Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-725-7
Σελίδες: 392
Συγγραφέας: Π. Βρυνιώτης
Διεύθυνση Σειράς: Α. Χαραλαμπάκης
Πρόλογος: Α. Κατσιρώδης, Β. Πλιώτας

Το έργο «Ο προσδιορισμός της ποινής στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης» μελετά την πρακτική λειτουργία του ισχύοντος ποινικού κυρωτικού συστήματος, εξετάζοντας τη διαδικασία προσδιορισμού του ύψους, καθώς και του τρόπου έκτισης της ποινής. Στο πλαίσιο αυτό, επισκοπούνται οι θεσμοί που προσδίδουν ελαστικότητα στην ποινή τόσο στο στάδιο της επιμέτρησης όσο και σε εκείνο της επιβολής και έκτισής της. Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο μέρος οριοθετείται μέσα από μία σύντομη εισαγωγή το πεδίο έρευνας. Αναφέρονται οι εννοιολογικές όψεις έκφρασης της ποινής, και το πόνημα εξετάζει τους θεσμούς από τους οποίους η ποινή μεταβαίνει από τη μία όψη της στην άλλη και μέσα από τους οποίους προσδιορίζεται τελικά η ποινή που θα επιβληθεί και ο τρόπος που εκείνη θα εκτιθεί. Επισκοπείται, ο τρόπος λειτουργίας των θεσμών αυτών, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της πρακτικής εφαρμογής του προσδιορισμού της ποινής στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης, από τον οποίο εξάγονται θεωρητικά συμπεράσματα.

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται ο προσδιορισμός της ποινής στο στάδιο της επιμέτρησης. Δηλαδή, η διαδικασία που ακολουθείται για τη συγκεκριμενοποίηση της γενικώς απειλούμενης στο νόμο ποινής σε απόλυτη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τέσσερα υποκεφάλαια, εξετάζεται η ελαστικότητα της ποινής κατά το στάδιο της επιμέτρησης και γίνεται διεξοδική ανάλυση τόσο των λόγων μείωσης και επαύξησης της ποινής όσο και της επιμετρητικής διαδικασίας. Σημειώνονται, παράλληλα τόσο τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται όσο και θεωρητικές επισημάνσεις, στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου.

Το τρίτο μέρος ασχολείται με το στάδιο της επιβολής και της έκτισης της ποινής. Ειδικότερα, ελέγχεται η διαδικασία κατά την οποία ορίζεται ο συγκεκριμένος τρόπος που θα εκτιθεί η τελικώς επιβληθείσα ποινή. Αναλύονται, λοιπόν, μέσα από επτά υποκεφάλαια, οι θεσμοί που προσδίδουν ελαστικότητα στην ποινή κατά το στάδιο της επιβολής και έκτισης και συγκεκριμένα της αναστολής, μετατροπής, αναβολής και διακοπής εκτέλεσης της ποινής, κατ’ οίκον έκτισης της ποινής, απόλυσης υπό όρο, απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Τέλος, αναφέρονται οι περιπτώσεις από τις οποίες οριοθετείται το τέλος των ποινών. Επισημαίνονται και εδώ πρακτικά προβλήματα και θεωρητικές παρατηρήσεις, στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου.

Στο τέταρτο μέρος λαμβάνει χώρα μία συνολική αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον προσδιορισμό της ποινής στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης. Οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου συναξιολογούνται και συνεκτιμώμενες καταλήγουν στη διαπίστωση του γενικότερου προβλήματος, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προσδιορισμού της ποινής που θα επιβληθεί και του τρόπου που εκείνη θα εκτιθεί, τις συνέπειες που δημιουργούνται από αυτό, ενώ παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις για τη λύση του. Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο καταλήγει στο ότι η λύση ανάγεται αφενός στην αποκλιμάκωση των προβλεπόμενων ποινών και αφετέρου στην επιστροφή των θεσμών που προσδίδουν ελαστικότητα στην ποινή στη δικαιοπολιτική τους βάση.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ25
 • Εισαγωγή25
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ29
 • Ο προσδιορισμός της ποινής στο στάδιο της επιμέτρησης29
 • 1. Η ελαστικότητα της απειλούμενης ποινής 29
 • 2. Η μείωση της ποινής31
 • 2.1. Οι λόγοι μείωσης ποινής31
 • 2.2. Η διάταξη του άρθρου 83 ΠΚ33
 • 2.3. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 ΠΚ36
 • 2.3.1. «Το ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή» (αρ. 84 παρ. 2 περ. α’ ΠΚ) 38
 • 2.3.2. «Το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή του προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης» (αρ. 84 παρ. 2 περ. β’ ΠΚ) 53
 • 2.3.3. «Το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη» (αρ. 84 παρ. 2 περ. γ’ ΠΚ) 58
 • 2.3.4. «Το ότι έδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του» (αρ. 84 παρ. 2 περ. δ’ ΠΚ)61
 • 2.3.5. «Το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του» (αρ. 84 παρ. 2 περ. ε’ ΠΚ) 64
 • 2.4. Λοιποί λόγοι που οδηγούν σε μείωση της ποινής76
 • 2.4.1. Η τέλεση αδικήματος από ανήλικο εγκληματία, ο οποίος δικάζεται μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του (αρ. 130 παρ. 1 ΠΚ)76
 • 2.4.2. Η τέλεση αδικήματος από εγκληματία μετεφηβικής ηλικίας (αρ. 133 ΠΚ)77
 • 2.4.3. Η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας (αρ. 137 παρ. 2 ΠΚ)79
 • 2.4.4. Η πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση πλημμελήματος (αρ. 186 παρ. 2 ΠΚ)79
 • 2.4.5. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης (αρ. 187Α παρ. 4, 5 ΠΚ)81
 • 2.4.6. Τα μέτρα επιείκειας στην περίπτωση εγκληματικής/τρομοκρατικής οργάνωσης (αρ. 187Β ΠΚ)83
 • 2.4.7. Τα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς υπαλλήλων ή πολιτικών προσώπων (αρ. 263Β ΠΚ)87
 • 2.4.7.1. Τα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς υπαλλήλων (αρ. 263Β παρ. 2 εδ. α’ ΠΚ)88
 • 2.4.7.2. Τα μέτρα επιείκειας για τους υπαλλήλους (ή τους συμμετόχους τους), οι οποίοι συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς ανώτερών τους υπαλλήλων (αρ. 263Β παρ. 3 ΠΚ)89
 • 2.4.7.3. Τα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς πολιτικών προσώπων (αρ. 263Β παρ. 4 στοιχ. β’ και παρ. 5 ΠΚ)90
 • 2.4.8. Η ουσιαστική συνεισφορά εμπλεκόμενου προσώπου στο έγκλημα της αναγκαστικής εξαφάνισης (αρ. 322Γ παρ. 1 ΠΚ)91
 • 2.4.9. Η αποτελεσματική συμβολή στην ουσιώδη μείωση των αρνητικών συνεπειών της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος (αρ. 28 παρ. 6 Ν 1650/1986 - Προστασία του περιβάλλοντος)92
 • 2.4.10. Η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής στο φυσικό περιβάλλον (αρ. 29 παρ. 1 Ν 2971/2001 - Αιγιαλός, Παραλία σε συνδυασμό με τη διάταξη του αρ. 3 παρ. 23 Ν 2242/1994)94
 • 2.4.11. Τα μέτρα επιείκειας στο Ν 3959/2011 περί Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (αρ. 44 παρ. 3 και 4 Ν 3959/2011)95
 • 2.4.12. Ελαφρυντικές περιστάσεις στα ναρκωτικά (N 4139/2013)98
 • 2.4.12.1. «Το ελαφρυντικό του καταδότη»98
 • 2.4.12.2. «Το ελαφρυντικό του εξαρτημένου»102
 • 2.4.13. Η πλήρης οικονομική ικανοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου (N 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις»)104
 • 2.5. Περιπτώσεις διατάξεων που (θα έπρεπε να) οδηγούν σε μείωση της ποινής111
 • 2.5.1. Η εύλογη διάρκεια της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου111
 • 2.5.2. Η συνυπαιτιότητα του θύματος (στο έγκλημα της απάτης)113
 • 2.5.3. Η διά παραλείψεως τέλεση εγκλήματος117
 • 2.6. Λόγοι μείωσης ποινής στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ)118
 • 2.6.1. Η διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση στις αξιόποινες πράξεις της λιποταξίας, της ανυποταξίας και της αυτομολίας (αρ. 40 ΣΠΚ)119
 • 2.6.2. Η υπόθαλψη λιποτάκτη ή ανυπότακτου από στρατιωτικό (αρ. 41 ΣΠΚ)120
 • 2.6.3. Η ένωση στρατιωτικών για τη διάπραξη στάσης (αρ. 48 ΣΠΚ)121
 • 2.7. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής (αρ. 85 ΠΚ)123
 • 2.8. Δικονομικά ζητήματα 127
 • 2.8.1. Τρόπος προβολής127
 • 2.8.2. Χρόνος προβολής129
 • 2.8.3. Λόγοι μείωσης της ποινής και δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας130
 • 2.8.4. Ειδικά δικονομικά ζητήματα 131
 • 2.9. Κωδικοποίηση των θεμελιωδών αιτιών μείωσης της ποινής 134
 • 2.10. Καταληκτικές παρατηρήσεις 137
 • 3. Η επαύξηση της ποινής138
 • 3.1. Η υποτροπή139
 • 3.1.1. Οι συνέπειες (η ποινή) της υποτροπής (αρ. 89 και 412 ΠΚ)144
 • 3.2. Ειδικές περιπτώσεις επαύξησης της ποινής 147
 • 3.2.1. Ειδικές περιπτώσεις επαύξησης της ποινής στον Ποινικό Κώδικα 147
 • 3.2.2. Ειδικές περιπτώσεις υποτροπής της ποινής στους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους 150
 • 3.3. Το έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (αρ. 81Α ΠΚ)153
 • 3.4. Καταληκτικές παρατηρήσεις157
 • 4. Η επιμέτρηση της ποινής159
 • 4.1. Στάδια δικαστικής επιμέτρησης και σκοποί της ποινής159
 • 4.2. Αρχή απαγόρευσης διπλής αξιολόγησης161
 • 4.3. Τα κριτήρια επιμέτρησης 162
 • 4.4. Η επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα, των παρεπόμενων ποινών και των μέτρων ασφαλείας 170
 • 4.5. Ειδικές περιπτώσεις επιμέτρησης 171
 • 4.6. Δικονομικά ζητήματα (Αναιρετικός έλεγχος)176
 • 4.7. Συνολική θεώρηση διαδικασίας επιβολής συγκεκριμένης ποινής - Συρροή λόγων επαύξησης και μείωσης της ποινής 181
 • 4.8. Η επιμέτρηση σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων - Η επιμέτρηση της συνολικής ποινής183
 • 4.8.1 Ο τρόπος επιλογής της ποινής βάσης και το είδος της συνολικής ποινής184
 • 4.8.2 Ο τρόπος επαύξησης της ποινής βάσης για κάθε μία από τις συντρέχουσες ποινές και τα κριτήρια επιμέτρησης 186
 • 4.8.3 Άλλες περιπτώσεις 188
 • 4.9. Καταληκτικές παρατηρήσεις 189
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ191
 • Ο προσδιορισμός της ποινής στο στάδιο της έκτισης191
 • 1. Η ελαστικότητα της ποινής στο στάδιο επιβολής και της έκτισης191
 • 2. Η αναστολή της ποινής193
 • 2.1. Η αναστολή της ποινής υπό όρο197
 • 2.2. Η αναστολή της ποινής υπό επιτήρηση 199
 • 2.2.1. Οι όροι που επιβάλλονται200
 • 2.2.2. Παράβαση των όρων και τροποποίηση αυτών201
 • 2.2.3. Ποιος ασκεί την επιτήρηση202
 • 2.3. Ειδικά ζητήματα αναστολής υπό όρο και αναστολής υπό επιτήρηση203
 • 2.4 Ο χρόνος της δοκιμασίας 207
 • 2.4.1. Σημείο έναρξης του χρόνου της δοκιμασίας208
 • 2.5. Δικονομικά ζητήματα 210
 • 2.6. H ανάκληση της αναστολής 211
 • 2.6.1. Ανάκληση της αναστολής και μετατροπή της ποινής 213
 • 2.6.2. Αναβίωση της αναστολής 214
 • 2.6.3. Δικονομικά ζητήματα 214
 • 2.7. H άρση της αναστολής 215
 • 2.7.1. Συνέπειες άρσης της αναστολής 216
 • 2.7.2. Δικονομικά ζητήματα 217
 • 2.7.3. Διαφορές μεταξύ ανάκλησης και άρσης της αναστολής218
 • 2.7.4. Διαχρονικό Δίκαιο 218
 • 2.8. Οι συνέπειες που απορρέουν από τη χορήγηση της αναστολής219
 • 2.9. Ειδικές περιπτώσεις αναστολής της ποινής 223
 • 2.9.1. Αναστολή εκτέλεσης ποινής αλλοδαπού (αρ. 99 παρ. 2-5 ΠΚ )223
 • 2.9.2. Αναστολή εκτέλεσης ποινής στη νομοθεσία περί ναρκωτικών223
 • 2.9.2.1. Αναστολή εκτέλεσης ποινής ατόμων που συμβάλλουν στη δίωξη πράξεων διακίνησης ναρκωτικών (αρ. 27 Ν 4139/2013) 224
 • 2.9.2.2. Αναστολή εκτέλεσης ποινής εξαρτημένων ατόμων που υποβάλλονται σε θεραπεία (αρ. 32 Ν 4139/2013)227
 • 2.9.2.3. Αναστολή εκτέλεσης ποινής εξαρτημένων ατόμων που αποθεραπεύτηκαν (αρ. 33 Ν 4139/2013)229
 • 2.9.3 Αναστολή εκτέλεσης ποινής ατόμων που συμβάλλουν στην εξάρθρωση εγκληματικής/τρομοκρατικής οργάνωσης (άρ. 187Β παρ. 2 ΠΚ)231
 • 2.10. Καταληκτικές παρατηρήσεις 232
 • 3. Η μετατροπή της ποινής 233
 • 3.1. Η μετατροπή της ποινή σε χρηματική (αρ. 82 παρ. 1-4, 8 ΠΚ)236
 • 3.1.1. Οι κατ’ αρχήν προϋποθέσεις μετατροπής της ποινής σε χρηματική (αρ. 82 παρ. 1-4, 8 ΠΚ)237
 • 3.1.2. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του θεσμού της μετατροπής 249
 • 3.1.3. Το ποσό της μετατροπής 250
 • 3.1.3.1. Ο καθορισμός του ποσού της μετατροπής 251
 • 3.1.3.2. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της μετατροπής 253
 • 3.1.3.3. Ο χρόνος καταβολής του ποσού της μετατροπής 256
 • 3.1.3.4. Οι συνέπειες από τη μη καταβολή του ποσού της μετατροπής 258
 • 3.2. Η περαιτέρω μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (αρ. 82 παρ. 5-8 ΠΚ)258
 • 3.2.1. Προϋποθέσεις περαιτέρω μετατροπής της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (αρ. 82 παρ. 5 και 8 ΠΚ)259
 • 3.2.2. Ο καθορισμός των ωρών παροχής κοινωφελούς εργασίας (αρ. 82 παρ. 5 εδ’ β ΠΚ)261
 • 3.2.3. Ο τρόπος και ο τόπος παροχής κοινωφελούς εργασίας (αρ. 82 παρ. 6 ΠΚ)262
 • 3.2.4. Συνέπειες από την ελλιπή ή πλημμελή εκτέλεση της κοινωφελούς εργασίας (αρ. 82 παρ. 7 ΠΚ)263
 • 3.3. Η εκ των υστέρων μετατροπή τμήματος μίας μερικά ήδη πραγματικά εκτιθείσας ποινής φυλάκισης, που αρχικά δεν είχε μετατραπεί, για τη χορήγηση υπό όρο απόλυσης (αρ. 105 παρ. 3 ΠΚ)264
 • 3.4. Ειδικά ζητήματα μετατροπής της ποινής τόσο σε χρηματική όσο και περαιτέρω σε παροχή κοινωφελούς εργασίας266
 • 3.4.1. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου 266
 • 3.4.2. Η μετατροπή της συνολικής ποινής τόσο σε χρηματική όσο και περαιτέρω σε παροχή κοινωφελούς εργασίας 268
 • 3.4.3. Δικονομικά ζητήματα281
 • 3.4.4. Χρονική σύμπτωση έκτισης μετατραπείσας ποινής με την εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης284
 • 3.5. Καταληκτικές παρατηρήσεις 292
 • 4. Η αναβολή και η διακοπή εκτέλεσης της ποινής293
 • 4.1. Αναβολή εκτέλεσης της ποινής 294
 • 4.2. Διακοπή εκτέλεσης της ποινής295
 • 4.3. Διαδικαστικά ζητήματα 299
 • 5. Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής 300
 • 5.1. Προϋποθέσεις για την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (αρ. 56 παρ. 2 ΠΚ)301
 • 5.2. Δικονομικά ζητήματα 304
 • 5.3. Άδειες, επιβολή υποχρεώσεων και συνέπειες από την παραβίασή τους (αρ. 56 παρ. 3 ΠΚ)306
 • 5.4. Καταληκτικές παρατηρήσεις307
 • 6. Η απόλυση υπό όρο 307
 • 6.1. Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης (Προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης)310
 • 6.1.1. Οι τυπικές προϋποθέσεις (αρ. 105 ΠΚ)312
 • 6.1.2. Η ουσιαστική προϋπόθεση. Η διαγωγή του κρατουμένου κατά την έκτιση της ποινής, δεν καθιστά απολύτως αναγκαία κατά την έκτιση της ποινής, δεν καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησης για να αποτραπεί από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων (αρ. 106 παρ. 1 ΠΚ) 321
 • 6.2. Ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της απόλυσης 323
 • 6.2.1. Ειδικές ρυθμίσεις στον Ποινικό Κώδικα 323
 • 6.2.2. Ειδικές ρυθμίσεις στους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους332
 • 6.3. Διαδικασία για τη χορήγηση της απόλυσης και επιβολήυποχρέωσης κατά τις γενικές διατάξεις337
 • 6.4. Ο χρόνος δοκιμασίας και η επιτυχής πάροδος αυτού340
 • 6.5. Η ανάκληση της απόλυσης341
 • 6.6. Η άρση της απόλυσης 343
 • 6.7. Ιδιαίτερες μορφές απόλυσης υπό όρο 345
 • 6.8. Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 348
 • 6.8.1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση350
 • 6.8.2. Ειδικές προβλέψεις για την απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 353
 • 6.8.3. Διαδικασία για τη χορήγηση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρησηκαι επιβολή υποχρέωσης354
 • 6.8.4. Διάρκεια της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και επιτυχής πάροδος αυτής 354
 • 6.8.5. Η ανάκληση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 355
 • 6.8.6. Η άρση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 357
 • 6.9. Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 358
 • 6.10. Καταληκτικές παρατηρήσεις 362
 • 7. Το τέλος των ποινών364
 • 7.1. Ο χαρακτηρισμός της πράξης ως μη αξιόποινης 364
 • 7.2. Απονομή χάριτος - Αμνηστία 366
 • 7.3. Παραγραφή των ποινών και των μέτρων ασφαλείας371
 • 7.4. Θάνατος374
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ375
 • Συνολική αποτίμηση του ισχύοντος δικαίου και προοπτικές375
 • Η διαπίστωση του προβλήματος 375
 • Οι συνέπειες του προβλήματος 377
 • Η (προτεινόμενη) λύση του προβλήματος 379
 • ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ381
 • Ελληνική381
 • Ξενόγλωσση389
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ391
 • 0
 • 0