Υπό το πρίσμα της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-678-6
Σελίδες: 176
Συγγραφέας: Χ. Καραμπέλης
Πρόλογος: Γ. Λέκκας

Ποια είναι η «προσήκουσα» χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στη συγκεκριμένη εκάστοτε υπό κρίση περίπτωση; Επαφιέμενος στο νομολογιακό προηγούμενο -μέσω του οποίου προάγεται αναντίρρητα η Ασφάλεια του Δικαίου- ο εφαρμοστής του δικαίου αισθάνεται ότι ίσως δεν επιτυγχάνεται έτσι η δικαιότερη λύση στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Το ως άνω ερώτημα θέτει προσφυώς ο συγγραφέας στο βιβλίο «Η Αξίωση προς Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης ή Ψυχικής Οδύνης - Υπό το πρίσμα της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου» και προτείνει απαντήσεις, χρησιμοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου (ΟΑΔ). Το εγχείρημα είναι πρωτότυπο. Ο συγγραφέας εφαρμόζει τα πορίσματα της ΟΑΔ στο πεδίο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, επιχειρώντας να εξισορροπήσει την απαίτηση για δίκαιες λύσεις, ανταποκρινόμενες στις συνθήκες της ατομικής περίπτωσης, προς την ανάγκη διατύπωσης καθολικεύσιμων κριτηρίων για τον καθορισμό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Στην αρχή παρουσιάζεται η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (ΟΑΔ), καθώς και το νομικό καθεστώς που διέπει τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης στο Ελληνικό Δίκαιο. Στη συνέχεια, αναδεικνύονται όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την προβληματική του αναιρετικού ελέγχου της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και τέλος, μελετάται η χρήση των εργαλείων της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου (ΟΑΔ) στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Δογματικό ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως εδώ η θεώρηση του ζητήματος προσδιορισμού του «ευλόγου» της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης υπό το πρίσμα της Αρχής της Αναλογικότητας με ανάλυση της νομολογίας στο θέμα αυτό. Η αξιοποίηση της ΟΑΔ για τον προαναφερόμενο σκοπό από τον συγγραφέα γίνεται μέσω της κριτικής παρουσίασης εκτενούς νομολογίας από αγγλοσαξονικές έννομες τάξεις. Οι αναλυόμενες αποφάσεις, κυρίως αγγλικών και αμερικανικών δικαστηρίων, αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσεως των ερμηνευτικών προβλημάτων, που αναφύονται κατά τον καθορισμό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, και των λύσεων που προκρίνονται από τα δικαστήρια με εφαρμογή των πορισμάτων της ΟΑΔ.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο πόνημα για κάθε μελετητή του Αστικού Δικαίου και ειδικότερα των ζητημάτων που συνδέονται με τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
 • Η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου2
 • I. Εισαγωγικά - Ιστορική Αναδρομή2
 • II. Η διεπιστημονική συνεργασία Οικονομικής και Νομικής6
 • III. Οι βασικές θέσεις της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου9
 • Α. Το Θεώρημα Coase9
 • Β. Η Προσέγγιση Posner12
 • IV. Η αποτελεσματικότητα στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου13
 • V. Κριτικές της Οικονομικής Προσέγγισης15
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 217
 • Το νομικό καθεστώς που διέπει τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης στο ελληνικό δίκαιο17
 • Ι. Ηθική Βλάβη17
 • Α. Έννοια17
 • Β. Το αρχικό ερώτημα που τίθεται: Μπορεί ή πρέπει να αποζημιώνεται η ηθική βλάβη; 17
 • Γ. Περιπτώσεις ικανοποίησης της ηθικής βλάβης (οι ΑΚ 299, 59, 932)18
 • ΙΙ. Ψυχική οδύνη20
 • ΙΙΙ. Οι ευχέρειες και οι εξουσίες των δικαστών κατά την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης 22
 • IV. Νομική φύση της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη24
 • Α. Η θεωρία της παροχής ικανοποιήσεως (Genugtuung)25
 • Β. Η θεωρία της εξισορροπητικής λειτουργίας (Ausgleichsjunktion)25
 • Γ. Η θεωρία της διπλής λειτουργίας (Doppelfunktion)26
 • Δ. Η θεωρία της τριπλής λειτουργίας (Τripelfunktion)26
 • Ε. Η θεωρία της γενικής προλήψεως (Präventionsfunktion)27
 • ΣΤ. Η θεωρία της ιδιωτικής ποινής (Privatstrafe)27
 • Ζ. Η θεωρία ικανοποιήσεως του «συναισθήματος εκδικήσεως» ή του «συναισθήματος ανταποδόσεως» του παθόντος28
 • Η. Η θεωρία της αποκαταστατικής φύσης της χρηματικής ικανοποίησης 28
 • V. Παράγοντες επιμέτρησης της ηθικής βλάβης30
 • Α. Γενικά30
 • Β. Οι επιμέρους παράγοντες επιμέτρησης31
 • 1. Οι οικονομικές σχέσεις των εμπλεκομένων31
 • i. Το οικονομικό status του ζημιώσαντος31
 • ii. Το οικονομικό status του ζημιωθέντος 32
 • 2. Οι ιδιαίτερες προσωπικές συνθήκες33
 • i. Από την πλευρά του υπόχρεου33
 • ii. Από την πλευρά του ζημιωθέντος33
 • (α) Η κοινωνική θέση του ζημιωθέντος34
 • (β) Η ηλικία του ζημιωθέντος34
 • 3. Οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε n συγκεκριμένη κάθε φορά βλάβη και γενικά n προσβολή της προσωπικότητας35
 • 4. Το είδος της προσβολής και η βαρύτητα της βλάβης 35
 • 5. Τυχόν πταίσμα του ζημιώσαντος37
 • 6. Το συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος38
 • 7. Η συμπεριφορά του ζημιωθέντος μετά τη ζημία38
 • 8. Η συμπεριφορά του ζημιώσαντος μετά τη ζημία 39
 • 9. Τα κριτήρια επιμέτρησης της ψυχικής οδύνης39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 341
 • Η προβληματική του αναιρετικού ελέγχου της τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης41
 • Ι. Παρουσίαση του ζητήματος42
 • ΙΙ. Αρχή της Αναλογικότητας - Εισαγωγικά43
 • ΙΙΙ. Η προβληματική του αναιρετικού ελέγχου της τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Φάσεις νομολογιακής εξέλιξης45
 • Α. ΑΠ 899/2001, ΑΠ 1043/2001, ΑΠ 1662/200545
 • Β. ΑΠ 1560/2004, ΑΠ 777/200348
 • Γ. ΑΠ Ολ 43/200550
 • Δ. ΑΠ 132/200650
 • Ε. ΑΠ 918/2007, ΑΠ 196/2007, ΑΠ 195/200754
 • ΣΤ. ΑΠ 1255/2007, ΑΠ 776/2007, ΑΠ 769/2007, ΑΠ 634/2007, ΑΠ 1670/200665
 • Ζ. ΑΠ Ολ 6/200968
 • Η. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Λιοναράκης κατά Ελλάδος)71
 • IV. Η αρχή της αναλογικότητας στο πεδίο ρύθμισης των ιδιωτικού δικαίου σχέσεων και ιδιαίτερα στο Αστικό Δίκαιο73
 • V. Η σημασία της αρχής της αναλογικότητας κατά τον προσδιορισμό του «προσήκοντος μέτρου» με «εύλογη κρίση» του δικαστηρίου75
 • VI. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 9/201576
 • VΙI. Η πλέον πρόσφατη ΑΠ Ολ 10/201785
 • VΙII. Συμπεράσματα87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 491
 • Χρήση των εργαλείων της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου (ΟΑΔ)91
 • Ι. Εισαγωγική παρουσίαση - Η διττή λειτουργία της Οικονομικής προσέγγισης του Δικαίου91
 • II. Οι βασικές θέσεις της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου - Το θεώρημα Coase, η προσέγγιση Posner, και πώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην εκτίμηση του ύψους του ποσού που επιδικάζεται από τα δικαστήρια για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη93
 • Α. Το θεώρημα Coase93
 • Β. Η Προσέγγιση Posner96
 • Γ. Η αποτελεσματικότητα στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου97
 • III. Η σημασία της δημιουργίας κινήτρων, ως σκοπού της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου και πώς μπορούν τα δικαστήρια, επιδικάζοντας τα «κατάλληλα» ποσά στις περιπτώσεις ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, να οδηγήσουν τους κοινωνούς σε περισσότερο σύννομες και επιμελείς συμπεριφορές99
 • IV. Η αξία της ανθρώπινης ζωής (The Value of Human Life) και η προσέγγιση της Στατιστικής Αξίας της Ζωής (The Value of Statistical Life - VSL Approach) και η συμβολή τους στον υπολογισμό των επιδικαζόμενων ποσών λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης102
 • V. Το δίκαιο των αδικοπραξιών104
 • Α. Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου των Αδικοπραξιών104
 • Β. Εφαρμογή της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου των Αδικοπραξιών στη Χρηματική Ικανοποίηση Λόγω Ηθικής Βλάβης ή Ψυχικής Οδύνης109
 • VI. Η κλίμακα της απολεσθείσας χαράς της ζωής (ΑΧΖ) - Παρουσίαση- Αναλογική και βοηθητική εφαρμογή στην επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης113
 • Α. Η κλίμακα της απολεσθείσας χαράς της ζωής (ΑΧΖ)113
 • Β. Η εφαρμογή της απολεσθείσας χαράς της ζωής (ΑΧΖ) στις αξιώσεις προς αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης117
 • VII. Το ζήτημα των πόρων μίας κοινωνίας και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την επιδίκαση ηθικής βλάβης119
 • VIII. Το θεώρημα του Αναίσθητου Ενάγοντα (Unconscious Plaintiff)121
 • IX. Συγκριτική επισκόπηση123
 • Α. Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου 123
 • Β. Η γερμανική προσέγγιση και οι ομοιότητές της με το Ηνωμένο Βασίλειο125
 • Γ. Η γαλλική εμπειρία της Δικαστικής Βαθμολόγησης 125
 • Δ. Η ιταλική σύνθεση και ο ρόλος της Ιατρικής Αξιολόγησης στην Ευρώπη127
 • X. Συμπεράσματα129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5131
 • Συμπεράσματα - Αντί επιλόγου131
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ133
 • Ι. Ελληνική133
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση133
 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ135
 • Ι. Ελληνική135
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση137
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ141
 • Ι. Ελληνική141
 • ΙΙ. Παγκόσμια147
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ149
 • 0
 • 0