Δομή και λειτουργία των εταιριών ευκαιρίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €22.00
ΝΠ €32.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-704-2
Σελίδες: 256
Συγγραφέας: Ε. Πουρνάρας

Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του γράφοντος να αποτυπώσει και να αναλύσει τη νομική προβληματική που ανακύπτει από την δραστηριοποίηση σε διάφορους τομείς της συναλλακτικής ζωής (και ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευαστικών-τεχνικών έργων) εταιριών uno actu, με έμφαση στην ευκρινή ανάδειξη και προσήκουσα αντιμετώπιση των σημαντικότερων ζητημάτων ευθύνης που αναφύονται εν προκειμένω. Επικεντρώνεται στην προβληματική της «Αδημοσίευτης μη γνήσιας Κοινοπραξίας εκτέλεσης τεχνικού έργου». Η πιο γνωστή κατηγορία «μη γνήσιας κοινοπραξίας» είναι αναμφίβολα η μη γνήσια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Στον συναλλακτικό αυτό τύπο εντάσσονται όλες οι παροδικές συμπράξεις ανεξάρτητων επιχειρήσεων οι οποίες δεσμεύονται αμοιβαία να εκτελέσουν από κοινού ένα μεμονωμένο κατασκευαστικό έργο εισφέροντας τις αναγκαίες για την εκτέλεσή του παροχές εμπρόθεσμα και στην ποιότητα και ποσότητα που έχουν συμφωνήσει. Κατά τη διάρκεια ζωής και δράσης μιας «μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας» γεννώνται μια σειρά από νομικά ζητήματα. Στη διευκρίνιση ακριβώς των σημαντικότερων ζητημάτων που μπορούν να ανακύψουν στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα του ουσιαστικού από τη συμμετοχή μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στην οικονομική ζωή και ιδιαίτερα στα ζητήματα της οργάνωσής της, της νομικής της φύσης, της απόκτησης ή μη νομικής προσωπικότητας αλλά και της ευθύνης των κοινοπρακτούντων μερών ή/και της ίδιας της μη γνήσιας κοινοπραξίας, εφόσον αυτή ήθελε θεωρηθεί ότι έχει νομική προσωπικότητα, για ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους, τόσο στον αντισυμβαλλόμενο των κοινοπρακτούντων/της κοινοπραξίας όσο και σε αμέτοχους τρίτους, αποβλέπει η ανάλυση της παρούσας μονογραφίας «Αδημοσίευτης μη γνήσιας Κοινοπραξίας εκτέλεσης τεχνικού έργου».

 • 0
 • Πρoλογικό σημείωμα9
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ17
 • Εισαγωγή17
 • § 1. Αντικείμενο έρευνας17
 • § 2. Η ιστορική διάσταση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας και η προσέγγισή της από τις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις19
 • Ι. Η εξελικτική πορεία της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στον ευρωπαϊκό χώρο 19
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις19
 • Η ιστορική διάσταση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας20
 • Τα κίνητρα συγκρότησης μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας23
 • Οι μορφές εμφάνισης της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στη συναλλακτική ζωή26
 • α. Η βασική μορφή της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας26
 • β. Οι παραλλαγές της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας29
 • αα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις29
 • ββ. Η αδημοσίευτη μη γνήσια Holding κατασκευαστική κοινοπραξία30
 • γγ. Η αδημοσίευτη μη γνήσια διαρκής κατασκευαστική κοινοπραξία32
 • δδ. Η αδημοσίευτη μη γνήσια εν τοις πράγμασι διαρκής κατασκευαστική κοινοπραξία33
 • ΙΙ. Η νομική μεταχείριση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στο ιδιωτικό δίκαιο ευρωπαϊκών κρατών34
 • ΙΙΙ. Ανακεφαλαίωση37
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ39
 • Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία ως ιδιαίτερος συναλλακτικός τύπος ευκαιριακής σύμπραξης επιχειρήσεων στον κλάδο των τεχνικών έργων42
 • § 3. Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων σε σχέση με το νομοθετικό μοντέλο της αστικής εταιρίας42
 • Ι. Η ιδρυτική της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας σύμβαση42
 • Η κοινοπρακτική σύμβαση ως εταιρική σύμβαση43
 • α. Η σύναψη της κοινοπρακτικής σύμβασης (συμβαλλόμενα μέρη, τύπος, χρόνος σύναψης)43
 • β. Η διάρκεια της κοινοπρακτικής σύμβασης48
 • γ. Η πρόβλεψη ονόματος και έδρας της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας49
 • δ. Το περιεχόμενο της κοινοπρακτικής σύμβασης51
 • αα. Ο κοινός σκοπός - Το καθήκον επιδίωξής του51
 • Το καθήκον πίστης των κοινοπρακτούντων53
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις53
 • β. Οι κύριες εκδηλώσεις του καθήκοντος πίστης στις αδημοσίευτες μη γνήσιες κοινοπραξίες53
 • αα. Το καθήκον παροχής πληροφοριών55
 • ββ. Το καθήκον εχεμύθειας56
 • γγ. Η απαγόρευση ανταγωνισμού57
 • Η οργανωτική δομή της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας58
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις58
 • β. Η συνέλευση των κοινοπρακτούντων60
 • αα. Οι αρμοδιότητές της συνέλευσης των κοινοπρακτούντων60
 • ββ. Η σύγκληση της συνέλευσης των κοινοπρακτούντων66
 • γγ. Η απαρτία και η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη συνέλευση των κοινοπρακτούντων69
 • γ. Η υπό ευρεία έννοια διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στο πλαίσιο της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας75
 • αα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις75
 • ββ. Η υπό στενή έννοια διαχείριση των υποθέσεων της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας77
 • γγ. Η εκπροσώπηση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας86
 • δδ. Η ανάκληση της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας88
 • Η διαμόρφωση των περιουσιακών σχέσεων στο πλαίσιο της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας92
 • α. Το νομοθετικό πρότυπο του Αστικού Κώδικα92
 • β. Η υποχρέωση των μελών της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας προς καταβολή εισφορών94
 • αα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις94
 • ββ. Η «ιδιαίτερη» διαμόρφωση του καθήκοντος εισφοράς στις αδημοσίευτες μη γνήσιες κοινοπραξίες98
 • i. Η «ποσοστιαία συμμετοχή στην υλοποίηση του κοινού έργου»98
 • ii. Οι λοιπές «ιδιαιτερότητες» του καθήκοντος εισφοράς στις αδημοσίευτες μη γνήσιες κοινοπραξίες101
 • iii. Η νομική φύση των «εισφερόμενων» στην αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία παροχών109
 • iv. Οι σημαντικότερες κατ’ είδος παροχές των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας111
 • γγ. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων εισφοράς117
 • i. Γενικά117
 • ii. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο πλαίσιο των αδημοσίευτων μη γνήσιων κοινοπραξιών119
 • δδ. Η είσπραξη και κατανομή της οφειλόμενης από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη εργολαβικής αποζημίωσης132
 • Ανακεφαλαίωση133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ135
 • Η νομική φύση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων135
 • § 4. Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων συνιστά αστική ή de facto ομόρρυθμη εταιρία;135
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις135
 • ΙΙ. Οι θέσεις της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας136
 • ΙΙΙ. Οι θέσεις της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας142
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις142
 • Τα προβαλλόμενα στη γερμανική θεωρία επιχειρήματα υπέρ της υπαγωγής της εμφανούς, αδημοσίευτης, μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στο εμπορικό δίκαιο143
 • Τα προβαλλόμενα στη γερμανική νομολογία επιχειρήματα υπέρ της υπαγωγής της εμφανούς, αδημοσίευτης, μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στο εμπορικό δίκαιο151
 • α. Η από 20.11.2001 απόφαση του ΟLG Dresden151
 • β. Η από 04.11.2002 απόφαση του Landgericht Berlin155
 • γ. Η από 09.09.2003 απόφαση του Landgericht Bonn157
 • δ. Η από 10.12.2004 απόφαση του Oberlandgericht Frankfurt a.M.158
 • ΙV. Η προσωπική μου θέση: Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης ενός τεχνικού έργου συνιστά εμπορική εταιρία159
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις161
 • Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία και το άρθρο 1 ΕμπΝ161
 • α. Γενικά161
 • β. Είναι δυνατή η κτήση της εμπορικής ιδιότητας από μια αδημοσίευτη μη γνήσια κατασκευαστική κοινοπραξία κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 20 του ΕμπΝ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ΔΑΕ;164
 • γ. Είναι δυνατή η κτήση της εμπορικής ιδιότητας από μια αδημοσίευτη μη γνήσια κατασκευαστική κοινοπραξία κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 20 του ΕμπΝ σε συνδυασμό με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 2 εδ. β περ. α΄ του ΔΑΕ;170
 • δ. Η νομική προσέγγιση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 20 του ΕμπΝ σε συνδυασμό με την καθ’ υπόθεση εργασίας θεώρηση των τεχνικών εργασιών επί ακινήτων ως υπαγόμενων στο άρθρο 2 εδ. β περ. α΄ του ΔΑΕ175
 • ε. Ενδιάμεσο συμπέρασμα182
 • Η αδημοσίευτη μη γνήσια κατασκευαστική κοινοπραξία και το κριτήριο της «οργανωμένης επιχειρηματικής δράσης»182
 • Τελικό συμπέρασμα192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ195
 • H ευθύνη της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων195
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις195
 • § 5. Η προβληματική της κτήσης ή μη νομικής προσωπικότητας από την αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία196
 • Ι. Η προβληματική της κτήσης νομικής προσωπικότητας από την αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα196
 • ΙΙ. Η προβληματική της κτήσης νομικής προσωπικότητας από την αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία στο ισχύον δίκαιο - Η προκρινόμενη προσέγγιση202
 • ΙΙΙ. Η δικαιοπρακτική δέσμευση των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας212
 • § 6. Η έναντι τρίτων συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας217
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις217
 • ΙΙ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης των εταίρων μιας δημοσιευμένης ομόρρυθμης εταιρίας218
 • ΙΙΙ. Νομική θεμελίωση και ποιοτικά χαρακτηριστικά της συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας222
 • ΙV. Συμπέρασμα228
 • § 7. Ανακεφαλαίωση229
 • Βιβλιογραφία237
 • Ευρετήριο251
 • 0
 • 0