Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-718-9
Σελίδες: 688
Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης

Οι Εισηγήσεις αποτελούν σύνοψη όλων των κλάδων του εμπορικού δικαίου, παρέχοντας επαρκή εποπτεία στο ευρύτατο και δύσβατο αυτό γνωστικό αντικείμενο. Τον διδακτικό στόχο του πονήματος υπηρετεί και η δυνατότητα που προσφέρει, για σχετικά γρήγορη επανάληψη, αποτύπωση και εμπέδωση γνώσεων που έχουν κτηθεί από αναλυτικά συγγράμματα.

Η δεύτερη έκδοση του έργου είχε καταστεί επιβεβλημένη μετά τη νομοθετική πλημμυρίδα της τελευταίας δεκαετίας, που κυριολεκτικά κανέναν θεσμό του εμπορικού δικαίου δεν άφησε ανέγγιχτο. Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Το πλαίσιο διαμόρφωσης του Εμπορικού Δικαίου1
 • Α. H Αγορά1
 • Β. Η σχέση Εμπορικού Δικαίου και Οικονομίας (= αγοράς)2
 • ΙΙ. Η δυναμική του Εμπορικού Δικαίου3
 • Α. Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και οι ανατροπές της 3
 • Β. Απελευθέρωση αγορών ή επαναρρύθμιση (Deregulation ή Reregulation);5
 • Γ. Η ανάδραση (feedback) του Εμπορικού Δικαίου – Η ταυτότητα και οι αρχές του6
 • Δ. Το αντικείμενο του ελληνικού Εμπορικού Δικαίου – Δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών και των εμπόρων8
 • Ε. Η οικονομική και νομική έννοια του εμπορίου9
 • ΣΤ. Η αποστολή και λειτουργία του εμπορίου και του Εμπορικού Δικαίου10
 • Ζ. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά (και οι αρχές) του Εμπορικού Δικαίου11
 • IΙΙ. Προέλευση και πηγές του Εμπορικού Δικαίου14
 • IV. Ένταξη του Εμπορικού Δικαίου στον ευρύτερο δικαιικό χώρο17
 • Α. Σχέση του Εμπορικού Δικαίου με άλλους δικαιικούς κλάδους17
 • 1. Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο17
 • 2. Εμπορικό και Δημόσιο Δίκαιο18
 • Β. Οι επιμέρους κλάδοι του Εμπορικού Δικαίου18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ23
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ23
 • Ι. Συστήματα εμπορικότητας23
 • ΙΙ. Έκταση εφαρμογής του Εμπορικού Δικαίου25
 • ΙΙΙ. Η εμπορική πράξη25
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο της εμπορικής πράξης25
 • Β. Το κριτήριο της εμπορικότητας26
 • 1. Η αγορά 27
 • 2. Η διαμεσολάβηση27
 • 3. Η πρόθεση κέρδους (animus lucri)28
 • 4. Ο κίνδυνος29
 • Γ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων30
 • 1. Πράξεις πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές30
 • 2. Πράξεις αντικειμενικά και υποκειμενικά εμπορικές30
 • 3. Πράξεις αμφιμερώς και μονομερώς ή ετερομερώς ή μικτές εμπορικές30
 • Δ. Εξαιρούμενες της εμπορικότητας πράξεις31
 • 1. Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας31
 • 2. Τα ακίνητα32
 • 3. Τα ελευθέρια επαγγέλματα - πνευματικοί δημιουργοί32
 • 4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ33
 • Ε. Οι εμπορικές πράξεις34
 • 1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις34
 • 1.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου34
 • 1.1.1. Η αγορά προς μεταπώληση34
 • 1.1.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας36
 • 1.1.3. Επιχείρηση παραγγελίας38
 • 1.1.4. Επιχείρηση μετακομίσεως (μεταφοράς)39
 • 1.1.5. Επιχείρηση προμήθειας40
 • 1.1.6. Επιχείρηση πρακτορείας41
 • 1.1.7. Επιχείρηση πλειστηριάσεως43
 • 1.1.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων43
 • 1.1.9. Τραπεζικές και κολλυβιστικές εργασίες44
 • 1.1.10. Επιχείρηση μεσιτείας45
 • 1.1.11. Συναλλαγματική και χρηματική αποστολή46
 • 1.2. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλασσίου εμπορίου46
 • 1.3. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις εκτός του ΒΔ της 2/14.5.183548
 • 1.3.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεότερους νόμους48
 • 1.3.2. Αναλογικά πρωτότυπα εμπορικές πράξεις49
 • 2. Παράγωγα εμπορικές πράξεις49
 • ΣΤ. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης51
 • IV. Ο έμπορος52
 • Α. Απόκτηση εμπορικής ιδιότητας52
 • 1. Έμπορος κατά το ουσιαστικό σύστημα52
 • 2. Έμπορος κατά το τυπικό σύστημα55
 • 3. Έμπορος με παράγωγο τρόπο55
 • 4. Χωλοί έμποροι55
 • 4.1. Κρυπτόμενος έμπορος56
 • 4.2. Φαινόμενος έμπορος56
 • 4.3. Κτήση εμπορικής ιδιότητας με άρση της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας57
 • 4.4. Ο ασκών εμπορία πτωχεύσας58
 • 5. Εμπορική ικανότητα και ασυμβίβαστα59
 • Β. Έναρξη εμπορικής ιδιότητας60
 • Γ. Λήξη εμπορικής ιδιότητας61
 • Δ. Συνέπειες εμπορικότητας γενικά (ανακεφαλαίωση συνεπειών)62
 • 1. Η κοινωνικοοικονομική διάσταση62
 • 2. Συνέπειες της ιδιότητας του εμπόρου62
 • 3. Συνέπειες από τον συνδυασμό εμπορικής ιδιότητας και εμπορικότητας πράξης63
 • 4. Συνέπειες εμπορικότητας της πράξης65
 • V. Η εμπορική επιχείρηση66
 • Α. Γενικά66
 • Β. Έννοια της επιχείρησης68
 • Γ. Μεταβίβαση της επιχείρησης και άλλες πράξεις αφορώσες στην επιχείρηση68
 • VI. Τα εμπορικά βιβλία69
 • VII. Εμπορική δημοσιότητα – Εμπορικό μητρώο71
 • Α. Γενικά71
 • Β. Γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ)71
 • 1. Γενικά71
 • 2. Οργάνωση72
 • 3. Διάρθρωση72
 • 4. Αποτελέσματα καταχώρισης74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ77
 • ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ77
 • Ι. Η σημασία του Δικαίου των Συμβάσεων για το Εμπορικό Δίκαιο77
 • ΙΙ. Οι νέες μορφές εμπορικών συμβάσεων 78
 • ΙΙI. Εμπορική πώληση79
 • IV. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)81
 • Α. Οικονομική λειτουργία81
 • Β. Έννοια81
 • V. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)83
 • Α. Οικονομική λειτουργία83
 • Β. Έννοια83
 • VI. Σύμβαση πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)85
 • VII. Σύμβαση τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων 86
 • Α. Οικονομική λειτουργία86
 • Β. Νομική ρύθμιση86
 • VIII. Σύμβαση συμμετοχικής χρηματοδότησης (venture capital)88
 • Α. Οικονομική λειτουργία88
 • Β. Νομοθετική ρύθμιση88
 • IX. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας89
 • X. Σύμβαση εμπορικής διανομής92
 • XI. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)96
 • Α. Οικονομική λειτουργία96
 • Β. Έννοια97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ101
 • ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ101
 • Ι. Η αγορά ως πεδίο αναφοράς του Δικαίου του Ανταγωνισμού και της Προστασίας του Καταναλωτή101
 • ΙΙ. Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Ν 3959/2011)104
 • Α. Ο ανταγωνισμός ως πεμπτουσία της οικονομίας της αγοράς104
 • Β. Συστηματική και τελολογική θέση του Δικαίου Ελεύθερου Ανταγωνισμού106
 • Γ. Ιστορική προέλευση και διεθνείς τάσεις107
 • 1. Αμερικανικό Δίκαιο107
 • 2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (γενικά)107
 • Δ. Το ελληνικό Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού108
 • 1. Ο Ν 3959/2011 και η Επιτροπή Ανταγωνισμού108
 • 2. Απαγόρευση των συμπράξεων (άρθρ. 1 §1 Ν 3959/2011)109
 • 2.1. Έννοια της επιχείρησης109
 • 2.2. Έννοια και περιεχόμενο «σύμπραξης»110
 • 2.3. Ο περιορισμός του ανταγωνισμού ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα της σύμπραξης;112
 • 2.4. Κανόνας de minimis114
 • 2.5 Περιπτωσιολογία απαγορευμένων συμπράξεων114
 • 2.6. Έννομες συνέπειες – Αποζημίωση θιγόμενων από παραβάσεις δικαίου ανταγωνισμού115
 • 2.7. Η «απαλλαγή» απαγορευμένων συμπράξεων κατ’ άρθρ. 1 §3 Ν 3959/2011116
 • 2.8. Κάθετες συμπράξεις117
 • 2.8.1 Η λογική της διακριτής αντιμετώπισής τους117
 • 2.8.2. Τυπολογική αξιολόγηση119
 • 2.8.3. Βάρος της απόδειξης120
 • 3. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρθρ. 2 Ν 3959/2011)121
 • 3.1. Δεσπόζουσα θέση - Έννοια121
 • 3.2. Έννοια κατάχρησης122
 • 3.3. Καθορισμός σχετικής αγοράς124
 • 3.4. Συλλογική δεσπόζουσα θέση124
 • 4. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (άρθρ. 5-10 Ν 3959/2011)125
 • 4.1. Γενικά125
 • 4.2. Έννοια συγκέντρωσης125
 • 4.3. Μορφές συγκεντρώσεων126
 • 4.3.1. Οριζόντιες συγκεντρώσεις126
 • 4.3.2. Κάθετες συγκεντρώσεις126
 • 4.3.3. Διαγώνιες ή σωρευτικές συγκεντρώσεις127
 • 4.4. Αξιολόγηση των συγκεντρώσεων127
 • 4.5. Έννομες συνέπειες128
 • 5. Παραγραφή128
 • Ε. Κρατικές ενισχύσεις (άρθρ. 107-109 ΕΚ)128
 • 1. Η προβληματική της κρατικής επέμβασης στην οικονομία 128
 • 2. Η έννοια της ενίσχυσης129
 • 3. Απαλλασσόμενες ενισχύσεις132
 • 4. Κοινωφελείς υπηρεσίες και κρατικές ενισχύσεις133
 • IΙΙ. Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού (Ν 146/1914)133
 • Α. Σκοπός – Διακρίσεις133
 • Β. Η γενική ρήτρα του άρθρ. 1 του N 146/1914134
 • 1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρ. 1 του N 146/1914134
 • 1.1. Αναγκαίοι όροι134
 • 1.2. Στις εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές συναλλαγές.135
 • 1.3. Αντίθεση στα χρηστά ήθη135
 • 2. Συστηματική ταξινόμηση περιπτώσεων αθέμιτης συμπεριφοράς137
 • 2.1. Πράξεις προσέλκυσης πελατείας137
 • 2.1.1. Παραπλάνηση138
 • 2.1.2. Επίμονη ενόχληση138
 • 2.1.3. Πρόσθετες παροχές138
 • 2.1.4. Εκμετάλλευση συναισθημάτων και εμπιστοσύνης139
 • 3. Πράξεις παρεμπόδισης139
 • 3.1. Υποτίμηση139
 • 3.1.1. Οριοθέτηση της επιτρεπτής από την αθέμιτη υποτίμηση140
 • 3.1.2. Συμπέρασμα140
 • 3.2. Μποϋκοτάζ140
 • 3.3. Εφαρμογή διακρίσεων στις συναλλαγές142
 • 3.4. Συγκριτική διαφήμιση143
 • 4. Πράξεις εκμετάλλευσης ξένης φήμης και οργάνωσης144
 • 4.1. Δουλική απομίμηση144
 • 4.2 Εκμετάλλευση της φήμης145
 • 4.3. Απόσπαση προσωπικού145
 • 5. Πράξεις προβαδίσματος μέσω παράβασης νόμου146
 • 6. Πράξεις διακινδύνευσης της αγοράς146
 • Γ. Ειδικότερα απαγορευόμενες πράξεις ανταγωνισμού147
 • 1. Ψευδής (παραπλανητική) διαφήμιση147
 • 2. Ψευδής αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων από πτώχευση148
 • 3. Ψευδής αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων από διάλυση148
 • 4. Παράλειψη νόμιμης σήμανσης149
 • 5. Εμπορική δυσφήμηση149
 • 6. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων (άρθρ. 13-15)150
 • 7. Προσβολή αλλότριων απορρήτων150
 • Δ. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (άρθρ. 18α Ν 146/1914)150
 • 1. Η έννοια της οικονομικής εξάρτησης150
 • Ε. Έννομη προστασία151
 • 1. Αστική προστασία152
 • 2. Ποινική προστασία152
 • 3. Δημοσίευση της απόφασης153
 • IV. Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (Ν 2251/1994)153
 • Α. Οι λόγοι διάπλασης του νέου κλάδου δικαίου153
 • Β. Έννοια προστατευτέου καταναλωτή156
 • Γ. Γενικοί όροι των συναλλαγών158
 • Δ. Συμβάσεις καταρτιζόμενες εκτός εμπορικού καταστήματος159
 • Ε. Συμβάσεις καταρτιζόμενες από απόσταση161
 • ΣΤ. Εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών162
 • Ζ. Ευθύνη του παραγωγού προϊόντων164
 • Η. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες166
 • Θ. Διαφήμιση168
 • 1. Έννοια – Λειτουργία168
 • 2. Συγκριτική διαφήμιση168
 • 3. Άμεση διαφήμιση169
 • 4. Παραπλανητική διαφήμιση170
 • Ι. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές170
 • 1. Πεδίο Εφαρμογής170
 • 2. Η γενική ρήτρα171
 • 2.1. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές172
 • 2.2. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές173
 • 3. Επικάλυψη με το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού173
 • K. Συλλογική αγωγή173
 • V. Δίκαιο Άυλων Αγαθών (διανοητική ιδιοκτησία)174
 • A. Άυλα αγαθά174
 • B. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας176
 • 1. Διακριτικά γνωρίσματα176
 • 1.1. Σήμα177
 • 1.1.1. Έννοια – Λειτουργία 177
 • 1.1.2. Είδη σήματος179
 • 1.1.3. Απαράδεκτα ως σήματα - Απόλυτοι και σχετικοί λόγοι – Εκμετάλλευση φήμης180
 • 1.1.4. Γένεση – Απώλεια σήματος181
 • 1.1.5. Χαρακτήρας δικαιώματος – Περιορισμός προστασίας182
 • 1.1.6. Οικονομική Εκμετάλλευση – Παραχώρηση183
 • 1.1.7. Προστασία184
 • 1.2. Διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων και υπηρεσιών186
 • 1.3. Διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησης187
 • 1.3.1. Όνομα187
 • 1.3.2. Εμπορική επωνυμία187
 • 1.3.3. Διακριτικός τίτλος189
 • 1.3.4. Ιδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησης190
 • 1.3.5. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργων190
 • 2. Τεχνικές επινοήσεις190
 • 2.1. Ευρεσιτεχνία190
 • 2.1.1. Έννοια – Διακρίσεις190
 • 2.1.2. Φύση δικαιώματος192
 • 2.1.3. Δικαίωμα εκμετάλλευσης192
 • 2.1.4. Μεταβίβαση δικαιώματος193
 • 2.1.5. Προστασία επί προσβολής193
 • 2.2. Υποδείγματα χρησιμότητας194
 • 2.3. Πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας194
 • 2.4. Τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών195
 • 2.5. Τεχνογνωσία195
 • 2.6. Τεχνικός νεωτερισμός195
 • 3. Αισθητικές δημιουργίες – Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα196
 • 4. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεως196
 • 5. Ονόματα πεδίου197
 • Γ. Πνευματική Ιδιοκτησία198
 • 1. Έννοια – Αντικείμενο199
 • 2. Υποκείμενο200
 • 3. Το ηθικό δικαίωμα200
 • 4. Το περιουσιακό δικαίωμα201
 • 5. Το δικαίωμα παρακολούθησης202
 • 6. Η εκμετάλλευση του έργου202
 • 7. Τα συγγενικά δικαιώματα203
 • 8. Διάρκεια προστασίας203
 • 9. Συλλογική διαχείριση204
 • 10. Προστασία του δικαιώματος205
 • VI. Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο207
 • A. Βασικές έννοιες207
 • 1. Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος207
 • 2. Πιστωτικό ίδρυμα και πελάτης: Η θεμελίωση της σχέσης εμπιστοσύνης207
 • 3. Τραπεζικός λογαριασμός ως η μήτρα των τραπεζικών εργασιών211
 • B. Τραπεζικές εργασίες-συμβάσεις 212
 • 1. Σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης213
 • 2. Πιστωτικές συμβάσεις216
 • 3. Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων220
 • 4. Μέσα πληρωμών222
 • 5. Εγγυήσεις224
 • 6. Συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών226
 • Γ. Η επίδραση του ρυθμιστικού πλαισίου των Τραπεζών στη διαμόρφωση των σχέσεων ιδιωτικού Τραπεζικού δικαίου229
 • VII. Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς230
 • Α. Η ανάπτυξη ενός νέου κλάδου δικαίου230
 • Β. Τα προστατευτέα έννομα αγαθά στην κεφαλαιαγορά232
 • 1. Η Προστασία της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς (προστασία του θεσμού)234
 • 1.1. Η αποτελεσματικότητα234
 • 1.1.1. Η κατανεμητική234
 • 1.2.1 Η οργανωτική - επιχειρησιακή 235
 • 1.2. Η ακεραιότητα236
 • 2. Η ατομική προστασία του επενδυτή236
 • Γ. Αντικείμενο των συναλλαγών – Επενδυτικές υπηρεσίες και φορείς παροχής τους240
 • 1. Χρηματοπιστωτικά μέσα (financial instruments) 240
 • 2. Επενδυτικές υπηρεσίες243
 • 3. Φορείς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών245
 • Δ. Ειδικότερα: το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών246
 • 1. Από την MiFiD I στη MiFiD II – Ενισχυμένη πληροφόρηση επενδυτή από την ΕΠΕΥ246
 • 2. Εξειδίκευση των αρχών επαγγελματικής συμπεριφοράς ΕΠΕΥ – Αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας πελατών247
 • 3. Η κατάταξη των επενδυτών σε κατηγορίες248
 • 4. Η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής250
 • 5. Η προστασία του επενδυτή με το ενημερωτικό δελτίο251
 • 6. Η κάλυψη των επενδυτών σε περίπτωση αδυναμίας μιας ΑΕΠΕΥ από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο252
 • Ε. Ο εκδότης χρηματιστηριακών μέσων (κυρίως εισηγμένη εταιρία) και οι υποχρεώσεις του253
 • ΣΤ. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)255
 • Ζ. Η λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς 257
 • 1. Ρυθμιζόμενη αγορά – Η έννοια 257
 • 2. Πρωτογενής αγορά259
 • 2.1. Προϋπόθεση εισαγωγής259
 • 2.2. Διαγραφή ή διακοπή ή αναστολή διαπραγμάτευσης 259
 • 2.2.1. Διαγραφή 259
 • 2.2.1.1. Η εκούσια διαγραφή259
 • 2.2.1.2. Η ακούσια διαγραφή 259
 • 2.2.2. Προσωρινή διακοπή και αναστολή260
 • 3. Δευτερογενής αγορά260
 • 3.1. Έννοια260
 • 3.2. Ανοικτές πωλήσεις260
 • 3.3. Μεταβίβαση, απόκτηση ιδιότητας μετόχου260
 • 4. Δημόσιες Προτάσεις261
 • 4.1. Έννοια – Αρχές261
 • 4.2. Είδη261
 • 4.2.1. Προαιρετικές261
 • 4.2.2. Υποχρεωτικές 261
 • 4.3. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης 262
 • 4.4. Εχθρικές δημόσιες προτάσεις262
 • 4.4.1 Η επιβολή ουδετερότητας262
 • 4.4.2 Οι εξαιρέσεις263
 • 4.4.3 Προληπτικά και Κατασταλτικά μέτρα263
 • Η. Η κατάχρηση της αγοράς263
 • 1. Η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών (Insider Trading)264
 • 2. Η χειραγώγηση της αγοράς (Market Manipulation)266
 • 3. Η προστασία από το ξέπλυμα χρήματος271
 • 4. Η άσκηση εποπτείας – Κυρωτική αρμοδιότητα272
 • VIII. Ασφαλιστικό Δίκαιο273
 • Α. Ορισμοί273
 • 1. Η ανάληψη του κινδύνου273
 • 2. Τα στοιχεία της ασφάλισης274
 • Β. Η ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή275
 • Γ. Μετέχοντα πρόσωπα στην ασφαλιστική σχέση276
 • 1. Η νέα κατηγοριοποίηση276
 • 2. Καταμερισμός ρόλων και σχέσεις μεταξύ ασφαλιστικών διανομέων – Ασυμβίβαστο 279
 • Δ. Η ασφαλιστική σύμβαση280
 • Ε. Είδη ασφαλιστικής σύμβασης285
 • 1. Ασφάλιση κατά ζημιών285
 • 1.1. Περιπτώσεις ασφάλισης κατά ζημιών286
 • 1.2. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων οχημάτων286
 • 1.3. Θαλάσσια ασφάλιση290
 • 2. Ασφάλιση προσώπων291
 • ΣΤ. Αναδιοργάνωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (διανομής)292
 • 1. Επαναρρύθμιση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης 292
 • 2. Εποπτεία – Εξωδικαστική επίλυση διαφορών 294
 • 3. Γενικές αρχές και ειδικότεροι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας 295
 • 3.1. Προσυμβατική Ενημέρωση296
 • 3.2. Υποχρέωση ταυτοποίησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων296
 • 3.3. Τρόποι και χαρακτηριστικά αμοιβής296
 • 3.4. Υποχρέωση εξατομικευμένης συμβουλής - πληροφόρησης 297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ303
 • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ303
 • Ι. Γενικές Αρχές303
 • Α. Τα μέσα πληρωμής/πίστωσης των εμπορικών συναλλαγών303
 • Β. Έννοια – Διακρίσεις304
 • Γ. Αξιογραφικές θεωρίες305
 • Δ. Περάτωση αξιογραφικής ενσωμάτωσης – Αποϋλοποίηση305
 • ΙI. Συναλλαγματική307
 • Α. Έννοια – Λειτουργία – Χαρακτηριστικά307
 • Β. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική309
 • Γ. Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής310
 • Δ. Λευκή συναλλαγματική313
 • Ε. Ρήτρες συναλλαγματικής314
 • ΣΤ. Αποδοχή συναλλαγματικής315
 • Ζ. Μεταβίβαση συναλλαγματικής316
 • 1. Μεταβίβαση με εκχώρηση316
 • 2. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση317
 • Η. Ενστάσεις από τη συναλλαγματική319
 • Θ. Λήξη και πληρωμή της συναλλαγματικής323
 • Ι. Αναγωγή324
 • ΙΑ. Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική326
 • ΙΒ. Παραγραφή327
 • ΙΓ. Αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού328
 • IIΙ. Γραμμάτιο εις διαταγήν329
 • IV. Επιταγή329
 • Α. Έκδοση επιταγής330
 • Β. Ρήτρες επιταγής332
 • Γ. Μεταβίβαση επιταγής332
 • Δ. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής334
 • Ε. Αναγωγή, παραγραφή και αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού337
 • ΣΤ. Ακάλυπτη επιταγή338
 • Ζ. Ιδιαίτερα είδη επιταγής341
 • Η. Διαφορές επιταγής και συναλλαγματικής343
 • V. Εμπορική εντολή πληρωμής343
 • VI. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο344
 • VII. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο γενικών αποθηκών344
 • VIII. Φορτωτική345
 • IX. Ασφαλιστήριο346
 • X. Ανώνυμα χρεόγραφα347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ349
 • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ349
 • Ι. Η πορεία από την προσωπική στην ανώνυμη εταιρία. Η affectio societatis349
 • ΙΙ. Η έννοια του εταιρικού συμφέροντος350
 • ΙΙΙ. Οι βασικές μορφές των εταιριών εν ευρεία έννοια. Τα δομικά τους στοιχεία351
 • ΙV. Προσωπικές εταιρίες353
 • Α. Τα κύρια χαρακτηριστικά – Διαφοροποίηση αστικών – εμπορικών εταιριών353
 • Β. Ομόρρυθμη εταιρία356
 • 1. Διαφορές της ΟΕ από την αστική εταιρία356
 • 2. Σύσταση357
 • 3. Ελαττωματική σύσταση359
 • 4. Ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων360
 • 5. Διαχείριση361
 • 6. Λύση και εκκαθάριση362
 • 7. Η ΟΕ με εταίρους ΑΕ κ.λπ. (ΠΔ 326/1994) 364
 • Γ. Ετερόρρυθμη εταιρία364
 • 1. Σύσταση364
 • 2. Σχέσεις προς τα έσω 366
 • 3. Σχέσεις προς τα έξω366
 • 4. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου366
 • 5. Λύση και εκκαθάριση367
 • Δ. Αφανής εταιρία368
 • 1. ‘Εννοια – Χαρακτηριστικά368
 • 2. Σύσταση – Λειτουργία – Λύση369
 • Ε. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)370
 • ΣΤ. Κοινοπραξία371
 • V. Κεφαλαιουχικές εταιρίες373
 • Α. Τα κύρια χαρακτηριστικά – Διαφοροποίηση από προσωπικές εμπορικές εταιρίες373
 • Β. Ανώνυμη εταιρία374
 • 1. Σύσταση374
 • 1.1. Σύναψη καταστατικού375
 • 1.2. Έγκριση καταστατικού377
 • 1.3. Εξωεταιρικές/παραεταιρικές συμφωνίες379
 • 1.4. Διατυπώσεις δημοσιότητας380
 • 1.5. Υπό ίδρυση ΑΕ380
 • 1.6. Ελαττωματική σύσταση381
 • 2. Μετοχικό κεφάλαιο382
 • 2.1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου383
 • 2.2. Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου384
 • 2.3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου385
 • 2.3.1. Σημασία385
 • 2.3.2. Είδη και διαδικασία αύξησης388
 • 2.3.3. Δικαίωμα προτίμησης391
 • 2.3.3.1. Έννοια391
 • 2.3.3.2. Αποκλεισμός ή περιορισμός392
 • 2.3.4. Κάλυψη κεφαλαίου - Πιστοποίηση καταβολής 395
 • 2.4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου395
 • 3. Όργανα της ΑΕ397
 • 3.1. Γενική Συνέλευση397
 • 3.1.1. Τακτική ΓΣ398
 • 3.1.2. Έκτακτη ΓΣ398
 • 3.1.3. Καταστατική ΓΣ399
 • 3.1.4. Σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ399
 • 3.1.5. Λήψη αποφάσεων από τη ΓΣ402
 • 3.1.6. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της ΓΣ405
 • 3.2. Διοικητικό Συμβούλιο 410
 • 3.2.1. Σχέση μελών ΔΣ και ΑΕ410
 • 3.2.2. Διορισμός και απώλεια της ιδιότητας μελών ΔΣ412
 • 3.2.3. Σχέση ΔΣ και ΑΕ414
 • 3.2.3.1. Καθήκοντα ΔΣ414
 • 3.2.3.2. Υποχρέωση πίστης μελών ΔΣ415
 • 3.2.3.3. Απαγορευμένες δικαιοπραξίες του 99 Ν 4548/2018416
 • 3.2.4. Σύνθεση και λειτουργία ΔΣ422
 • 3.2.5. Εκπροσωπευτική εξουσία ΔΣ425
 • 3.2.6. Διαχειριστική εξουσία ΔΣ426
 • 3.2.7. Ευθύνη ΔΣ – Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης (business judgment rule)427
 • 3.2.8. Εταιρική αγωγή434
 • 3.2.9. Εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance)436
 • 3.3. Ελεγκτές 437
 • 4. Μετοχική σχέση440
 • 4.1. Δικαιώματα μετόχου440
 • 4.2. Υποχρεώσεις μετόχου441
 • 4.2.1. Ευθύνη μετόχου ως de facto οργάνου – Υποχρέωση πίστης των μετόχων441
 • 4.2.2. Δικαιώματα μειοψηφίας444
 • 4.2.2.1. Δικαιώματα της «μεγάλης μειοψηφίας» (1/3, 1/5, 1/10 του μκ)444
 • 4.2.2.2. Δικαιώματα της «μικρής μειοψηφίας» (1/20 του μκ) και ατομικά δικαιώματα446
 • 4.2.2.3. Τα δικαιώματα ακόμη μικρότερων μειοψηφιών 450
 • 4.2.2.4. Δικαιώματα μειοψηφιών βάσει του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στη ΓΣ451
 • 4.2.2.5. Το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο452
 • 4.2.2.6. Ενώσεις μετόχων452
 • 4.2.2.7. Η σύγχρονη οπτική προστασίας δικαιωμάτων μετόχων - μειοψηφίας453
 • 5. Η μετοχή453
 • 5.1. Κατηγορίες μετοχών454
 • 5.2. Μεταβίβαση μετοχών 459
 • 5.3. Δικαιώματα επί των μετοχών460
 • 5.4. Κοινωνία επί μετοχών460
 • 5.5. Απόκτηση ιδίων μετοχών 461
 • 6. Ιδρυτικοί τίτλοι462
 • 7. Ομολογίες463
 • 8. Τίτλοι κτήσης μετοχών464
 • 9. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις465
 • 10. Λύση ΑΕ468
 • 11. Εκκαθάριση – Διαγραφή ΑΕ469
 • Γ. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης471
 • 1. Σύσταση472
 • 1.1. Καταστατικό472
 • 1.2. Καταβολή εισφορών472
 • 1.3. Δημοσιότητα473
 • 1.4. Υπό ίδρυση ΕΠΕ473
 • 1.5. Ελαττωματική σύσταση474
 • 2. Τροποποίηση καταστατικού474
 • 3. Εταιρικό κεφάλαιο475
 • 3.1. Αύξηση κεφαλαίου475
 • 3.2. Μείωση κεφαλαίου476
 • 4. Όργανα της ΕΠΕ476
 • 4.1. Η συνέλευση των εταίρων476
 • 4.2. Διαχειριστές477
 • 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων 478
 • 5.1. Δικαιώματα478
 • 5.2. Υποχρεώσεις479
 • 6. Ευθύνη εταίρων480
 • 7. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων480
 • 8. Λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ481
 • 9. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις481
 • 10. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ482
 • Δ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία483
 • 1. Σύσταση483
 • 1.1. Καταστατικό484
 • 1.2. Καταβολή εισφορών484
 • 1.3. Δημοσιότητα484
 • 1.4. Υπό ίδρυση ΙΚΕ485
 • 1.5. Ελαττωματική σύσταση485
 • 2. Τροποποίηση καταστατικού486
 • 3. Εταιρικό κεφάλαιο486
 • 3.1. Αύξηση κεφαλαίου486
 • 3.2. Μείωση κεφαλαίου487
 • 4. Όργανα της ΙΚΕ487
 • 4.1. Η συνέλευση των εταίρων487
 • 4.2. Διαχειριστές488
 • 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων 489
 • 5.1. Δικαιώματα 490
 • 5.2. Υποχρεώσεις490
 • 6. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων490
 • 7. Λύση και εκκαθάριση ΙΚΕ491
 • 8. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις491
 • 9. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ491
 • Ε. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία492
 • ΣΤ. Ευρωπαϊκή εταιρία493
 • Ζ. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις493
 • Η. Joint-Venture (Κοινή επιχείρηση)496
 • VI. Εταιρικοί μετασχηματισμοί498
 • Α. Εισαγωγή498
 • Β. Υποκείμενα498
 • Γ. Μορφές499
 • 1. Συγχώνευση499
 • 2. Διάσπαση502
 • 3. Μετατροπή503
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ505
 • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ505
 • Ι. Η αναγκαιότητα του θεσμού της πτώχευσης – Στόχοι του σύγχρονου Πτωχευτικού Δικαίου505
 • ΙI. Κήρυξη της πτώχευσης506
 • Α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις506
 • 1. Υποκειμενική προϋπόθεση: Η πτωχευτική ικανότητα506
 • 2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις: Αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη – Επάρκεια ενεργητικού507
 • Β. Τυπική (δικονομική) προϋπόθεση510
 • 1. Η δικαστική απόφαση – Πτωχευτικό δικαστήριο510
 • 2. Τρόποι πρόκλησης της κήρυξης της πτώχευσης511
 • 3. Περιεχόμενο της απόφασης512
 • 4. Λόγοι απόρριψης της αίτησης514
 • 5. Ένδικα μέσα και βοηθήματα514
 • 5.1. Πτωχευτική ανακοπή515
 • 5.2. Ανακοπή ερημοδικίας515
 • 5.3. Έφεση516
 • 5.4. Αίτηση για μεταβολή του χρόνου παύσης πληρωμών516
 • 5.5. Αίτηση ανάκλησης517
 • Γ. Συνέπειες της πτώχευσης518
 • 1. Συνέπειες της πτώχευσης για τον οφειλέτη518
 • 2. Συνέπειες της πτώχευσης για τους πιστωτές520
 • 3. Επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεων523
 • 4. Πτωχευτικός αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση524
 • 5. Πτωχευτική ανάκληση525
 • ΙΙΙ. Ευθύνη των διοικούντων σε περίπτωση πτώχευσης εταιρίας529
 • A. Ευθύνη από παρέλκυση της πτώχευσης529
 • B. Ευθύνη από πρόκληση της παύσης πληρωμών531
 • ΙV. Διαδικασία της πτώχευσης532
 • Α. Οργάνωση της πτώχευσης532
 • Β. Διοίκηση του ενεργητικού534
 • Γ. Εξέλεγξη των απαιτήσεων – Αναγγελία και επαλήθευση535
 • V. Διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων536
 • Α. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης537
 • 1. Εξυγιαντική ικανότητα538
 • 2. Διάρθρωση της διαδικασίας538
 • 3. Περιεχόμενο της αίτησης538
 • 4. Η συμφωνία εξυγίανσης: Περιεχόμενο και σύναψή της539
 • 5. Η επικύρωση της συμφωνίας από το πτωχευτικό δικαστήριο540
 • 5.1. Προϋποθέσεις επικύρωσης540
 • 5.2. Αποτελέσματα της επικύρωσης541
 • 6. Συμφωνία χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη542
 • 7. Δυνατότητα τροποποίησης της συμφωνίας543
 • 8. Ακύρωση και ματαίωση της συμφωνίας εξυγίανσης543
 • 8.1. Προϋποθέσεις ακύρωσης της συμφωνίας543
 • 8.2. Ματαίωση της συμφωνίας με την κήρυξη της πτώχευσης543
 • 8.3. Δικαιώματα κοινού δικαίου544
 • 9. Προληπτικά μέτρα544
 • 9.1. Αυτοδίκαιη αναστολή με την κατάθεση της αίτησης544
 • 9.2. Δυνητική αναστολή πριν την κατάθεση της αίτησης545
 • 9.3. Δυνητική αναστολή μετά την κατάθεση545
 • 9.4. Η θέση των εγγυητών και συνοφειλετών – Περιορισμοί και εξαιρέσεις από τη χορήγηση προληπτικών μέτρων545
 • Β. Σχέδιο αναδιοργάνωσης546
 • VI. Ένωση πιστωτών548
 • VII. Περάτωση της πτώχευσης553
 • Α. Παύση εργασιών της πτώχευσης554
 • Β. Περάτωση λόγω παρέλευσης μεγίστου χρόνου555
 • VIII. Απαλλαγή οφειλέτη φυσικού προσώπου555
 • IX. Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων556
 • Χ. Ποινικές Διατάξεις557
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ559
 • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ559
 • I. Η σημασία του δικαίου των μεταφορών559
 • ΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο559
 • Α. Γενικά - Το πλαίσιο κανόνων559
 • 1. Το πλοίο560
 • 2. Κτήση κυριότητας πλοίου562
 • Β. Ναυτική πίστη563
 • Γ. Τα πρόσωπα του ναυτικού δικαίου564
 • 1. Κύριος του πλοίου564
 • 2. Πλοιοκτήτης565
 • 3. Εφοπλιστής565
 • 4. Πλοίαρχος566
 • 5. Πλήρωμα566
 • 6. Πλοηγός566
 • 7. Ναυτικός πράκτορας567
 • 8. Συμπλοιοκτησία567
 • 9. Ναυτική εταιρία569
 • 10. Ευθύνη από την εκμετάλλευση του πλοίου570
 • Δ. Η σύμβαση ναύλωσης571
 • 1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων572
 • 2. Υπαναχώρηση και αδυναμία παροχής573
 • 3. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναύλωσης573
 • 4. Η ευθύνη του εκναυλωτή - θαλάσσιου μεταφορέα574
 • Ε. Κοινές αβαρίες576
 • ΣΤ. Σύγκρουση πλοίων και επιθαλάσσια αρωγή577
 • ΙΙΙ. Εσωτερική χερσαία μεταφορά578
 • Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής χερσαίας μεταφοράς578
 • Β. Ευθύνη του μεταφορέα579
 • Γ. Λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα580
 • ΙV. Διεθνής οδική μεταφορά581
 • Α. Έννοια και ρύθμιση της διεθνούς οδικής μεταφοράς581
 • Β. Αποκατάσταση ζημίας αποστολέα/παραλήπτη583
 • Γ. Λόγοι απαλλαγής μεταφορέα586
 • V. Σιδηροδρομική μεταφορά587
 • Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς587
 • Β. Αποκατάσταση βλάβης εμπορευμάτων589
 • VI. Εσωτερική και διεθνής αεροπορική μεταφορά 591
 • Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς591
 • Β. Αποκατάσταση ζημιών593
 • ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ595
 • Α. Ελληνική595
 • Β. Ξενόγλωσση631
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ635
 • 0
 • 0