Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-717-2
Σελίδες: 288
Συγγραφέας: Ι. Ρόκας

Με τις νομοθετικές αλλαγές και μεταβολές στο ασφαλιστικό δίκαιο κατέστη αναγκαία η 4η έκδοση αυτού του βιβλίου, που αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας για την ιδιωτική ασφάλιση.

Θέματα που θίγονται στην έκδοση αυτή: 1. Γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, 2.Ασφάλιση κατά ζημιών,  3. Ασφάλιση γενικής και ειδικής αστικής ευθύνης, 4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, 5. Ασφάλιση D&O, 6. Θαλάσσια ασφάλιση, 7. Ασφάλιση ζωής, ασθενειών, ατυχημάτων, 8. Ασφάλιση νοσοκομειακής κάλυψης, 9. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, 10. Αλληλασφάλιση, αντασφάλιση,  11. Αντασφαλιστική επιχείρηση, 12. Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων [Οδηγία IDD97/2016, (N 4583/2018) Κανονισμός PRIIPS 1286/2014], 13. Ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες, σύμβουλοι, διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, 14. Δίκαιο της κρατικής εποπτείας (Οδηγία Solvency II, Φερεγγυότητα N 4364/2018), 15. Επαγγελματικές συνταξιοδοτήσεις (Οδηγία 2016/2341)

Η 4η έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη και εμπλουτισμένη με τις νέες νομοθετικές (Ν 4583/2018), νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις.  

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσιο αλφαβητικό ευρετήριο, απευθύνεται δε σε όλο το νομικό κόσμο που ειδικεύεται στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και τους εν γένει ασχολούμενους με τον ασφαλιστικό τομέα.

 • 0
 • ΤΜΗΜΑ Ι1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ3
 • 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο3
 • 1.1. Έννοιες3
 • 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο3
 • 1.2. Η βασική νομοθεσία4
 • 1.2.Α. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής σύμβασης4
 • 1.2.Β. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της κρατικής εποπτείας7
 • 1.2.Γ. Η νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων9
 • 1.2.Δ. Λοιπή νομοθεσία9
 • 1.3. Ασφαλιστική οικονομία και ασφαλιστικό δίκαιο10
 • 1.4. Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση11
 • 1.5. Εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες ασφαλιστικές εργασίες12
 • 1.6. Εμπορικός ανταγωνισμός13
 • 1.7. Το ασφαλιστικό δίκαιο ως δίκαιο ειδικό14
 • 1.8. Η ορολογία και βιβλιογραφία του ασφαλιστικού δικαίου16
 • 1.9. Ιστορικά17
 • ΤΜΗΜΑ ΙI19
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ21
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ21
 • 2. Ασφαλιστική σύμβαση - Γενικά θέματα - Ένταξή της στο δικαιϊκό σύστημα21
 • 2.1. Χαρακτηριστικά και μορφές21
 • 2.1.Α. Χαρακτηριστικά, νομική φύση21
 • 2.1.Α.α. Ο κίνδυνος21
 • 2.1.Α.β. Λοιπά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον κίνδυνο22
 • 2.1.Α.γ. Νομική φύση22
 • 2.1.Α.δ. Η φύση των διατάξεων του ΑσφΝ23
 • 2.1.Β. Μορφές της ασφαλιστικής σύμβασης23
 • 2.2. Αλληλασφάλιση και αντασφάλιση - Διακρίσεις της ασφαλιστικής από την αντασφαλιστική σύμβαση26
 • 2.2.Α. Αλληλασφαλιστικές συμβάσεις26
 • 2.2.Β. Αντασφαλιστικές συμβάσεις26
 • 2.3. Ασφαλιστής, αντασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος του ασφαλίσματος, αντασφαλισμένος28
 • 2.4. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο29
 • 2.4.Α. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο29
 • 2.4.Β. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο30
 • 2.5. Επίλυση των διαφορών και αρμόδια δικαστήρια32
 • 3. Διακρίσεις και είδη των ασφαλιστικών συμβάσεων34
 • 3.1. Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσού34
 • 3.2. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση μη προσώπων - Aσφάλιση ζωής37
 • 3.3. Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων περιουσιακών ζημιών38
 • 3.3.Α. Ασφάλιση πραγμάτων38
 • 3.3.Β. Ασφάλιση περιουσιακών ζημιών μη πραγμάτων39
 • 3.4. Ασφάλιση ενεργητικού και ασφάλιση παθητικού40
 • 3.5. Χερσαία και θαλάσσια ασφάλιση41
 • 3.6. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις42
 • 3.7. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις43
 • 3.7.Α. Ατομικές ασφαλίσεις43
 • 3.7.Β. Ομαδικές ασφαλίσεις44
 • 3.8. Διακρίσεις ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδεια άσκησης εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ47
 • ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ47
 • 4. Οι βασικοί γενικοί κανόνες της ασφαλιστικής σύμβασης47
 • 4.1. Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης47
 • 4.1.Α. Γένεση της νομικής δέσμευσης των μερών47
 • 4.1.Β. Σύναψη της σύμβασης από απόσταση48
 • 4.2. Οριστική και προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση49
 • 4.3. Έναρξη, διάρκεια, παράταση, ανανέωση, λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης50
 • 4.3.Α. Διακρίσεις της έναρξης50
 • 4.3.Β. Διακρίσεις της διάρκειας50
 • 4.3.Γ. Παράταση και ανανέωση της σύμβασης52
 • 4.3.Δ. Λήξη και ματαίωση της σύμβασης (εναντίωση, υπαναχώρηση)54
 • 4.3.Δ.α. Συμβατικοί και νόμιμοι λόγοι λήξης της σύμβασης54
 • 4.3.Δ.β. Ματαίωση της σύμβασης μετά από άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης λόγω μη χορήγησης πληροφοριών54
 • 4.3.Δ.γ. Ματαίωση της σύμβασης λόγω άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης55
 • 4.4. Ασφαλιστικό ποσό55
 • 4.5. Ασφαλιστήριο και ασφαλιστικοί όροι57
 • 4.5.Α Το ασφαλιστήριο57
 • 4.5.Α.α. Το ασφαλιστήριο ως αποδεικτικό έγγραφο57
 • 4.5.Α.β. Η μνεία των δικαιωμάτων εναντίωσης59
 • 4.5.Α.γ. Σαφήνεια του κειμένου60
 • 4.5.Α.δ. Ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο60
 • 4.5.Β. Οι ασφαλιστικοί όροι61
 • 4.5.Β.α. Γενικά χαρακτηριστικά61
 • 4.5.Β.β. Παθολογία των ασφαλιστικών όρων62
 • 4.6. Ασφάλιση για λογαριασμό64
 • 4.7. Το ασφάλιστρο67
 • 4.8. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος68
 • 4.8.Α. Ασφαλιστικός και μη ασφαλιστικός κίνδυνος68
 • 4.8.Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος στην αναδρομική ασφάλιση69
 • 4.8.Γ. Έλλειψη και περιορισμοί του κινδύνου70
 • 4.8.Δ. Ασφαλιστικός κίνδυνος και ασφαλιστική περίπτωση71
 • 4.9. Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισμα72
 • 4.9.Α. Συμβατική72
 • 4.9.Β. Εκ του νόμου73
 • 4.10. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση73
 • 4.11. Παραγραφή74
 • 5. Ειδικότερα: Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων - Eξαιρέσεις και έκταση κάλυψης75
 • 5.1. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή75
 • 5.1.Α. Καταβολή του ασφαλίσματος75
 • 5.1.B. Υποχρεώσεις άλλων χρηματικών καταβολών76
 • 5.1.Γ. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου και των ασφαλιστικών όρων77
 • 5.1.Δ. Παρεπόμενες γενικές υποχρεώσεις77
 • 5.2. Ειδικότερα: Καταναλωτής ασφαλισμένος και υποχρέωση πληροφόρησής του79
 • 5.2.Α. Οι τρεις βαθμίδες προστασίας του λήπτη της ασφάλισης79
 • 5.2.Β. Ειδικότερα: Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης80
 • 5.2.Β.α. Κατά το προσυμβατικό στάδιο80
 • 5.2.Β.β. Κατά την διάρκεια της σύμβασης81
 • 5.2.Β.γ. Λοιπά θέματα81
 • 5.2.Γ. Η γλώσσα του ασφαλιστηρίου82
 • 5.3. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης82
 • 5.3.Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υποχρεώσεις, ασφαλιστικά βάρη, η θέση του ασφαλισμένου-μη λήπτη της ασφάλισης)82
 • 5.3.Α.α. Υποχρεώσεις82
 • 5.3.Α.β. Νόμιμα και συμβατικά ασφαλιστικά βάρη82
 • 5.3.Α.γ. Η θέση του ασφαλισμένου που δεν είναι λήπτης της ασφάλισης84
 • 5.3.Β. Νόμιμα ασφαλιστικά βάρη84
 • 5.3.Β.α. Προσυμβατικές ανακοινώσεις - «αποκάλυψη» των στοιχείων του κινδύνου84
 • 5.3.Β.β. Ανακοινώσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης91
 • 5.3.Β.γ. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και βάρη μετά την επέλευση του κινδύνου92
 • 5.3.Γ. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη96
 • 5.4. Εξαιρέσεις και έκταση της κάλυψης98
 • 5.4.Α. Εξαιρέσεις98
 • 5.4.Α.α. Οι εξαιρέσεις του ΑσφΝ (νόμιμες εξαιρέσεις)98
 • 5.4.Α.β. Σχετικές εξαιρέσεις99
 • 5.4.Α.γ. Απόλυτες εξαιρέσεις99
 • 5.4.Α.δ. Εξαιρέσεις που σχετίζονται με το πρόσωπο του λήπτη100
 • 5.4.Α.ε. Καλυμμένα ασφαλιστικά βάρη100
 • 5.4.Β. Έκταση και αντικείμενο της κάλυψης101
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙI103
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ103
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ105
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ105
 • 6. Γενικοί κανόνες της ασφάλισης περιουσιακών ζημιών105
 • 6.1. Η αποκατάσταση των ζημιών κατά το ασφαλιστικό δίκαιο105
 • 6.1.Α. Αποζημίωση και ασφαλιστική ζημιά105
 • 6.1.Β. Διαφορές από την αποκατάσταση των ζημιών κατά το αδικοπρακτικό δίκαιο106
 • 6.1.Β.α. Αποκατάσταση μεμονωμένων ζημιών και αποκατάσταση του συνόλου της ζημιάς106
 • 6.1.Β.β. Διαφορετικοί τρόποι περιορισμού και υπολογισμού της αποζημίωσης106
 • 6.1.Β.γ. Αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης ζημιών - Απαγόρευση του πλουτισμού107
 • 6.1.Β.δ. Αιτιώδης σύνδεσμος108
 • 6.2. Ασφαλιστικό συμφέρον109
 • 6.2.Α. Σε ευρεία και σε στενή έννοια109
 • 6.2.Β. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος111
 • 6.2.Β.α. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος111
 • 6.2.Β.β. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος112
 • 6.3. Η ασφαλιστική αξία113
 • 6.3.Α. Έννοια113
 • 6.3.Β. Ασφαλιστική αξία ως βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος114
 • 6.3.Β.α. Aρχική και τελική αξία114
 • 6.3.Β.β. Η αντικειμενική αξία των πραγμάτων κατά τον ΑσφΝ115
 • 6.3.Β.γ. Συμβατικές αποκλίσεις της καταβολής ασφαλίσματος στη βάση της αντικειμενικής αξίας των πραγμάτων - Γενικά116
 • 6.3.Β.δ. Ειδικότερα: Συμβατική αποτίμηση, αξία νέου για παλιό118
 • 6.4.Α. Υπασφάλιση118
 • 6.4.Α.α. Ο αναλογικός κανόνας118
 • 6.4.Α.β. Διακρίσεις από συγγενή συμβατικά μορφώματα119
 • 6.4. Υπασφάλιση και υπερασφάλιση118
 • 6.4.Β. Υπερασφάλιση120
 • 6.5. Ανοικτή ασφάλιση120
 • 7. Επιμέρους θέματα: Ι. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση)123
 • 7.1. Συνασφάλιση123
 • 7.1.Α. Γενικά123
 • 7.1.Β. Γνήσια και μη γνήσια συνασφάλιση123
 • 7.1.Γ. Ενωσιακή συνασφάλιση124
 • 7.2. Διαδοχική και διπλή ασφάλιση124
 • 8. Επιμέρους θέματα: ΙΙ. Ασφαλιστού υποκατάσταση125
 • 8.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασης125
 • 8.2. Περιορισμοί του δικαιώματος127
 • 8.2.Α. Οι νεωτερισμοί του ΑσφΝ (άρθ. 14, παρ. 2)127
 • 8.2.Β. Υποκατάσταση κατά του Δημοσίου127
 • 8.2.Γ. Περιορισμοί της υποκατάστασης και απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω υπαίτιας πρόκλησης του κινδύνου128
 • 8.3. Περισσότεροι υπόχρεοι προς αποκατάσταση της ζημιάς129
 • 8.4. Ειδικότερα: Υποκατάσταση στην ασφάλιση προσώπων130
 • 8.5. Εφαρμοστέο δίκαιο130
 • 8.6. Παραγραφή της αξίωσης του ασφαλιστή κατά του τρίτου130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ131
 • ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑσφΝ131
 • 9. Εισαγωγικά131
 • 10. Ειδικά θέματα ασφαλίσεων πραγμάτων132
 • 10.1. Ασφάλιση πυρός και συναφών κινδύνων132
 • 10.1.Α. Περιεχόμενο132
 • 10.1.Β. Λοιπές αιτίες ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρός133
 • 10.1.Γ. Αποκλεισμός της κάλυψης134
 • 10.1.Δ. Η αιτία που προξένησε την επέλευση του κινδύνου134
 • 10.1.Ε. Χρόνος έναρξης της κάλυψης135
 • 10.2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων136
 • 10.2.Α. Έκταση εφαρμογής136
 • 10.2.Β. Κάλυψη «όλων των κινδύνων»136
 • 10.2.Γ. Η θέση του λήπτη της ασφάλισης137
 • 10.2.Δ. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος138
 • 11. Ειδικά θέματα ασφάλισης ζημιών μη πραγμάτων - Εισαγωγικά139
 • 12. Οι σημαντικότερες ασφαλίσεις ζημιών μη πραγμάτων140
 • 12.1. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης140
 • 12.2. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων141
 • 12.2.Α. Ασφάλιση πιστώσεων141
 • 12.2.Β. Ασφάλιση εγγυήσεων142
 • 12.3. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών και ασφάλιση εσοδείας143
 • 12.3.Α. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών143
 • 12.3.Β. Ασφάλιση εσοδείας144
 • 12.4. Ασφάλιση βοήθειας144
 • 12.5. Ασφάλιση εμπιστοσύνης144
 • 12.6. Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνου145
 • 12.7. Ασφάλιση νομικής προστασίας145
 • 12.7.Α. Έννοια - Περιεχόμενο145
 • 12.7.Β. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις146
 • 13. Μικτές ασφαλίσεις146
 • 14. Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης147
 • 14.1. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης147
 • 14.1.Α. Οι δαπάνες που καλύπτονται147
 • 14.1.Β. Η ευθύνη που καλύπτεται148
 • 14.1.Γ. Η διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστή149
 • 14.2. Ασφαλίσεις επαγγελματικής αστικής ευθύνης και άλλων ειδικών περιπτώσεων151
 • 14.3. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης - Γενικά152
 • 15. Ειδικότερα: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων154
 • 15.1. Εισαγωγικά154
 • 15.2. Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης154
 • 15.3. Πρόσωπα που δεν υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης155
 • 15.4. Οχήματα και κυκλοφορία που δεν υπάγεται στην κάλυψη155
 • 15.5. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι των ζημιωθέντων τρίτων156
 • 15.5.Α. Περιπτώσεις που ο οδηγός επιλήφθηκε «αυτογνωμόνως» το αυτοκίνητο156
 • 15.5.B. Πρόσωπα ζημιωθέντων που δεν θεωρούνται τρίτοι157
 • 15.6. Περιορισμοί ως προς την έκταση της υποχρεωτικά καλυπτόμενης αστικής ευθύνης157
 • 15.7. Οι συμβατικές σχέσεις ασφαλιστή-ασφαλισμένου158
 • 15.7.Α. Η εγγυητική και η συμβατική ευθύνη του ασφαλιστή158
 • 15.7.Β. Εξαιρέσεις και ασφαλιστικά βάρη159
 • 15.8. Παραγραφή161
 • 15.9. Κυρώσεις για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προς ασφάλιση161
 • 15.10. Ασφαλιστήριο / Βεβαίωση ασφάλισης161
 • 15.11. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων162
 • 15.12. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων163
 • 15.12.Α. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα163
 • 15.12.Β. Ειδικότερα: το αναγωγικό δικαίωμα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης163
 • 15.12.Γ. Ζητήματα διακανονισμού ζημιών από την διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ167
 • Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ167
 • 16. Θεσμοί του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης167
 • 16.1. Αποζημιωτικός χαρακτήρας167
 • 16.2. Διάρκεια168
 • 16.3. Πρόκληση του κινδύνου168
 • 16.4. Υπολογισμός του ασφαλίσματος168
 • 16.5. Το ασφάλιστρο169
 • 16.6. Τρέχουσα ασφάλιση, συνασφάλιση169
 • 16.7. Εγκατάλειψη αντικειμένων της θαλάσσιας ασφάλισης στον ασφαλιστή169
 • 17. Ρυθμισμένα είδη θαλάσσιας ασφάλισης170
 • 17.1. Ασφάλιση σώματος πλοίου170
 • 17.2. Ασφάλιση φορτίου171
 • 17.3. Ασφάλιση ναύλου, ελπιζόμενου κέρδους173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ175
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ175
 • 18. Γενικοί κανόνες175
 • 18.1. Ασφάλιση προσώπων, ζωής, ποσού και επενδυτικές ασφαλίσεις175
 • 18.2. Παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης176
 • 18.3. Ασφάλιση προσώπων για ίδιο και για ξένο λογαριασμό178
 • 19. Ασφάλιση επί της ζωής179
 • 19.1. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης179
 • 19.1.Α. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης του λήπτη της ασφάλισης179
 • 19.1.Β. Ασφάλιση θανάτου τρίτου και ασφάλιση για λογαριασμό181
 • 19.1.Γ. Έγγραφη συναίνεση στην ασφάλιση θανάτου τρίτου182
 • 19.1.Δ. Ειδικότερα ζητήματα182
 • 19.1.Δ.α. Ορισμός δικαιούχου στην ασφάλιση θανάτου182
 • 19.1.Δ.β. Αυτοκτονία του προσώπου του κινδύνου184
 • 19.1.Δ.γ. Επαναγορά (εξαγορά)185
 • 20. Επενδυτικές ασφαλίσεις185
 • 20.1. Γενικά185
 • 20.2. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων186
 • 20.3. Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις187
 • 21. Ασφάλιση ατυχημάτων189
 • 22. Ασφάλιση ασθενειών190
 • 23. Διαρκής ασφάλιση ασθένειας190
 • ΤΜΗΜΑ ΙV191
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ193
 • Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ193
 • 24. Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων193
 • 24.1. Αντικείμενο κρατικής εποπτείας193
 • 24.2. Εποπτευόμενα πρόσωπα195
 • 24.2.Α. Οι επιχειρήσεις195
 • 24.2.Β. Εποπτεία (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε όμιλο196
 • 24.2.Γ. Οι μέτοχοι197
 • 25. Βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων198
 • 25.1. Εισαγωγικά198
 • 25.2. Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα (από ελληνικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τρίτων χωρών)198
 • 25.3. Άρνηση χορήγησης και ανάκληση άδειας λειτουργίας200
 • 25.4. Συνέπειες της ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης201
 • 25.5. Τεχνικές προβλέψεις202
 • 25.6. Αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού/ ίδια κεφάλαια/ασφαλιστική εκκαθάριση205
 • 26. Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση207
 • 26.1. Άδεια σύστασης και λειτουργίας207
 • 26.2. Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση208
 • 26.2.Α. Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας/ΚΑΦ208
 • 26.2.Β. Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση/ΕΚΑ210
 • 26.3. Διοίκηση /βασικές λειτουργίες/ευθύνη210
 • 27. Μη ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις211
 • 27.1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών211
 • 27.2. Ενωσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ213
 • ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ213
 • 28. Αλληλασφαλιστική επιχείρηση213
 • 29. Αντασφαλιστική επιχείρηση214
 • 30. Πάροχοι Επαγγελματικών Συνταξιοδοτήσεων (ΠΕΣ)215
 • 30.1. Γενικές ρυθμίσεις215
 • 30.2. Χρηματοοικονομική κατάσταση των ΠΕΣ217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ219
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ219
 • 31. Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη διαμεσολαβούντων219
 • 31.1. Εισαγωγή219
 • 31.2. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων220
 • 31.3. Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας222
 • 31.5. Τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες 224
 • 31.6. Κανόνες δεοντολογίας/ πληροφορίες/ υποχρεώσεις σχετικά με το ασφάλιστρο και ασφάλισμα/ πρότυπα διανομής, διασταυρούμενες πωλήσεις224
 • 32. Κατηγορίες των διαμεσολαβούντων226
 • 32.1. Εισαγωγικά226
 • 32.2. Ασφαλιστικός πράκτορας/ συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων227
 • 32.3. Μεσίτης ασφαλίσεων229
 • 32.4. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελευθερία εγκατάστασης 230
 • 32.5. Επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση231
 • 32.6 Κυρώσεις232
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ233
 • Ν 2496/1997 (ΑσφΝ)233
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ251
 • 0
 • 0