Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-715-8
Σελίδες: 640
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η παρούσα έβδομη έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104/13.6.2018), τον νέο νόμο για τις ΑΕ, που ισχύσει από 1.1.2019 και αντικαθιστά πλέον τον ΚΝ 2190/1920.

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες.

Ειδικότερα παρατίθενται: Οι νέες διατάξεις για την ΑΕ του Ν 4548/2018 (μαζί με την αιτιολογική έκθεση του νόμου και όπως ισχύει μετά το Ν 4587/2018), οι διατάξεις του Ν 2190/1920, οι διατάξεις για την ΕΠΕ (Ν 3190/1955 μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4541/2018), για την ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις νέες διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • [1] Ν 4548/20181
 • Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών1
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]1
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ4
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11]4
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ11
 • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14]11
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ13
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’13
 • ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 15-22]13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’23
 • ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 23-28]23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’29
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 29-32]29
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ32
 • ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’32
 • ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρο 33]32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’33
 • ΜΕΤΟΧΕΣ [Άρθρα 34-55]33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’53
 • ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 56-58]53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’57
 • ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ [Άρθρα 59-74]57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’72
 • ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρα 75-76]72
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ73
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’73
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 77-95]73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’84
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ [Άρθρα 96-108]84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’98
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 109-114]98
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’108
 • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ [Άρθρο 115]108
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ109
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ109
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’109
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [Άρθρα 116-118]109
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’110
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 119-130]110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’124
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 131-134]124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’126
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ [Άρθρα 135-136]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’128
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 137-140]128
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4548/2018183
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ134
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144]134
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ141
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157]141
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ157
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163]157
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ160
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171]160
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ169
 • ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175]169
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ172
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181]172
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ175
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190]175
 • [2] ΚΝ 2190/1920279
 • Περί Ανωνύμων Εταιρειών279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον279
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον331
 • Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον345
 • Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]345
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον367
 • Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]367
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον375
 • Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον388
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]388
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον398
 • Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]398
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον404
 • Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]404
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον405
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]405
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]412
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον416
 • Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]416
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α417
 • Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]417
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β432
 • Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80]432
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον433
 • Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]433
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α434
 • Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]434
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β442
 • Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88]442
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ443
 • Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89]443
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13444
 • Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]444
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14449
 • Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133]449
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15450
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]450
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16453
 • Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146]453
 • [3] N 3190/1955461
 • Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης461
 • Κεφ. Α΄461
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]461
 • Κεφ. Β΄463
 • Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9]463
 • Κεφ. Γ΄468
 • Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21]468
 • Κεφ. Γ1΄474
 • Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών [Άρθρα 22-26]474
 • Κεφ. Δ΄478
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]478
 • Κεφ. Ε΄483
 • Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]483
 • Κεφ. ΣΤ΄487
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β]487
 • Κεφ. Ζ΄492
 • Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]492
 • Κεφ. Η΄494
 • Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55]494
 • Κεφ. Θ΄496
 • Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]496
 • Κεφ. Ι΄496
 • Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών [Άρθρα 57-59]496
 • Κεφ. Ι1498
 • Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59α]498
 • Κεφ. ΙΑ΄498
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]498
 • Κεφ. ΙΒ΄500
 • Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]500
 • [4] Ν 4072/2012502
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις502
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ502
 • ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ556
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’502
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48]502
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’505
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54]505
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’508
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67]508
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’512
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74]512
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’516
 • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82]516
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’521
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93]521
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’526
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95]526
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’528
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101]528
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’530
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105]530
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’532
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115]532
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’539
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118]539
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’546
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120, 330]546
 • [5] Ν 4072/2012550
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις556
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ550
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ550
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄550
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ550
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ550
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 249-251]550
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ551
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ [Άρθρα 252-256]551
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ552
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ [Άρθρα 257-258]552
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ553
 • ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 259-267]553
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ555
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ − ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ [Άρθρα 268-269]555
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]556
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄557
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ557
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ557
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 271-273]557
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ558
 • ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 274-280]558
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]559
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]559
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]561
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄561
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292]561
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’563
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330]563
 • [6] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ565
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ565
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ565
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]565
 • [7] Ν 4441/2016572
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις572
 • MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ572
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης [Άρθρα 1-9, 11-12]572
 • [8] Ν 3016/2002587
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις587
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄587
 • Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]587
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]587
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]590
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]593
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ595
 • 0
 • 0