Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-198-8
Σελίδες: 910
Συγγραφέας: Δ. Αργυρίου

Με το Ν 4164/2013 (ΦΕΚ Αʼ 156/9.7.2013) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις», τροποποιήθηκαν, σε βασικά σημεία τους, οι νόμοι που διέπουν το στάδιο της κτηματογράφησης (Ν 2308/1995) και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (Ν 2664/1998), στο πλαίσιο της προσπάθειας για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και εφαρμογής του θεσμού, μετά από αξιολόγηση των απαιτήσεων της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τη σταδιακή αντικατάσταση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών στις κτηματογραφημένες περιοχές της χώρας μας.

Η νομοθετική βελτίωση των διατάξεων των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 ήταν αναγκαία διότι, όπως ήδη έχει επισημανθεί, ο θεσμός του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στο εμπράγματο δίκαιο και το δίκαιο λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και ως τόσο σημαντικός θεσμός απαιτεί διαρκή προσαρμογή στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της θεωρίας και της νομολογίας, ώστε η εφαρμογή του να διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης της περιουσίας των πολιτών και του δημοσίου.

Ήδη είχε ολοκληρωθεί η μετάβαση στο σύστημα του Κτηματολογίου για το σύνολο των περιοχών των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 και το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή για την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, με την αφομοίωση και των πορισμάτων της νομολογίας και την αντιμετώπιση των ερμηνευτικών ζητημάτων, που είχαν προκύψει. Όπως αναφέρεται, εξάλλου, και στην εισηγητική έκθεση του Ν 4164/2013 ο βασικός στόχος είναι το 2020 να διαθέτει η χώρα ένα πλήρες σχετικό σύστημα κατά τα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εκπληρώνοντας μία διαχρονική ιστορική εκκρεμότητα.

Στην τρίτη έκδοση του Δικαίου του Κτηματολογίου η θεωρητική ανάπτυξη των νομοθετικών ρυθμίσεων γίνεται με την ενσωμάτωση όλων των νομοθετικών αλλαγών, που επήλθαν στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998, οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τους νόμους 2508/1997, 3127/2003, 3212/2003, 3481/2006, 3559/2007, 3659/2008, 3728/2008, 3983/2011, 4030/2011 και προσφάτως με το Ν 4164/2013, ενώ για την πληρότητα του έργου γίνεται ανάπτυξη των ρυθμίσεων υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων του ΔΣ του ΟΚΧΕ που έχουν εκδοθεί κατʼ εξουσιοδότηση διατάξεων των βασικών νόμων 2308/1995 και 2664/1998.

Παράλληλα, η θεωρητική ανάπτυξη του Ν 2308/1995 και του Ν 2664/1998 έχει εμπλουτισθεί με τα πορίσματα της νομολογίας, η οποία έχει ερμηνεύσει τους νόμους αυτούς σε σημαντικά ζητήματα που απασχόλησαν την πράξη και κάθε νομικό που ασχολείται με συναφείς υποθέσεις.

Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται, ακόμη, χρήσιμα υποδείγματα διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, καθώς και παράρτημα της νομοθεσίας με κωδικοποιημένους τους νόμους 2308/1995 και 2664/1998 και τις εισηγητικές εκθέσεις αυτών, όπως και του Ν 4164/2013. Παρατίθεται, επίσης, αυτούσια η υπʼ αρ. 556/09/17.10.2012 (ΦΕΚ Βʼ 3370/18.12.2012) απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ με θέμα την αντικατάσταση της υπʼ αριθμ. 517/03/22.3.2011 (ΦΕΚ Βʼ 710/29.4.2011) απόφασης του ΔΣ του ΟΚΧΕ με τίτλο «Αναθεώρηση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου», οι διατάξεις της οποίας είναι βασικές ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο του σταδίου της κτηματογράφησης.

Το έργο είναι ιδιαίτερα χρηστικό τόσο στον μελετητή όσο και τον εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α’1
 • Εισαγωγή1
 • I. Tο ισχύον σύστημα μεταγραφών και η ανάγκη μετάβασης στο σύστημα του κτηματολογίου1
 • II. Το ισχύον σύστημα των βιβλίων μεταγραφών1
 • III. Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων (κτηματολόγιο)4
 • IV. Σύγκριση των δύο συστημάτων δημοσιότητας των εμπραγμάτων σχέσεων στα ακίνητα4
 • ΜΕΡΟΣ Β’9
 • Νόμος 2308/1995 - Κτηματογράφηση9
 • Ι. Ένταξη περιοχής στην κτηματογράφηση9
 • II. Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων σχέσεων15
 • A. Δικαιώματα για τα οποία υποβάλλεται δήλωση20
 • B. Διαδικασία υποβολής της δήλωσης25
 • i. Ο εντοπισμός των ακινήτων στους κτηματολογικούς χάρτες29
 • ii. Η υποβολή της δήλωσης31
 • iii. Διορθώσεις – Συμπληρώσεις της δήλωσης μετά την υποβολή της32
 • Γ. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης32
 • i. Η δήλωση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου34
 • Δ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων38
 • Ε. Υποβολή ψευδούς δήλωσης41
 • ΣΤ. Έννομες συνέπειες παράλειψης υποβολής δήλωσης41
 • Ζ. Καταβολή ανταποδοτικών τελών43
 • i. Στοιχεία ελέγχου εκ μέρους των πολιτών56
 • ΙΙΙ. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων47
 • IV. Έλεγχος νομιμότητας των υποβληθεισών δηλώσεων49
 • V. Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης52
 • VI. Δικαιοπραξίες κατά το στάδιο της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης – Δίκες με αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα59
 • VII. Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης62
 • VIII. Υποβολή ενστάσεων65
 • IX. Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων - Περάτωση της κτηματογράφησης71
 • X. Εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου σε ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως και κτήση κυριότητας με χρησικτησία (άρθρο 4 Ν 3127/2003)73
 • Α. Πεδίο εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 4 Ν 3127/200382
 • Β. Οι προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας έναντι του δημοσίου83
 • Γ. Το βάρος απόδειξης της κακής πίστης85
 • Δ. Η παρέμβαση των κτηματικών υπηρεσιών στην κτηματολογική διαδικασία της κτηματογράφησης, μετά την ισχύ της διατάξεως του άρθρου 4 του Ν 3127/200386
 • XI. Κτηματογράφηση και Δασικοί Χάρτες91
 • Α. Κατάρτιση δασικών χαρτών93
 • Β. Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες96
 • Γ. Η ανάρτηση του δασικού χάρτη102
 • Δ. Υποβολή αντιρρήσεων104
 • Ε. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών106
 • ΣΤ. Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας σε περιοχές υπό κτηματογράφηση120
 • XΙI. Μετάβαση στο σύστημα του κτηματολογίου – πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία124
 • ΜΕΡΟΣ Γ’127
 • Νόμος 2664/1998 - Η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου127
 • I. Εισαγωγή127
 • II. Αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου129
 • III. Η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και η μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα του Κτηματολογίου134
 • IV. Τα τηρούμενα από τα Κτηματολογικά Γραφεία στοιχεία142
 • V. Οι καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις149
 • VI. Αντικείμενο κτηματολογικών εγγραφών – Τέλη εγγραφής157
 • VII. Τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων159
 • VIII. Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία159
 • IX. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων161
 • A. Διόρθωση κατόπιν δικαστικής απόφασης162
 • 1. Η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998162
 • i. Αντικείμενο της δίκης – Αρμοδιότητα162
 • ii. Ενεργητική νομιμοποίηση164
 • iii. Παθητική νομιμοποίηση165
 • iv. Το αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998166
 • v. Προθεσμία άσκησης της αγωγής168
 • vi. Προϋποθέσεις παραδεκτού171
 • vii. Εφαρμοστέα διαδικασία – Απόδειξη – Δικαστικό Ένσημο – Απόφαση174
 • viii. Η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998 με εναγόμενο το Ελληνικό Δημόσιο179
 • ix. Πρακτικό συμβιβασμού – Διαιτητική απόφαση – Δικαστική Μεσολάβηση185
 • x. Η τύχη των εκκρεμών αγωγών κατά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου189
 • 2. Η δικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών στην περίπτωση ένδειξης αγνώστου ιδιοκτήτη190
 • i. Προϋποθέσεις παραδεκτού193
 • ii. Παθητική νομιμοποίηση197
 • iii. Αντικείμενο της δίκης – Αίτημα της αιτήσεως198
 • iv. Η δικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών στην περίπτωση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη203
 • v. Διόρθωση αρχικής εγγραφής σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη λόγω κληρονομικής διαδοχής 206
 • vi. Η παραδοχή της αιτήσεως – Διόρθωση της εγγραφής208
 • vii. Απόρριψη αιτήσεως – Ένδικα μέσα210
 • 3. Διόρθωση με αιτία κτήσης κυριότητας την χρησικτησία210
 • 4. Διόρθωση στοιχείων πρώτων εγγραφών214
 • i. Πεδίο εφαρμογής215
 • ii. Διαδικασία διόρθωσης217
 • Β. Διόρθωση πρώτων εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση220
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν 2664/1998220
 • i. Διαδικασία διόρθωσης221
 • ii. Υποβολή αντιρρήσεων224
 • iii. Αυτεπάγγελτη διόρθωση225
 • 2. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων225
 • 3. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών ως προς ληξιαρχικά στοιχεία236
 • 4. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία236
 • i. Αποδεκτές αποκλίσεις ως προς το εμβαδόν των ακινήτων – Η ρύθμιση του Ν 2664/1998243
 • ii. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων251
 • 5. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών κατόπιν κύρωσης απόφασης αναδασμού258
 • 6. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε δασικές περιοχές258
 • X. Η νομική τύχη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που δεν καταχωρήθηκαν στις αρχικές εγγραφές στο κτηματολόγιο261
 • Α. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές261
 • 1. Οι προϋποθέσεις μεταβίβασης κυριότητας261
 • 2. Η αναπλήρωση της εγγραφής στο κτηματολόγιο263
 • 3. Αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998, επί μεταβίβασης κυριότητας που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές265
 • 4. Χρονικός περιορισμός μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές267
 • 5. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου που δεν έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές στην περίπτωση που η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998 έχει ασκηθεί και έχει καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο από τον δικαιούχο του δικαιώματος κυριότητας – μεταβιβάζοντα268
 • B. Επιβάρυνση δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές275
 • 1. Οι προϋποθέσεις επιβάρυνσης μη καταχωρισθέντος δικαιώματος276
 • 2. Η αναπλήρωση της εγγραφής στο κτηματολόγιο278
 • 3. Αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998, επί επιβάρυνσης δικαιώματος που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές279
 • 4. Χρονικός περιορισμός επιβάρυνσης δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές282
 • Γ. Μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση του μη καταχωρησθέντος στις αρχικές εγγραφές δικαιώματος283
 • Δ. Κτήση δικαιώματος μη καταχωρισθέντος στις αρχικές εγγραφές με αναγκαστική εκτέλεση284
 • 1. Προϋποθέσεις κτήσης δικαιώματος284
 • 2. Η αναπλήρωση της εγγραφής της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης στο κτηματολόγιο286
 • 3. Αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998, επί κτήσης με αναγκαστική εκτέλεση δικαιώματος που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές287
 • 4. Χρονικός περιορισμός κτήσης με αναγκαστική εκτέλεση δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές288
 • Ε. Εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, μεσεγγύησης ή άλλης δέσμευσης της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωμα που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές289
 • 1. Προϋποθέσεις εγγραφής υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, μεσεγγύησης ή άλλης δέσμευσης της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωμα που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές290
 • i. Η τήρηση των προϋποθέσεων του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου290
 • ii. Η εγγραφή των βαρών στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου291
 • α. Αποκλίσεις από τον έλεγχο νομιμότητας κατά την εγγραφή του βάρους291
 • iii. Η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998292
 • α. Το αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998293
 • β. Η προσεπίκληση του οφειλέτη, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998294
 • 2. Η αναβλητική αίρεση της εγγραφής των βαρών επί μη καταχωρισθέντων στις αρχικές εγγραφές δικαιωμάτων295
 • 3. Χρονικός περιορισμός εγγραφής βάρους επί δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές296
 • ΣΤ. Η κατάσχεση επί μη καταχωρηθέντος στις αρχικές εγγραφές δικαιώματος, στην περίπτωση καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου297
 • ΧΙ. Η νομική τύχη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, μεσεγγύησης ή άλλης δέσμευσης της εξουσίας διάθεσης, που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές και έχει συσταθεί επί δικαιώματος που έχει καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο και έχει νομίμως επιβαρυνθεί πριν από τις πρώτες εγγραφές301
 • Α. Οι προϋποθέσεις άσκησης των εξουσιών από βάρος που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές301
 • 1. Η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998301
 • 2. Το αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998302
 • 3. Η εγγραφή της αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου302
 • 4. Αποκλίσεις από τον έλεγχο νομιμότητας κατά την εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998303
 • 5. Η άσκηση προσεπίκλησης304
 • 6. Η αναβλητική αίρεση της αναγνώρισης των βαρών επί των καταχωρισθέντων στις αρχικές εγγραφές δικαιωμάτων305
 • XII. Επιδόσεις της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου προς τους ενυπόθηκους και τους προσημειούχους δανειστές σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε ακίνητο μετά τις πρώτες εγγραφές306
 • XIII. Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών – Έννομες συνέπειες – Δημιουργία αμάχητου τεκμηρίου307
 • Α. Η νομική φύση του αμάχητου τεκμηρίου310
 • Β. Η κτήση κυριότητας από τον εγγεγραμμένο στις αρχικές εγγραφές, ως κύριο311
 • XIV. Δικαιώματα πραγματικών δικαιούχων – Προϋποθέσεις ανατροπής του αμάχητου τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών313
 • A. Η ενοχική αξίωση του πραγματικού δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού314
 • B. Η αξίωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας317
 • Γ. Η αυτούσια απόδοση του ακινήτου στον πραγματικό δικαιούχο318
 • XV. Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»320
 • XVI. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και μαχητό τεκμήριο322
 • A. Ανατροπή μαχητού τεκμηρίου – Δημόσια πίστη – Προστασία καλόπιστου τρίτου324
 • XVII. Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών329
 • A. Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά329
 • B. Καταχώρηση εμπράγματης δικαιοπραξίας335
 • Γ. Καταχώρηση διοικητικών πράξεων άρθρου 12 παρ. 2 του Ν 2664/1998338
 • 1. Έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος339
 • 2. Ενέργειες μηχανικού: ενημέρωση κτηματογραφικού διαγράμματος339
 • 3. Υποβολή αίτησης για την καταχώριση πράξης που επιφέρει γεωμετρική μεταβολή:340
 • Δ. Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο – Χρονική προτεραιότητα340
 • 1. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 (έντυπο Δ.1 για φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα κυριότητας, επικαρπίας ή άλλη δουλεία)353
 • 2. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 (έντυπο Δ.2 για νομικά πρόσωπα & φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα που δεν καλύπτονται από το έντυπο Δ.1)356
 • 3. Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση360
 • 4. Υπόδειγμα δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 για φυσικά πρόσωπα (έντυπο Δ.1) για δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οριζόντιας ιδιοκτησίας363
 • 5. Υπόδειγμα δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 για νομικά πρόσωπα (έντυπο Δ.2) για δικαίωμα προσημείωσης υποθήκης επί οριζόντιας ιδιοκτησίας366
 • 6. Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ.1 φυσικών προσώπων370
 • 7. Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ.2 νομικών προσώπων380
 • 8. Έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης389
 • 1. Αίτηση – οδηγίες για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης399
 • 2. Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν 2664/1998403
 • 3. Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος407
 • 4. Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών409
 • 5. Περίληψη καταχώρησης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14 παρ. 4 Ν 2664/1998 (έντυπο)411
 • 6. Υπόδειγμα συμπληρωμένης περίληψης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14 παρ. 4 Ν 2664/1998 (πωλητήριο συμβόλαιο)418
 • 7. Υπόδειγμα συμπληρωμένης περίληψης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14 παρ. 4 Ν 2664/1998 (προσημείωση υποθήκης)425
 • 1. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 απευθυνόμενη κατά γνωστού δικαιούχου431
 • 2. Αγωγή διεκδικητική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 απευθυνόμενη κατά γνωστού δικαιούχου440
 • 3. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 με τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία – Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οικόπεδο)446
 • 4. Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν 2664/1998 – Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οικόπεδο)453
 • 5. Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν 2664/1998 – Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οριζόντια Ιδιοκτησία)465
 • 6. Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν 2664/1998 – Κληρονομική διαδοχή Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οριζόντια Ιδιοκτησία)472
 • 7. Αίτηση διόρθωσης στοιχείων πρώτης εγγραφής άρθρου 6 παρ. 8 Ν 2664/1998482
 • 8. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7Α του Ν. 2664/1998492
 • 9. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά άρνησης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (πρακτικό συμβιβασμού) – Άρθρο 16 παρ. 5 Ν 2664/1998501
 • 10. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά άρνησης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (πωλητήριο συμβόλαιο) – Άρθρο 16 παρ. 5 Ν 2664/1998508
 • 11. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά απόρριψης αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος –Άρθρο 18 παρ. 2 Ν 2664/1998512
 • 12. Προσφυγή κατά απόρριψης αιτήσεως διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων - Άρθρο 19 παρ. 2 Ν 2664/1998520
 • 13. Εναντίωση - Απόψεις Άρθρου 19 παρ. 2 του Ν 2664/1998527
 • 14. Προσφυγή κατά παραδοχής αιτήσεως διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων – Άρθρο 19 παρ. 2 Ν 2664/1998529
 • XVIII. Έλεγχος νομιμότητας των υποβαλλομένων αιτήσεων342
 • XΙX. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί στην καταχώρηση εγγραπτέας πράξης344
 • XX. Η πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία347
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄351
 • Υποδείγματα Δικογράφων και ΑιτήσεωνΝ 2308/1995 & Ν 2664/1998351
 • I. Υποδείγματα Ν 2308/1995351
 • II. Υποδείγματα αιτήσεων και εντύπων Ν 2664/1998397
 • III. Υποδείγματα δικογράφων Ν 2664/1998429
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ535
 • [1] Ν 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114/15.6.1995) [Άρθρα 1-14, 20]535
 • [2] N 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 275/ 3.12.1998) [Άρθρα 1-24, 34]563
 • [3] OKXE 556/09/17.10.2012 Τεχνικές προδιαγραφές μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου (ΦΕΚ B’ 3370/18.12.2012)605
 • [4] ΑΥΠΕΚΑ 49439/2013 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας» (ΦΕΚ B’ 2362/23.9.2013)675
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ757
 • [1] Εισηγητική Έκθεση Νόμος 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις»757
 • [2] Εισηγητική Έκθεση Νόμος 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»763
 • [3] Εισηγητική Έκθεση Νόμος 3127/2003 στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο» 793
 • [4] Αιτιολογική Έκθεση Νόμος 3481/2006 στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»799
 • [5] Αιτιολογική Έκθεση Νόμος 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»805
 • ΠΙΝΑΚΑΣ837
 • Κατάλογος λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων837
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - CHECK LIST Κατάθεσης δηλώσεων κατά το στάδιο Κτηματογράφησης857
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ865
 • I. N 2308/1995865
 • II. N 2664/1998877
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ899
 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 907
 • 0
 • 0