Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-664-9
Σελίδες: 2092
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Τ. Ζολώτας, Στ. Καλογήρου, Η. Κουβαράς, Στ. Κοφίνης, Σ. Κυβέλος, Π. Μαρινάκης, Μ. Μπάκαβου, Ν. Πανταζής, Π. Πανταζόπουλος, Α. Προυσανίδης, Ν. Σοϊλεντάκης

Η νέα εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη έκδοση «Διοικητική Δικονομία - Ερμηνεία κατ’ άρθρο» συνιστά προϊόν συλλογικής εργασίας δικαστικών λειτουργών και καταξιωμένων δικηγόρων και αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης της Διοικητικής Δικονομίας και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη.

Η ανά χείρας τρίτη έκδοση του παρόντος τόμου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις έως και την ημέρα της κυκλοφορίας της. Στην τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση ελήφθησαν υπόψη νόμοι που μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως ο Ν 4509/2017 ο οποίος τροποποίησε σημαντικά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και το ΠΔ 18/1989. Ειδικότερα, η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6, 17, 19, 27, 42, 93, 126, 126Α, 126Β, 127, 128, 128Α, 129, 133, 135, 142, 194, 202, 209Α, 276 και 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως επίσης και τα άρθρα 17, 19, 21, 33, 36, 41, 53, 58, 69Α του ΠΔ 18/1989. Περαιτέρω έχει ενημερωθεί και με τους Ν 4491/2017 και Ν 4465/2017.

Η τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση είναι εμπλουτισμένη με πρόσφατη νομολογία και επιδιώκει να καλύψει ένα πραγματικό κενό στον χώρο του Δημοσίου Δικαίου. Ειδικότερα στην Διοικητική Δικονομία περιλαμβάνεται, εκτός από την ερμηνεία των δύο βασικών νομοθετημάτων που διέπουν την διοικητική δίκη (του Ν 2717/1999 που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας και του ΠΔ 18/1989 που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές), και ο Ν 3886/2010, ο οποίος ρύθμιζε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και ο νεότερος Ν 4412/2016 που ρυθμίζει πλέον το ζήτημα της παροχής έννομης προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Επίσης το έργο συνοδεύεται από το Παράρτημα βασικών νομοθετικών κειμένων, όπου παρουσιάζονται πλήρως ενημερωμένοι ο Ν 3900/2010 σχετικά με την πιλοτική δίκη και ο Ν 4055/2012 για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι Ν 702/1977 και Ν 1406/1983 καθώς και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999).

Σε κάθε άρθρο της «Ερμηνείας» η σχετική ύλη παρουσιάζεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από την χρήση πλαγιαρίθμων, συνοδευόμενη από (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών, εκτός από το εκτενές και χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του τόμου, στα επιμέρους άρθρα παρατίθενται περιεχόμενα και ξεχωριστό αλφαβητικό ευρετήριο κατά περίπτωση.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του διοικητικού δικαίου, καθώς διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης και συνεισφέρει στην ασφάλεια δικαίου.

 • 0
 • I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ3
 • [1] Ν 2717/19993
 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας3
 • (ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)3
 • Άρθρο Πρώτο3
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ3
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ3
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ [Άρθρο 1]3
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαιοδοσία [Άρθρα 2-5]7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμοδιότητα [Άρθρα 6-11]61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας [Άρθρο 12]72
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας [Άρθρο 13]74
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αποκλεισμός Δικαστών [Άρθρο 14]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αποχή Δικαστών [Άρθρα 15-16]76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξαίρεση Δικαστών [Άρθρα 17-19]78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Κοινές Διατάξεις [Άρθρα 20-21]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικαστικοί Υπάλληλοι [Άρθρο 22]83
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ικανότητα Διαδίκου [Άρθρο 23]84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικανική ικανότητα [Άρθρα 24-26]85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δικολογική ικανότητα [Άρθρα 27-32]91
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ[Άρθρα 33-43]106
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκθέσεις [Άρθρο 44]118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικόγραφα [Άρθρα 45-46]119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Επιδόσεις [Άρθρα 47-57]125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αντίκλητος [Άρθρα 58-59]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 60-61]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Δικονομικές ακυρότητες [Άρθρο 62]147
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Προσφυγή [Άρθρα 63-70]149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αγωγή [Άρθρα 71-78]195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξουσία του Δικαστηρίου [Άρθρα 79-80]242
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 81-88]275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 89-91]302
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Έφεση [Άρθρα 92-100]317
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αίτηση αναθεώρησης [Άρθρα 101-105Α]370
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Τριτανακοπή [Άρθρα 106-108]393
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας [Άρθρα 109-111]408
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ [Άρθρα 112-114]419
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ436
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ομοδικία [Άρθρα 115-121]436
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνάφεια [Άρθρο 122]456
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ομοδικία και συνάφεια [Άρθρο 123]464
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ465
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αντικειμενική σώρευση [Άρθρο 124]465
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνεκδίκαση [Άρθρο 125]468
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 126-131]469
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ509
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Η συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 132-139Α]509
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 140-141]533
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρα 142-143]545
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ555
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 144-148]555
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διοικητικός φάκελος [Άρθρο 149]571
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 150-155]573
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αυτοψία [Άρθρα 156-158]586
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 159-168]590
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έγγραφα [Άρθρα 169-176]607
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ομολογία [Άρθρο 177]622
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Εξηγήσεις των διαδίκων [Άρθρο 178]624
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Μάρτυρες [Άρθρα 179-185]625
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Δικαστικά τεκμήρια [Άρθρο 186]637
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Απόφαση [Άρθρο 187-192]641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Πρακτικά [Άρθρο 193]650
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Υπηρεσιακές μεταβολές [Άρθρο 194]651
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Επίδοση αποφάσεων και πρακτικών [Άρθρο 195]653
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Συνέπειες των αποφάσεων [Άρθρα 196-199]654
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ684
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Άρθρο 200-205Α]684
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων [Άρθρα 206-209Α]772
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρο 210]779
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης [Άρθρα 211-215]785
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ795
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ795
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ795
 • ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ795
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 216]795
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή [Άρθρα 217-225]811
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 226]901
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 227]905
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 228]908
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία[Άρθρο 229]916
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 230]918
 • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ918
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αίτηση για προσωπική κράτηση [Άρθρα 231-243]918
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ919
 • ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ919
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 244]919
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 245]926
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` – Ένσταση [Άρθρα 246-252]927
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Εκδίκαση της ένστασης [Άρθρα 253-260]955
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 261]975
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική Σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 262]986
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Δικολογική ικανότητα των διαδίκων [Άρθρο 263]986
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρο 264]986
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 265]987
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 266]987
 • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ988
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 267]988
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 268]989
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένσταση [Άρθρα 269-271]989
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 272]991
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ[Άρθρα 272Α-272Ι]991
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ1035
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ1035
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 273-276Α]1006
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παράβολα [Άρθρο 277]1024
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ1035
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1035
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1035
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκκρεμείς δίκες [Άρθρο 278]1035
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Άσκηση ενδίκων μέσων [Άρθρο 279]1038
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 280-282]1040
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1043
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναφορά σε διατάξεις [Άρθρο 283]1043
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παραπομπές [Άρθρο 284]1043
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Καταργούμενες διατάξεις [Άρθρο 285, Δεύτερο]1044
 • II. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ1055
 • (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)1055
 • [2] ΠΔ 18/19891055
 • Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας1055
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1055
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ1055
 • [Άρθρα 1-14] 1055
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ1099
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1099
 • [Άρθρα 15-16]1099
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ1112
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ1112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]1112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44]1342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]1377
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]1747
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67]1805
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]1840
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α]1845
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ1851
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]1851
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]1879
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]1883
 • [3] Ν 3886/2010 - Ν 4412/20161892
 • Α΄ ΜΕΡΟΣ1892
 • ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3886/20101892
 • Α. Εισαγωγικό σημείωμα1892
 • Β. Κατ’ άρθρον ερμηνεία [Άρθρα 1-13]1893
 • Β΄ ΜΕΡΟΣ1953
 • ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 360-363 ΚΑΙ 372 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ IV ΤΟΥ Ν 4412/20161953
 • (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)2011
 • [Άρθρο πρώτο]2011
 • Α. Εισαγωγικό Σημείωμα1953
 • Β. Κατ’ άρθρον ερμηνεία [Άρθρα 360-363, 372]1955
 • III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ1985
 • [4] Ν 3900/20101985
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις1985
 • (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)1985
 • [Άρθρο 70]1986
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2]1985
 • [5] Ν 4055/20121987
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής1987
 • (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012)1987
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρa 53-58]1987
 • [6] Ν 1406/19831991
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων1991
 • (ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983)1991
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]1991
 • [7] Ν 702/19771999
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας1999
 • (ΦΕΚ Α΄ 268/19.9.1977)1999
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36, 37]1999
 • [8] Ν 2690/19992011
 • Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις2011
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]2011
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]2022
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]2026
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]2028
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]2028
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις[Άρθρα 28-33, δεύτερο, τρίτο]2030
 • Αλφαβητικό ευρετήριο2033
 • 0
 • 0