Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-677-9
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Μ. Φεφές
Πρόλογος: Α.-Α. Μητροπούλου

Το παρόν πόνημα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στη νομική επιστήμη σχετικά με την ερμηνεία των συνεταιριστικών κανόνων δικαίου, για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, υπό το φως των διεθνών συνεταιριστικών αρχών, όπως αναδιατυπώθηκαν, μετά το έτος 1995, στο διεθνές συνεταιριστικό συνέδριο του Μάντσεστερ και υιοθετήθηκαν από την ΔΟΕ του ΟΗΕ με τη σύσταση 193/2002. Στο κείμενο αναπτύσσεται η αντίθεση των διατάξεων του Ν 4384/2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς προς τις διεθνείς αρχές του συνεργατισμού και να επισημαίνεται η στρέβλωση που δημιουργεί στον θεσμό η παρέκκλιση αυτή του νομοθέτη. Ο Ν 4384/2016, στο μέρος των ρυθμίσεών του που αντιγράφει τον Ν 2810/2000, κινείται μέσα στο πνεύμα της ορθής κυρίως οικονομικής λειτουργίας του αγροτικού συνεταιρισμού, όπως παρατηρεί και ο συγγραφέας στην ανάλυση των αντίστοιχων οικονομικών διατάξεων. Όταν, όμως, ο νομοθέτης επιχειρεί να συγκεράσει τους δύο προγενέστερους νόμους (Ν 2810/2000 και 4015/2011), προκειμένου να εισάγει μία νεωτεριστική ρύθμιση, ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα για την λειτουργία του. Η χρησιμότητα του πονήματος αυτού, βρίσκεται ακριβώς στη δυνατότητα που παρέχεται για την κατανόηση αυτού του αντιφατικού νομοθετήματος. Ο συγγραφέας με επάρκεια αναλύει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί και να αναπτύσσεται ο συνεταιρισμός, ο οποίος αποτελεί τον οικονομικό θεσμό που έχει, ως επιχείρηση, περισσότερο μέλλον στον σύγχρονο κόσμο.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα του έργου αναπτύσσονται οι γενικές συνεταιριστικές αρχές και το συναφές διεθνές πλαίσιο, η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στη σύσταση του αγροτικού συνεταιρισμού, και οι δύο επόμενες ενότητες στη λειτουργία και τη λήξη του.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 17
 • ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
 • Συνεταιρισμός7
 • 1.1 Γενικά7
 • 1.2 Έννοια συνεταιρισμού8
 • 1.3 Φύση συνεταιρισμού9
 • 1.4 Συνεταιριστικές αξίες11
 • 1.5 Συνεταιριστικές αρχές12
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 221
 • Συνεταιρισμοί και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης21
 • 2.1 Συνεταιρισμοί και θεσμοί ΕΕ21
 • 2.2 Συνεταιρισμοί και COGECA 22
 • 2.3 Νομολογία23
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 231
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 131
 • Σύσταση εξ υπαρχής31
 • 1.1 Ορισμός - Γενικά για τη σύσταση Α.Σ.31
 • 1.2 Σύσταση Α.Σ.32
 • 1.2.1 Ιδρυτικά μέλη32
 • 1.2.2 Καταστατικό35
 • 1.2.3 Καταχώριση38
 • 1.2.4 Ακυρότητα συνεταιρισμού40
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 241
 • Μητρώο41
 • 2.1 Γενικά41
 • 2.2 Αίτηση εγγραφής42
 • 2.3 Καταχώριση 43
 • 2.4 Επικαιροποίηση44
 • 2.5 Προσωρινή διαγραφή45
 • 2.6 Οριστική διαγραφή46
 • 2.7 Συνέπειες διαγραφής47
 • 2.8 Μέσα άμυνας48
 • 2.9 Άλλοι συλλογικοί φορείς48
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 349
 • Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού δια συγχώνευσης49
 • 3.1 Διαδικασία συγχώνευσης49
 • 3.2 Συνέπειες συγχώνευσης54
 • 3.3 Ανατροπή συγχώνευσης55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 456
 • Σχέσεις με το κράτος56
 • 4.1 Κρατική εποπτεία56
 • 4.2 Κίνητρα σύστασης Α.Σ.58
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 365
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 165
 • Μέλη65
 • 1.1 Γενικά 65
 • 1.2 Προϋποθέσεις ιδιότητας μέλους65
 • 1.3 Εγγραφή μελών67
 • 1.4 Σχέσεις μελών και συνεταιρισμού69
 • 1.5 Προσωπική εργασία71
 • 1.6 Απώλεια ιδιότητας μέλους73
 • 1.7 Απόδοση μερίδων 75
 • 1.8 Ευθύνη μελών77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 279
 • Όργανα του Α.Σ.79
 • 2.1 Γενικά79
 • 2.2 Γενική συνέλευση79
 • 2.3 Διοικητικό συμβούλιο88
 • 2.4 Εποπτικό συμβούλιο96
 • 2.5 Ελεγκτές98
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3103
 • Οικονομικά θέματα103
 • 3.1 Κεφάλαιο Αγροτικού Συνεταιρισμού103
 • 3.2 Μερίδες104
 • 3.3 Άλλοι τίτλοι106
 • 3.4 Οικονομική διαχείριση Αγροτικού Συνεταιρισμού107
 • 3.5 Διαχείριση υπόλοιπου111
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4119
 • ΛΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1119
 • Λύση Α.Σ.119
 • 1.1 Γενικά 119
 • 1.2 Οικειοθελής λύση119
 • 1.3 Αναγκαστική λύση120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2122
 • Εκκαθάριση Α.Σ.122
 • 2.1 Γενικά122
 • 2.2 Ορισμός εκκαθαριστή123
 • 2.3 Όργανα εκκαθάρισης125
 • 2.4 Διενέργεια εκκαθάρισης126
 • 2.5 Περάτωση εκκαθάρισης134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3136
 • Πτώχευση Α.Σ.136
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5141
 • ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1141
 • Άλλες περιπτώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών141
 • 1.1 Γυναικείοι Συνεταιρισμοί 141
 • 1.2 Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2146
 • Συλλογικοί συνεταιριστικοί φορείς146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3148
 • Λοιπές περιπτώσεις148
 • 3.1 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις148
 • 3.2 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 150
 • 3.3 Ομοσπονδίες Αγροτικών Συνεταιρισμών - Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας152
 • 3.4 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις154
 • 3.5 Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας155
 • 3.6 Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης155
 • Τελικές σκέψεις157
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ159
 • Ευρετήριο195
 • 0
 • 0