Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-663-2
Σελίδες: 1576
Επιμέλεια: Λ. Κοντογεώργου, Ν. Στασινόπουλος
Συνεργασία: Α. Καραντάνα, Μ. Νάνου

Με την 6η εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου «Επαγγελματικό Δίκαιο του Συμβολαιογράφου» επιχειρείται η πλήρης κατά το δυνατόν ενημέρωση των Συμβολαιογράφων με τη συστηματική παράθεση τόσο του Συμβολαιογραφικού Κώδικα (Ν 2830/2000),όσο και των σχετικών με αυτόν θεμάτων συνολικά.

Το έργο περιλαμβάνει 151 νομοθετήματα ενημερωμένα και κωδικοποιημένα έως και τον Ν 4571/2018 (ΦΕΚ Α΄ 186/30.10.2018), που καλύπτουν θέματα δικαιωμάτων (αμοιβών) συμβολαιογράφων, σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, πλασματικού ενεχύρου, κτηματολογίου, μεταγραφών, πολεοδομικά, δασικής νομοθεσίας, ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως και φορολογικά (μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ΕΝ.Φ.Ι.Α., ΦΠΑ, τελών χαρτοσήμου κ.ά.). Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται ο Κώδικας Συμβολαιογράφων, όπως ισχύει, καθώς και νομοθετήματα που αφορούν στα τηρούμενα από τους συμβολαιογράφους βιβλία, στις αρχαιρεσίες των συμβολαιογράφων, στις Συμβολαιογραφικές Εταιρίες και στην εμπορική επικοινωνία των συμβολαιογράφων. Η ενότητα συμπληρώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού Νόμου του τελευταίου. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα δικαιώματα (αμοιβές) των Συμβολαιογράφων, όπως καθορίστηκαν με τις ΚΥΑ 100692/2009, 111376/2011 και 72386/2015. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο να προστεθούν το άρθρο 14 του Ν 3226/2004 και η ΥΑ 15948/2006 για τη νομική βοήθεια, καθώς και το ΝΔ 1017/1971 περί συστάσεως του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

Περαιτέρω, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει διατάξεις άμεσα σχετικές με τους συμβολαιογράφους (συναινετικό διαζύγιο, σύμφωνο συμβίωσης, μουσουλμάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί, ένορκες βεβαιώσεις, εμπορικές μισθώσεις, δήλωση περιουσιακής κατάστασης - πόθεν έσχες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες). Στη συνέχεια παρατίθενται τα νομοθετήματα που σχετίζονται με την κτηματογράφηση, το Κτηματολόγιο και τις μεταγραφές (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, Γενικός και Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, πίνακας χωρικής αρμοδιότητας Υποθηκοφυλακείων Αττικής - Πειραιώς, δομημένο περιβάλλον, θέματα πολεοδομικά και μεταβίβασης ακινήτων, αυθαίρετες κατασκευές, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως, αγροτικά, δασικά, κληροτεμάχια, μεσιτική αμοιβή, επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το βιβλίο διανθίζεται και με νομοθετήματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος, τη φορολογία ακίνητης περιουσίας, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν 4174/2013, τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών, τον ΦΠΑ, τα Τέλη Χαρτοσήμου, το αποδεικτικό ενημερότητας, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ά. Επίσης, παρατίθενται και κάποια ειδικού ενδιαφέροντος νομοθετήματα, όπως το δικαίωμα επιφανείας, η μεσιτεία ακινήτων, οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα ομολογιακά δάνεια (με τις νέες από 1.1.2019 διατάξεις), οι ληξιαρχικές πράξεις, τα δημόσια λατομεία και οι συμβάσεις εκμετάλλευσής τους κ.ά. Στο τέλος του έργου περιλαμβάνονται και τρία υποδείγματα (σχέδιο συμφώνου συμβίωσης, σχέδιο συναινετικής λύσης γάμου με και χωρίς τέκνα, όπως και καταστατικό για σύσταση αστικής επαγγελματικής εταιρίας συμβολαιογράφων).

Η νέα αυτή έκδοση καλύπτει πλήρως σε λειτουργικότητα και ενημέρωση τις σύγχρονες ανάγκες των Συμβολαιογράφων και των υποψηφίων στις εξετάσεις για το οικείο λειτούργημα.

 • 0
 • Ι. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ3
 • [1] Ν 2830/2000 Κώδικας Συμβολαιογράφων3
 • [2] ΠΔ 38/1981 Περί καθορισμού των υπό των συμβολαιογράφων τηρουμένων βιβλίων92
 • [3] ΠΔ 190/1991 Εκτέλεση των οριζομένων στο άρθρο 119 του Ν 670/1977 95
 • [Άρθρα 1, 11-12]95
 • [4] ΠΔ 36/1999 Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων97
 • [5] ΠΔ 284/1993 Σύσταση συμβολαιογραφικών εταιριών107
 • [6] Ν 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 117
 • [Άρθρο 25]117
 • [7] ΠΔ 95/2011 Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων118
 • [8] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ119
 • [Άρθρο 92 παρ. 3, 4, 5]119
 • [9] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ120
 • [Άρθρα 5, 7-12, 25, 27, 28, 34-39, 51-54, 56, 108-111, 127-137, 158-161, 164, 166, 194, 199, 217, 220, 235, 240-246, 250 περ. 11, 271, 367, 369, 498, 527, 565-567, 618, 842, 958, 1002, 1033, 1117, 1119, 1121, 1134, 1143, 1169, 1187, 1192, 1193, 1247, 1266, 1319, 1325, 1403-1405, 1412, 1438, 1441, 1456, 1457, 1475, 1476, 1505, 1506, 1546, 1592, 1722, 1724-1746, 1761, 1763, 1766-1776, 1848, 1891, 1942, 2033, 2034]120
 • [10] ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ143
 • [Άρθρα 16 περ. 7, 26, 96, 98, 102, 186, 199, 200, 206, 214A, 214B, 253, 270 παρ. 2, 293, 400 παρ. 1, 401 παρ. 1, 408, 421-424, 444 παρ. 1 περ. β΄, 446, 455, 480, 480Α, 482, 484-486, 488, 489, 614 παρ. 1 περ. 5α΄, 622Α παρ. 1, 807-811, 826-842, 904-1046]143
 • [11] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ220
 • [Άρθρο 73]220
 • ΙI. ΚαθορισμΟς δικαιωμΑτων (αμοιβΩν) ΣυμβολαιογρΑφων223
 • [12] ΚΥΑ 72386/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111376/31.12.2011 (Β΄ 13/2012) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»223
 • [13] KYA 111376/2011 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων224
 • [14] ΚΥΑ 100692/2009 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων226
 • [15] Ν 3226/2004 Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος 233
 • [Άρθρο 14]233
 • [16] ΥΑ 15948/19.7.2006 Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης 234
 • [Άρθρο μόνο]234
 • [17] ΝΔ 1017/1971 Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών 235
 • [Άρθρο 10 παρ. 1 περ. Α΄]235
 • ΙII. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ239
 • Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ239
 • [18] Ν 4356/2015 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις239
 • [19] Ν 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται 244
 • [Άρθρο 22]244
 • [20] ΕγκΥΠΕΣ 5/2018 Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη246
 • [21] Ν 4531/2018 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 248
 • [Άρθρο 28]248
 • [22] Ν 4511/2018 Τροποποίηση άρθρου 5 ΠΝΠ Περί Μουσουλμάνων 249
 • [Άρθρο 1]249
 • [23] Ν 1540/1944 Περί ενόρκων βεβαιώσεων251
 • [Άρθρα 1-3]251
 • [24] ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/15743/2007 Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, όπως ισχύει255
 • [25] ΝΔ 3082/1954 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 256
 • [Άρθρο 10]256
 • [26] ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών 258
 • [Άρθρα 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15-30, 32-35, 37-48, 52-66, 67]258
 • [27] Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, 281
 • [Άρθρα 1, 2 παρ. 1δ΄, 2Α]281
 • [28] Ν 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 294
 • [Άρθρα 1-54, 68]294
 • Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ365
 • 1. Κτηματογράφηση - Κτηματολόγιο - Μεταγραφές365
 • [29] Ν 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, 365
 • [Άρθρο 4]365
 • [30] Ν 2308/1995 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου - Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις368
 • [Άρθρα 1-14 παρ. 1-2, 20]368
 • [31] Ν 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις390
 • [Άρθρα 1-24, 26-28, 34]390
 • [32] Ν 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 440
 • [Άρθρα 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16]440
 • [33] ΝΔ 4201/1961 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους και διατάξεων τινών περί Συμβολαιογράφων451
 • [Άρθρα 1-7]451
 • [34] ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 Καθορισμός του τρόπου, των όρων, 453
 • [Άρθρα 1-5] 453
 • [35] ΒΔ 533/1963 Περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του ΝΔ 4201/1961456
 • Χωρική αρμοδιότητα των Υποθηκοφυλακείων της περιφέρειας των Πρωτοδικείων Αθηνών Πειραιώς473
 • 2. Διατάξεις σχετικές με τις πράξεις σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας478
 • [36] Ν 3741/1929 Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους478
 • [37] ΝΔ 1024/1971 Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου482
 • [38] Ν 1562/1985 Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση 485
 • [Άρθρα 1-9, 25]485
 • [39] N 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους 490
 • [Άρθρο 9 παρ. 2 και παρ. 3α΄-δ΄]490
 • [40] Ν 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν 1577/1985 493
 • [Άρθρο 27 παρ. 2]493
 • [41] Ν 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός494
 • [Άρθρα 1, 2, 4-11, 23, 24, 45]494
 • 3. Πολεοδομικές διατάξεις534
 • [42] N 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 534
 • [Άρθρα 81-89, 96-99, 102-104, 125]534
 • [43] ΝΔ της 17.7/16.8.1923 Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών 563
 • [Άρθρα 16, 20]563
 • [44] ΝΔ 690/1948 Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων 566
 • [Άρθρο 2]566
 • [45] Ν 651/1977 Περί καταργήσεως του ΝΔ 349/1974, τροποποιήσεως 567
 • [Άρθρο 5]567
 • [46] Ν 1221/1981 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 960/1979 569
 • [Άρθρα 1-7, 10-11, 15-20]569
 • [47] Ν 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη 579
 • [Άρθρα 1, 4, 8, 9, 12, 17, 29]579
 • [48] Ν 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, 600
 • [Άρθρα 2, 3, 9 παρ. 1, 5]600
 • [49] Ν 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός603
 • [Άρθρα 2, 5, 6, 25]603
 • [50] Ν 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 609
 • [Άρθρα 1-3]609
 • [51] ΠΔ της 14.7/27.7.1999 Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας619
 • [Άρθρα 245, 310, 329, 381, 410-412, 414, 417, 418, 419-420]619
 • [52] Ν 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις630
 • [Άρθρα 1, 2, 7, 7Α, 8, 10, 26]630
 • [53] Ν 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 635
 • [Άρθρα 13-22]635
 • 4. Ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως (αγροτικά, δασικά, κληροτεμάχια κ.λπ.)656
 • [54] Ν 634/1977 Περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, 656
 • [Άρθρα 12, 13]656
 • [55] Ν 674/1977 Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών 660
 • [Άρθρα 4, 6, 13, 15-17, 21-23]660
 • [56] YA 2128/95263/11.9.2017 Παράταση προθεσμιών παρ. 1 και 2 669
 • [Άρθρο μόνο]669
 • [57] Ν 684/1977 Περί Αμπελουργικού Κτηματολογίου670
 • [Άρθρα 3, 4]670
 • [58] ΝΔ 86/1969 Δασικός Κώδικας672
 • [Άρθρα 50, 60, 148, 280 παρ. 3-4]672
 • [59] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 677
 • [Άρθρα 3, 8, 14, 35, 37, 38, 43, 57, 59, 62, 72]677
 • [60] Ν 4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής 695
 • [Άρθρα 29, 31]695
 • [61] Ν 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 698
 • [Άρθρα 9, 10, 12, 13]698
 • [62] Ν 3958/1959 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 706
 • [Άρθρο 15 παρ. 1-8]706
 • [63] Ν 3147/2003 Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 711
 • [Άρθρο 16]711
 • [64] Ν 2538/1997 Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά 713
 • [Άρθρο 65 παρ. 1]713
 • [65] N 4122/2013 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 714
 • [Άρθρα 11-13, 19, 21, 22, 29]714
 • [66] Ν 3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές 720
 • [Άρθρο 5]720
 • [67] Ν 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 723
 • [Άρθρα 23-26]723
 • [68] Ν 4015/2011 Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, 744
 • [Άρθρο 21]744
 • [69] Ν 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 745
 • [Άρθρο 49 παρ. 15-16]745
 • [70] Ν 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση 747
 • [Άρθρα 50 παρ. 7, 9, 51 παρ. 11, 72]747
 • [71] ΕγκΥπΑγροτΑνάπτ 282178/13.6.2005 Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή/και δικαιωμάτων πληρωμής εν όψει εφαρμογής του καθεστώτος της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης749
 • [72] ΥΑ οικ. 145026/10.1.2014 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού 751
 • [Άρθρα 1-4, 8-10]751
 • 5. Περί φάρων, αμυντικών περιοχών - οχυρώσεων, παραμεθορίων περιοχών και οικοδομικών συνεταιρισμών756
 • [73] Ν 4278/2014 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις756
 • [Άρθρα 1, 2, 5, 48, 65]756
 • [74] ΑΝ 376/1936 Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων760
 • [Άρθρα 1-5]760
 • [75] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις762
 • [Άρθρα 24-32]762
 • [76] AN 201/1967 Περί ειδικών διατάξεων επί Οικοδομικών Συνεταιρισμών770
 • [Άρθρο 4]770
 • [77] N 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 772
 • [Άρθρα 1, 2, 4, 6-14, 16-19, 59, 66, 67]772
 • [78] N 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - 787
 • [Άρθρα 10, 12, 26]787
 • 6. Φορολογία793
 • α. Φορολογία εισοδήματος793
 • [79] N 1882/1990 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις 793
 • [Άρθρα 1 παρ. 11, 8 παρ. 1, 8, 10 και 13-18, 26]793
 • [80] Ν 2065/1992 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις801
 • [Άρθρο 55 παρ. 1]801
 • [81] Ν 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 802
 • [Άρθρα 35-43, 61-65, 67, 67Α, 69, 70]802
 • [82] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις830
 • [Άρθρο 12]830
 • [83] Πολ. 1274/27.12.2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει832
 • [84] Πολ. 1275/27.12.2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 Ν 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει 842
 • [85] Πολ. 1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής 846
 • [86] Εγκύκλιος 2/10.1.2018 Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου852
 • [87] Πολ. 1124/29.4.2014 Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του ΚΦΔ853
 • [88] Ν 3427/2005 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, 859
 • [Άρθρο 23, 23Α]859
 • β. Φορολογία ακίνητης περιουσίας867
 • [89] N 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις867
 • [Άρθρα 1-8, 13, 59]867
 • [90] Ν 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση 894
 • [Άρθρο 32]894
 • [91] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις911
 • [Άρθρο 54Α]911
 • [92] Ν 3091/2002 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία 915
 • [Άρθρα 15-18]915
 • [93] Ν 2130/1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Περιφερειακής 923
 • [Άρθρο 24]923
 • [94] Ν 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 930
 • [Άρθρο 59]930
 • [95] Πολ. 1004/2.1.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων931
 • [96] Πολ. 1171/12.9.2018 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287)945
 • [97] Πολ. 1186/28.9.2018 Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α΄ του Ν 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων946
 • γ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων952
 • [98] N 1587/1950 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»952
 • [99] Ν 1078/1980 Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων 973
 • [Άρθρο 1]973
 • [100] Πολ 1101/24.6.2010 Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής 980
 • [101] Πολ 1151/26.6.2013 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας με βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2011 988
 • [102] Πολ 1085/30.3.2012 Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το Ν 4014/2011 990
 • [103] Πολ 1126/31.5.2011 Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του Ν 3843/2010 (ΦΕΚ Α΄ 62), μετά την εφαρμογή του Ν 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 3897/2010992
 • [104] Ν 2873/2000 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις 999
 • [Άρθρο 48]999
 • [105] Πολ. 1046/13.5.2004 Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από τους συμβολαιογράφους1000
 • [106] Πολ. 1048/28.3.2017 Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση1004
 • [107] ΕγκΥπΟικΟικ 1023290/68/B0013/Πολ. 1050/21.2.1996 Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών1006
 • [108] ΕγκΥπΟικΟικ 1022712/94/Β0013/ Πολ. 1053/25.2.1994 Θέματα σχετικά με τη διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων1015
 • [109] ΕγκΥπΟικΟικ 1098059/325 Π.Ε./ Β0013/Πολ. 1006/17.1.2006 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 463/2005 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ1019
 • [110] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού 1023
 • [Άρθρο 80Α παρ. 4-6]1023
 • δ. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.1027
 • [111] N 2961/2001 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια1027
 • [112] N 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 1107
 • [Άρθρα 1-76, 82, 102]1107
 • ε. Φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων ακινήτων1161
 • [113] ΥΑ 1067780/82/Γ0013/1994 Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση 1161
 • [Άρθρα 1-7]1161
 • [114] ΥA 1129485/1996 Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του Ν 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού1193
 • [115] ΥΑ 1144814/26361/1998 Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού1220
 • [116] ΕγκΥπΟικΟικ 1092408/2666/OOTY/Δ/ Πολ. 1127/15.9.2008 Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σε περιοχές εντός ΓΠΣ1230
 • [117] ΥΑ 1144816/26362/1998 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης σε περιοχές: α) εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέχρι την ένταξή τους σ’ αυτό και β) εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά με ειδικούς όρους δόμησης1232
 • [118] ΕγκΥπΟικΟικ 1024287/780/00ΤΥ/Δ/ Πολ. 1046/25.2.2008 Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων1235
 • στ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας1239
 • [119] Ν 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας1239
 • [Άρθρα 1-6, 7 παρ. 2γ, 14 παρ. 2α, 16, 19 παρ. 1-2, 21 παρ. 1-2 και 4, 22 παρ. 1 ε' και λα', 30 παρ. 1, 31 παρ. 1 και 7, 33 παρ. 1-3, 34 παρ. 1, 35 παρ. 1, 36 παρ. 1 και 4, 37, 48 παρ. 1-2, 54, 57 παρ. 1, 62 παρ. 7ε, 63 παρ. 1]1239
 • [120] Πολ. 1100/24.6.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του Ν 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»1261
 • [121] Πολ. 1118/2.8.2010 Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, κ.λπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.20101266
 • [122] ΥΑ 1031379/178/35/0014/2006 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου1268
 • [123] ΕγκΥπΟικΟικ 1042614/3111/696/0014/ Πολ. 1070/4.5.2006 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της «δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου»1271
 • [124] ΕγκΥπΟικΟικ 1049703/3689/770/ Α0014/Πολ. 1083/25.5.2006 Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν 3427/27.12.2005 για το ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές1278
 • [126] ΕγκΥπΟικΟικ 1002380/97/33/Α0014/ Πολ. 1004/3.1.2008 Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ Πολ. 1003/3.1.20081298
 • [125] ΕγκΥπΟικΟικ 1042617/1303/ΔΕ-Α/ Πολ. 1071/4.5.2006 Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ-Α/Πολ. 1054/27.3.2006 «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων»1287
 • [127] ΕγκΥπΟικΟικ 1120496 /7934/1549/Α0014/ Πολ. 1160/2.12.2008 Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα1305
 • [128] Πολ. 1009/16.1.2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 Ν 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ1311
 • ζ. Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου1312
 • [129] ΠΔ της 28ης Ιουλίου 1931 Περί Κώδικος των νόμων περί τελών 1312
 • [Άρθρα 3 παρ. 1, 12, 13 περ. ε΄-ζ΄, 15 παρ. 1γ΄, 2, 15Ε παρ. 3, 20, 24, 27 παρ. 3, 9, 32 παρ. 2, 33 παρ. 1, 34, 35 παρ. 1, 45, 51 παρ. 3, 55, 66 παρ. 3, 68 παρ. 2]1312
 • [130] ΕγκΥπΟικ 1113309/1303/Δ.Τ. Ε.Φ./ Πολ. 1300/13.12.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 1321
 • η. Λοιπές ειδικές διατάξεις1330
 • [131] N 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 1330
 • [Άρθρα 18-26]1330
 • [132] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική 1336
 • [Άρθρα 197, 200 παρ. 8]1336
 • [133] N 1641/1986 Μικτά δανειοδοτικά στεγαστικά προγράμματα 1338
 • [Άρθρο 4]1338
 • [134] Ν 1665/1986 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης1339
 • [135] Ν 1652/1986 Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων1347
 • [136] Ν 2744/1999 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως 1351
 • [Άρθρο 9 παρ. 6]1351
 • [137] Ν 2844/2000 Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας1352
 • [138] Ν 4112 της 20.3/1.4.1929 Περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων1361
 • [139] Ν 3816/1958 Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου1364
 • [Άρθρα 1-9, 190-218]1364
 • [140] Ν 3899/1958 Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων1370
 • [Άρθρα 1-25]1370
 • [141] Ν 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων 1374
 • [Άρθρα 1-14, 20, 28]1374
 • [142] N 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών1391
 • [Άρθρα 59-74, 187 παρ. 5, 189, 190]1391
 • [143] Ν 1599/1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου 1403
 • [Άρθρα 6, 8, 14, 22]1403
 • [144] Ν 344 της 9/11.6.1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων1406
 • [Άρθρα 8, 8Α, 10, 13, 14, 31Α, 35Α]1406
 • [145] Ν 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 1410
 • [Άρθρα 20, 27, 138 παρ. 11, 148]1410
 • [146] Ν 1746/1988 Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων και άλλες 1415
 • [Άρθρο 24 παρ. 1, 6]1415
 • [147] Ν 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 1416
 • [Άρθρο 11]1416
 • [148] ΑΥΕργΚοινΑσφ Φ.21/116/2000 Αποδεικτικό ασφαλιστικής 1419
 • [Άρθρα 1 παρ. 2-4, 2, 3 παρ. 7-8]1419
 • [149] ΥA ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)1421
 • [150] Ν 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις1425
 • [Άρθρα 45, 51, 52, 53, 68]1425
 • [151] ΥΑ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/1918/5.6.2018 Διαδικασία 1443
 • [Άρθρα 7-10, 15, 16]1443
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ1449
 • Α. Σχέδιο Συμφώνου Συμβίωσης 1449
 • Β. Συναινετική λύση γάμου 1453
 • Γ. Καταστατικό Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Συμβολαιογράφων 1461
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1471
 • 0
 • 0