Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-272-741-6
Σελίδες: 472
Συγγραφέας: Ε. Περάκης, Ε. Περάκης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Το πτωχευτικό δίκαιο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Πρώτον, βραχυπρόθεσμα (και ίσως μεσοπρόθεσμα), διότι η διεθνής οικονομική κρίση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συχνή εφαρμογή του. Από τότε που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση, κηρύχθηκαν οι μεγαλύτερες – διεθνώς – πτωχεύσεις που γνώρισε ο κόσμος. Δεύτερον όμως και πιο μακροπρόθεσμα, διότι το πτωχευτικό δίκαιο δεν είναι πλέον ένας εναλλακτικός τρόπος διακανονισμού του παθητικού και μόνο. Είναι ένας τρόπος για την αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ένας διαχειριστικός τρόπος αναδιάταξης οικονομικών δυνάμεων και πόρων. Η σπουδαιότητα αυτή αναδεικνύεται με την εισαγωγή, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, νέας νομοθεσίας για την πτώχευση. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν 3588/2007) αποτελεί πλέον το νέο εργαλείο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

Στο παρόν βιβλίο καταβάλλεται προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης του νέου δικαίου για την πτώχευση και ιδιαίτερα τη διαδικασία συνδιαλλαγής , την κήρυξη, το όργανα, τις συνέπειες και το ενεργητικό της πτώχευσης, την εταιρική πτώχευση, τις εργασίες της πτώχευσης, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, την εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους πιστωτές, την περάτωση της πτώχευσης και την αποκατάσταση του οφειλέτη, την πτώχευση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν 3869/2010) και το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο.Τέλος σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένθεση στο τέλος του βιβλίου τριών διαγραμμάτων που περιγράφουν με ευσύνοπτο και διαυγή τρόπο την πλήρη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα στάδια για:

- τη διαδικασία συνδιαλλαγής- την πτώχευση και- τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010)

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1
 • Ο «μελαγχολικός» κλάδος του εμπορικού δικαίου – «Πτώχευση» και «συλλογικές διαδικασίες» – Οι αισιόδοξες πλευρές του ΠτΔ1
 • Η «πρώτη γενιά» των πτωχευτικών νομοθεσιών: Κύρωση και εκκαθάριση – Κριτική5
 • Η «δεύτερη γενιά» πτωχευτικών νομοθεσιών: Η στροφή προς την εξυγίανση10
 • Η ανάστροφη πορεία προς την προστασία των πιστωτών – Το σημερινό ΠτΔ «τρίτης γενιάς»12
 • Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ν. 3588/2007 (ΠτΚ)15
 • Η οικονομική κρίση – Προς την «τέταρτη γενιά»;23
 • Ορισμένα αλλοδαπά δίκαια25
 • Η θέση του ΠτΔ στο δίκαιο – Ιδίως η σχέση του με την πολιτική δικονομία30
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ32
 • Η πρόληψη της πτώχευσης και η διάγνωση της αφερεγγυότητας32
 • Εξωπτωχευτικές συμφωνίες33
 • Ο προπτωχευτικός συμβιβασμός – Τα (καταργηθέντα) άρθρα 44 και 45 ν. 1892/199035
 • Η προπτωχευτική «διαδικασία συνδιαλλαγής» (άρθρα 99 επ. ΠτΚ)38
 • Τα προπτωχευτικά «προληπτικά» μέτρα του άρθρου 10 ΠτΚ58
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ64
 • Υποκειμενική προϋπόθεση: Πτωχευτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων64
 • Αντικειμενική προϋπόθεση: Λόγοι κήρυξης της πτώχευσης69
 • Ποιος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της πτώχευσης – Η αίτηση πτώχευσης (ΠτΚ 5 §§ 1-2)83
 • Ποιος κηρύσσει την πτώχευση – Το «κέντρο των κύριων συμφερόντων» και η έδρα του οφειλέτη (ΠτΚ 4)94
 • Οι λόγοι απόρριψης της αίτησης πτώχευσης96
 • Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση (ΠτΚ 7)102
 • Η δημοσιότητα της πτώχευσης104
 • Ένδικα μέσα και βοηθήματα106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - DRAMATIS PERSONAE (ΤΑ «ΟΡΓΑΝΑ» ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)111
 • Γενικά111
 • Το πτωχευτικό δικαστήριο112
 • Ο εισηγητής δικαστής116
 • Ο σύνδικος118
 • Η συνέλευση των πιστωτών133
 • Το νέο όργανο: Η επιτροπή πιστωτών135
 • Το φάντασμα της πτωχευτικής διαδικασίας: Η «ομάδα των πιστωτών»138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ141
 • Γενικά141
 • Συνέπειες ως προς τον οφειλέτη143
 • Συνέπειες ως προς τους πιστωτές: Τα είδη των πιστωτών160
 • Οι κατιδίαν συνέπειες ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές179
 • Συνέπειες επί των εις ολόκληρον συνοφειλετών και εγγυητών (ΠτΚ 27)189
 • Συνέπειες επί των εταιριών192
 • Συνέπειες επί του συζύγου και των τέκνων192
 • Ορισμένες πρόσθετες παρατηρήσεις για τις συνέπειες της πτώχευσης193
 • Συνέπειες ως προς τους εργαζομένους193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ197
 • H πτωχευτική περιουσία (ΠτΚ 16)197
 • «Αποχωρισμός» και «πτωχευτική διεκδίκηση»207
 • Η πτωχευτική ανάκληση (ΠτΚ 41 επ.)219
 • Οι εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (ΠτΚ 28 επ.)244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ270
 • Γενικά: Πτωχευτικό και εταιρικό δίκαιο270
 • Ειδικές διατάξεις που αφορούν την υπόσταση και τη λειτουργία του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει275
 • Αποτελέσματα της πτώχευσης της εταιρίας επί των ομορρύθμων εταίρων278
 • Οι ευθύνες των διοικούντων – Γενικά: Τα μοντέλα ευθύνης283
 • Οι μορφές ευθύνης κατά τον ΠτΚ285
 • Ποινικά πτωχευτικά αδικήματα επί εταιριών294
 • Η πτώχευση των ομίλων επιχειρήσεων295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ298
 • Οι πρώτες εργασίες της πτώχευσης – Ιδίως η σφράγιση της περιουσίας του οφειλέτη298
 • Η αποσφράγιση και η απογραφή του ενεργητικού (ΠτΚ 68)300
 • Η παραλαβή, διαφύλαξη και διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας από το σύνδικο – Χρηματική διαχείριση – Συμβιβασμός301
 • Η απογραφή του παθητικού: Η «εξέλεγξη των πιστώσεων» (ΠτΚ 89 επ.)304
 • Η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη κατ’ άρθρο 78 ΠτΚ313
 • Οι εκθέσεις του συνδίκου κατά τα άρθρα 69 και 70 ΠτΚ315
 • Η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών κατ’ άρθρο 84 ΠτΚ316
 • Εκποιήσεις πριν από την ένωση319
 • Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ322
 • Το γενικό νόημα και η καταγωγή του σχεδίου αναδιοργάνωσης – Η σύγκριση με τον πτωχευτικό συμβιβασμό του ΕμπΝ322
 • Η υποβολή (πρότασης) σχεδίου (ΠτΚ 108)325
 • Το περιεχόμενο της πρότασης σχεδίου και οι περιορισμοί του (ΠτΚ 109, 110)327
 • Οι ομάδες και υποομάδες των πιστωτών (ΠτΚ 111-113)332
 • Παραδείγματα ρυθμίσεων με το σχέδιο334
 • Η δικαστική προεξέταση του σχεδίου (ΠτΚ 114)336
 • Η αποδοχή της πρότασης σχεδίου από τους πιστωτές και τον οφειλέτη (ΠτΚ 115-121)339
 • Η δικαστική επικύρωση του σχεδίου (ΠτΚ 122-124)343
 • Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου – Η εκπλήρωση των όρων του σχεδίου και η εποπτεία της εκπλήρωσης (ΠτΚ 125, 126)346
 • Νομική φύση του σχεδίου αναδιοργάνωσης352
 • Ανατροπή του σχεδίου354
 • Εκτίμηση – Επιτυχία του θεσμού;360
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ361
 • Πότε επέρχεται η «ένωση των πιστωτών»361
 • H ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη κατά τον ΠτΚ363
 • Η γενική ρευστοποίηση (εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου)364
 • Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη376
 • Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης (ΠτΚ 151 επ.)380
 • Οι διανομές (ΠτΚ 153 επ.)382
 • Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής (ΠτΚ 161 § 1)391
 • Πλειστηριασμός διενεργούμενος με βάση ατομική αναγκαστική εκτέλεση392
 • Πληρωμές στους πιστωτές (ΠτΚ 161 § 2)392
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ394
 • Οι περιπτώσεις περάτωσης της πτώχευσης394
 • Η παύση των εργασιών της πτώχευσης ως λόγος περάτωσης396
 • Η πάροδος 10ετίας ή 15ετίας (ΠτΚ 166 § 3)400
 • Τα αποτελέσματα της περάτωσης και τα τελικά βήματα της πτώχευσης401
 • Η δυνατότητα δεύτερης πτώχευσης πριν από την περάτωση της πρώτης – «Συντρέχουσες πτωχεύσεις»408
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ410
 • Οι «μικρές» πτωχεύσεις και η απλοποιημένη διαδικασία410
 • Η πτώχευση των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων («καταναλωτών», «νοικοκυριών») και ο ν. 3869/2010411
 • Το ποινικό δίκαιο της πτώχευσης415
 • Το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο417
 • Η κρατική πτώχευση432
 • Αλφαβητικό ευρετήριο441
 • Διαγράμματα453