Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-680-9
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Ι. Κανταρτζή, Α. Παπαπετρόπουλος

Η επικαιρότητα μίας μελέτης για τον χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας και, ιδίως, για το γεγονός ότι ουδέποτε αυτός κατάφερε να συγκροτηθεί με τρόπο ορθολογικό και μακροπρόθεσμο, αποδείχθηκε, δυστυχώς, με το χειρότερο δυνατό τρόπο κατά την πρόσφατη τραγωδία του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι της Βορειοανατολικής Αττικής. Διότι η ανυπολόγιστη αξία τόσων ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν, αλλά και οι σημαντικές περιουσιακές ζημίες σε ένα δεύτερο επίπεδο, συνιστούν την έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής ανεπάρκειας και της πλήρους αποτυχίας της ελληνικής πολιτείας να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στη συνταγματική της αποστολή για την εκπόνηση και την υλοποίηση ενός ορθολογικού και μακροπρόθεσμου συστήματος χωρικού σχεδιασμού, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την επίτευξη μίας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, θα επιχειρηθεί, μεταξύ άλλων, να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός ότι αυτές οι ελληνικές ιδιαιτερότητες δεν βρίσκονται μόνον στον αντίποδα της έννοιας του σχεδιασμού ως μίας ορθολογικής και βιώσιμης διαδικασίας, αλλά απειλούν, στο μέτρο και το βαθμό που εξακολουθούν να διαιωνίζονται, να καταστήσουν κάθε προσπάθεια υιοθέτησης ενός συστήματος βιώσιμου σχεδιασμού του εθνικού μας χώρου εκ γενετής ατελέσφορη. Πέραν αυτών, με την παρούσα μελέτη οι συγγραφείς φιλοδοξούν να προσεγγίσουν το σύνολο του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διαχρονικά υπό την επήρεια δύο τουλάχιστον κρίσιμων παραγόντων: Αφενός της ένταξης της ελληνικής σε μία ευρύτερη ευρωπαϊκή και ήδη ενωσιακή έννομη τάξη, με την ιδιαίτερη επιρροή της Ενωσιακής Πολιτικής για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αφετέρου της καταλυτικής επίδρασης που άσκησε στους κλάδους του χωροταξικού και του πολεοδομικού δικαίου η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό του μεγέθους της επίδρασης αυτής είναι η υιοθέτηση από τον κοινό νομοθέτη στον πρόσφατο πολεοδομικό νόμο 4495/2017, όλων εκείνων των αρχών που επεξεργάστηκε σταδιακά το Ανώτατο Δικαστήριο, με στόχο την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη αυτή συμπληρώνει το κενό που υφίσταται σήμερα στη σχετική με το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο βιβλιογραφία.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ6
 • Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ6
 • Α. Η οικιστική διάρθρωση του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους (1830-1923)9
 • B. H δημιουργία, η ανάπτυξη και η παρακμή της νομοθεσίας για τα σχέδια πόλεως (1923-1974)13
 • Γ. Ο εκσυγχρονισμός, οι αντιφάσεις και τα προβλήματα του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το σχεδιασμό των πόλεων και των οικισμών της χώρας20
 • Γ1. Η πρώτη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια24
 • Γ2. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ33
 • ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ33
 • Α. Βασικές έννοιες του χωρικού σχεδιασμού35
 • Β. Ο χωρικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη στο Ελληνικό Σύνταγμα38
 • Β1. Ο χωρικός σχεδιασμός ως επιμέρους έκφραση και μέσο της περιβαλλοντικής προστασίας. Ο χωρικός σχεδιασμός ως μέσο επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης38
 • Β2. Ο χωρικός σχεδιασμός ως αντικείμενο αυτοτελούς συνταγματικής ρύθμισης. Η βιώσιμη ανάπτυξη ως βασικός στόχος του χωρικού σχεδιασμού45
 • Β3. Η συρροή του χωρικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης με άλλα συνταγματικά δικαιώματα.50
 • Β4. Η σύγκρουση του χωρικού σχεδιασμού με άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Εκατέρωθεν περιορισμοί και ο ρόλος της βιώσιμης ανάπτυξης55
 • Β5. Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤO62
 • ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ62
 • Α. Στόχοι, κατευθύνσεις και περιεχόμενο του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού 63
 • Β. Ο στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη72
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ77
 • ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ77
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου79
 • Α1. Η έννοια του Ρυθμιστικού Σχεδίου των Ν 1515 και 1561/198581
 • Α2. Το περιεχόμενο των ρυθμιστικών σχεδίων των «λοιπών αστικών συγκροτημάτων» του Ν 2508/1997 83
 • Β. Νομική φύση και δεσμευτικότητα του ρυθμιστικού σχεδίου86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ90
 • ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ90
 • Α. Το θεσμικό πλαίσιο του ρυθμιστικού πολεοδομικού σχεδιασμού90
 • Β. Το διοικητικό σύστημα των αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στην εθνική έννομη τάξη99
 • Β1. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως κρατική αποστολή και ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος102
 • Β2. Οι αρμοδιότητες πολεοδομικού σχεδιασμού στην εθνική έννομη τάξη105
 • Β3. Οι πολεοδομικές αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης106
 • Β4. Οι πολεοδομικές αρμοδιότητες της Αιρετής Περιφέρειας 108
 • Β5. Οι πολεοδομικές αρμοδιότητες των Δήμων109
 • Γ. Ο ρυθμιστικός πολεοδομικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ116
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 116
 • Α. Νομολογιακή ερμηνεία και εφαρμογή, δικαστηριακή πρακτική και η συμβολή του ΣτΕ118
 • Β. Συνοψίζοντας120
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ123
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ125
 • H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ125
 • Α. Το σύστημα των Πράξεων Εφαρμογής του Ν 1337/1983125
 • Β. Tο ζήτημα των πολεοδομικών αναπλάσεων και των προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης 128
 • Γ. Διαπιστώσεις από την καταγραφή της βασικής νομοθεσίας130
 • Δ. Το σύστημα των ΣΟΑΠ κατά τον Ν 2742/1999 131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ133
 • ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ139
 • Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ145
 • ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ155
 • ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ155
 • Συνοψίζοντας160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ162
 • ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ162
 • Α. Βασικές έννοιες της αυθαίρετης δόμησης163
 • Β. Η θεμελιώδης παρανόηση της έννοιας του αυθαιρέτου εκ μέρους των Πολιτικών Δικαστηρίων166
 • Γ. Το νομοθετικό πλαίσιο της αυθαίρετης δόμησης171
 • Δ. Εντοπισμός, διαπίστωση, χαρακτηρισμός, κυρώσεις και συνέπειες αυθαιρέτων172
 • Ε. Η τακτοποίηση - νομιμοποίηση της αυθαίρετης δόμησης181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ191
 • Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ191
 • Α. Νομολογιακή ερμηνεία και εφαρμογή, δικαστηριακή πρακτική και η συμβολή του ΣτΕ195
 • Β. Οι προοπτικές επίλυσης του ζητήματος της αυθαίρετης δόμησης200
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ203
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 221
 • 0
 • 0