Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-714-1
Σελίδες: 168
Συγγραφέας: Δ. Τομαράς

Αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας έκδοσης είναι το νομοθετικό πλαίσιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Πρόκειται για ένα συνοπτικό εγχειρίδιο των απαλλοτριώσεων, ενημερωμένο με νομολογία έως και την ημερομηνία εκδόσεώς του.

Η ανάλυση ξεκινάει με την παρουσίαση συγγενών προς την αναγκαστική απαλλοτρίωση θεσμών, όπως η επίταξη (άρθρο 18 παρ. 3 Συντ.), η στέρηση χρήσεως και καρπώσεως (άρθρο 18 παρ. 5 Συντ.), ο αναδασμός (άρθρο 18 παρ. 4 Συντ.) και η εθνικοποίηση. Περαιτέρω αναλύονται η έννοια της δημοσίας ωφελείας και της αποζημίωσης.

Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στη διαδικασία κηρύξεως και συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Έμφαση δίνεται στην αιτιολογία επί ειδικών κατηγοριών απαλλοτριώσεων. Ξεχωριστά αναλύονται τα ζητήματα που αφορούν στην αποζημίωση.

Το δεύτερο μέρος αφορά την ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας αποτελούν στο μέρος αυτό οι προϋποθέσεις ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως και οι συνέπειες της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως.

Το τρίτο μέρος αφορά δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την κήρυξη της απαλλοτριώσεως, και τα οποία εμπίπτουν τόσο στην ύλη των πολιτικών όσο και των διοικητικών δικαστηρίων, όπως επίσης και ζητήματα σχετικά με την ανάκληση της απαλλοτριώσεως.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο όλα τα ζητήματα σχετικά με τον θεσμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Συγγενείς προς την αναγκαστική απαλλοτρίωση θεσμοί5
 • Α. Επίταξη (άρθρο 18 παρ. 3 Συντ.)5
 • Β. Στέρηση χρήσεως και καρπώσεως (άρθρο 18 παρ. 5 Συντ.)6
 • Γ. Ο αναδασμός (άρθρο 18 παρ. 4 Συντ.)7
 • Δ. Εθνικοποίηση8
 • ΙΙ. Στοιχεία της εννοίας της Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως9
 • Α. Αντικείμενο της απαλλοτριώσεως9
 • Β. Η έννοια της δημοσίας ωφελείας13
 • Γ. Η αποζημίωση17
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η διαδικασία κηρύξεως και συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως21
 • Α. Η κήρυξη της απαλλοτριώσεως21
 • α. Αρμοδιότητα κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και τα ειδικά αντικείμενα αυτής21
 • β. Προκαταρκτικές διατυπώσεις της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως27
 • γ. Δημοσιεύσεις31
 • Β. Αιτιολογία35
 • α. Ιστορικά στοιχεία περί της αιτιολογίας επί απαλλοτριώσεων35
 • β. Το ζήτημα της αιτιολογίας επί απαλλοτριώσεων του ισχύοντος Κώδικος και των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων39
 • γ. Η αιτιολογία επί ειδικών κατηγοριών απαλλοτριώσεων44
 • 1. Υδάτινοι πόροι44
 • 2. Ιδιωτικοί ναοί44
 • 3. Μεταλλεία45
 • 4. Δάση46
 • 5. Αρχαιότητες46
 • 6. Ιαματικές πηγές47
 • 7. Ιχθυοτροφεία48
 • 8. Εγγειοβελτιωτικά έργα48
 • Γ. Αποζημίωση49
 • α. Το ύψος της αποζημιώσεως49
 • 1. Γενικώς49
 • 2. Νομισματική υποτίμηση της αποζημιώσεως54
 • 3. Παρακατάθεση αποζημιώσεως54
 • 4. Παραγραφή56
 • β. Ζητήματα κυριότητος των θιγομένων και οικονομικής επιφανείας των υποχρέων αποζημιώσεως57
 • 1. Ζητήματα κυριότητος των θιγομένων ιδιοκτητών57
 • 2. Η οικονομική αντοχή του υπέρ ού η απαλλοτρίωση58
 • γ. Ειδικές περιπτώσεις αποζημιώσεων εξ απαλλοτριώσεων61
 • 1. Αποζημιώσεις οφειλόμενες θεμελιούμενες σε παραλείψεις της Διοικήσεως κατά την διαδικασία της απαλλοτριώσεως62
 • 2. Το ζήτημα της αυτοαποζημιώσεως64
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως67
 • Α. Προϋποθέσεις ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως67
 • α. Ιστορικά στοιχεία επί του ζητήματος της ανακλήσεως των απαλλοτριώσεων67
 • β. Προϋποθέσεις ανακλήσεως των μη συντετελεσμένων απαλλοτριώσεων74
 • γ. Προϋποθέσεις ανακλήσεως συντετελεσμένης απαλλοτριώσεως82
 • Β. Οι συνέπειες της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως92
 • α. Ο υπολογισμός του ύψους της επιστρεπτέας αποζημιώσεως 93
 • β. Ειδικώτερες συνέπειες επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων98
 • γ. Η επάνοδος της Διοικήσεως και η εκ νέου κήρυξη της απαλλοτριώσεως101
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Δικονομικά ζητήματα109
 • Α. Τα αφορώντα στην κήρυξη της απαλλοτριώσεως109
 • α. Τα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων τιθέμενα ζητήματα109
 • 1. Έννομο συμφέρον109
 • 2. Εμπρόθεσμο114
 • 3. Λοιπά δικονομικά ζητήματα117
 • β. Τα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων τιθέμενα ζητήματα 119
 • 1. Ενδιαφερόμενοι – προδικασία – γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας προσδιορισμού της αποζημιώσεως119
 • 2. Προσωρινός προσδιορισμός της αποζημιώσεως122
 • 3. Οριστικός προσδιορισμός της αποζημιώσεως126
 • Β. Τα αφορώντα στην ανάκληση της απαλλοτριώσεως130
 • α. Δικονομικά ζητήματα τιθέμενα κατά το στάδιο της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων130
 • 1. Αρμοδιότητα130
 • 2. Εκτελεστότης της αρνήσεως ανακλήσεως131
 • 3. Έννομο συμφέρον134
 • 4. Συνάφεια137
 • 5. Ομοδικία138
 • 6. Λόγοι απαράδεκτοι139
 • 7. Τριτανακοπή139
 • β. Δικονομικά ζητήματα τιθέμενα κατά το στάδιο της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων139
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ143
 • Α. Ελληνική143
 • Β. Γαλλική146
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ147
 • 0
 • 0