Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-688-5
Σελίδες: 1776
Συγγραφέας: Σπ. Ανδρίτσος, Κ. Βαρσάνης, Μ. Γεωργιάδου, Χρ. Ευθυμίου, Δ. Θεοχάρης, Γ. Κόντης, Ι. Μιχαηλίδης, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Πετροπούλου , Α. Πλεύρη, Π. Ρεντούλης, Χρ. Τριανταφυλλίδης
Επιμέλεια: Χ. Απαλαγάκη

Το έργο προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτά ισχύουν μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν 4512/2018 (ιδίως ως προς την υποχρεωτική πλέον διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης) για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς., και είναι εμπλουτισμένο με πρόσφατη νομολογία. Η ανάλυση και η ερμηνεία του κάθε άρθρου γίνεται με επιστημονική αντικειμενικότητα και πληρότητα και βασίζεται στην πάγια, αλλά και στην εξελισσόμενη νομολογία και τη νομοθεσία, ενώ συνοδεύεται με την καταγραφή του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου. Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ΕισΝΚΠολΔ και αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια δικαίου.

 • 0
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ43
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ43
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ43
 • Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων43
 • Άρθρο 1 Ποιες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια43
 • Άρθρο 2 Πολιτικές και διοικητικές διαφορές52
 • Άρθρο 3 Δωσιδικία αλλοδαπών. Ετεροδικία55
 • Άρθρο 4 Έλλειψη δικαιοδοσίας. Έρευνα και αποτέλεσμα. Εξέταση της δικαιοδοσίας64
 • Άρθρο 5 Διαδικαστικές πράξεις στην αλλοδαπή66
 • Άρθρο 6 Διαδικαστικές πράξεις για αλλοδαπές αρχές68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ70
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης70
 • Άρθρο 7 Αξία του αντικειμένου δίκης70
 • Άρθρο 8 Πώς προσδιορίζεται71
 • Άρθρο 9 Αίτημα αγωγής. Παρεπόμενα αιτήματα. Διαιρετά δικαιώματα72
 • Άρθρο 10 Χρόνος υπολογισμού77
 • Άρθρο 11 Προσδιορισμός σε ειδικές περιπτώσεις78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ81
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα81
 • Άρθρο 12 Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας81
 • Άρθρο 13 Πρωτοβάθμια δικαστήρια84
 • Άρθρο 14 Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού85
 • Άρθρο 15 Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας88
 • Άρθρο 16 Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας93
 • Άρθρο 17 Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων99
 • Άρθρο 17Α Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων103
 • Άρθρο 18 Αρμοδιότητα πολυμελών πρωτοδικείων104
 • Άρθρο 19 Αρμοδιότητα εφετείων106
 • Άρθρο 20 Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου107
 • Άρθρο 21 Ποιο δικαστήριο δικάζει ανακοπή ερημοδικίας ή αναψηλάφηση108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ109
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα109
 • Άρθρο 22 Δωσιδικία κατοικίας του εναγομένου (γενική δωσιδικία)109
 • Άρθρο 23 Δωσιδικία διαμονής ή ειδικής κατοικίας113
 • Άρθρο 24 Δωσιδικία κρατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό114
 • Άρθρο 25 Δωσιδικία δημοσίου και νομικών προσώπων115
 • Άρθρο 26 Δωσιδικία δικηγόρων και συμβολαιογράφων117
 • Άρθρο 27 Δωσιδικία εταιρικών διαφορών118
 • Άρθρο 28 Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή120
 • Άρθρο 29 Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων121
 • Άρθρο 30 Δωσιδικία κληρονομίας124
 • Άρθρο 31 Παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές127
 • Άρθρο 32 Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων130
 • Άρθρο 33 Δωσιδικία δικαιοπραξίας131
 • Άρθρο 34 Δωσιδικία ανταγωγής136
 • Άρθρο 35 Διαφορές από αδικοπραξία139
 • Άρθρο 36 Δωσιδικία διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή142
 • Άρθρο 37 Δωσιδικία λόγω ομοδικίας143
 • Άρθρο 38 Απαιτήσεις κατά σπουδαστών, μαθητών, υπηρετών, υπαλλήλων κ.λπ.147
 • Άρθρο 39 Δωσιδικία γαμικών διαφορών148
 • Άρθρο 39Α Ειδική δωσιδικία διατροφών150
 • Άρθρο 40 Δωσιδικία περιουσίας κατοίκων αλλοδαπής151
 • Άρθρο 40Α154
 • Άρθρο 41 Επιλογή από τον ενάγοντα154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ155
 • Παρέκταση της αρμοδιότητας155
 • Άρθρο 42 Συμφωνία για παρέκταση αρμοδιότητας155
 • Άρθρο 43 Συμφωνία για μελλοντικές διαφορές158
 • Άρθρο 44 Δημιουργία αποκλειστικής δωσιδικίας160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ162
 • Έρευνα της αρμοδιότητας162
 • Άρθρο 45 Αμετάβλητο αρμοδιότητας162
 • Άρθρο 46 Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας. Παραπομπή163
 • Άρθρο 47 Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ168
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο168
 • Άρθρο 48 Πότε γίνεται παραπομπή168
 • Άρθρο 49 Ποιος ζητεί την παραπομπή170
 • Άρθρο 50 Ποιο δικαστήριο αποφασίζει171
 • Άρθρο 51 Διαδικασία της παραπομπής172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ174
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας174
 • Άρθρο 52 Λόγοι εξαιρέσεως174
 • Άρθρο 53 Πότε δεν επιτρέπεται180
 • Άρθρο 54 Αρμόδιο για την εξαίρεση δικαστήριο181
 • Άρθρο 55 Δήλωση λόγου εξαίρεσης182
 • Άρθρο 56 Αυτεπάγγελτη ενέργεια184
 • Άρθρο 57 Πότε προτείνεται η εξαίρεση185
 • Άρθρο 58 Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή187
 • Άρθρο 59 Αίτηση εξαίρεσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης188
 • Άρθρο 60 Απόφαση190
 • Άρθρο 61 Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίου. Παραπομπή191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ192
 • Διάδικοι192
 • Άρθρο 62 Ποιοι μπορούν να είναι διάδικοι192
 • Άρθρο 63 Ποιοι μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο202
 • Άρθρο 64 Πώς εκπροσωπούνται οι ανίκανοι, τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων207
 • Άρθρο 65 Γενική και ειδική εξουσιοδότηση διεξαγωγής δίκης214
 • Άρθρο 66 Ικανότητα παράστασης αλλοδαπών217
 • Άρθρο 67 Ελλείψεις σχετικές με την ικανότητα παράστασης. Συμπλήρωση218
 • Άρθρο 68 Άμεσο έννομο συμφέρον για δικαστική προστασία221
 • Άρθρο 69 Πότε άλλοτε μπορεί να ζητηθεί237
 • Άρθρο 70 Αναγνωριστική αγωγή242
 • Άρθρο 71 Διαπλαστική αγωγή254
 • Άρθρο 72 Υποκατάσταση στην άσκηση δικαστικής προστασίας. Πλαγιαστική αγωγή257
 • Άρθρο 73 Έρευνα των προϋποθέσεων267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ270
 • Ομοδικία270
 • Άρθρο 74 Ομοδικία απλή. Περιπτώσεις270
 • Άρθρο 75 Ανεξάρτητες ενέργειες. Επίσπευση δίκης274
 • Άρθρο 76 Ομοδικία αναγκαστική. Συνέπειες278
 • Άρθρο 77 Επιρροή αντιφατικών ισχυρισμών291
 • Άρθρο 78 Έλλειψη προϋποθέσεων. Χωρισμός δίκης292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ293
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη293
 • Άρθρο 79293
 • Άρθρο 80 Παρέμβαση πρόσθετη300
 • Άρθρο 81 Πώς ασκείται η παρέμβαση. Στοιχεία δικογράφου. Αποτελέσματα306
 • Άρθρο 82 Διαδικαστικές πράξεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος312
 • Άρθρο 83 Πρόσθετη παρέμβαση και αναγκαστική ομοδικία316
 • Άρθρο 84 Έκταση δικαιωμάτων του προσθέτως παρεμβαίνοντος320
 • Άρθρο 85 Ο προσθέτως παρεμβαίνων ως κύριος διάδικος321
 • Άρθρο 86 Προσεπίκληση των αναγκαστικών ομοδίκων323
 • Άρθρο 87 Προσεπίκληση του αληθινού κυρίου ή νομέα328
 • Άρθρο 88 Προσεπίκληση των δικονομικών εγγυητών330
 • Άρθρο 89 Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση336
 • Άρθρο 90 Πότε το δικαστήριο διατάσσει την προσεπίκληση339
 • Άρθρο 91 Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται341
 • Άρθρο 92 Δικαιώματα του τρίτου. Συνέπειες αν δεν μετάσχει στη δίκη345
 • Άρθρο 93 Παρέμβαση σε δίκη για απαίτηση δεκτική καταθέσεως347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ348
 • Πληρεξουσιότητα348
 • Άρθρο 94 Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο348
 • Άρθρο 95 Δικαιώματα περισσοτέρων πληρεξουσίων358
 • Άρθρο 96 Τύπος πληρεξουσιότητας361
 • Άρθρο 97 Γενική πληρεξουσιότητα. Έκταση. Διάρκεια365
 • Άρθρο 98 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα367
 • Άρθρο 99 Ανάκληση ομολογιών από τον διάδικο371
 • Άρθρο 100 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα372
 • Άρθρο 101 Συνέχιση πληρεξουσιότητας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας374
 • Άρθρο 102 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα απέναντι στον αντίδικο374
 • Άρθρο 103 Υποχρεώσεις πληρεξουσίου που παραιτήθηκε376
 • Άρθρο 104 Έλεγχος πληρεξουσιότητας377
 • Άρθρο 105 Συμπλήρωση ελλείψεων385
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ388
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές388
 • Άρθρο 106 Αρχή διάθεσης και συζήτησης388
 • Άρθρο 107 Ευχέρεια του δικαστηρίου για την απόδειξη394
 • Άρθρο 108 Οι διάδικοι κινούν τις διαδικασίες396
 • Άρθρο 109 Αναφαίρετος ο νόμιμος δικαστής398
 • Άρθρο 110 Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις400
 • Άρθρο 111 Απαραίτητη η προδικασία407
 • Άρθρο 112 Όχι δημόσια η προδικασία409
 • Άρθρο 113 Δημόσιες οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων410
 • Άρθρο 114 Λόγοι περιορισμού της δημοσιότητας413
 • Άρθρο 115 Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις415
 • Άρθρο 116 Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια417
 • Άρθρο 116Α Διαμεσολάβηση426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ434
 • Εκθέσεις434
 • Άρθρο 117 Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως434
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ439
 • Δικόγραφα439
 • Άρθρο 118 Στοιχεία δικογράφων439
 • Άρθρο 119 Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων447
 • Άρθρο 120 Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση450
 • Άρθρο 121 Συνέπειες μη αναγραφής διευθύνσεως452
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ453
 • Επιδόσεις453
 • Άρθρο 122 Όργανα επίδοσης453
 • Άρθρο 123 Παραγγελία για επίδοση457
 • Άρθρο 124 Πού μπορεί να γίνει η επίδοση458
 • Άρθρο 125 Πότε μπορεί να γίνει η επίδοση461
 • Άρθρο 126 Σε ποιον γίνεται η επίδοση463
 • Άρθρο 127 Παράδοση του εγγράφου469
 • Άρθρο 128 Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία470
 • Άρθρο 129 Πώς γίνεται η επίδοση στον τόπο εργασίας476
 • Άρθρο 130 Άρνηση παραλαβής εγγράφου478
 • Άρθρο 131 Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή481
 • Άρθρο 132 Επίδοση προς ναυτικούς482
 • Άρθρο 133 Επίδοση προς στρατιωτικούς483
 • Άρθρο 134 Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής485
 • Άρθρο 135 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής494
 • Άρθρο 136 Πότε συντελείται η επίδοση498
 • Άρθρο 137 Επίδοση με διατυπώσεις αλλοδαπού νόμου500
 • Άρθρο 138 Άρνηση παραλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις501
 • Άρθρο 139 Στοιχεία έκθεσης επίδοσης502
 • Άρθρο 140 Πρωτότυπα της εκθέσεως επιδόσεως. Χορήγηση αντιγράφων506
 • Άρθρο 141 Αυτεπάγγελτη επίδοση507
 • Άρθρο 142 Αντίκλητος. Δήλωση διορισμού509
 • Άρθρο 143 Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν513
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ518
 • Προθεσμίες518
 • Άρθρο 144 Έναρξη και λήξη προθεσμιών518
 • Άρθρο 145 Υπολογισμός προθεσμίας526
 • Άρθρο 146 Διακοπή προθεσμίας λόγω θανάτου528
 • Άρθρο 147 Αναστολή προθεσμιών530
 • Άρθρο 148 Παράταση προθεσμιών533
 • Άρθρο 149 [Παράταση από το δικαστήριο ή τον εισηγητή.]535
 • Άρθρο 150 Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών535
 • Άρθρο 151 Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας537
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ540
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση540
 • Άρθρο 152 Απώλεια της προθεσμίας. Επαναφορά540
 • Άρθρο 153 Προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς547
 • Άρθρο 154549
 • Άρθρο 155 Πώς ασκείται η αίτηση επαναφοράς. Λόγοι550
 • Άρθρο 156 Συζήτηση της αιτήσεως552
 • Άρθρο 157 Δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα553
 • Άρθρο 158 Πότε αποκλείεται η αίτηση επαναφοράς553
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ554
 • Ακυρότητες554
 • Άρθρο 159 Πότε υπάρχει ακυρότητα554
 • Άρθρο 160 Ποιος και πότε προτείνει την ακυρότητα567
 • Άρθρο 161 Αποτελέσματα ακυρότητας570
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ571
 • Εγγυοδοσία571
 • Άρθρο 162 Καθορισμός από το δικαστήριο571
 • Άρθρο 163 Κατάθεση μετρητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων574
 • Άρθρο 164 Εγγυητικές επιστολές. Υποθήκη. Ομολογίες, μετοχές κ.λπ.575
 • Άρθρο 165 Κατάθεση των τίτλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διαδικασία ολοκληρώσεως εγγυοδοσίας577
 • Άρθρο 166 Αποτελέσματα καταθέσεως578
 • Άρθρο 167 Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εγγυήσεως579
 • Άρθρο 168 Άρση ή κατάπτωση της εγγυήσεως. Διαδικασία579
 • Άρθρο 169 Εγγυοδοσία για τα έξοδα583
 • Άρθρο 170 Πότε δεν επιβάλλεται587
 • Άρθρο 171 Αναστολή απαντήσεως ή συζητήσεως588
 • Άρθρο 172 Συνέπειες μη δόσεως εγγυήσεως589
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ589
 • Δικαστικά έξοδα589
 • Άρθρο 173 Προκαταβολή των εξόδων. Ειδικότερα επί δίκης διατροφής589
 • Άρθρο 174 Καθορισμός από τον δικαστή. Απόδειξη προκαταβολής597
 • Άρθρο 175 Μη προκαταβολή των εξόδων599
 • Άρθρο 176 Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων601
 • Άρθρο 177 Πότε καταδικάζεται ο ενάγων605
 • Άρθρο 178 Συμφηφισμός δικαστικών εξόδων606
 • Άρθρο 179 Πότε είναι δυνητικός609
 • Άρθρο 180 Ενοχή κατ’ ίσα μέρη. Πότε εις ολόκληρον611
 • Άρθρο 181 Σε περίπτωση κυρίας παρεμβάσεως613
 • Άρθρο 182 Σε περίπτωση πρόσθετης παρεμβάσεως614
 • Άρθρο 183 Σε περίπτωση ενδίκων μέσων615
 • Άρθρο 184 Ερημοδικία ή αναβολή συζητήσεως617
 • Άρθρο 185 Υπαιτιότητα του διαδίκου που νίκησε618
 • Άρθρο 186 Καταδίκη τρίτων σε πληρωμή των εξόδων619
 • Άρθρο 187 Έξοδα δικαστικού συμβιβασμού621
 • Άρθρο 188 Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποδοχής621
 • Άρθρο 189 Ποια έξοδα αποδίδονται623
 • Άρθρο 190 Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση629
 • Άρθρο 191 Διάταξη αποφάσεως για τα έξοδα631
 • Άρθρο 192 Εκκαθάριση εξόδων633
 • Άρθρο 193 Προσβολή της αποφάσεως για τα έξοδα636
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ639
 • Ευεργέτημα πενίας639
 • Άρθρο 194 Σε ποιους παρέχεται το ευεργέτημα639
 • Άρθρο 195 Σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς642
 • Άρθρο 196 Στοιχεία αιτήσεως και δικαιολογητικά643
 • Άρθρο 197 Εκδίκαση της αιτήσεως646
 • Άρθρο 198 Ισχύς του ευεργετήματος647
 • Άρθρο 199 Ποια έξοδα περιλαμβάνει το ευεργέτημα648
 • Άρθρο 200 Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή650
 • Άρθρο 201 Παύση του ευεργετήματος652
 • Άρθρο 202 Ανάκληση ή περιορισμός652
 • Άρθρο 203 Εκκαθάριση και είσπραξη των εξόδων653
 • Άρθρο 204 Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις655
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ656
 • Ποινές656
 • Άρθρο 205 Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους656
 • Άρθρο 206 Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων. Επιβολή πειθαρχικών ποινών663
 • Άρθρο 207 Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους666
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ669
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ669
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ669
 • Απόπειρα συμβιβασμού669
 • Άρθρο 208 [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού]669
 • Άρθρο 209 Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό670
 • Άρθρο 210 Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών672
 • Άρθρο 211 [Επιβολή όρκου για τον συμβιβασμό]673
 • Άρθρο 212 Πρακτικό για τον συμβιβασμό673
 • Άρθρο 213 Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης674
 • Άρθρο 214 Συνέπειες της αιτήσεως συμβιβασμού675
 • Άρθρο 214A Εξώδικη επίλυση διαφοράς676
 • Άρθρο 214B Δικαστική μεσολάβηση679
 • Άρθρο 214Γ Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης683
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ694
 • Άσκηση της αγωγής694
 • Άρθρο 215 Πώς ασκείται η αγωγή694
 • Άρθρο 216 Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει700
 • Άρθρο 217 Εφαρμογή και σε άλλα δικόγραφα708
 • Άρθρο 218 Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών709
 • Άρθρο 219 Επικουρική βάση ή αίτημα της αγωγής713
 • Άρθρο 220 Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων. Διαδικασία διαγραφής718
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ724
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής724
 • Άρθρο 221 Συνέπειες της καταθέσεως και της επιδόσεως της αγωγής724
 • Άρθρο 222 Συνέπειες της εκκρεμοδικίας732
 • Άρθρο 223 Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος741
 • Άρθρο 224 Απαράδεκτη η μεταβολή της βάσεως της αγωγής. Συμπλήρωση ισχυρισμών745
 • Άρθρο 225 Ελεύθερη μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος748
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ753
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση753
 • Άρθρο 226 Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση753
 • Άρθρο 227 Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων759
 • Άρθρο 228 Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων762
 • Άρθρο 229 [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο]765
 • Άρθρο 230 Επίσπευση συζήτησης765
 • Άρθρο 231 [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο]767
 • Άρθρο 232 Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου767
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ769
 • Συζήτηση στο ακροατήριο769
 • Άρθρο 233 Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο769
 • Άρθρο 234 Δικαιώματα μελών του δικαστηρίου, διαδίκων, πληρεξουσίων και τεχνικών συμβούλων771
 • Άρθρο 235 Απόκρουση ή απαγόρευση ερωτήσεων772
 • Άρθρο 236 Διασάφηση ισχυρισμών με φροντίδα του δικαστή772
 • Άρθρο 237 Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών»776
 • Άρθρο 238 Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές788
 • Άρθρο 239 [Καθυστερημένη κατάθεση προτάσεων. Συνέπειες]791
 • Άρθρο 240 Προσαγωγή προτάσεων προηγουμένων συζητήσεων791
 • Άρθρο 241 Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά793
 • Άρθρο 242 Εκφώνηση της υποθέσεως και συζήτηση. Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση797
 • Άρθρο 243 Αναπλήρωση του δικαστή για σπουδαίο λόγο799
 • Άρθρο 244 [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση]800
 • Άρθρο 245 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων800
 • Άρθρο 246 Συνεκδίκαση εκκρεμών δικών803
 • Άρθρο 247 Χωρισμός αγωγής ή ανταγωγής805
 • Άρθρο 248 Διαδοχική ή περιορισμένη συζήτηση806
 • Άρθρο 249 Αναστολή δίκης για προκριματικά ζητήματα807
 • Άρθρο 250 Αναβολή μέχρι περατώσεως ποινικής διαδικασίας810
 • Άρθρο 251 [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη]811
 • Άρθρο 252 Διορισμός διερμηνέα812
 • Άρθρο 253 Συνεννόηση με κωφούς, αλάλους ή κωφαλάλους813
 • Άρθρο 254 Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών814
 • Άρθρο 255 Απομάκρυνση προσώπων για λόγους τάξεως819
 • Άρθρο 256 Περιεχόμενο πρακτικών819
 • Άρθρο 257 Ανάγνωση των πρακτικών821
 • Άρθρο 258 Υπογραφή των πρακτικών822
 • Άρθρο 259 Πλήρης απόδειξη. Ελεύθερη εκτίμηση ομολογιών823
 • Άρθρο 260 Ματαίωση της συζητήσεως824
 • Άρθρο 261 Απάντηση στους ισχυρισμούς827
 • Άρθρο 262 Περιεχόμενο ενστάσεως829
 • Άρθρο 263 Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων834
 • Άρθρο 264 Παραπομπή υποθέσεως στη διαιτησία836
 • Άρθρο 265 Πρόωρη αγωγή κατά κληρονόμου839
 • Άρθρο 266 Αναβολή λόγω προσεπικλήσεως840
 • Άρθρο 267 Ιδιαίτερη συζήτηση επί ορισμένων ενστάσεων841
 • Άρθρο 268 Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες841
 • Άρθρο 269 [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις]845
 • Άρθρο 270 [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα] 846
 • Άρθρο 270A846
 • Άρθρο 271 Ερημοδικία εναγομένου846
 • Άρθρο 272 Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής848
 • Άρθρο 273 Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος849
 • Άρθρο 274 Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος850
 • Άρθρο 275 Ερημοδικία επί ομοδικίας852
 • Άρθρο 276 Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87852
 • Άρθρο 277 Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση854
 • Άρθρο 278 Υποκατάσταση του προσεπικαλέσαντος855
 • Άρθρο 279 [Ερημοδικία μετά την πρώτη συζήτηση]856
 • Άρθρο 280 Ειδικές περιπτώσεις ερημοδικίας856
 • Άρθρο 281 Πότε αρχίζει η συζήτηση858
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ859
 • Παρεμπίπτοντα859
 • Άρθρο 282 Προϋποθέσεις παρεμπιπτόντων ζητημάτων859
 • Άρθρο 283 Παρεμπίπτουσες αγωγές σε κάθε στάδιο της δίκης860
 • Άρθρο 284 Εξέταση των παρεμπιπτόντων ζητημάτων863
 • Άρθρο 285 Συνεκδίκαση ή παραπομπή σε ιδιαίτερη συζήτηση864
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ865
 • Διακοπή και επανάληψη της δίκης865
 • Άρθρο 286 Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης865
 • Άρθρο 287 Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης869
 • Άρθρο 288 Επί αναγκαστικής ομοδικίας872
 • Άρθρο 289 Άκυρες μετά τη διακοπή πράξεις873
 • Άρθρο 290 Εκούσια επανάληψη874
 • Άρθρο 291 Αναγκαστική επανάληψη875
 • Άρθρο 292 Προθεσμία για κληρονόμο877
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ878
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης878
 • Άρθρο 293 Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού878
 • Άρθρο 294 Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη886
 • Άρθρο 295 Αποτέλεσμα της παραιτήσεως889
 • Άρθρο 296 Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής. Πότε απαράδεκτη891
 • Άρθρο 297 Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα894
 • Άρθρο 298 Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο896
 • Άρθρο 299 Εφαρμογή σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις899
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ905
 • Απόφαση905
 • Άρθρο 300 Πότε και από ποιον εκδίδεται905
 • Άρθρο 301 Διάσκεψη και ψηφοφορία επί πολυμελών δικαστηρίων909
 • Άρθρο 302 Απόφαση κατά πλειοψηφία. Τρόπος σχηματισμού της910
 • Άρθρο 303 Διχασμός ψήφων912
 • Άρθρο 304 Σύνταξη απόφασης913
 • Άρθρο 305 Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της αποφάσεως915
 • Άρθρο 306 Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της αποφάσεως918
 • Άρθρο 307 Επανάληψη συζητήσεως λόγω αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως919
 • Άρθρο 308 Πότε εκδίδεται οριστική απόφαση922
 • Άρθρο 309 Η οριστική απόφαση δεν ανακαλείται. Δυνητική ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως927
 • Άρθρο 310 Πώς γίνεται η επίδοση της αποφάσεως930
 • Άρθρο 311 [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων]931
 • Άρθρο 312 Τι αποδεικνύει η δικαστική απόφαση. Αντίθεση του πρακτικού συζητήσεως931
 • Άρθρο 313 Πότε δικαστική απόφαση αναγνωρίζεται ως ανύπαρκτη933
 • Άρθρο 314 Αναστολή εκτελέσεως ανύπαρκτης αποφάσεως939
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ940
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων940
 • Άρθρο 315 Λάθη κατά τη σύνταξη της απόφασης940
 • Άρθρο 316 Ερμηνεία αποφάσεως948
 • Άρθρο 317 Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης951
 • Άρθρο 318 Διαδικασία συζήτησης της αίτησης953
 • Άρθρο 319 Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως956
 • Άρθρο 320 Σημείωση στο πρωτότυπο956
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ957
 • Δεδικασμένο957
 • Άρθρο 321 Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο957
 • Άρθρο 322 Τι καλύπτει το δεδικασμένο969
 • Άρθρο 323 Προϋποθέσεις δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση977
 • Άρθρο 324 Για ποια δικαιώματα υπάρχει δεδικασμένο989
 • Άρθρο 325 Υπέρ και κατά ποίων ισχύει το δεδικασμένο996
 • Άρθρο 326 Δεδικασμένο και καταπιστευματοδόχος1005
 • Άρθρο 327 Δεδικασμένο και κληρονόμος ή εκτελεστής διαθήκης1006
 • Άρθρο 328 Δεδικασμένο και εγγυητής1007
 • Άρθρο 329 Δεδικασμένο και μέλη νομικού προσώπου1009
 • Άρθρο 330 Ποιες ενστάσεις καλύπτει το δεδικασμένο1010
 • Άρθρο 331 Δεδικασμένο και παρεμπίπτοντα1015
 • Άρθρο 332 Πώς λαμβάνεται υπόψη1022
 • Άρθρο 333 Προσβολή δεδικασμένου λόγω δόλου1026
 • Άρθρο 334 Μεταρρύθμιση τελεσίδικης αποφάσεως για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών. Προϋποθέσεις και διαδικασία1029
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ1034
 • Απόδειξη1034
 • Άρθρο 335 Αντικείμενο της αποδείξεως1034
 • Άρθρο 336 Γεγονότα κοινώς γνωστά ή γνωστά στο δικαστήριο. Διδάγματα της κοινής πείρας1037
 • Άρθρο 337 Γνώση του αλλοδαπού δικαίου1042
 • Άρθρο 338 Ποιος φέρει το βάρος της αποδείξεως1044
 • Άρθρο 339 Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα1048
 • Άρθρο 340 Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση1053
 • Άρθρο 341 [Τι πρέπει να ορίζει η (προδικαστική) περί αποδείξεως απόφαση. Εξουσία εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών]1060
 • Άρθρο 342 [Αποφάσεις των εισηγητών περί την απόδειξη]1060
 • Άρθρο 343 [Προθεσμία κλητεύσεως διαδίκου]1060
 • Άρθρο 344 [Διάταξη νέων (συμπληρωματικών) αποδείξεων]1060
 • Άρθρο 345 [Κοινή προθεσμία ανταποδείξεως]1060
 • Άρθρο 346 Κοινά αποδεικτικά μέσα1061
 • Άρθρο 347 Πιθανολόγηση περιστατικών με όλα τα πρόσφορα μέσα1063
 • Άρθρο 348 Διεξαγωγή συντηρητικής αποδείξεως1064
 • Άρθρο 349 Στοιχεία αιτήσεως και διαδικασία εκδικάσεώς της1067
 • Άρθρο 350 Πώς διεξάγεται η συντηρητική απόδειξη1068
 • Άρθρο 351 Πώς λαμβάνεται υπόψη η συντηρητική απόδειξη1069
 • Άρθρο 352 Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας1070
 • Άρθρο 353 Αποδεικτική δύναμη σύνθετης ομολογίας1081
 • Άρθρο 354 Προϋποθέσεις ανακλήσεως ομολογίας1082
 • Άρθρο 355 Πότε διατάσσεται1084
 • Άρθρο 356 Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη και εξέταση μαρτύρων1088
 • Άρθρο 357 Τόπος και χρόνος ενέργειας της αυτοψίας1089
 • Άρθρο 358 Μέσα αυτοψίας1089
 • Άρθρο 359 Περιεχόμενο της εκθέσεως αυτοψίας1090
 • Άρθρο 360 Κατάθεση της εκθέσεως αυτοψίας1091
 • Άρθρο 361 Συνδρομή των διαδίκων1092
 • Άρθρο 362 Ανοχή διαδίκου ή τρίτου1092
 • Άρθρο 363 Υποχρέωση διευκολύνσεως της αυτοψίας1094
 • Άρθρο 364 Κλήτευση διαδίκου ή τρίτου1095
 • Άρθρο 365 Εξαναγκασμός για την ενέργεια της αυτοψίας1095
 • Άρθρο 366 Ματαίωση αυτοψίας. Κρίση του δικαστηρίου1097
 • Άρθρο 367 Παρακώλυση αυτοψίας. Ποινές1099
 • Άρθρο 368 Πότε διορίζονται πραγματογνώμονες1100
 • Άρθρο 369 Έργο των πραγματογνωμόνων1110
 • Άρθρο 370 Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων1111
 • Άρθρο 371 Κατάλογος πραγματογνωμόνων1114
 • Άρθρο 372 Ορισμός ή διορισμός πραγματογνωμόνων1114
 • Άρθρο 373 Ποιοι δεν μπορούν να διορισθούν1115
 • Άρθρο 374 Υποχρεωτική η εκτέλεση των καθηκόντων πραγματογνωμοσύνης1116
 • Άρθρο 375 Κοινοποίηση της αποφάσεως διορισμού1117
 • Άρθρο 376 Εξαίρεση πραγματογνωμόνων. Λόγοι1119
 • Άρθρο 377 Πώς γίνεται η αίτηση εξαιρέσεως1121
 • Άρθρο 378 Συζήτηση και απόφαση. Διορισμός άλλου1122
 • Άρθρο 379 Παροχή οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες1122
 • Άρθρο 380 Γνώση στοιχείων της δικογραφίας και διευκρινίσεις1124
 • Άρθρο 381 Πώς παρέχονται οι οδηγίες ή οι διευκρινίσεις1126
 • Άρθρο 382 Παράσταση των πραγματογνωμόνων σε διαδικαστικές πράξεις1126
 • Άρθρο 383 Γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Κατάθεση της εκθέσεως1127
 • Άρθρο 384 Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως1129
 • Άρθρο 385 Όρκιση πραγματογνωμόνων1130
 • Άρθρο 386 Άρνηση εκτελέσεως καθηκόντων. Ποινές1131
 • Άρθρο 387 Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδοτήσεως1132
 • Άρθρο 388 Νέα πραγματογνωμοσύνη1135
 • Άρθρο 389 [Συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη]1136
 • Άρθρο 390 Άλλες γνωμοδοτήσεις1137
 • Άρθρο 391 Τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων1138
 • Άρθρο 392 Πώς διορίζονται. Ποια δικαιώματα έχουν1140
 • Άρθρο 393 Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού1142
 • Άρθρο 394 Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό1146
 • Άρθρο 395 Σχέση μαρτύρων και τεκμηρίων1149
 • Άρθρο 396 Εξέταση μαρτύρων1153
 • Άρθρο 397 [Γνωστοποίηση μαρτύρων]1153
 • Άρθρο 398 Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης1154
 • Άρθρο 399 Ποιοι δεν εξετάζονται ως μάρτυρες1155
 • Άρθρο 400 Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες1157
 • Άρθρο 401 Ποιοι μπορούν να αρνηθούν την εξέτασή τους1159
 • Άρθρο 402 Για ποια περιστατικά δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας1161
 • Άρθρο 403 Έρευνα των λόγων μη εξετάσεως και απόφαση1162
 • Άρθρο 404 Αδικαιολόγητη άρνηση μαρτυρίας1163
 • Άρθρο 405 Μάρτυρες που δεν ορκίζονται1163
 • Άρθρο 406 Εξέταση μαρτύρων στην κατοικία τους1164
 • Άρθρο 407 Έρευνα στοιχείων και αξιοπιστίας του μάρτυρα1165
 • Άρθρο 408 Όρκιση του μάρτυρα. Τύπος όρκου1167
 • Άρθρο 409 Πώς γίνεται η εξέταση των μαρτύρων1168
 • Άρθρο 410 Έκθεση ή πρακτικά εξετάσεως των μαρτύρων1170
 • Άρθρο 411 Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων1171
 • Άρθρο 412 [Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα]1173
 • Άρθρο 413 Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις1173
 • Άρθρο 414 [Περαιτέρω συζήτηση της υποθέσεως]1174
 • Άρθρο 415 Προϋποθέσεις εξετάσεως των διαδίκων1174
 • Άρθρο 416 Πώς γίνεται1178
 • Άρθρο 417 Εξέταση χωρίς όρκο. Δυνητική η ένορκη εξέταση διαδίκου1178
 • Άρθρο 418 Πότε αποκλείεται η ένορκη εξέταση1180
 • Άρθρο 419 Συνέπειες μη εμφανίσεως ή μη καταθέσεως διαδίκου1180
 • Άρθρο 420 Ελεύθερη εκτίμηση1181
 • Άρθρο 421 Ένορκες βεβαιώσεις1182
 • Άρθρο 422 Επίδοση κλήσης1185
 • Άρθρο 423 Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης1190
 • Άρθρο 4241191
 • Άρθρα 425-4311194
 • Άρθρο 432 Πότε τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη1195
 • Άρθρο 433 Τεκμήριο επί τεμαχισμού ή διαγραφής1200
 • Άρθρο 434 Μεταβολές στο έγγραφο1201
 • Άρθρο 435 Απόδειξη περί υπάρξεως εγγράφου1201
 • Άρθρο 436 Αναφορά εγγράφου σε άλλο έγγραφο1203
 • Άρθρο 437 Συντηρητική απόδειξη με έγγραφο1204
 • Άρθρο 438 Βεβαιώσεις του συντάκτη δημοσίων εγγράφων1205
 • Άρθρο 439 Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα1209
 • Άρθρο 440 Γεγονότα που όφειλε να βεβαιώσει ο συντάκτης δημοσίων εγγράφων1210
 • Άρθρο 441 Δηλώσεις συμβαλλομένων σε δημόσια έγγραφα1213
 • Άρθρο 442 Άκυρα δημόσια έγγραφα1215
 • Άρθρο 443 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων1216
 • Άρθρο 444 Επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών. Έννοια μηχανικής απεικόνισης1219
 • Άρθρο 445 Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων1226
 • Άρθρο 446 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας1229
 • Άρθρο 447 Αποδεικτική δύναμη υπέρ του εκδότη1230
 • Άρθρο 448 Αποδεικτική δύναμη επαγγελματικών βιβλίων1231
 • Άρθρο 449 Επίσημα αντίγραφα1233
 • Άρθρο 450 Επίδειξη εγγράφων1236
 • Άρθρο 451 Πώς ζητείται η επίδειξη1241
 • Άρθρο 452 Εκτέλεση αποφάσεως επιδείξεως εγγράφων1245
 • Άρθρο 453 Πρωτότυπο, αντίγραφο, απόσπασμα1247
 • Άρθρο 454 Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων1249
 • Άρθρο 455 Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων1250
 • Άρθρο 456 Γνησιότητα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων1251
 • Άρθρο 457 Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής1252
 • Άρθρο 458 Πώς αποδεικνύεται1255
 • Άρθρο 459 Παραβολή εγγράφων. Δείγμα γραφής ή υπογραφής1256
 • Άρθρο 460 Προσβολή εγγράφων ως πλαστών1257
 • Άρθρο 461 Πώς προτείνεται η πλαστογραφία1260
 • Άρθρο 462 Υπόνοιες πλαστογραφίας1263
 • Άρθρο 463 Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων πλαστότητας1264
 • Άρθρο 464 Προσβολή χωρίς να κατονομάζεται ο πλαστογράφος1266
 • Άρθρο 465 Κήρυξη εγγράφου ως πλαστού. Γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα1267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ1268
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές1268
 • Άρθρο 466 Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ1268
 • Άρθρο 467 Σώρευση απαιτήσεων1280
 • Άρθρο 468 Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης1281
 • Άρθρο 469 Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις1284
 • Άρθρο 470 Ενιαία η διαδικασία1287
 • Άρθρο 471 Δημοσίευση της αποφάσεως1287
 • Άρθρο 472 [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα]1291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1292
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία1292
 • Άρθρο 473 Περιεχόμενο του αιτήματος της αγωγής1292
 • Άρθρο 474 Ορισμός προθεσμίας καταθέσεως του λογαριασμού ή του καταλόγου1301
 • Άρθρο 475 Συζήτηση μετά την κατάθεση1303
 • Άρθρο 476 Καταδίκη του εναγομένου σε περίπτωση ομολογίας1305
 • Άρθρο 477 Μη κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου1306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ1309
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή1309
 • Άρθρο 478 Απαράδεκτη η αγωγή1309
 • Άρθρο 479 Προσδιορισμός μερίδων1316
 • Άρθρο 480 Αυτούσια διανομή1318
 • Άρθρο 480Α1320
 • Άρθρο 481 Πότε δεν διατάσσεται απόδειξη1327
 • Άρθρο 4821328
 • Άρθρο 483 Επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο. Εξαγορά μερίδων1330
 • Άρθρο 484 Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός1333
 • Άρθρο 485 Μερική αυτούσια διανομή1339
 • Άρθρο 486 Κλήρωση1340
 • Άρθρο 487 Πώς γίνεται η κλήρωση1342
 • Άρθρο 488 Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Συμφωνία περί μη κληρώσεως1344
 • Άρθρο 489 Μεταγραφή αποφάσεως και εκθέσεως κληρώσεως ή διανομής1345
 • Άρθρο 490 Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων1346
 • Άρθρο 491 Προσεπίκληση τρίτων1347
 • Άρθρο 492 Περιορισμός υποθήκης και ενεχύρου μετά τη διανομή1350
 • Άρθρο 493 Περιορισμός επικαρπίας1354
 • Άρθρο 494 Περιορισμός κατασχέσεων1354
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ1357
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ1357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1357
 • Γενικές διατάξεις1357
 • Άρθρο 495 Άσκηση1357
 • Άρθρο 496 Καταχώριση εκθέσεως στο βιβλίο ενδίκων μέσων1368
 • Άρθρο 497 Φύλαξη του πρωτοτύπου στο αρχείο1369
 • Άρθρο 498 Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου1370
 • Άρθρο 499 Πότε ασκούνται τα ένδικα μέσα1373
 • Άρθρο 500 Έναρξη αποτελεσμάτων1374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ1374
 • Ανακοπή ερημοδικίας1374
 • Άρθρο 501 Πότε επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας1374
 • Άρθρο 502 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδι­κίας1379
 • Άρθρο 503 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1381
 • Άρθρο 5041384
 • Άρθρο 505 Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας1384
 • Άρθρο 5061387
 • Άρθρο 507 Συζήτηση της ανακοπής ερήμην του ανακόπτοντος1387
 • Άρθρο 5081389
 • Άρθρο 509 Επί ανακοπής αποφάσεως μετά τη συζήτηση1390
 • Άρθρο 510 Ερημοδικία του καθ’ ου η ανακοπή1392
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ1393
 • Έφεση1393
 • Άρθρο 511 Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων1393
 • Άρθρο 512 Ανέκκλητες οι αποφάσεις των μικροδιαφορών1396
 • Άρθρο 513 Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων1398
 • Άρθρο 514 Μόνο μία έφεση επιτρέπεται1403
 • Άρθρο 5151405
 • Άρθρο 516 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση1405
 • Άρθρο 517 Κατά ποιων στρέφεται η έφεση1412
 • Άρθρο 518 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1418
 • Άρθρο 519 Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας1424
 • Άρθρο 520 Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι1425
 • Άρθρο 521 Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση1433
 • Άρθρο 522 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα1434
 • Άρθρο 523 Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες1441
 • Άρθρο 524 Διαδικασία συζήτησης της έφεσης1448
 • Άρθρο 525 Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής1455
 • Άρθρο 526 Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος1457
 • Άρθρο 527 Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών1459
 • Άρθρο 528 Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως1464
 • Άρθρο 529 Προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία1469
 • Άρθρο 530 Ένορκη εξέταση των διαδίκων1472
 • Άρθρο 531 [Ερημοδικία στην κατ’ έφεση δίκη]1472
 • Άρθρο 532 Αυτεπάγγελτη εξέταση του παραδεκτού1473
 • Άρθρο 533 Ποιο δίκαιo εφαρμόζεται1474
 • Άρθρο 534 Αντικατάσταση αιτιολογιών1477
 • Άρθρο 535 Αποδοχή της εφέσεως1479
 • Άρθρο 536 Επιβλαβέστερη απόφαση1482
 • Άρθρο 537 Επέκταση στους ομοδίκους1484
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1486
 • Αναψηλάφηση1486
 • Άρθρο 538 Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση1486
 • Άρθρο 539 Τελεσίδικες αποφάσεις1490
 • Άρθρο 540 Επί απορρίψεως ανακοπής1492
 • Άρθρο 541 Αποκλείεται δεύτερη αναψηλάφηση1493
 • Άρθρο 542 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1494
 • Άρθρο 543 Κατά ποίων στρέφεται1495
 • Άρθρο 544 Λόγοι αναψηλαφήσεως1496
 • Άρθρο 545 Προθεσμία αναψηλαφήσεως1509
 • Άρθρο 546 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1514
 • Άρθρο 547 Στοιχεία δικογράφου και πρόσθετοι λόγοι1515
 • Άρθρο 548 Διαδικασία1517
 • Άρθρο 549 Διαδικασία μετά την αναψηλάφηση1519
 • Άρθρο 550 Απόφαση επαναφοράς των πραγμάτων1520
 • Άρθρο 551 Ένδικα μέσα1521
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ1530
 • Αναίρεση1530
 • Άρθρο 552 Ποιων δικαστηρίων οι αποφάσεις προσβάλλονται1530
 • Άρθρο 553 Κατά ποιων αποφάσεων1532
 • Άρθρο 554 Επί απορρίψεως ανακοπής1535
 • Άρθρο 555 Αποκλείεται δεύτερη αναίρεση1537
 • Άρθρο 556 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1540
 • Άρθρο 557 Αναίρεση υπέρ του νόμου1545
 • Άρθρο 558 Κατά ποίων στρέφεται1547
 • Άρθρο 559 Λόγοι αναιρέσεως1551
 • Άρθρο 560 Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων1624
 • Άρθρο 561 Ανέλεγκτη ή ουσιαστική εκτίμηση1628
 • Άρθρο 562 Απαράδεκτα1631
 • Άρθρο 563 Αρμοδιότητα ολομέλειας και τμημάτων ΑΠ1634
 • Άρθρο 564 Προθεσμία αναιρέσεως1636
 • Άρθρο 565 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1640
 • Άρθρο 566 Στοιχεία αναιρετηρίου1643
 • Άρθρο 567 Αναίρεση από τους εισαγγελείς1648
 • Άρθρο 568 Προσδιορισμός δικασίμου1649
 • Άρθρο 569 Πρόσθετοι λόγοι1652
 • Άρθρο 570 Προτάσεις. Πότε υποχρεωτικές1655
 • Άρθρο 571 Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης1659
 • Άρθρο 572 Επί αναιρέσεων εισαγγελέων1663
 • Άρθρο 573 Διαδικασία1664
 • Άρθρο 574 Συζήτηση στο ακροατήριο1665
 • Άρθρο 575 Αναβολή της συζήτησης1666
 • Άρθρο 576 Αποκλείεται ανακοπή ερημοδικίας1669
 • Άρθρο 577 Εξέταση του παραδεκτού1673
 • Άρθρο 578 Εσφαλμένες αιτιολογίες1674
 • Άρθρο 579 Αναίρεση της αποφάσεως. Συνέπειες1675
 • Άρθρο 580 Διαδικασία μετά την αναίρεση1678
 • Άρθρο 581 Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής1682
 • Άρθρο 582 Σημείωση της αναιρετικής1684
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ1684
 • Ανακοπή και Τριτανακοπή1684
 • Άρθρο 583 Πότε επιτρέπεται1684
 • Άρθρο 584 Αρμόδιο δικαστήριο1687
 • Άρθρο 585 Πώς ασκείται1687
 • Άρθρο 586 Προϋποθέσεις τριτανακοπής1690
 • Άρθρο 587 Αρμόδιο δικαστήριο1693
 • Άρθρο 588 Κατά ποίων στρέφεται1693
 • Άρθρο 589 Αναστολή εκτελέσεως1697
 • Άρθρο 590 Αποδοχή της τριτανακοπής1698
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1701
 • 0
 • 0