Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ρυθμίσεων του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-722-6
Σελίδες: 144
Συγγραφέας: Ν. Τζαναβάρη
Πρόλογος: Α. Τσουρουφλής

Το βιβλίο Οι Διεθνείς Συμβάσεις για την Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών - Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ρυθμίσεων του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου πραγματεύεται ένα από τα πλέον σύνθετα και σύγχρονα ζητήματα του διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, αυτό της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών, η οποία λαμβάνει τη μορφή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος μεταξύ του κράτους κατοικίας του φορολογούμενου και του κράτους πηγής των εισοδημάτων του.

Ως γνωστόν, το διεθνές ενδιαφέρον για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών πυροδότησε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία αποκάλυψε τις αδυναμίες του υπάρχοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και τις καταστροφικές επιδράσεις τους στην παγκόσμια οικονομία.

Οι πρωτοβουλίες κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών (όπως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης -ΟΟΣΑ- και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΕ), οι οποίες ακολούθησαν, ανέδειξαν την ανάγκη υιοθέτησης νέων νομικών εργαλείων και διεθνών προτύπων, τα οποία θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική σύλληψη των αδήλωτων και μη φορολογηθέντων εισοδημάτων, στην ενίσχυση της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών και στη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, διαφάνειας, ισότητας και δικαιοσύνης. Στην τρέχουσα συγκυρία ως όχημα - νομικό εργαλείο για την πραγμάτωση των άνω αρχών - στόχων επιστρατεύθηκε, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση διεθνών συμβάσεων, μεταξύ της πλειοψηφίας των κρατών τηςδιεθνούς κοινότητας, με αντικείμενο την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος.

Με το παρόν εγχειρίδιο επιχειρείται η παρουσίαση των πηγών που συνθέτουν το δίκαιο της διεθνούς/διακρατικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, δηλαδή παρουσιάζονται οι σημαντικότερες κατηγορίες διεθνών συμβάσεων, οι οποίες συγκροτούν το νομικό πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορικής πορείας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Εν συνεχεία, εκτίθενται οι κυριότερες νομικές βάσεις, οι οποίες επιτρέπουν τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών, σκιαγραφούνται οι βασικές ρυθμίσεις της κάθε μίας (νομικής βάσης), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο ενσωμάτωσης των σχετικών διεθνών ρυθμίσεων και προτύπων στην ελληνική έννομη τάξη.

Τέλος, το βιβλίο συμπληρώνουν παραρτήματα-πίνακες, στους οποίους παρατίθενται με ευσύνοπτο και εύχρηστο τρόπο οι δικαιοδοσίες, με τις οποίες η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει συστήματα αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, καθώς και οι αντίστοιχες νομικές βάσεις. Τέλος, τίθενται καίρια ερωτήματα και προβληματισμοί προς τον αναγνώστη, αποτελώντας έναυσμα για περαιτέρω εμβάθυνση και αναδεικνύονται τα θετικά στοιχεία, αλλά και οι αδυναμίες των επιμέρους ρυθμίσεων του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

 • 0
 • Πρόλογος11
 • Προλογικό Σημείωμα13
 • Ευχαριστίες15
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ21
 • Ι. Το διεθνές οδοιπορικό της καθιέρωσης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών ως το νέο διεθνές πρότυπο φορολογικής συνεργασίας25
 • Α. Τι είναι η αυτόματη ανταλλαγής πληροφοριών;25
 • Β. Οι σκοποί της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα27
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών ως μέσο πραγμάτωσης της φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας27
 • Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών28
 • i. Παραβίαση του φορολογικού απορρήτου και έννομη προστασία του φορολογουμένου 29
 • ii. Παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα33
 • Πώς φτάσαμε στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών; Επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων41
 • ΙΙ. Η νομική βάση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 45
 • ΙΙΙ. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 26 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 50
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις50
 • Β. Οι κυριότερες ρυθμίσεις του άρθρου 26 της Πρότυπης Σύμβασης52
 • IV. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο ειδικών διμερών συμβάσεων 58
 • V. Η Συμφωνία Ε.Ε - Ελβετικής Συνομοσπονδίας 61
 • Α. Η κάμψη του ελβετικού τραπεζικού απορρήτου61
 • Β. Η πλήρης κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου στις σχέσεις Ελβετίας - Ε.Ε. μετά τη σύναψη της Συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών62
 • VI. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμβάσεως για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα64
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις64
 • Β. Οι κυριότερες ρυθμίσεις της ΔΣΑΔΣ - Ν 4153/201365
 • VII. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών του ΟΟΣΑ - Ο Ν 4428/2016 69
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις69
 • Β. Η ενσωμάτωση της ΠΣΑΑ και του ΚΠΑ στην ελληνική έννομη τάξη - Ο Ν 4428/201674
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 74
 • 2. Βασικά σημεία της ΠΣΑΑ 75
 • 3. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της ΠΣΑΑ και του ΚΠΑ76
 • i. Τα τμήματα της ΠΣΑΑ76
 • ii. Τα παραρτήματα της ΠΣΑΑ και οι γνωστοποιήσεις77
 • iii. Το ΚΠΑ79
 • α. Η καθιέρωση ενός κοινού προτύπου αναφοράς χρηματοοικονομικών πληροφοριών ως παράγοντας επιτυχίας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών - Τα στοιχεία ενός επιτυχημένου Προτύπου79
 • β. Το ΚΠΑ του ΟΟΣΑ - Επιμέρους Ρυθμίσεις81
 • VIII. Οι διακυβερνητικές συμφωνίες τύπου FATCA ως πρότυπο για την ανάπτυξη του Κοινού Προτύπου Αναφοράς του ΟΟΣΑ (Common Reporting Standard - CRS) 88
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Το νέο διεθνές περιβάλλον και ο ρόλος της FATCA και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών ως το νέο μοντέλο διεθνούς φορολογικής συνεργασίας 88
 • Β. Το παρασκήνιο της γένεσης των Μοντέλων Διακυβερνητικών Συμφωνιών Τύπου FATCA για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 89
 • 1. Η μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής πάταξης της φοροδιαφυγής: Από την καταστολή στην πρόληψη89
 • 2. Το πρόγραμμα «Qualifi ed Intermediary»89
 • Γ1. Γενικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής νομοθεσίας της FATCA 90
 • Γ2. Συγκριτική παρουσίαση των Μοντέλων Διακυβερνητικών Συμφωνιών Τύπου FATCA για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 92
 • α. Το πρώτο Μοντέλο (Διακυβερνητική Συμφωνία 1 / Model Intergovernmental Agreement 1)92
 • β. Το δεύτερο Μοντέλο (Διακυβερνητική Συμφωνία 2 / Model Intergovernmental Agreement 2) 93
 • γ. Ομοιότητες - Διαφορές94
 • Γ.3. Νομική φύση των Διακυβερνητικών Συμφωνιών Τύπου FATCA για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών95
 • Δ. Η Διακυβερνητική Συμφωνία Τύπου FATCA μεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ96
 • Ε. Βασικά σημεία της Συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή του Νόμου FATCA98
 • ΣΤ. Επί των άρθρων της Συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή του νόμου FATCA99
 • Ζ. Η επίδραση της αμερικανικής νομοθεσίας FATCA στη διαμόρφωση του διεθνούς και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου102
 • Η. Κριτική - Επίλογος 104
 • IX. Συγκριτική αξιολόγηση FATCA και Κοινού Προτύπου Αναφοράς του ΟΟΣΑ (CRS) 17
 • 1. Τρόπος προσδιορισμού του δικαιούχου ενός τραπεζικού λογαριασμού107
 • 2. Έννοια του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού108
 • 3. Εξαιρούμενοι λογαριασμοί108
 • 4. Παρακράτηση φόρου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 108
 • 5. Υποχρεώσεις καταχώρισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων109
 • X. Συμπεράσματα17
 • Παράρτημα Α123
 • Παράρτημα Β127
 • Παράρτημα Γ132
 • Βιβλιογραφία137
 • Αλφαβητικό ευρετήριο143
 • 0
 • 0