Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-720-2
Σελίδες: 768
Συγγραφέας: Κ. Βούλγαρη, Στ. Κιτσάκης, Β. Κόλιας, Ε. Πραγιάννη, Μ. Ράμμου, Π. Ρεντούλης
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας

Τα «Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου» περιλαμβάνουν 86 δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και αιτήσεων (εκουσίας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών μέτρων), που καλύπτουν σχεδόν όλη την ύλη του Εμπραγμάτου Δικαίου. Σχεδόν κάθε δικόγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με σχετική θεωρία, πρόσφατη νομολογία και εν γένει κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επιμέρους ή ανάλογων ζητημάτων. Η ύλη του έργου διαιρείται σε 10 ενότητες - κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη σειρά που καταστρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου στον Αστικό Κώδικα. Έτσι, προτάσσονται υποδείγματα που αφορούν: προστασία νομής, προστασία κυριότητας, περιορισμούς κυριότητας, πράγματα εκτός συναλλαγής, δουλείες πραγματικές, δουλείες προσωπικές (επικαρπία-οίκηση), εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο-προσημείωση/υποθήκη), δικαίωμα επιφάνειας, δημοσιότητα εμπράγματων δικαιωμάτων στα ακίνητα και οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία. Δικονομικά θέματα (όπως αρμοδιότητα, αοριστία δικογράφων, βάση αγωγής και βάρος απόδειξης, ενστάσεις και εν γένει άμυνα εναγομένου, δεδικασμένο, εκτέλεση κ.λπ.) αναλύονται διεξοδικά.

Η θεματολογία είναι πλήρως ενημερωμένη με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και τις τροποποιήσεις σύγχρονων Ειδικών Αστικών Νόμων. Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτησή του. Τα «Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου» έχουν όλα τα εχέγγυα, όπως και όλη η σειρά των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, να πετύχουν έναν ιδιαίτερο φιλόδοξο στόχο: να καταστούν πολύτιμο βοήθημα και σύμμαχος του νομικού της πράξης και να αποτελέσουν αναντικατάστατο έργο και κτήμα της βιβλιοθήκης του.

 • 0
 • Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ21
 • 1. Αγωγή αποβολής από τη νομή ακινήτου23
 • 2. Αγωγή αποβολής από τη νομή κινητού25
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 1-227
 • 3. Αγωγή διατάραξης νομής ακινήτου/κινητού49
 • Παρατηρήσεις51
 • 4. Ασφαλιστικά μέτρα επί αποβολής από τη νομή57
 • 5. Ασφαλιστικά μέτρα επί διατάραξης της νομής60
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 4-562
 • 6. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής της νομής 67
 • Παρατηρήσεις70
 • 7. Αγωγή απαίτησης της νομής με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού72
 • Παρατηρήσεις75
 • 8. Αναγνωριστική αγωγή της νομής79
 • Παρατηρήσεις81
 • 9. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση83
 • Παρατηρήσεις86
 • 10. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα90
 • Παρατηρήσεις92
 • 11. Αγωγή νομέα περί αναζήτησης κινητού που περιήλθε σε ξένο ακίνητο (ΑΚ 995)97
 • Παρατηρήσεις99
 • Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ103
 • 12. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου με βάση παράγωγο τρόπο κτήσης της κυριότητας105
 • 13. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου με βάση πρωτότυπο τρόπο κτήσης της κυριότητας107
 • 14. Διεκδικητική αγωγή κινητού πράγματος109
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 12-14111
 • 15. Αξίωση κυρίου για τα ωφελήματα148
 • Παρατηρήσεις150
 • 16. Αξίωση αποζημίωσης του κυρίου λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης του πράγματος 160
 • Παρατηρήσεις162
 • 17. Η αξίωση του νομέα για τις δαπάνες170
 • Παρατηρήσεις173
 • 18. Αρνητική αγωγή ακινήτου/κινητού 189
 • Παρατηρήσεις191
 • 19. Θετική αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή201
 • 20. Αρνητική αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή203
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 19-20205
 • 21. Πουβλικιανή διεκδικητική αγωγή210
 • 22. Πουβλικιανή αρνητική αγωγή212
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 21-22214
 • 23. Αγωγή αναζήτησης κινητού (παραστατική – άρθρο 1109 ΑΚ)221
 • Παρατηρήσεις223
 • 24. Ασφαλιστικά μέτρα προστασίας κυριότητας226
 • Παρατηρήσεις228
 • 25. Αγωγή κατά Ελληνικού Δημοσίου233
 • Παρατηρήσεις236
 • 26. Αγωγή διεκδίκησης πράγματος μετά τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1020)243
 • Παρατηρήσεις246
 • Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ249
 • 27. Αγωγή διατάραξης από εκπομπές (ΑΚ 1003)251
 • Παρατηρήσεις254
 • 28. Αγωγή από επιβλαβείς εγκαταστάσεις σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1004-1005)264
 • Παρατηρήσεις267
 • 29. Αγωγή σε περίπτωση κινδύνου πτώσης οικοδομής (ΑΚ 1006)272
 • Παρατηρήσεις274
 • 30. Αγωγή λόγω ανόρυξης κοντά στα θεμέλια του γείτονα (ΑΚ 1007)278
 • Παρατηρήσεις280
 • 31. Αγωγή από ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1010)285
 • Παρατηρήσεις287
 • 32. Αγωγή για ανοχή επισκευών (ΑΚ 1018)293
 • Παρατηρήσεις296
 • 33. Αγωγή οροσήμανσης και κανονισμού ορίων ακινήτων (ΑΚ 1019 και 1020)299
 • Παρατηρήσεις302
 • 34. Αγωγή για υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη ροή του νερού (ΑΚ 1024)310
 • Παρατηρήσεις313
 • 35. Αγωγή για την προστασία του νερού του χωριού (ΑΚ 1027)317
 • Παρατηρήσεις319
 • Δ. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ325
 • 36. Προστασία χρήσης πραγμάτων εκτός συναλλαγής327
 • 37. Αγωγή για την προστασία της χρήσης πραγμάτων εκτός συναλλαγής 331
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 36-37341
 • Ε. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ365
 • 38. Αγωγή παροχής δουλείας διόδου367
 • Παρατηρήσεις371
 • 39. Αγωγή σύστασης δουλείας άντλησης νερού (ΑΚ 1028)385
 • Παρατηρήσεις388
 • 40. Αγωγή σύστασης δουλείας διοχέτευσης νερού (ΑΚ 1029)392
 • Παρατηρήσεις394
 • 41. Αγωγή σύστασης δουλείας εναέριας ή υπόγειας διέλευσης σωλήνων ή καλωδίων (ΑΚ 1031)397
 • Παρατηρήσεις400
 • 42. Ασφαλιστικά μέτρα οιονεί νομής δουλείας διόδου (ΑΚ 1012)406
 • Παρατηρήσεις409
 • 43. Αγωγή ομολογήσεως δουλείας412
 • 44. Αγωγή πουβλικιανή δουλείας414
 • 45. Αναγνωριστική αγωγή του δικαιώματος πραγματικής δουλείας417
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 43-45419
 • 46. Αγωγή μεταβολής τρόπου άσκησης της δουλείας (1128 ΑΚ)435
 • Παρατηρήσεις437
 • 47. Αγωγή απόσβεσης δουλείας442
 • 48. Αγωγή κατάργησης δουλείας444
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 47-48446
 • ΣΤ. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ455
 • Ι. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ457
 • 49. Ένδικη προστασία επικαρπωτή κατά ψιλού κυρίου και τρίτων (αναλογική εφαρμογή διατάξεων προστασίας κυριότητας - νομής)457
 • Παρατηρήσεις462
 • 50. Αγωγή βεβαίωσης κατάστασης πράγματος (1145 ΑΚ)465
 • Παρατηρήσεις468
 • 51. Αγωγή αναζήτησης δαπανών (1157 ΑΚ)470
 • Παρατηρήσεις476
 • 52. Ένδικη προστασία ψιλού κυρίου κατά επικαρπωτή και τρίτων (αναλογική εφαρμογή διατάξεων προστασίας κυριότητας - νομής)478
 • Παρατηρήσεις482
 • 53. Αγωγή λόγω μεταβολής ή χειροτέρευσης του πράγματος (1158 ΑΚ)484
 • Παρατηρήσεις487
 • 54. Αγωγή για την παροχή ασφάλειας (1159, 1160 ΑΚ)490
 • Παρατηρήσεις493
 • 55. Αγωγή απόδοσης του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας (1161 ΑΚ)499
 • Παρατηρήσεις502
 • ΙΙ. ΟΙΚΗΣΗ509
 • 56. Ένδικη προστασία δικαιούχου οίκησης (αναλογική εφαρμογή διατάξεων προστασίας κυριότητας - νομής)509
 • Παρατηρήσεις513
 • 57. Αγωγή απόδοσης του πράγματος κατά τη λήξη της οίκησης (1161 ΑΚ)515
 • Παρατηρήσεις518
 • 58. Ένδικη προστασία δικαιούχου περιορισμένης προσωπικής δουλείας (αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί προστασίας των πραγματικών δουλειών)522
 • Παρατηρήσεις525
 • Ζ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ532
 • Ι. ΕΝΕΧΥΡΟ533
 • 59. Αίτηση περί διορισμού μεσεγγυούχου και απόδοση του πράγματος σε αυτόν533
 • 60. Αγωγή για την παράδοση ενεχυρασμένου πράγματος σε μεσεγγυούχο536
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 59-60540
 • 61. Αίτηση παραχώρησης άδειας για την πώληση του ενεχυρασμένου πράγματος546
 • Παρατηρήσεις549
 • 62. Διεκδικητική αγωγή ενεχυρούχου δανειστή556
 • Παρατηρήσεις558
 • 63. Αναγνωριστική αγωγή ενεχυρούχου δανειστή (άρθρο 70 ΚΠολΔ)562
 • 64. Αρνητική αγωγή ενεχυρούχου δανειστή565
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 63-64568
 • 65. Αγωγή του ενεχυρούχου δανειστή για την ανάληψη του πράγματος λόγω απόσβεσης ενεχύρου (1232 ΑΚ)573
 • Παρατηρήσεις576
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΥΠΟΘΗΚΗ581
 • 66. Αίτηση εγγραφής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης581
 • 67. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης κατ΄ αντιδικία583
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 66-67585
 • 68. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης598
 • 69. Αίτηση ανάκλησης απόφασης600
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 68-69602
 • 70. Αγωγή μείωσης του ασφαλιζόμενου ποσού στο προσήκον μέτρο επί υποθήκης (1269 ΑΚ)606
 • Παρατηρήσεις608
 • 71. Αγωγή περιορισμού της εγγραφής επί υποθήκης612
 • Παρατηρήσεις614
 • 72. Αγωγή αποτροπής χειροτέρευσης ενυπόθηκου617
 • Παρατηρήσεις619
 • 73. Αγωγή εξάλειψης υποθήκης623
 • Παρατηρήσεις625
 • Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ630
 • 74. Αγωγή αποζημίωσης επιφανειούχου κατά του κυρίου λόγω ανέγερσης εγκατάστασης στο κτήμα631
 • Παρατηρήσεις635
 • Θ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ641
 • 75. Αίτηση κατά πράξης Υποθηκοφύλακα να αρνηθεί τη μεταγραφή645
 • Παρατηρήσεις651
 • Ι. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ663
 • 76. Αγωγή σύστασης οροφοκτησίας665
 • Παρατηρήσεις669
 • 77. Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών676
 • 78. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών677
 • 79. Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών679
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 77-79683
 • 80. Αίτηση διορισμού προσωρινού διαχειριστή685
 • Παρατηρήσεις688
 • 81. Ασφαλιστικά μέτρα χορήγησης εγγράφων/λογοδοσία690
 • Παρατηρήσεις692
 • 82. Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος για καταβολή κοινοχρήστων695
 • Παρατηρήσεις699
 • 83. Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος για άρση παρακώλυσης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων708
 • Παρατηρήσεις711
 • 84. Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος λόγω μεταβολής χρήσης (Ι)722
 • Παρατηρήσεις725
 • 85. Αγωγή διαχειριστή και συνιδιοκτήτη κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος λόγω απαγορευμένης αλλαγής χρήσης (ΙΙ)728
 • Παρατηρήσεις733
 • 86. Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών λόγω παρακώλυσης του δικαιώματος ανέγερσης νέου ορόφου738
 • Παρατηρήσεις741
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ747
 • 0
 • 0