Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-695-3
Σελίδες: 136
Συγγραφέας: Α. Λεβέντη
Διεύθυνση Σειράς: Γ. Λεβέντης, Κ. Παπαδημητρίου

Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια να ερευνηθεί η αρχή της εύνοιας και τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της θεμελιώδους αυτής αρχής, ο τρόπος συσχετισμού (σύγκρισης) των αντίθετων ρυθμίσεων και τελικά, τα κριτήρια επιλογής της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Επίσης, παρατίθενται οι διάφορες απόψεις που επικρατούν στην ελληνική και αλλοδαπή θεωρία για την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας και γίνεται εκτενής αναφορά και κριτική θεώρηση της ελληνικής νομολογίας όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας. Ο συνδυασμός αντιπροσωπευτικής βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας  και πλούσιων νομολογιακών παραπομπών καθιστούν την παρούσα μονογραφία ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους, όσοι ασχολούνται με ζητήματα εργατικού δικαίου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7
 • Αρχή της εύνοιας και όροι εργασίας από διαφορετικές πηγές του Εργατικού Δικαίου7
 • 1. Έννοια και νομική θεμελίωση της αρχής της εύνοιας υπέρ των εργαζομένων7
 • 2. Η αρχή της εύνοιας ως κανόνας άρσης της σύγκρουσης πηγών του Εργατικού Δικαίου διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας11
 • 3. Η ιεράρχηση των πηγών του Εργατικού Δικαίου13
 • 4. Η εφαρμογή της αρχής της εύνοιας – Η ευνοϊκότερη ρύθμιση13
 • 5. Ειδικότερα το αντικείμενο της σύγκρισης14
 • 6. Αναλυτική σύγκριση των όρων εργασίας κάθε πηγής (Rosinentheorie)16
 • 7. Σύγκριση κατά ενότητες ρυθμίσεων18
 • 8. Οι συγκρινόμενες ενότητες20
 • 9. Ο ρόλος της βούλησης του εργαζόμενου κατά την κρίση για την ευνοϊκότερη ρύθμιση23
 • α) Υποκειμενική θεωρία και μειονεκτήματα αυτής23
 • β) Αντικειμενική θεωρία24
 • γ) Ενδιάμεση θεωρία27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β29
 • Η εφαρμογή της αρχής της εύνοιας κατά τη συσχέτιση ατομικής και συλλογικής σύμβασης εργασίας29
 • 1. Εισαγωγικά29
 • 2. Οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα – Η αρχή της απορρόφησης ή «συμψηφισμού» των αποδοχών της σσε με τις υπέρτερες αποδοχές της σύμβασης εργασίας31
 • 3. Κανονιστικοί όροι σσε που αποκλείουν ή περιορίζουν τον «συμψηφισμό» των αποδοχών της σσε με τον ευνοϊκότερο συμβατικό μισθό34
 • 4. Όροι σσε που αποκλείουν ή περιορίζουν τον συμψηφισμό στο ελληνικό δίκαιο37
 • α) Η νομολογία του ΣτΕ37
 • β) H νομολογία του ΑΠ39
 • γ) Kριτική θεώρηση της νομολογίας40
 • 5. Διατηρητικές ρήτρες και αντίθετοι συμβατικοί όροι41
 • 6. Συμψηφιστικές ρήτρες42
 • 7. Οι διατηρητικές ρήτρες υπερβαίνουν τα όρια της συλλογικής αυτονομίας43
 • 8. «Συμψηφισμός» αξιώσεων που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία με τις ανώτερες των σσε συμβατικές αποδοχές46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ51
 • Συσχέτιση νόμου και σσε ή κανονισμού εργασίας51
 • 1. Η αρχή της προστασίας51
 • 2. Μονομερώς και αμφιμερώς αναγκαστικό δίκαιο52
 • 3. Ο τρόπος σύγκρισης νόμου και σσε (σύγκριση συνολική, αναλυτική ή κατά ενότητες ρυθμίσεων)56
 • 4. Νόμος και Διαιτητική Απόφαση59
 • 5. Η περί της ευνοϊκότητας κρίση59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ61
 • Αρχή εύνοιας και συρροή σσε61
 • 1. Εισαγωγικά - Η αρχή της εύνοιας κατά τη συσχέτιση των σσε – Tο φαινόμενο της συρροής σσε61
 • 2. Η συσχέτιση της Εθνικής Γενικής σσε με τις λοιπές σσε63
 • 3. Η επίλυση της συρροής μεταξύ των επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σσε66
 • α) Η αρχική ρύθμιση του ν. 1876/199066
 • β) Η νεότερη ρύθμιση του ν. 4024/201167
 • γ) Η ενίσχυση του ρόλου των επιχειρησιακών σσε έναντι  των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών70
 • δ) Η ασκούμενη κριτική κατά της υπερίσχυσης των επιχειρησιακών σσε74
 • ε) Παρατηρήσεις από τα ισχύοντα στο γερμανικό δίκαιο74
 • στ) Η εφαρμογή της αρχής της εύνοιας κατά τη συρροή σσε80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε85
 • Αρχή εύνοιας και κανονισμοί εργασίας85
 • 1. Εισαγωγή - Συσχέτιση συλλογικών ρυθμίσεων που περιέχουν τον κανονισμό εργασίας85
 • 2. Η κατάρτιση του Κανονισμού Εργασίας85
 • 3. Ποια διαδικασία προηγείται κατά το νόμο στην κατάρτιση του κανονισμού87
 • 4. Συσχέτιση των ρυθμίσεων που περιέχουν τον Κανονισμό Εργασίας89
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ91
 • 1. Συσχέτιση κανονιστικών όρων σσε με όρους εργασίας της ατομικής σύμβασης93
 • α) Συσχέτιση αποδοχών94
 • β) Συσχέτιση μη μισθολογικών όρων εργασίας97
 • 2. Συσχέτιση νόμου και σσε98
 • 3. Συρροή σσε101
 • 4. Συσχέτιση συλλογικών ρυθμίσεων που εμπεριέχουν τον κανονισμό εργασίας103
 • Βιβλιογραφία105
 • I. Ελληνική105
 • IΙ. Ξενόγλωσση108
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο111
 • 0
 • 0