Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-684-7
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Σ. Τσίρου

Στο βιβλίο «η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» διακρίνονται και ορίζονται οι σεξουαλικοί προσδιορισμοί της ταυτότητας φύλου, πώς αντιμετωπίζονται από την ψυχιατρική κοινότητα και πώς η ταυτότητα φύλου προσεγγίζεται από κοινωνιολογική και φιλοσοφική άποψη. Στη συνέχεια αναλύεται η αρχική αντιμετώπιση της ταυτότητας φύλου από νομική άποψη στην ελληνική έννομη τάξη, γίνεται μία ιστορική αναδρομή, αναφέρονται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία, τα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα και η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση  με το Ν 4491/2017. Η συγγραφέας προσβλέπει στην σύνθεση των αντιθέσεων, αντιλαμβανόμενη τις υπάρχουσες συνθήκες, έχοντας κατά νου μία κριτική διάθεση. Διαλέγεται με τους πιο σύγχρονους προβληματισμούς του οικογενειακού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιοηθικής. Θίγονται ζητήματα όπως α) τι συμβαίνει πριν και μετά την διόρθωση της ταυτότητας φύλου αναφορικά με το ζήτημα του πολιτικού γάμου, ή του συμφώνου συμβίωσης, β) η απόκτηση τέκνων, είτε με τον ακραιφνώς βιολογικό τρόπο αναπαραγωγής είτε μέσω των τεχνικών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είτε μέσω τεκνοθεσίας, γ) η απόκτηση τέκνων μεταξύ των συμβιούντων σε σύμφωνο συμβίωσης του Ν 4356/2015, δ) η διόρθωση ταυτότητας φύλου μετά την απόκτηση τέκνων και δη όταν τα τέκνα έχουν αποκτήσει την ηλικία προς συνειδητοποίηση τούτου, ε) η κενή ή ουδέτερη καταχώριση φύλου, ήτοι η καταχώριση φύλου των ατόμων που δεν επιθυμούν να αναγνωρίζονται ούτε ως θήλεα ούτε ως άρρενα, αλλά ως ουδέτερου ή άφυλου φύλου κ.ο.κ. Το έργο «η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» επιχειρεί να συμβάλλει στην ορθή ενημέρωση των πολιτών για ένα δύσκολο σύγχρονο θέμα, που προβληματίζει και διχάζει, γι αυτό η συγγραφέας το αντιμετωπίζει με τρόπο διακριτικό, αντικειμενικό και με καθαρή νομική σκέψη και διάθεση επίλυσης νομικών ζητημάτων.

 • 0
 • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ15
 • Ι. Ταυτότητα φύλου και σεξουαλικοί προσδιορισμοί κατά την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα15
 • Ταυτότητα φύλου και ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα15
 • Α. Ορισμοί15
 • Β. Cross-dressers άτομα-παρενδυτικοί16
 • Γ. «Τρανς*» άτομα16
 • Δ. Genderqueer άτομα, Non-binary άτομα17
 • Ε. Queer άτομα17
 • ΣΤ. Ιντερσέξ άτομα18
 • ΙΙ. Ταυτότητα φύλου και σεξουαλικός προσανατολισμός19
 • ΙΙΙ. Διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ25
 • Ταυτότητα φύλου και σεξουαλικοί προσδιορισμοί κατά την ψυχιατρική κοινότητα26
 • Ι. Διαγνωστικά εγχειρίδια25
 • Α. DSM-V, ICD-10 και ταυτότητα φύλου26
 • Β. Η ασκηθείσα κριτική στα DSM-V και ICD-1028
 • Γ. Η κριτική που οδήγησε στην αλλαγή του ICD-1029
 • ΙΙ. Το νέο ICD-1133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ38
 • Η ταυτότητα φύλου από κοινωνιολογικής και φιλοσοφικής προσεγγίσεως38
 • Ι. Υπαρξισμός και θεωρία Queer38
 • ΙΙ. Κοινωνικές εξελίξεις39
 • ΙΙΙ. Η ταυτότητα φύλου κατά την Κοινωνιολογία του Δικαίου41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ42
 • Η αρχική αντιμετώπιση της ταυτότητας φύλου από νομική άποψη στην ελληνική έννομη τάξη47
 • Ι. Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση περί ταυτότητας φύλου42
 • ΙΙ. Η ελληνική νομολογιακή αντιμετώπιση της ταυτότητας φύλου πριν από τον Ν 4491/201746
 • Α. Η αρχική νομολογία περί αλλαγής ταυτότητας φύλου47
 • Β. Η μεταστροφή της ελληνικής νομολογίας από το 201651
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ61
 • Η νομολογία του ΕΔΔΑ61
 • Ι. Η αρχική νομολογία της ΕΕΔΑ και του ΕΔΔΑ61
 • ΙΙ. Η μεταστροφή της νομολογίας του ΕΔΔΑ από το 200265
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ82
 • Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση της ταυτότητας φύλου κατά το διεθνές και περιφερειακό δίκαιο79
 • Ι. Διεθνή νομοθετικά κείμενα79
 • Α. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ του 194879
 • Β. ΔΣΑΠ και ΔΣΟΙΚΠ81
 • Γ. Ψηφίσματα ΟΗΕ81
 • ΙΙ. Ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα82
 • Α. ΕΣΔΑ83
 • Β. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης83
 • Γ. ΣΕΕ και ΣΛΕΕ84
 • Δ. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως84
 • Ε. Εκθέσεις, Γνωμοδοτήσεις Ε.Ε.85
 • ΣΤ. Οδηγίες Ε.Ε.86
 • ΙΙΙ. Μη δευσμευτικά κείμενα88
 • Α. Οι Αρχές της Yogyakarta88
 • Β. Κείμενα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα89
 • Γ. Κείμενα της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Eυρώπης91
 • Δ. Οι Εκθέσεις της CDDH του Συμβουλίου της Eυρώπης97
 • Ε. Οι Εκθέσεις του FRA98
 • ΙV. Η υπ’ αριθμ. 34 Συνθήκη της Διεθνούς Επιτροπής Αστικής Κατάστασης της 14/3/201499
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ109
 • Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση της ταυτότητας φύλου κατά το ελληνικό δίκαιο101
 • Ι. Η Ελληνική Συνταγματική ρύθμιση101
 • Α. Η Συνταγματική προστασία της ταυτότητας φύλου ως απόρροια της αρχής της τριτενέργειας 101
 • Β. Τα σχετιζόμενα με την ταυτότητα φύλου άρθρα του Συντάγματος103
 • ΙΙ. Κατ’ άρθρον ανάλυση και ερμηνεία του Ν 4491/2017109
 • Α. Ανάλυση των άρθρων 1 και 2110
 • 1. Διακηρυκτικές αρχές και ορισμοί110
 • 2. Κριτική για τις διακηρυκτικές αρχές114
 • Β. Η ρύθμιση του άρθρου 3 119
 • 1. Η ασυμφωνία μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου120
 • 2. Η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα122
 • 3. Η διόρθωση φύλου του ανηλίκου126
 • 4. Η προϋπόθεση μη υπάρξεως γάμου137
 • 5. Η απουσία ιατρικών και ψυχιατρικών προϋποθέσεων146
 • Γ. Η διαδικασία της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου 151
 • 1. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα152
 • 2. Το περιεχόμενο της αιτήσεως154
 • 3. Η συζήτηση-Η αυτοπρόσωπη δήλωση155
 • 4. Τα αποτελέσματα της δικαστικής αποφάσεως158
 • 5. Η εκ νέου διόρθωση της ληξιαρχικής πράξεως161
 • Δ. Οι συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου163
 • 1. Η συνέχεια των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών 163
 • 2. Το ζήτημα των τέκνων165
 • i. Τα αποκτηθέντα τέκνα πριν από την διόρθωση του φύλου165
 • ii. Τα αποκτηθέντα τέκνα μετά από την διόρθωση του φύλου169
 • Ε. Η υποχρέωση μυστικότητας173
 • ΣΤ. Η ρύθμιση του άρθρου 7177
 • 1. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 7177
 • 2. Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 7178
 • Ζ. Λοιπές διατάξεις183
 • ΙΙΙ. Μη δεσμευτικά κείμενα183
 • Α. Οι Εκθέσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου183
 • Β. Οι Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 185
 • ΙV. Το ζήτημα της κενής καταχώρισης φύλου187
 • V. Κριτική αποτίμηση του νομοθετικού πλαισίου189
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ192
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ193
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ211
 • 0
 • 0