Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-689-2
Σελίδες: 400
Συγγραφέας: Σ. Μητσιοπούλου
Επιμέλεια: Δ. Εμμανουηλίδης
Πρόλογος: Θ. Φορτσάκης

Η παρούσα μονογραφία υπό τον τίτλο «Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη» έχει ως αντικείμενο το ένδικο βοήθημα της αγωγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και τα θεμελιώδη ζητήματα που εγείρονται από την άσκησή της.Είναι ενημερωμένη στο σύνολό της με σημαντική πρόσφατη  νομολογία. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου καλύπτονται τα δικονομικά ζητήματα σχετικά με την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, την απόδειξη και την απόφαση του δικαστηρίου, καθώς και ουσιαστικά ζητήματα, με έμφαση στις προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Η ανάλυση συμπληρώνεται και από την αναφορά στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

Στο δεύτερο μέρος, ο αναγνώστης εμβαθύνει στην ύλη του βιβλίου μέσα από την παρουσίαση 30 πρακτικών θεμάτων που επελέγησαν από τη νομολογία, στα οποία δίνεται αναλυτική απάντηση. Στόχος της συγγραφέως είναι να αποτελέσει το έργο αυτό ένα εύχρηστο και πρακτικό βοήθημα για οποιονδήποτε εφαρμοστή και ερμηνευτή του διοικητικού δικαίου.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΑΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ3
 • Κεφάλαιο 1o Δικονομικά Ζητήματα3
 • I. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ3
 • A. Οριοθέτηση καθ’ ύλην της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων 3
 • 1. Έναντι των πολιτικών δικαστηρίων3
 • i. Υπαγωγή υποθέσεων με νομοθετική διάταξη - Αποζημίωση σε περίπτωση ζημίας προκληθείσας από αυτοκίνητα3
 • ii. Επίλυση των οριακών περιπτώσεων από τη νομολογία4
 • α. Οργανικό κριτήριο: Προσδιορισμός της δικαιοδοσίας βάσει του εναγομένου προσώπου5
 • β. Λειτουργικό κριτήριο6
 • 2. Έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου13
 • Β. Οριοθέτηση κατά χρόνο της δικαιοδοσίας 14
 • 1. …μετά από μεταφορά αρμοδιοτήτων με νομοθετική πρόβλεψη 14
 • 2. …μετά από μεταβολή του νομικού καθεστώτος του εναγόμενου νομικού προσώπου16
 • 3. Ο χρόνος ως αντικειμενικός παράγοντας17
 • Γ. Συνέπειες έλλειψης δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων17
 • 1. Απόρριψη ή παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο17
 • 2. Τύχη δικαστικού ενσήμου18
 • 3. Σειρά εξέτασης της έλλειψης δικαιοδοσίας σε σχέση με άλλους λόγους απαραδέκτου19
 • II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ19
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα19
 • Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα20
 • 1. Γενικός κανόνας20
 • 2. Διαφορές που αφορούν σε αποδοχές προσωπικού20
 • III. ΔΙΑΔΙΚΟΙ23
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση23
 • 1. Προϋποθέσεις23
 • 2. Καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι24
 • 3. Πλαγιαστική αγωγή24
 • 4. Το απαράδεκτο της «φορολογικής αγωγής»25
 • 5. Ικανοποίηση της αξίωσης από τη Διοίκηση27
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση27
 • 1. Έννοια27
 • 2. Αναζήτηση παθητικώς νομιμοποιούμενου προσώπου27
 • 3. Κρίσιμος χρόνος θεμελίωσης της παθητικής νομιμοποίησης – Περιπτώσεις καθολικής διαδοχής28
 • 4. Αυτεπάγγελτη έρευνα και εξουσία δικαστή29
 • Γ. Ομοδικία30
 • 1. Μορφές ομοδικίας31
 • 2. Προϋποθέσεις ομοδικίας32
 • 3. Συνέπειες ομοδικίας36
 • 4. Συνέπειες έλλειψης ομοδικίας39
 • 5. Παθητική ομοδικία40
 • 6. Λοιπές ρυθμίσεις41
 • Δ. Παρέμβαση42
 • IV. ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ47
 • Α. Η αγωγή σε σχέση με τα άλλα ένδικα βοηθήματα47
 • Β. Διαφορετικά είδη αγωγής50
 • 1. Ανάλογα με τη νομική βάση της αγωγής51
 • i. Ευθεία αγωγή51
 • ii. Aγωγή αποζημίωσης53
 • iii. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού54
 • 2. Ανάλογα με το αίτημα60
 • i. Αναγνωριστική αγωγή60
 • ii. Καταψηφιστική αγωγή60
 • 3. Ανάλογα με τη δυνατότητα διεύρυνσης του αντικειμένου και των νομιμοποιούμενων, στην άσκηση της αγωγής, υποκειμένων61
 • V. ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ62
 • Α. Περιεχόμενο δικογράφου της αγωγής62
 • Β. Άσκηση υπό αίρεση – Επικουρικές βάσεις68
 • Γ. Συνάφεια – Αντικειμενική σώρευση – Συνεκδίκαση71
 • Δ. Παρεμπίπτουσα αγωγή73
 • 1. Περιεχόμενο74
 • 2. Ηθική βλάβη76
 • 3. Απαράδεκτη η διόρθωση με παρεμπίπτουσα αγωγή του ποσού της κύριας αγωγής76
 • 4. Τρόπος άσκησης76
 • 5. Σχέση με κύρια αγωγή77
 • 6. Παρεπόμενα και με έφεση77
 • Ε. Δεύτερη αγωγή77
 • 1. Ο κανόνας της απαγόρευσης78
 • 2. Η κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή άσκηση81
 • 3. Δεύτερη προσφυγή82
 • ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι83
 • 1. Άσκηση83
 • 2. Τι επιτρέπεται να προβληθεί με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων84
 • Ζ. Υπόμνημα85
 • VI. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ88
 • Α. Δικονομικές 88
 • 1. Εκκρεμοδικία88
 • 2. Μη επιτρεπτή μεταβολή της βάσης της αγωγής91
 • Β. Ουσιαστικές συνέπειες94
 • 1. Διακοπή παραγραφής94
 • 2. Τοκοφορία94
 • VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ100
 • Α. Γενικές αρχές απόδειξης100
 • 1. Αντικείμενο απόδειξης100
 • 2. Βάρος απόδειξης101
 • 3. Αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων103
 • 4. Αποδεικτικά μέσα104
 • 5. Αρχή της προαπόδειξης104
 • 6. Βαθμός απόδειξης – πιθανολόγηση106
 • Β. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα106
 • 1. Αυτοψία106
 • 2. Πραγματογνωμοσύνη107
 • 3. Έγγραφα112
 • 4. Ομολογία119
 • 5. Εξηγήσεις των διαδίκων120
 • 6. Εμμάρτυρη απόδειξη120
 • 7. Δικαστικά τεκμήρια125
 • VIII. ΑΠΟΦΑΣΗ126
 • Α. Εξουσία του Δικαστηρίου126
 • 1. Το διατακτικό της απόφασης 126
 • 2. Έκταση του ελέγχου127
 • Β. Συνέπειες 133
 • 1. Δεδικασμένο133
 • 2. Εκτελεστότητα απόφασης142
 • IX. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ148
 • Α. Γενικά148
 • Β. Χρόνος καταβολής του δικαστικού ενσήμου149
 • Γ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος δικαστικού ενσήμου151
 • 1. Επιστροφή κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 277 παρ. 11 ΚΔΔ151
 • 2. Περιπτώσεις στις οποίες επιστρέφεται151
 • Δ. Συνέπειες από την απόρριψη της αγωγής λόγω μη καταβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου152
 • X. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ153
 • Α. Έφεση153
 • Β. Αναίρεση164
 • Κεφάλαιο 2o Ουσιαστικά Ζητήματα167
 • Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 105-106167
 • Α. Πράξη, Παράλειψη, Υλική ενέργεια167
 • Β. Όργανο του Δημοσίου174
 • Γ. Ενάσκηση δημόσιας εξουσίας176
 • Δ. Παρανομία180
 • 1. Έννοια της παρανομίας180
 • 2. Ουσιαστική ή τυπική παρανομία182
 • 3. Προσδιορισμός στο δικόγραφο182
 • 4. Περιπτωσιολογία από τη νομολογία183
 • i. Ευθύνη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων183
 • ii. Αεροπορικά δυστυχήματα185
 • iii. Αναγκαστική απαλλοτρίωση187
 • iv. Αστυνομικά όργανα190
 • v. Διορισμοί – Απολύσεις192
 • vi. Περιβάλλον195
 • vii. Πράξεις νομοθετικών οργάνων197
 • viii. Πράξεις οργάνων της δικαστικής εξουσίας198
 • ix. Κρατική εποπτεία – ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 105199
 • x. Ευθύνη από νόμιμες πράξεις200
 • Ε. Ζημία203
 • 1. Περιουσιακή ζημία203
 • 2. Μη περιουσιακή ζημία205
 • ΣΤ. Αιτιώδης σύνδεσμος211
 • 1. Προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης211
 • 2. Πότε υφίσταται211
 • 3. Περιπτώσεις πλειόνων αιτίων213
 • 4. Διακοπή αιτιώδους συνδέσμου213
 • 5. Κρίση ουσίας – αναιρετικός έλεγχος215
 • 6. Απόδειξη215
 • 7. Απαραίτητο στοιχείο της αιτιολογίας της απόφασης215
 • Ζ. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης του Δημοσίου216
 • 1. Διάταξη που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος 216
 • 2. Ανωτέρα βία219
 • 3. Κατάσταση ανάγκης221
 • Η. Παραγραφή222
 • 1. Γενικά222
 • 2. Διάρκεια222
 • 3. Έναρξη παραγραφής225
 • 4. Διακοπή της παραγραφής228
 • 5. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)231
 • ΙΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ234
 • Α. Αποζημίωση σε χρήμα234
 • Β. Πλήρης ή εύλογη αποζημίωση234
 • 1. Ο κανόνας της πλήρους αποζημίωσης234
 • 2. Εύλογη αποζημίωση235
 • Γ. Επιδίκαση αποζημίωσης μόνο στον άμεσα ζημιωθέντα238
 • Δ. Συμψηφισμός ζημίας με ωφέλεια239
 • 1. Γενικά239
 • 2. Προϋποθέσεις240
 • 3. Προβολή ένστασης – αυτεπάγγελτη εξέταση242
 • Ε. Συμμετοχή περισσότερων στην πρόκληση της ζημίας243
 • 1. Ευθύνη εις ολόκληρον243
 • 2. Συντρέχον πταίσμα243
 • III. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ246
 • IV. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ253
 • ΜΕΡΟΣ ΒΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ263
 • 1ο Πρακτικό θέμα Δικαιοδοσία • Αρμοδιότητα • Παθητική νομιμοποίηση • Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης • Εξουσία δικαστή263
 • 2ο Πρακτικό θέμα Δικαιοδοσία • Παθητική νομιμοποίηση 269
 • 3ο Πρακτικό θέμα Δικαιοδοσία • Αίτημα της αγωγής 271
 • 4ο Πρακτικό θέμα Δικαιοδοσία • Αναιρετικός έλεγχος 273
 • 5ο Πρακτικό θέμα Δικαιοδοσία275
 • 6ο Πρακτικό θέμα Δικαιοδοσία • Αναγκαστική απαλλοτρίωση278
 • 7ο Πρακτικό θέμα Διαφορετικά είδη αγωγής • Δικαιοδοσία • Αρμοδιότητα • Εξουσία του δικαστηρίου281
 • 8ο Πρακτικό θέμα Παθητική νομιμοποίηση283
 • 9ο Πρακτικό θέμα Απόδειξη με μάρτυρες 286
 • 10ο Πρακτικό θέμαΕπικουρική βάση αγωγής289
 • 11ο Πρακτικό θέμαΔιαδοχική ασφάλιση • Άσκηση αγωγής• Αρμοδιότητα 291
 • 12ο Πρακτικό θέμαΟυσιαστικές προϋποθέσεις αστικής ευθύνης • Έννοια «οργάνου»294
 • 13ο Πρακτικό θέμαΕνάσκηση δημόσιας εξουσίας 296
 • 14ο Πρακτικό θέμαΆρση του παρανόμου • Αιτιώδης συνάφεια299
 • 15ο Πρακτικό θέμαΑιτιώδης σύνδεσμος • Ψυχική οδύνη302
 • 16ο Πρακτικό θέμαΔικαιοδοσία • Συντρέχον πταίσμα • Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης • Αποζημίωση • Αναιρετικός έλεγχος306
 • 17ο Πρακτικό θέμαΗθική βλάβη311
 • 18ο Πρακτικό ΘέμαΠροϋποθέσεις αστικής ευθύνης315
 • 19ο Πρακτικό θέμαΑιτιώδης σύνδεσμος • Ευθύνη από πράξεις δικαστικών οργάνων318
 • 20ο Πρακτικό θέμαΣυνυπολογισμός οφέλους και ζημίας320
 • 21ο Πρακτικό θέμαΕυθύνη εις ολόκληρον • Ψυχική οδύνη325
 • 22ο Πρακτικό θέμαΑπόδειξη330
 • 23ο Πρακτικό θέμαΖητήματα παραδεκτού αναίρεσης • «Τυπικές» πλημμέλειες333
 • 24ο Πρακτικό θέμαΔιεκδίκηση καταβολής επιδόματος• Παραδεκτό αγωγής • Απόδειξη339
 • 25ο Πρακτικό θέμαΤυπική παρανομία • Αιτιώδης σύνδεσμος 346
 • 26ο Πρακτικό θέμαΑρμοδιότητα • Ενεργητική νομιμοποίηση• Δεύτερη αγωγή351
 • 27ο Πρακτικό θέμαΠαρεμπίπτων έλεγχος 354
 • 28ο Πρακτικό θέμαΠαθητική νομιμοποίηση • Ηθική βλάβη359
 • 29ο Πρακτικό θέμαΝομικές βάσεις της αγωγής364
 • 30ο Πρακτικό θέμαΔέσμευση από καταδικαστική απόφαση • Αιτιώδης σύνδεσμος • Έννοια οργάνου• Ψυχική οδύνη366
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ371
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ375
 • 0
 • 0