Έννομες συνέπειες -μία σύζευξη του αστικού δικαίου με το αστικό δικονομικό δίκαιο στην περίπτωση της δικαστικής πληρεξουσιότητας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-679-3
Σελίδες: 180
Συγγραφέας: Α. Καλαβρός
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας

Το βιβλίο «Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης» έχει ως αντικείμενο το δίκαιο της πληρεξουσιότητας, τόσο από την πλευρά του Αστικού δικαίου όσο και από την πλευρά του Αστικού δικονομικού δικαίου. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στις έννομες συνέπειες της έλλειψης πληρεξουσιότητας, όπως αυτές καθορίζονται κυρίως από τις ΑΚ 221, 224, 225 και 231, και αφορούν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα του falsus procurator, του κυρίου της υπόθεσης και του τρίτου συναλλασσόμενου. Περαιτέρω, εξετάζεται η δογματική ορθότητα της αποδοχής (του θεσμού του Εμπορικού δικαίου) της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας και στις αμιγώς αστικές συναλλαγές. Η εν λόγω υποέρευνα αναπτύσσεται πρωτίστως ενόψει του συστήματος του Αστικού δικαίου, ενώ δεν παραλείπεται η αναζήτηση ερεισμάτων και στη νομολογία, για να προβληθούν πτυχές από την τρέχουσα πράξη αναφορικά με την εν λόγω θεματική. Αντικείμενο του βιβλίου «Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης» είναι ακόμη η διερεύνηση των σημείων επαφής αλλά και οι διαφορές μεταξύ του Αστικού δικαίου και του Αστικού δικονομικού δικαίου στο πεδία της πληρεξουσιότητας και της δικαστικής πληρεξουσιότητας αντίστοιχα, προς το σκοπό της ανάδειξης μιας μεθοδολογίας δικαιοσύγκρισης και μετάπλασης του εσωτερικού δικαίου.

 • 0
 • Προοίμιο1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ9
 • ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ9
 • § 1. Το άρθρο 231 ΑΚ ως προϊόν παρεμβάσεως του νομοθέτη στην ιδιωτική συναλλαγή9
 • Ι. Ο ex lege χαρακτήρας της ευθύνης κατ’ ΑΚ 2319
 • 1. Η προσέγγιση Krückmann 10
 • 2. Η προσέγγιση Larenz 13
 • 3. Η κρατούσα πλέον άποψη στη Γερμανία 14
 • ΙΙ. Η δικαιολογητική βάση της ευθύνης κατ’ ΑΚ 231 16
 • 1. Η συζήτηση στη Γερμανία 16
 • α) Κατά την εποχή του Κοινοδικαίου 16
 • β) Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη του BGB 18
 • αα) Η Πρώτη Επιτροπή 19
 • ββ) Η Δεύτερη Επιτροπή 20
 • γ) Η απήχηση της ρύθμισης του άρθρου 179 BGB 26
 • αα) Ο v. Tuhr 27
 • ββ) Ο Flume 27
 • γγ) Ο BGH 28
 • δδ) Οι νεότεροι θεωρητικοί 29
 • i) Συστηματική οριοθέτηση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του τρίτου συναλλασσόμενου 61
 • ii) Η βιοτική βάση της ευθύνης 62
 • iii) Η ενδιάθετη συνείδηση του τρίτου συναλλασσόμενου 64
 • iv) Ο δεσμός του κυρίου της υπόθεσης με το συναλλακτικό φαινόμενο 65
 • v) Το μέτρο της ευθύνης69
 • vi) Ο εσωτερικός σύνδεσμος μεταξύ του φαινομένου πληρεξουσιότητας και της κατάρτισης δικαιοπραξίας 70
 • vii) Τα αποτελέσματα της ευθύνης71
 • viii) Η σχέση μεταξύ ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας και άλλων νομικών βάσεων αστικής ευθύνης 72
 • ix) Η νομική θεμελίωση της ευθύνης 73
 • 2. Τα συστηματικά επιχειρήματα από τον Ελληνικό αστικό κώδικα 31
 • α) Βάσει του δικαίου της επιταγής 31
 • β) Βάσει των ΑΚ 224 και 225 35
 • 3. Συμπέρασμα42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ43
 • Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;43
 • § 2. Η φαινόμενη πληρεξουσιότητα στο αστικό δίκαιο43
 • Ι. Σύντομη ιστορική και συγκριτική επισκόπηση της φαινόμενης πληρεξουσιότητας 43
 • ΙΙ. Περιεχόμενο και θεμελίωση κατά το Γερμανικό δίκαιο 45
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο και θεμελίωση κατά το Ελληνικό δίκαιο 52
 • 1. H άποψη περί του δικαιοπρακτικού χαρακτήρα της φαινόμενης πληρεξουσιότητας 53
 • 2. Ο ex lege χαρακτήρας της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας 60
 • α) Θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας λόγω αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 221 73
 • αα) Το ρυθμιστικό περιεχόμενο της ΑΚ 221 – Η σχέση λειτουργικής αλληλεξάρτησης με τις ΑΚ 224, 225 73
 • ββ) Η ΑΚ 221 ως βάση αναλογίας για τη θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας 80
 • β) Θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας λόγω αναλογικής εφαρμογής των ΑΚ 224, 225 81
 • γ) Θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας λόγω αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 426 82
 • αα) Το ρυθμιστικό περιεχόμενο της ΑΚ 426 82
 • ββ) Η ΑΚ 426 ως βάση αναλογίας για τη θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας 89
 • 3. Συμπέρασμα – Το δικαιοφιλοσοφικό στίγμα της φαινόμενης πληρεξουσιότητας στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ113
 • Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ113
 • § 3. Η δικαιοφιλοσοφική βάση της δικαστικής πληρεξουσιότητας113
 • Ι. Οι σκοποί της (πολιτικής) δίκης113
 • ΙΙ. Τα γενικά χαρακτηριστικά της δικαστικής πληρεξουσιότητας 120
 • 1. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού 122
 • 2. Η διττή φύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας – Η αυθύπαρκτη υπόσταση της δικαστικής πληρεξουσιότητας 127
 • § 4. Η έλλειψη δικαστικής πληρεξουσιότητας130
 • I. Γενικές παρατηρήσεις για τη (μη) εκπροσώπηση του διαδίκου από δικαστικό πληρεξούσιο 130
 • ΙΙ. Η διακρίβωση της έλλειψης της δικαστικής πληρεξουσιότητας 135
 • ΙΙΙ. Η παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας από λειτουργική άποψη 136
 • 1. Μεταβολές στο πρόσωπο του δικαστικού πληρεξουσίου 137
 • 2. Μεταβολές στο πρόσωπο του διαδίκου-πληρεξουσιοδότη 138
 • IV. Η δράση του falsus procurator στο δικονομικό πεδίο 139
 • Θέσεις143
 • Βιβλιογραφία/Αρθρογραφία151
 • I. Ελληνική 151
 • II. Ξενόγλωσση 154
 • Ευρετήριο λημμάτων/χαρακτηριστικής ορολογίας161
 • I. Ελληνικό 161
 • II. Ξενόγλωσσο 162
 • 0
 • 0