • 1. Διασταυρούμενες προσφορές (Cross offers)180
 • 2. Μοντέλο συναίνεσης182
 • IV. Συμπέρασμα185
 • § 7. Σύναψη σύμβασης με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο189
 • A. Η κατασκευή της ανανέωσης (novatio)189
 • B. Σύναψη σύμβασης απευθείας με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο 190
 • Ι. Σύμβαση μέσω διπλής εκπροσώπησης191
 • ΙΙ. Σύμβαση μέσω καταλογισμού της δήλωσης βουλήσεως191
 • ΙΙΙ. Open offer192
 • IV. Σύμβαση μέσω σιωπηρής δήλωσης βουλήσεως του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου193
 • V. Σύμβαση μέσω αναγωγής στην σύμβαση-πλαίσιο193
 • § 8. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής198
 • Α. Η οργανωμένη αγορά ως μορφή συνεργασίας198
 • Β. Η νομική διαμόρφωση της δομής συνεργασίας201
 • Ι. Πολυμερής δικαιοπραξία201
 • ΙΙ. Σύμβαση δικτύου203
 • ΙΙΙ. Συνεργατικές συμβάσεις 204
 • Γ. Επιμερισμός κινδύνου 206
 • Δ. Διαχειριστική επιμέλεια στην πολυμερή δικαιοπραξία 207
 • § 9. Η διαχείριση της σύμβασης στην οργανωμένη αγορά211
 • Α. Clearing – Netting 211
 • Β. Απευθείας netting213
 • Ι. Διμερώς213
 • ΙΙ. Πολυμερώς - Πολυμερής συμψηφισμός214
 • 1. Η Skontration214
 • 2. Νομική φύση215
 • III. Δομή του πολυμερούς συμψηφισμού 217
 • 1. Ειδικά το θεμέλιο μίας ενοχικής υποσχετικής σύμβασης217
 • 2. Συμψηφισμός και τελική απαίτηση 217
 • § 10. Συμπεράσματα223
 • Α. Ρύθμιση και ιδιωτικό δίκαιο223
 • Β. Οργανωμένη αγορά και ηλεκτρονική επικοινωνία224
 • Γ. Η έννοια της σύμβασης στην οργανωμένη αγορά225
 • Βιβλιογραφία227
 • Αλφαβητικό ευρετήριο245
 • 0
 • 0