Μια ανάγνωση του ενωσιακού κεκτημένου

Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-662-5
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Θ. Γαλάνης
Πρόλογος: Β. Χατζόπουλος

Η ανά χείρας μελέτη πραγματεύεται την έννοια των «Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών». Στο πλαίσιο της παρούσας συμβολής επιχειρείται η προσέγγιση των παραπάνω Αρχών, εστιάζοντας στην ενωσιακή και στο μέτρο του δυνατού διατομεακή διάστασή τους.  Παρουσιάζονται οι ΑΡΑ που ενεργοποιούνται α) στις αγορές δικτύων (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, σιδηροδρομικές μεταφορές, με την προσθήκη των αρχών ανταγωνισμού που είναι επιφορτισμένες με την οριζόντια εποπτεία της αγοράς), β) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές αγορές (χρηματοπιστωτική εποπτεία, φερεγγυότητα) και γ) στον τομέα της προστασίας θεμελιωδών ελευθεριών (ραδιοτηλεόραση-οπτικοακουστικές υπηρεσίες, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Ακολουθώντας τις καλές γαλλικές παραδόσεις και την καρτεσιανή λογική, ο συγγραφέας, σε δύο πολύ δεμένα κεφάλαια εξηγεί, πώς τα νεωτερικά αυτά μορφώματα διαφέρουν μεταξύ τους, αναπτύσσοντας ωστόσο ουσιώδη κοινά χαρακτηριστικά. Η διαφορετικότητα (Κεφάλαιο Ι) καταρχήν εντοπίζεται σε ζητήματα σχετικά με τη νομική προσωπικότητα, τον βαθμό ανεξαρτησίας, τις αρμοδιότητες και τον έλεγχο των ΑΡΑ. Ερμηνεύεται δε στη βάση της διαφορετικότητας των αρμοδιοτήτων της κάθε ΑΡΑ, της ρυθμιστικής ιδιαιτερότητας του κάθε προς ρύθμιση τομέα, και της ιδιοπροσωπίας των εθνικών έννομων τάξεων. Τα σημεία σύγκλισης της ρύθμισης των ΑΡΑ (Κεφάλαιο ΙΙ), εκπορεύονται κατά βάση από τη σταδιακή ανάδειξη και ουσιαστική εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, η οποία, ωστόσο, για να μην καταλήξει σε ασυδοσία, περιχαρακώνεται από σειρά «θεσμικών αντιβάρων» διαφάνειας, λογοδοσίας και ελέγχου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και από τη δημιουργία δικτύων μεταξύ εθνικών ΑΡΑ, και από την «κάθετη» συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο εννοιών.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι. Η απουσία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου: Το ασύμμετρο ενωσιακό κεκτημένο9
 • Α. Φαινομενολογία της ασυμμετρίας9
 • 1. Η υποχρέωση σύστασης ανεξάρτητων αρχών9
 • 2. Τα διαφορετικά οργανωτικά χαρακτηριστικά των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών15
 • α) Η νομική προσωπικότητα και η ικανότητα δικαστικής παράστασης16
 • β) Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας18
 • i) Προσωπική ανεξαρτησία19
 • ii) Λειτουργική ανεξαρτησία22
 • 3. Οι αρμοδιότητες των ανεξαρτήτων ρυθμιστικών αρχών25
 • 4. Ο έλεγχος των ανεξαρτήτων ρυθμιστικών αρχών33
 • α) Ο δικαστικός έλεγχος33
 • β) Οι λοιποί μηχανισμοί λογοδοσίας36
 • Β. Διερεύνηση των λόγων της ασυμμετρίας39
 • 1. Λόγοι που ανάγονται στη φύση των αρμοδιοτήτων των αρχών40
 • 2. Λόγοι που ανάγονται στη διαφορετική ρυθμιστική πορεία κάθε τομέα42
 • α) Προστασία των προσωπικών δεδομένων43
 • β) Οπτικοακουστικά μέσα44
 • γ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες46
 • δ) Τηλεπικοινωνίες - Hλεκτρονικές επικοινωνίες50
 • ε) Ταχυδρομικές υπηρεσίες52
 • στ) Ενέργεια53
 • ζ) Σιδηροδρομικές μεταφορές55
 • θ) Αρχές ανταγωνισμού57
 • 3. Λόγοι που ανάγονται στα κράτη μέλη και την ιδιοπροσωπία των εθνικών εννόμων τάξεων60
 • Συμπεράσματα Τίτλου Ι64
 • Τίτλος ΙΙ. Οι διαφαινόμενες συγκλίσεις: Η ανεξαρτησία ως θεμελιώδης, ενοποιητική αρχή του ρυθμιστικού παραδείγματος67
 • Α. Η ανάδειξη και κατοχύρωση της ανεξαρτησίας ως κατευθυντήριας ρυθμιστικής αρχής67
 • 1. Η άμεση κατοχύρωση: Η κανονιστική διάπλαση και σταδιακή διεύρυνση του περιεχομένου της ανεξαρτησίας68
 • α) Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών, μια αυτόνομη έννοια του ενωσιακού δικαίου69
 • β) Από τη διάκριση μεταξύ παροχής και ρύθμισης, στην «πολιτική ανεξαρτησία» των ρυθμιστικών αρχών73
 • γ) Η επιταγή της αμεροληψίας: τα διδάγματα της ΕΣΔΑ και η ενωσιακή προσέγγιση82
 • δ) Προς μια ενιαία κανονιστική έκφραση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών;90
 • 2. Η έμμεση κατοχύρωση: Η κάμψη της θεσμικής αυτονομίας των κρατών μελών105
 • 3. Η αξιακή κατοχύρωση: Η συσχέτιση της ανεξαρτησίας με τη δικαιοκρατική αρχή102
 • Β. Οι νομικές εγγυήσεις και τα θεσμικά αντίβαρα στην ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών105
 • 1. Σε εθνικό επίπεδο: Οι μηχανισμοί λογοδοσίας και διαφάνειας106
 • α) Λογοδοσία και διαφάνεια προς την εκτελεστική και νομοθετική λειτουργία108
 • β) Λογοδοσία και διαφάνεια προς τους υποκείμενους σε ρύθμιση και τους πολίτες113
 • i) Ο δικαστικός έλεγχος - Oι τάσεις της ενωσιακής νομολογίας114
 • ii) H προσφυγή σε δικοφανείς διαδικασίες119
 • iii) H διαδικασία διαβούλευσης120
 • γ) Λογοδοσία και διαφάνεια σε σχέση με τις ενωσιακές επιταγές περί ανεξαρτησίας122
 • 2. Σε ενωσιακό επίπεδο: Οι μηχανισμοί συντονισμού και συνεργασίας124
 • α) Τα δίκτυα οριζόντιας συνεργασίας των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών126
 • i) H ratio της δικτυακής συνεργασίας127
 • ii) Οι τομεακές εκφάνσεις της δικτυακής συνεργασίας128
 • β) H «κάθετη» συνεργασία135
 • i) Ο συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής135
 • ii) Η σύσταση ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών140
 • Συμπεράσματα Τίτλου ΙΙ153
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις - Επιλεγόμενα157
 • Παράρτημα163
 • Βιβλιογραφία165
 • Αλφαβητικό ευρετήριο181
 • 0
 • 0