Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-690-8
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Ν. Ρόκας

Αντικείμενο του έργου «Αξιόγραφα» είναι το δίκαιο των αξιογράφων. Δίνεται έμφαση στην πρακτική και νομική αντιμετώπιση των αξιογράφων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική τους οικεία στον φοιτητή, τον δικηγόρο, τον δικαστή, τον συμβολαιογράφο ή τον νομικό σύμβουλο επιχείρησης. Στο πρώτο μέρος, την Εισαγωγή, εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με την αξιογραφική ενσωμάτωση και τις διακρίσεις των αξιογράφων. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται ειδικότερα η έκταξη και τα αποτέλεσματά της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κατ΄ ιδίαν αξιόγραφα της χρηματαγοράς (συναλλαγματική και επιταγή), τα εμπορικά αξιόγραφα σε διαταγή (χρεωστικό ομόλογο, αποθετήριο και ενεχυρόγραφο, ασφαλιστήριο, φορτωτικές κ.ά.), καθώς και τα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς (ανώνυμα χρεόγραφα, μετοχές και ομολογίες). Η έκδοση συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ2
 • § 1. Εισαγωγικά. Πηγές του δικαίου των αξιόγραφων2
 • § 2. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία των αξιόγραφων4
 • I. Ορισμός4
 • II. Εννοιολογικά στοιχεία4
 • 1. Έγγραφο4
 • 2. Δικαίωμα8
 • 3. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου8
 • I. Η σημασία της ενσωμάτωσης9
 • II. Συνέπειες της ενσωμάτωσης11
 • III. Όρια της ενσωμάτωσης. Σύγχρονες τάσεις στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς15
 • I. Επιτελούμενη οικονομική λειτουργία16
 • II. Αξιόγραφα στον κομιστή, εις διαταγή, ονομαστικά18
 • § 3. Η αξιογραφική ενσωμάτωση9
 • § 4. Διακρίσεις αξιόγραφων16
 • 1. Αξιόγραφα στον κομιστή ή ανώνυμα18
 • 2. Αξιόγραφα εις διαταγή20
 • 3. Ονομαστικά αξιόγραφα22
 • III. Αξιόγραφα δημόσιας πίστεως και άλλοι αξιογραφικοί τίτλοι25
 • IV. Φύση ενσωματωμένου δικαιώματος26
 • V. Συστατικά και δηλωτικά αξιόγραφα27
 • VI. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδη28
 • I. Απόσβεση του δικαιώματος34
 • II. Απώλεια ή καταστροφή34
 • Ι. Η έκταξη ως τριμερής σχέση και οι υποκείμενες σχέσεις40
 • II. Νομική φύση41
 • III. Ο αξιογραφικός χαρακτήρας της έκταξης42
 • IV. Αποτελέσματα της έκταξης43
 • V. Μεταβίβαση της έκταξης44
 • I. Έννοια και μετέχοντα πρόσωπα46
 • II. Χαρακτηριστικά47
 • III. Οικονομική σημασία49
 • IV. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη52
 • § 5. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος (αξιογραφικές θεωρίες)29
 • § 6. Περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης34
 • § 7. Δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος36
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ39
 • ΕΚΤΑΞΗ40
 • § 8. Η έκταξη ως βασικός τύπος40
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ45
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ46
 • § 9. Γενικά46
 • 1. Εξέλιξη του θεσμού52
 • 2. Εξέλιξη της νομοθεσίας53
 • 3. Διεθνής εξέλιξη54
 • I. Ικανότητα55
 • II. Αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών56
 • III. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωπο57
 • IV. Πλαστότητα59
 • I. Τα οκτώ τυπικά στοιχεία59
 • II. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων66
 • § 10. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική55
 • § 11. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής59
 • 1. Ακυρότητα της συναλλαγματικής66
 • 2. Μετατροπή68
 • III. Το επουσιώδες περιεχόμενο της συναλλαγματικής (ρήτρες στη συναλλαγματική)69
 • 1. Προβλεπόμενες ρήτρες69
 • 2. Επιτρεπόμενες ρήτρες70
 • 3. Ρήτρες μη επιτρεπόμενες70
 • IV. Λευκή συναλλαγματική71
 • 1. Έννοια71
 • 2. Εξουσιοδότηση συμπληρώσεως71
 • 3. Συνέπειες72
 • V. Η ευθύνη του εκδότη73
 • Ι. Έννοια και σημασία74
 • ΙΙ. Εμφάνιση προς αποδοχή75
 • III. Δήλωση αποδοχής76
 • IV. Αποδοχή με απόκλιση από το περιεχόμενο της συναλλαγματικής77
 • V. Αποτελέσματα αποδοχής78
 • VI. Σύμβαση δόσεως και λήψεως78
 • VII. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχής78
 • I. Μεταβίβαση με εκχώρηση79
 • II. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση80
 • § 12. Η αποδοχή74
 • § 13. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής79
 • 1. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης80
 • 2. Τύπος οπισθογράφησης82
 • 3. Περιεχόμενο οπισθογράφησης82
 • III. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης84
 • α) Έννοια και σημασία84
 • β) Η σειρά οπισθογραφήσεων85
 • α) Γενικά85
 • β) Καλόπιστη κτήση86
 • γ) Αποκλεισμός ενστάσεων88
 • 1. Νομιμοποιητικά αποτελέσματα84
 • 2. Μεταβιβαστικά αποτελέσματα85
 • 3. Εγγυητικά αποτελέσματα88
 • 4. Συνέπειες διακοπής της σειράς οπισθογραφήσεων90
 • IV. Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησης90
 • 1. Λευκή οπισθογράφηση90
 • 2. Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση92
 • 3. Καλυμμένη πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση93
 • 4. Ενεχυρική οπισθογράφηση94
 • 5. Μετοπισθογράφηση (όψιμη οπισθογράφηση)96
 • Ι. Γενικά97
 • II. Διακρίσεις ενστάσεων99
 • § 14. Αποκλεισμός ενστάσεων97
 • 1. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλο99
 • 2. Ενστάσεις εγκυρότητας100
 • 3. Προσωπικές ενστάσεις103
 • I. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματική106
 • II. Απαίτηση από συναλλαγματική και υποκείμενη σχέση109
 • III. Υποκείμενη σχέση και επιδιωκόμενοι σκοποί με την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική109
 • I. Λήξη της συναλλαγματικής110
 • II. Εμφάνιση προς πληρωμή111
 • III. Πληρωμή112
 • IV. Πληρωμή σε μη δικαιούχο113
 • I. Αναγωγή για πληρωμή115
 • § 15. Συναλλαγματική και υποκείμενη (βασική) σχέση106
 • § 16. Εκπλήρωση της υποχρέωσης από τη συναλλαγματική110
 • § 17. Αναγωγή115
 • 1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις115
 • 2. Τυπικές προϋποθέσεις116
 • 3. Έκπτωση του κομιστή από το δικαίωμα αναγωγής118
 • 4. Ειδοποίηση118
 • 5. Αποτελέσματα της αναγωγής119
 • II. Αναγωγή για απόδοση. Ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικής120
 • I. Τριτεγγύηση122
 • § 18. Τριτεγγύηση και παρέμβαση122
 • 1. Γενικά122
 • 2. Τύπος123
 • 3. Αποτελέσματα124
 • 4. Αναγωγή του τριτεγγυητή125
 • II. Παρέμβαση125
 • I. Αντίτυπα126
 • II. Αντίγραφα128
 • Ι. Παραγραφή128
 • II. Αδικαιολόγητος πλουτισμός130
 • Ι. Έννοια138
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία138
 • III. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη140
 • I. Έκδοση και τύπος143
 • II. Σχέσεις αιτίας145
 • I. Εμφάνιση150
 • II. Πληρωμή151
 • I. Αναγωγή156
 • II. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός157
 • I. Τα κατ’ ιδίαν αξιόγραφα163
 • § 19. Αντίτυπα και αντίγραφα126
 • § 20. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός128
 • § 21. Γραμμάτιο εις διαταγή134
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ137
 • ΕΠΙΤΑΓΗ138
 • § 22. Έννοια και σημασία138
 • § 23. Διαφορές από τη συναλλαγματική140
 • § 24. Έκδοση, τύπος και σχέσεις αιτίας143
 • § 25. Μεταβίβαση της επιταγής148
 • § 26. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής150
 • § 27. Αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός156
 • § 28. Ιδιαίτερα είδη επιταγής158
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ161
 • ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ163
 • § 29. Τα εμπορικά αξιόγραφα του άρθρου 76 ν.δ. 1923163
 • 1. Εμπορική εντολή πληρωμής163
 • 2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο163
 • 3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο164
 • 4. Θαλάσσια φορτωτική165
 • 5. Χερσαία φορτωτική166
 • 6. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς167
 • 7. Ασφαλιστήριο167
 • 8. Άλλα αξιόγραφα εις διαταγή167
 • II. Κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται στα εις διαταγή αξιόγραφα του άρθρ. 76 ν.δ. 1923168
 • I. Έννοια και σημασία172
 • II. Βασικά χαρακτηριστικά173
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ171
 • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ172
 • § 30. Ανώνυμα χρεόγραφα172
 • 1. Δημιουργία υποχρέωσης173
 • 2. Άσκηση της απαίτησης173
 • 3. Εκπλήρωση174
 • 4. Αποκλεισμός ενστάσεων175
 • 5. Μεταβίβαση175
 • 6. Ονομαστικά χρεόγραφα175
 • III. Παρεπόμενα έγγραφα176
 • 1. Τοκομερίδια176
 • 2. Μερισματόγραφα177
 • 3. Στέλεχος ανανεώσεως177
 • I. Έννοια και είδη177
 • II. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου. Προστασία καλής πίστης179
 • ΙΙΙ. Τίτλοι κτήσης μετοχών180
 • Αλφαβητικό ευρετήριο181
 • § 31. Οι μετοχές177
 • 0
 • 0