Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-716-5
Σελίδες: 168
Συγγραφέας: Χ. Πόνη
Πρόλογος: Α. Σεραφείμη

Στο παρόν έργο επιχειρείται η καταγραφή των νομοθετικών μεταβολών, που έχουν επέλθει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τα τελευταία έτη, αναλύεται η διαδρομή από τις εκτεταμένες αλλαγές που επέφερε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010-2011, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών και το σύστημα κρίσης αναπηρίας, έως την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με τον  4387/2016, για την ενοποίηση όλων των Ταμείων και παρατίθενται οι προβληματισμοί, αλλά και η πρόσφατη νομολογία, σχετικά με ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νόμου αυτού.

Η συγγραφέας, αφού πρώτα αποσαφηνίζει βασικές έννοιες της κοινωνικής ασφάλισης, προχωρά στην ανάλυση των γενικών αρχών του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, με παράλληλη παραπομπή στη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν παρουσιάζει τους κύριους ασφαλιστικούς κινδύνους και τα λοιπά είδη ασφάλισης, τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και την διαδικασία επίλυσης των ασφαλιστικών διαφορών ενώπιον των ασφαλιστικών φορέων αλλά και των διοικητικών δικαστηρίων. Παράλληλα, σχολιάζει με οξυδέρκεια τις δικαστικές αποφάσεις και επιχειρεί την συναγωγή συμπερασμάτων γενικότερης εφαρμογής. Το έργο συνοδεύεται από χρήσιμο συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Το παρόν πόνημα αποτελεί ένα χρήσιμο και εύχρηστο βοήθημα για όσους ασχολούνται με το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική βάση.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης1
 • 1. Εννοιολογική προσέγγιση1
 • 2. Ιστορικό πλαίσιο9
 • Α. Κοινωνική ασφάλιση9
 • Β. Υγεία14
 • Γ. Πρόνοια16
 • 3. Συνταγματική κατοχύρωση17
 • 4. Πυλώνες ασφάλισης24
 • 5. Πληροφοριακά συστήματα28
 • 6. Κοινοτικό δίκαιο29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενικές Αρχές του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης35
 • 1. Εισαγωγή35
 • 2. Αρχή της χρηστής διοίκησης36
 • 3. Αρχή της τυπικής ασφάλισης39
 • 4. Αρχή της εύνοιας του ασφαλισμένου40
 • 5. Αρχή της ισότητας42
 • 6. Αρχή της ανταποδοτικότητας46
 • 7. Αρχή της αναλογικότητας47
 • 8. Αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Κύριοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι51
 • 1. Εισαγωγή51
 • 2. Υπαγωγή στην ασφάλιση55
 • Α. Μισθωτοί55
 • Β. Αυτοαπασχολούμενοι59
 • Γ. Ελεύθεροι επαγγελματίες62
 • Δ. Αγρότες64
 • 3. Ασφαλιστικός κίνδυνος γήρατος66
 • 4. Ασφαλιστικός κίνδυνος αναπηρίας70
 • 5. Εργατικό ατύχημα – Επαγγελματική ασθένεια74
 • 6. Ασθένεια76
 • 7. Θάνατος82
 • 8. Μητρότητα83
 • 9. Ανεργία83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΕΤΑΡΤΟ Λοιπά είδη ασφάλισης85
 • 1. Επικουρική ασφάλιση85
 • 2. Διαδοχική ασφάλιση92
 • 3. Παράλληλη ασφάλιση95
 • 4. Ασφάλιση συνταξιούχων101
 • 5. Προαιρετική ασφάλιση103
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Υποχρεώσεις εργοδοτών105
 • 1. Εργοδότης105
 • Α. Υποχρέωση καταβολής εισφορών105
 • Β. Ευθύνη λοιπών προσώπων108
 • Γ. Ιδιωτικά οικοδομικά έργα112
 • 2. Γενικές υποχρεώσεις113
 • 3. Υποχρέωση αναγγελίας πρόσληψης και αποχώρησης εργαζομένου και υποβολής λοιπών εντύπων115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Διοικητική διαδικασία και άσκηση ενδικοφανών προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων121
 • 1. Διοικητικές πράξεις που γεννούν διαφορές κοινωνικής ασφάλισης121
 • 2. Εκτελεστότητα121
 • 3. Πράξεις επιβολής εισφορών127
 • 4. Υγειονομικές επιτροπές129
 • 5. Τοπική Διοικητική Επιτροπή131
 • 6. Αναστολή ταμειακής βεβαίωσης οφειλής έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας136
 • 7. Κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)137
 • 8. Προσφυγή ουσίας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια139
 • 9. Ενδοστρεφής δίκη144
 • 10. Έκταση ελέγχου του δικαστηρίου148
 • 11. Παραγραφή151
 • Αλφαβητικό ευρετήριο 153
 • 0
 • 0