ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-562-731-7
Σελίδες: 232
Συγγραφέας: Α. Γαβαλά
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου, Γ. Μιχαλόπουλος, Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος

Το σύγγραμμα "Η Οικονομική Αποτελεσματικότητα στον Κοινοτικό Έλεγχο Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων" αφορά στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο επιλογής των στόχων της Πολιτικής Ανταγωνισμού και στο επίπεδο διαμόρφωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων. Η Οικονομική Αποτελεσματικότητα εξετάζεται από την οπτική των Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα από τις ενστάσεις που αυτές μπορούν να εγείρουν ενώπιον της αρμόδιας Αρχής του Ανταγωνισμού. Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Ανταγωνισμός είναι αλληλένδετες, ως οικονομικές έννοιες, και συναρτώνται με την Βιομηχανική Οργάνωση. Στο σύγγραμμα μεθοδολογικά αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην συγκριτική επισκόπηση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου των συγκεντρώσεων (Καν. 139/2004) σε σχέση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το έργο διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το πως επηρεάζεται ο Ανταγωνισμός και ειδικότερα οι Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων από την Οικονομική Αποτελεσματικότητα. Στο δεύτερο μέρος συγκρίνεται οι ρυθμίσεις του Κοινοτικού Δίκαιο σχετικά με το Δίκαιο του Καναδά και με το Δίκαιο των ΗΠΑ.  Οι επιμέρους ενότητες του πρώτου μέρους αναλύουν την Oικονομική Αποτελεσματικότητα στην Πολιτική Ανταγωνισμού με αναφορά στις Έννοιες, στις Μορφές Αποτελεσματικότητας, καθώς και στον Ανταγωνισμό και στις Μορφές του, την Οικονομική Αποτελεσματικότητα στις Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων και την Άμυνα της Αποτελεσματικότητας. Οι ενότητες του δεύτερου μέρους αναλύουν την Αποτελεσματικότητα στον Έλεγχο Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων, τον Κοινοτικό Έλεγχο Συγκεντρώσεων και τη σύγκριση τους με τις Συγκεντρώσεις σε στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Στην ύλη του Βιβλίου περιλαμβάνονται Πίνακες με τα Σχετικά Άρθρα, Νομοθετήματα και Δικαστικές Αποφάσεις καθώς και ένα ενιαίο Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Η Οικονομική Αποτελεσματικότητα συνιστά μια σημαντική οικονομική έννοια καθώς απαντάει στο ερώτημα γιατί προστατεύεται ο Ανταγωνισμός. Το σύγγραμμα, λοιπόν, εξετάζει τον ρόλο της Οικονομικής Αποτελεσματικότητας στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και αποτελεί ένα ωφέλιμο βοήθημα για τον εφαρμοστή, δικηγόρο, δικαστή που ασχολείται με σχετικά με τον Ανταγωνισμό θέματα.

 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ-19
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-16
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ-13
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-11
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ 1ο – Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ3
 • §1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ3
 • Ι. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ3
 • Α. Κατανεμητική αποτελεσματικότητα4
 • Β. Παραγωγική αποτελεσματικότητα4
 • Γ. Αποτελεσματικότητα συναλλαγών5
 • Δ. Δυναμική αποτελεσματικότητα5
 • ΙΙ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ6
 • Α. Το μοντέλο του τέλειου ανταγωνισμού6
 • Β. Το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου7
 • Γ. Μονοπωλιακή Δύναμη ή Δύναμη Αγοράς7
 • IΙΙ. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ8
 • Α. Οικονομική αποτελεσματικότητα vs προστασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας8
 • Β. Κατανεμητική vs Δυναμική αποτελεσματικότητα9
 • Γ. Ενσωμάτωση άλλων στόχων;9
 • §2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ10
 • Ι. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ10
 • ΙΙ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ11
 • Α. Αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις11
 • Β. Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας12
 • 1. Μη συντονισμένες (μονομερείς) επιπτώσεις12
 • 2. Συντονισμένες επιπτώσεις13
 • Γ. Στάθμιση μεταξύ βελτιώσεων αποτελεσματικότητας και αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων14
 • ΙΙΙ. ΜΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ15
 • Α. Η διαφορά των μη οριζοντίων με τις οριζόντιες συγκεντρώσεις15
 • Β. Κάθετες συγκεντρώσεις17
 • 1. Θεωρίες επιβλαβών αποτελεσμάτων17
 • 2. Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας18
 • Γ. Διαγώνιες συγκεντρώσεις19
 • 1. Θεωρίες επιβλαβών αποτελεσμάτων19
 • 2. Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας20
 • ΙV. ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ21
 • Α. Οι δυο απόψεις για τη σχέση δύναμης αγοράς και καινοτομίας21
 • Β. Το ειδικότερο ζήτημα των αναδυόμενων αγορών23
 • §3. Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ24
 • Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ24
 • Α. Ένταξη στο σύστημα ελέγχου24
 • 1. Τρόποι ένταξης24
 • α. Η προσέγγιση των γενικών διαρθρωτικών τεκμηρίων: ένα είδος per se κανόνων στο δίκαιο ελέγχου των συγκεντρώσεων25
 • β. Η προσέγγιση κατά περίπτωση25
 • γ. Διαδοχική προσέγγιση27
 • 2. Μορφές κατά περίπτωση ανάλυσης: γνήσια «άμυνα» ή αντισταθμιστικός παράγοντας/αντίκρουση;27
 • Β. Η επιλογή του κριτηρίου ευημερίας28
 • 1. Price standard29
 • 2. Modified Price Standard και Consumer surplus standard (Hillsdown standard ή κριτήριο της δυνητικής αποκατάστασης)30
 • 3. Συνολικό πλεόνασμα (total surplus ή Williamson’s standard)31
 • 4. Η στάθμιση συμφερόντων32
 • Γ. Στάθμιση θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων που εκδηλώνονται σε διαφορετικές αγορές33
 • Δ. Μπορούν να ληφθούν υπόψη εξωανταγωνιστικοί στόχοι;35
 • ΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ35
 • Α. Ποια είδη αποτελεσματικότητας μπορούν να ληφθούν υπόψη στη στάθμιση;35
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις35
 • α. Αναδιανεμητική (χρηματική) – πραγματική εξοικονόμηση κόστους35
 • β. Βελτιώσεις σε επίπεδο εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και σε επίπεδο κλάδου36
 • γ. Πάγιο – μεταβλητό κόστος36
 • 2. Βελτιώσεις παραγωγικής αποτελεσματικότητας37
 • α. Οικονομίες κλίμακος/εξορθολογισμός – συνέργειες37
 • β. Εξειδίκευση της παραγωγής38
 • γ. Οικονομίες στη διανομή και εμπορική προώθηση39
 • δ. Αποτελεσματικότητα διαχείρισης39
 • ε. Εξοικονόμηση κόστους κεφαλαίου40
 • στ. Οικονομίες προμήθειας40
 • 3. Πηγές δυναμικής αποτελεσματικότητας41
 • Β. Μετακύλιση των ωφελειών στους καταναλωτές42
 • 1. Προδιάθεση42
 • 2. Η σκοπιμότητα της προϋπόθεσης μετακύλισης42
 • α. Επιχειρήματα από την οικονομική θεωρία42
 • i. Η παραδοσιακή (διαισθητική) αντίληψη: μόνο υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού είναι δυνατή η μετακύλιση42
 • ii. Το μοντέλο των Yde και Vita: Η μετακύλιση απαιτεί δύναμη αγοράς.43
 • iii. Το μοντέλο της διάχυσης των βελτιώσεων στην αγορά43
 • β. Επιχειρήματα σχετικά με τις αποδεικτικές δυσχέρειες της προϋπόθεσης43
 • 3. Η μέτρηση και το χρονικό πλαίσιο της μετακύλισης44
 • α. Μέγεθος: το απαιτούμενο ποσοστό μετακύλισης44
 • β. Το χρονοδιάγραμμα της αναμενόμενης μετακύλισης45
 • Γ. Σύνδεση με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση45
 • 1. Η ratio της προϋπόθεσης45
 • 2. Ανάλυση46
 • 3. Κριτική47
 • 4. Σύνδεση βελτιώσεων δυναμικής αποτελεσματικότητας με τη συγκέντρωση48
 • Δ. Μέγεθος και μέτρηση των βελτιώσεων αποτελεσματικότητας49
 • 1. Μέγεθος: η ελάχιστη απαιτούμενη βελτίωση49
 • 2. Προβλήματα μέτρησης της δυναμικής αποτελεσματικότητας50
 • α. Τρόποι μέτρησης50
 • β. Ποσοτικοποίηση και αναγωγή σε πλεόνασμα καταναλωτή51
 • γ. Πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες51
 • ΙII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ52
 • A. Βάρος και είδος απόδειξης52
 • Β. Αποδεικτικά μέσα54
 • ΜΕΡΟΣ 2ο – Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ55
 • §1. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 4064/198955
 • Ι. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4064/198955
 • Α. Tο άνοιγμα των αγορών55
 • Β. Η απουσία ρητής διάταξης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας56
 • IΙ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4064/198958
 • Α. Σιωπηρή αντιμετώπιση της αποτελεσματικότητας59
 • 1. Υποθέσεις που δεν ενέπνεαν αντιανταγωνιστικές ανησυχίες59
 • 2. Η αποτελεσματικότητα ως αντιανταγωνιστική επίπτωση61
 • α. Επιπτώσεις χαρτοφυλακίου ή φάσματος61
 • β. Άλλες υποθέσεις65
 • Β. Η ρητή εξέταση της τεχνικής και οικονομικής προόδου66
 • Γ. Ειδικότερα: η εξέταση της δυναμικής αποτελεσματικότητας68
 • 1. Η δυναμική αποτελεσματικότητα ως παράγοντας ενίσχυσης του ανταγωνισμού68
 • 2. Η δυναμική αποτελεσματικότητα ως παράγοντας δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης69
 • α. Κατάληψη μελλοντικής αγοράς69
 • β. Επιδράσεις δικτύου71
 • §2. Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ73
 • Ι. Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ73
 • ΙΙ. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4064/198974
 • Α. Η αναθεώρηση του κριτηρίου αξιολόγησης των συγκεντρώσεων: SLC vs dominance test74
 • Β. Η ένταξη (;) των βελτιώσεων αποτελεσματικότητας στο σύστημα ελέγχου76
 • §3. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 139/200478
 • Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ79
 • Α. Κατευθυντήριες Γραμμές για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις79
 • Β. Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μη οριζόντιες συγκεντρώσεις80
 • ΙΙ. ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ81
 • Α. Αναζήτηση του νομικού θεμελίου81
 • 1. Τα κριτήρια του άρθρου 2(1)(α) Κανονισμού 139/200481
 • 2. Η ρήτρα «της εξέλιξης της τεχνικής και οικονομικής προόδου» (άρθρο 2(1)(β) Κανονισμού 139/2004)81
 • 3. Το κριτήριο της «σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού»82
 • Β. Ένταξη στο σύστημα ελέγχου86
 • 1. Διαδοχική προσέγγιση86
 • α. Οριζόντιες συγκεντρώσεις86
 • β. Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις86
 • 2. Η αποτελεσματικότητα ως αντισταθμιστικός παράγοντας/αντίκρουση των περιοριστικών αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης87
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ88
 • Α. Είδη αποτελεσματικότητας που μπορούν να ληφθούν υπόψη90
 • 1. Άρθρο 81(3) ΣυνθΕΚ: συμβολή στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου90
 • α. Φύση της επικαλούμενης βελτίωσης90
 • β. Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου93
 • 2. Συγκεντρώσεις: η εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου93
 • α. Οριζόντιες συγκεντρώσεις93
 • β. Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις95
 • i. Κάθετες συγκεντρώσεις95
 • ii. Διαγώνιες συγκεντρώσεις96
 • Β. Συνεκτίμηση εξωανταγωνιστικών στόχων97
 • 1. Άρθρο 81(3) ΣυνθΕΚ97
 • 2. Συγκεντρώσεις99
 • Γ. Το όφελος των καταναλωτών: η μετακύλιση ως κεντρική προϋπόθεση αποδοχής ισχυρισμών περί αποτελεσματικότητας100
 • 1. Άρθρο 81(3) ΣυνθΕΚ: η έννοια του «δίκαιου τμήματος» των ωφελειών100
 • 2. Συγκεντρώσεις101
 • Δ. Στάθμιση θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων που εκδηλώνονται σε διαφορετικές αγορές102
 • 1. Άρθρο 81(3) ΣυνθΕΚ102
 • 2. Συγκεντρώσεις: καταρχήν όχι στάθμιση103
 • 3. Σχόλια104
 • Ε. Μέγεθος βελτιώσεων, βαθμός μετακύλισης και στάθμιση105
 • 1. Άρθρο 81(3)ΣυνθΕΚ105
 • α. Μέγεθος και βαθμός μετακύλισης105
 • β. Αναλογική κλίμακα106
 • 2. Συγκεντρώσεις107
 • α. Καθιέρωση αναλογικής κλίμακας107
 • β. Ουσιώδες και έγκαιρο της βελτίωσης107
 • ΣΤ. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μονοπωλιακής δύναμης109
 • 1. Άρθρο 81(3) ΣυνθΕΚ: η κατάργηση του ανταγωνισμού ως ανώτατο όριο της αναλογικής κλίμακας109
 • 2. Συγκεντρώσεις: θέση προσεγγίζουσα το μονοπώλιο ή ανάλογη θέση ισχύος στην αγορά110
 • Ζ. Σύνδεση με τη συγκεκριμένη συναλλαγή: η απουσία λιγότερο περιοριστικών για τον ανταγωνισμό μέτρων112
 • 1. Άρθρο 81(3) ΣυνθΕΚ: η σύμπραξη δεν πρέπει να επιβάλει περιορισμούς μη απαραίτητους για την επίτευξη των βελτιώσεων112
 • 2. Συγκεντρώσεις: σύνδεση με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση114
 • Η. Επαληθεύσιμη βελτίωση: αντικείμενο, είδος και βάρος απόδειξης116
 • 1. Άρθρο 81(3) ΣυνθΕΚ116
 • 2. Συγκεντρώσεις116
 • α. Βάρος και αντικείμενο απόδειξης116
 • β. Είδος απόδειξης118
 • γ. Αποδεικτικά μέσα120
 • δ. Ορισμένες διαδικαστικές παρατηρήσεις ως προς το χρόνο διοχέτευσης των πληροφοριών120
 • 3. Το εύρος του δικαστικού ελέγχου121
 • IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ121
 • V. ΣΥΝΟΨΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ125
 • Α. Σύνοψη των διαφορών στην αντιμετώπιση της αποτελεσματικότητας στις συμπράξεις και συγκεντρώσεις125
 • Β. Πιθανοί λόγοι της διαφορετικής μεταχείρισης128
 • Γ. Ανταγωνισμός ως διαδικασία ή αποτελεσματικότητα;129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ132
 • §4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 1992/1997132
 • Ι. ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ132
 • ΙΙ. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ134
 • Α. Η νομολογιακή επιθετικότητα: Brown Shoe, Procter & Gamble, Philadelphia National Bank134
 • Β. Η μεταστροφή: General Dynamics και Cargill136
 • IΙΙ. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ DEPARTMENT OF JUSTICE ΚΑΙ ΤΗΝ FEDERAL TRADE COMMISSION – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ137
 • Α. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 1968 (DoJ)137
 • Β. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 1982 (DoJ) και η Δήλωση της FTC137
 • Γ. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 1984 (DoJ)139
 • §5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ (1992/1997)139
 • Ι. KΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 1992/1992 (DοJ/FTC)139
 • ΙΙ. ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ140
 • Α. Διαδοχική προσέγγιση140
 • Β. Η αποτελεσματικότητα ως αντισταθμιστικός παράγοντας/αντίκρουση των περιοριστικών αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης141
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΟΙ «ΝΟΜΙΜΕΣ» ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ142
 • A. Είδη αποτελεσματικότητας που μπορούν να ληφθούν υπόψη142
 • Β. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιζήμιας μείωσης της παραγωγής ή των υπηρεσιών144
 • Γ. Μετακύλιση των βελτιώσεων: ένα αμφισβητούμενο ζήτημα145
 • 1. Η προγενέστερη των Κατευθυντήριων Γραμμών νομολογία145
 • 2. Η Staples/Office Depot και η μεταγενέστερη νομολογία146
 • 3. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – μετακύλισης147
 • 4. Παρατηρήσεις – το υιοθετούμενο κριτήριο ευημερίας148
 • Δ. Στάθμιση θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων που εκδηλώνονται σε διαφορετικές αγορές148
 • Ε. Σύνδεση με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση150
 • ΣΤ. Μέγεθος βελτιώσεων153
 • 1. Αναλογική κλίμακα και ανώτατο όριο μονοπωλιακής δύναμης153
 • 2. Παρατηρήσεις153
 • Ζ. Επαληθεύσιμες Βελτιώσεις155
 • 1. Βάρος απόδειξης155
 • 2. Αντικείμενο απόδειξης156
 • 3. Είδος απόδειξης157
 • IV. ΣΥΝΟΨΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ159
 • §6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ159
 • Ι. Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΤΟΥ COMPETITION ACT159
 • ΙΙ. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ160
 • Α. Κριτήριο αξιολόγησης160
 • Β. Η ρητή «εξαίρεση» της αποτελεσματικότητας (s. 96 Competition Act)161
 • §7. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ COMPETITION ACT161
 • Ι. ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ HILLSDOWN ΚΑΙ SUPERIOR PROPANE161
 • Α. Hillsdown162
 • Β. Superior Propane162
 • 1. Η πρώτη απόφαση (Superior Propane – first Tribunal decision)163
 • 2. Η απόφαση επί της πρώτης έφεσης (Superior Propane – first appeal decision)164
 • 3. Η αναθεωρητική απόφαση (Superior Propane – redetermination decision).164
 • 4. Η απόφαση επί της δεύτερης έφεσης (Superior Propane – second appeal decision)164
 • Γ. Εξελίξεις μετά τη Superior Propane164
 • IΙ. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ165
 • Α. Ένταξη στο σύστημα ελέγχου165
 • 1. Safe harbors – διαδοχική προσέγγιση165
 • 2. Η άμυνα μπορεί να προβληθεί σε όλες τις συγκεντρώσεις166
 • Β. Επιλογή του κριτηρίου ευημερίας167
 • 1. Η αρχική θέση: το κριτήριο της συνολικής ευημερίας167
 • 2. Η μερική σύγκλιση με το κοινοτικό δίκαιο: υπόθεση Hillsdown και προσέγγιση της στάθμισης συμφερόντων168
 • α. Hillsdown168
 • β. Superior Propane168
 • γ. MEGs170
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ170
 • Α. Είδη αποτελεσματικότητας που μπορούν να ληφθούν υπόψη170
 • Β. Συνεκτίμηση εξωανταγωνιστικών στόχων;171
 • Γ. Η μετακύλιση των ωφελειών στους καταναλωτές δεν αποτελεί νομοθετική επιλογή172
 • Δ. Στάθμιση θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων που εκδηλώνονται σε διαφορετικές αγορές172
 • Ε. Σύνδεση με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση172
 • ΣΤ. Μέγεθος, στάθμιση και μέτρηση των βελτιώσεων175
 • 1. Μέγεθος και στάθμιση175
 • 2. Μέτρηση των βελτιώσεων176
 • Ζ. Επαλήθευση των βελτιώσεων – ζητήματα απόδειξης177
 • 1. Βάρος απόδειξης – αποδεικτικά μέσα177
 • 2. Είδος απόδειξης177
 • IV. ΣΥΝΟΨΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ178
 • ΣΥΝΘΕΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ180
 • ΠΗΓΕΣ185
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ207