Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-732-5
Σελίδες: 888
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης

Η 5η έκδοση νομοθετικά ενημερωμένη του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης. Παράλληλα δε παρατίθεται συμπλήρωμα που περιλαμβάνει κωδικοποιημένα όσα άρθρα του ως άνω νόμου έχουν τροποποιηθεί από τον μεταγενέστερο Ν 4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018) .

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικαθιστά τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Όταν υιοθετηθεί ο (ήδη συντασσόμενος) νόμος για τους μετασχηματισμούς, ο ΚΝ 2190/1920 θα τερματίσει οριστικά τον βίο του, 100 σχεδόν έτη μετά την ψήφισή του.  Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (“CSDR”) σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς αξιών» (“omnibus accounts”), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.

Παράλληλα, για όσο καιρό θα ισχύει, παρατίθεται και ο ΚΝ 2190/1920 μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις με τον 4541/2018. Πέραν της σημερινής ισχύουσας μορφής του ΚΝ 2190/1920, ο επιμελητής της έκδοσης θεώρησε ότι έχει ενδιαφέρον -επιστημονικό και ιστορικό- να περιληφθεί ο Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» στην παρούσα νομοθετική συλλογή όπως είχε κατά την ψήφισή του και την κύρωσή του «εν Παρισίοις» την 5η Ιουνίου 1920.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αντιστοιχίας των διατάξεων του Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/1920, που ειδικά για αυτή την έκδοση έχει συντάξει η επικ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Χ. Λιβαδά.  

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας,  2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων ο Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια για όσο ισχύει), ο Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), ο Ν 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κ.λπ.),  o Ν 3777/2009 (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), ο Ν 4449/2017 (Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ.),  ο Ν 4308/2014 (για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης  αυτή υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς στο νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4548/201847
 • Ι. Εισαγωγικά49
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου53
 • Β. H ορολογία του νέου νόμου59
 • Γ. Η προσπάθεια απλοποίησης και επιτάχυνσης (“shortcuts”)59
 • Δ. Η κατάργηση της κρατικής εποπτείας60
 • Ε. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας62
 • ΣΤ. Αξιοποίηση της τεχνολογίας62
 • Ζ. Επίλυση διαφορών63
 • ΙΙ. Σύσταση της εταιρίας, τροποποίηση του καταστατικού, δημοσιότητα63
 • Α. Γενικά63
 • Β. Έλεγχος που διενεργείται κατά τη σύσταση της εταιρίας και την τροποποίηση του καταστατικού64
 • Γ. Δημοσιότητα66
 • Δ. Περιεχόμενο του καταστατικού66
 • Ε. Η ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 11)69
 • ΙΙΙ. Το κεφάλαιο69
 • Α. Το κεφάλαιο και η καταβολή του70
 • Β. Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20)73
 • Γ. Αύξηση, μείωση και απόσβεση κεφαλαίου75
 • IV. Τίτλοι εκδιδόμενοι από τις ανώνυμες εταιρίες76
 • Α. Η ιεράρχηση των τίτλων (άρθρο 33)76
 • Β. Υβρίδια77
 • V. Μετοχές και δικαιώματα επί των μετοχών79
 • Α. Γενικά79
 • Β. Η κατάργηση/ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών79
 • Γ. Μεταβίβαση των μετοχών και ταυτοποίηση των μετόχων84
 • Δ. Δεσμευμένες μετοχές, δικαίωμα προαίρεσης, εξαγορές89
 • Ε. Ίδιες μετοχές90
 • ΣΤ. Ενέχυρο, επικαρπία, κοινωνία91
 • VI. Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants)91
 • VII. Ομολογίες92
 • VIII. Ιδρυτικοί τίτλοι93
 • IX. Το διοικητικό συμβούλιο95
 • Α. Οι βασικές διαφορές95
 • Β. Τα καθήκοντα του ΔΣ96
 • Γ. Η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου 98
 • Δ. Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ104
 • Ε. Το άρθρο 99: Ο διάδοχος του πολύπαθου «23α»105
 • ΣΤ. Οι αμοιβές του ΔΣ109
 • Ζ. Το «μονομελές διοικητικό όργανο» και ο «σύμβουλος-διαχειριστής»112
 • X. Γενική Συνέλευση113
 • Α. Γενικά113
 • Β. Η «κλασική» ΓΣ των άρθρων 119 επ.114
 • Γ. Γενική συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 135)120
 • Δ. Πρακτικό διά περιφοράς (άρθρο 136)121
 • Ε. Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ121
 • XI. Δικαιώματα μειοψηφίας και ενώσεις μετόχων124
 • Α. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας124
 • Β. Ενώσεις μετόχων125
 • XII. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Κέρδη και διανομή κερδών126
 • Α. Οι οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ και ο Ν 4308/2014 – το νέο λογιστικό δίκαιο126
 • Β. Οι «οντότητες» και οι συντασσόμενες καταστάσεις128
 • Γ. Η πιο πρόσφατη νομοθεσία (Ν 4336/2015 και 4403/2016) και η (μερική) μεταφορά της στο νέο νόμο131
 • Δ. Τακτικός (ή «υποχρεωτικός») έλεγχος132
 • Ε. Κέρδη και διανομή κερδών133
 • XIV. Λύση, εκκαθάριση, διαγραφή136
 • Α. Λύση136
 • Β. Εκκαθάριση138
 • Γ. Διαγραφή139
 • Δ. Το “good standing certificate”141
 • XV. Αλλοδαπές εταιρίες141
 • XVI. Ποινικές διατάξεις142
 • [1] Ν 4548/2018145
 • Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών145
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ145
 • Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου145
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί146
 • Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών147
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ148
 • Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της148
 • Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού149
 • Άρθρο 6 – Επωνυμία150
 • Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας151
 • Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας151
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές152
 • Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών154
 • Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας154
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ156
 • Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.156
 • Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας157
 • Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας157
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ158
 • Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας158
 • Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου159
 • Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών159
 • Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών161
 • Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού163
 • Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου164
 • Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου166
 • Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ169
 • Άρθρο 23 – Είδη αύξησης169
 • Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου169
 • Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου170
 • Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης171
 • Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης173
 • Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ174
 • Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου174
 • Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου175
 • Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου176
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ178
 • Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΟΧΕΣ179
 • Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές179
 • Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών180
 • Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας180
 • Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές181
 • Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές181
 • Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές183
 • Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι185
 • Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή187
 • Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής188
 • Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές188
 • Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης189
 • Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία190
 • Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο191
 • Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο192
 • Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση193
 • Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση194
 • Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών196
 • Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών197
 • Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων198
 • Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών199
 • Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών199
 • Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου200
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ201
 • Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών201
 • Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών202
 • Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ205
 • Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις205
 • Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου207
 • Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών210
 • Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια210
 • Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων211
 • Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων213
 • Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου214
 • Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου216
 • Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου217
 • Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα218
 • Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο218
 • Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες218
 • Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες219
 • Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη220
 • Άρθρο 73 – Ασφάλεια220
 • Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ222
 • Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι222
 • Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι223
 • Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου177
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ224
 • Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο224
 • Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό225
 • Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο225
 • Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων226
 • Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη227
 • Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο228
 • Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου229
 • Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας229
 • Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου229
 • Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου230
 • Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους231
 • Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας232
 • Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου232
 • Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου233
 • Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου233
 • Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο234
 • Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου235
 • Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση236
 • Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου236
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ238
 • Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου238
 • Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων239
 • Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού241
 • Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)241
 • Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)245
 • Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)247
 • Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου248
 • Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας250
 • Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας250
 • Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής252
 • Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις254
 • Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων255
 • Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ256
 • Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών256
 • Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)257
 • Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)259
 • Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)261
 • Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό263
 • Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό264
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ266
 • Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)266
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ267
 • Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο267
 • Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης267
 • Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ269
 • Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)269
 • Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση270
 • Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης271
 • Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης273
 • Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση274
 • Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση275
 • Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο277
 • Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο278
 • Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων279
 • Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση279
 • Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης281
 • Άρθρο 130 – Απαρτία281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ283
 • Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση283
 • Άρθρο 132 – Πλειοψηφία284
 • Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας284
 • Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ286
 • Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση286
 • Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ288
 • Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης288
 • Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης291
 • Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις293
 • Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο294
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ294
 • Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας294
 • Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου298
 • Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου299
 • Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων300
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ301
 • Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις301
 • Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση302
 • Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων302
 • Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων303
 • Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης304
 • Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου305
 • Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις307
 • Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης308
 • Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων310
 • Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση310
 • Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις312
 • Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις314
 • Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας315
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ316
 • Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού316
 • Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών316
 • Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών317
 • Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα318
 • Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών319
 • Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών320
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ320
 • Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας320
 • Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον321
 • Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων322
 • Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές323
 • Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης325
 • Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης327
 • Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας327
 • Άρθρο 171 – Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας329
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ330
 • Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132330
 • Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών332
 • Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών332
 • Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας334
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ334
 • Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό334
 • Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου334
 • Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών335
 • Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας335
 • Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων336
 • Άρθρο 181 – Γενική διάταξη336
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ337
 • Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις337
 • Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών338
 • Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών338
 • Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές341
 • Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη341
 • Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις342
 • Άρθρο 188 – Παραπομπές343
 • Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις343
 • Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος344
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»345
 • Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά345
 • ΙΙ. Οι κύριες κατευθύνσεις της αναμόρφωσης 347
 • [2] ΚΝ 2190/1920351
 • Περί ανωνύμων εταιρειών351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικαί διατάξεις351
 • Άρθρο 1 – Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων351
 • Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού352
 • Άρθρο 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές353
 • Άρθρο 3α 354
 • Άρθρο 3β 355
 • Άρθρο 3γ 355
 • Άρθρο 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου355
 • Άρθρο 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας357
 • Άρθρο 5 358
 • Άρθρο 6 358
 • Άρθρο 7 358
 • Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα358
 • Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας361
 • Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας364
 • Άρθρο 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο364
 • Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας365
 • Άρθρο 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας365
 • Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών366
 • Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών366
 • Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών367
 • Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών368
 • Άρθρο 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού369
 • Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου370
 • Άρθρο 11α 371
 • Άρθρο 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου371
 • Άρθρο 12α 373
 • Άρθρο 13 – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης - Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών373
 • Άρθρο 13α – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου376
 • Άρθρο 14 377
 • Άρθρο 15 377
 • Άρθρο 15α 377
 • Άρθρο 15β 378
 • Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές378
 • Άρθρο 16α– Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών380
 • Άρθρο 17– Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων381
 • Άρθρο 17α 382
 • Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές382
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Διοικητικόν Συμβούλιον383
 • Άρθρο 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας383
 • Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου385
 • Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου385
 • Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο386
 • Άρθρο 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου386
 • Άρθρο 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου387
 • Άρθρο 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου388
 • Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού389
 • Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου389
 • Άρθρο 24 390
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Γενικαί συνελεύσεις391
 • Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση391
 • Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης392
 • Άρθρο 26α 394
 • Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση394
 • Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο395
 • Άρθρο 28α – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο396
 • Άρθρο 29 – Απαρτία398
 • Άρθρο 30 – Αρχή της ισότητος399
 • Άρθρο 30α 399
 • Άρθρο 30β 399
 • Άρθρο 31 – Πλειοψηφία400
 • Άρθρο 32 – Πρακτικά της γενικής συνέλευσης400
 • Άρθρο 33 400
 • Άρθρο 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης401
 • Άρθρο 35 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου401
 • Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης402
 • Άρθρο 35β – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης403
 • Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις404
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας404
 • Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές404
 • Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές404
 • Άρθρο 37 404
 • Άρθρο 37α 404
 • Άρθρο 38 404
 • Άρθρο 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας404
 • Άρθρο 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών406
 • Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου407
 • Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου408
 • Άρθρο 40β 408
 • Άρθρο 40γ 408
 • Άρθρο 40δ 408
 • Άρθρο 40ε 409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών409
 • Άρθρο 41 409
 • Άρθρο 42 409
 • Άρθρο 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)409
 • Άρθρο 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»411
 • Άρθρο 42γ – Δομή του ισολογισμού412
 • Άρθρο 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»413
 • Άρθρο 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»413
 • Άρθρο 43 – Κανόνες αποτίμησης417
 • Άρθρο 43α – Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου422
 • Άρθρο 43β – Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)424
 • Άρθρο 43ββ 425
 • Άρθρο 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία426
 • Άρθρο 44 – Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού429
 • Άρθρο 44α 429
 • Άρθρο 45 429
 • Άρθρο 46 430
 • Άρθρο 46α 430
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Διάλυσις και εκκαθάρισις431
 • Άρθρο 47 431
 • Άρθρο 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας431
 • Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον432
 • Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων432
 • Άρθρο 49 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης433
 • Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία435
 • Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο435
 • Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο436
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι437
 • Άρθρο 50 – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα437
 • Άρθρο 50α 437
 • Άρθρο 50β 437
 • Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)438
 • Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)438
 • Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)440
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Κρατική εποπτεία440
 • Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας440
 • Άρθρο 52 441
 • Άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας441
 • Άρθρο 53α 441
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Ποινικαί διατάξεις441
 • Άρθρο 54 441
 • Άρθρο 55 441
 • Άρθρο 56 442
 • Άρθρο 57 442
 • Άρθρο 58 442
 • Άρθρο 58α 443
 • Άρθρο 59 443
 • Άρθρο 60 443
 • Άρθρο 61 444
 • Άρθρο 62 444
 • Άρθρο 62α 444
 • Άρθρο 62β 444
 • Άρθρο 63 444
 • Άρθρο 63α 445
 • Άρθρο 63β 445
 • Άρθρο 63γ 445
 • Άρθρο 63δ 445
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟN 10446
 • Άρθρο 64 446
 • Άρθρο 65 446
 • Άρθρο 66 446
 • Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία446
 • Άρθρο 67 446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών448
 • Άρθρο 68 448
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση448
 • Άρθρο 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης448
 • Άρθρο 70 450
 • Άρθρο 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών451
 • Άρθρο 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης452
 • Άρθρο 73 452
 • Άρθρο 74 453
 • Άρθρο 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης454
 • Άρθρο 76 454
 • Άρθρο 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης454
 • Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής455
 • Άρθρο 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της455
 • Άρθρο 78Α – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της456
 • Άρθρο 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση457
 • Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας457
 • Άρθρο 80 – Εφαρμογή διατάξεων457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών458
 • Άρθρο 81 458
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση459
 • Άρθρο 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης459
 • Άρθρο 83 460
 • Άρθρο 84 461
 • Άρθρο 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης461
 • Άρθρο 86 – Ακυρότητα της διάσπασης462
 • Άρθρο 87 – Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες463
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών463
 • Άρθρο 88 463
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ464
 • Άρθρο 89 464
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)464
 • Άρθρο 90 464
 • Άρθρο 91 465
 • Άρθρο 92 466
 • Άρθρο 93 466
 • Άρθρο 94 468
 • Άρθρο 95 468
 • Άρθρο 96 469
 • Άρθρο 97 469
 • Άρθρο 98 470
 • Άρθρο 99 470
 • Άρθρο 100 471
 • Άρθρο 101 471
 • Άρθρο 102 472
 • Άρθρο 103 472
 • Άρθρο 104 473
 • Άρθρο 105 475
 • Άρθρο 106 475
 • Άρθρο 107 477
 • Άρθρο 107α 481
 • Άρθρο 108 483
 • Άρθρο 109 483
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων483
 • Τμήμα Ι – Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής483
 • Άρθρο 110 483
 • Άρθρο 111 484
 • Τμήμα ΙΙ – Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού484
 • Άρθρο 112 484
 • Άρθρο 113 484
 • Άρθρο 114 484
 • Άρθρο 115 485
 • Άρθρο 116 485
 • Άρθρο 117 486
 • Τμήμα ΙΙΙ – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113486
 • Άρθρο 118 486
 • Άρθρο 119 487
 • Άρθρο 120 487
 • Άρθρο 121 488
 • Άρθρο 122 488
 • Άρθρο 123 489
 • Τμήμα IV – Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»489
 • Άρθρο 124 489
 • Τμήμα V – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124490
 • Άρθρο 125 490
 • Άρθρο 126 491
 • Τμήμα VI – Κανόνες αποτιμήσεως492
 • Άρθρο 127 492
 • Άρθρο 128 492
 • Τμήμα VII – Περιεχόμενο του Προσαρτήματος493
 • Άρθρο 129 493
 • Τμήμα VIII – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων495
 • Άρθρο 130 495
 • Τμήμα ΙΧ – Δημοσιότητα496
 • Άρθρο 131 496
 • Άρθρο 132 – Τελικές διατάξεις496
 • Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις496
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)499
 • Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων499
 • Άρθρο 135 – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οικονομικών καταστάσεων500
 • Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου500
 • Άρθρο 137 – Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου500
 • Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών501
 • Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία501
 • Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές502
 • Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις502
 • Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων502
 • Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων503
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις504
 • Άρθρο 144 – Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)504
 • Άρθρο 145 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)505
 • Άρθρο 146 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)506
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4548/2018 ΚΑΙ ΚΝ 2190/1920507
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΝ 2190/1920 ΚΑΙ Ν 4548/2018527
 • ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ν 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 216/19.9.1920)541
 • [3] N 3419/2005553
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας553
 • [Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]553
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ553
 • Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης553
 • Άρθρο 2 – Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών556
 • Άρθρο 3 – Εποπτεία558
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών560
 • Άρθρο 5 – Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ.562
 • Άρθρο 6 – Καταχωρήσεις στη Μερίδα564
 • Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρησης567
 • Άρθρο 8 – Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών570
 • Άρθρο 9 – Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων573
 • Άρθρο 10 – Διαγραφή573
 • Άρθρο 11 – Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές575
 • Άρθρο 12 – Έννομη προστασία577
 • Άρθρο 13 – Δημοσιεύσεις578
 • Άρθρο 14 – Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις578
 • Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης578
 • Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου579
 • Άρθρο 17 – Διοικητικές κυρώσεις580
 • Άρθρο 18 – Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.581
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ583
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ583
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ583
 • Άρθρο 30 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις583
 • Άρθρο 36 – Καταργούμενες διατάξεις584
 • Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος585
 • I. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ547
 • [4] Ν 4441/2016586
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό κ.λπ.586
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ586
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής586
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί587
 • Άρθρο 3 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας588
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών588
 • Άρθρο 5 – Διαδικασία σύστασης Εταιρειών590
 • Άρθρο 6 – Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS592
 • Άρθρο 7 – Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης593
 • Άρθρο 8 – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)593
 • Άρθρο 9 – Πρότυπα καταστατικά596
 • Άρθρο 10 – Τροποποιούμενες διατάξεις597
 • Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις599
 • Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις599
 • [5] ΥΑ 31637/20.3.2017600
 • Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.600
 • Άρθρο ΠΡΩΤΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.600
 • Άρθρο 1 – Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυμία600
 • Άρθρο 2 – Έδρα600
 • Άρθρο 3 – Σκοπός601
 • Άρθρο 4 – Διάρκεια601
 • Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές601
 • Άρθρο 6 – Γενική συνέλευση601
 • Άρθρο 7 – Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου601
 • Άρθρο 8 – Εταιρική χρήση601
 • Άρθρο 9 – Σύνθεση πρώτου ΔΣ602
 • Άρθρο 10 602
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι603
 • Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ603
 • Άρθρο 1 603
 • Άρθρο 2 603
 • Άρθρο 3 603
 • Άρθρο 5 603
 • Άρθρο 6 604
 • Άρθρο 8 604
 • Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού604
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II604
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ605
 • [6] N 4072/2012606
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις606
 • [Άρθρο 232]606
 • Άρθρο 232 606
 • II. ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ611
 • [7] Ν 3156/2003611
 • Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα611
 • [Άρθρα 1-14, 20]611
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διατάξεις γενικής εφαρμογής611
 • Άρθρο 1 611
 • Άρθρο 2 – Μεταβίβαση ομολογιών612
 • Άρθρο 3 – Συνέλευση των ομολογιούχων613
 • Άρθρο 4 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων613
 • Άρθρο 5 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Κατηγορίες oμολογιακών δανείων616
 • Άρθρο 6 – Κοινό ομολογιακό δάνειο616
 • Άρθρο 7 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες616
 • Άρθρο 8 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες617
 • Άρθρο 9 – Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη617
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄617
 • Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων617
 • Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο621
 • Άρθρο 12 – Ασφάλεια622
 • Άρθρο 13 – Υποβολή στοιχείων623
 • Άρθρο 14 – Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις623
 • Άρθρο 20 – Μεταβατική διάταξη625
 • [8] Ν 4557/2018626
 • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις626
 • [Άρθρα 1-3, 5, 11, 20, 21, 45, 54, Παράρτημα Ι, ΙΙ]626
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ626
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικά αδικήματα, υπόχρεα πρόσωπα626
 • Άρθρο 1 – Σκοπός626
 • Άρθρο 2 – Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)626
 • Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)627
 • Άρθρο 5 – Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ’ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ της Οδηγίας 2018/843)633
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη635
 • Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)635
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο636
 • Άρθρο 20 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων636
 • Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)639
 • Άρθρο 45 – Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)641
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ643
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ643
 • Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)643
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»744
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι643
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II645
 • III. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ647
 • [9] Ν 3016/2002649
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις649
 • [Άρθρα 1-11]649
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα649
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής649
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο649
 • Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις - Καθήκοντα649
 • Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου650
 • Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου651
 • Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών652
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος652
 • Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας652
 • Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου653
 • Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου654
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις654
 • Άρθρο 9 – Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων654
 • Άρθρο 10 – Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος655
 • Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις655
 • [10] Ν 3588/2007656
 • Πτωχευτικός Κώδικας656
 • [Άρθρα 96-98]656
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων656
 • Άρθρο 96 – Γενική διάταξη656
 • Άρθρο 97 – Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας656
 • Άρθρο 98 – Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών656
 • IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ659
 • [11] Ν 4308/2014661
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις661
 • [Άρθρα 1-2, 16-38]661
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους661
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής661
 • Άρθρο 2 – Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων664
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων665
 • Άρθρο 16 – Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων665
 • Άρθρο 17 – Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων667
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες επιμέτρησης669
 • Άρθρο 18 – Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία669
 • Άρθρο 19 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία672
 • Άρθρο 20 – Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών674
 • Άρθρο 21 – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία675
 • Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις675
 • Άρθρο 23 – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι676
 • Άρθρο 24 – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία677
 • Άρθρο 25 – Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων681
 • Άρθρο 26 – Στοιχεία της καθαρής θέσης683
 • Άρθρο 27 – Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα684
 • Άρθρο 28 – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών685
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές685
 • Άρθρο 29 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων685
 • Άρθρο 30 – Απλοποιήσεις και απαλλαγές691
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις694
 • Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης694
 • Άρθρο 32 – Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης695
 • Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση698
 • Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων700
 • Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες703
 • Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων704
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις706
 • Άρθρο 37 – Πρώτη εφαρμογή706
 • Άρθρο 38 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις708
 • Παράρτημα Α – Ορισμοί710
 • Παράρτημα Β – Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων731
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»805
 • [Άρθρα 1-5]822
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων822
 • [12] Ν 4449/2017751
 • Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις751
 • [Άρθρα 1-54]751
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί751
 • Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)751
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)751
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση755
 • Άρθρο 3 – Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας)755
 • Άρθρο 4 – Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας)756
 • Άρθρο 5 – Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας)756
 • Άρθρο 6 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας)756
 • Άρθρο 7 – Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας)758
 • Άρθρο 8 – Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας)758
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας)759
 • Άρθρο 10 – Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας)760
 • Άρθρο 11 – Πρακτική άσκηση (άρθρο 10 της Οδηγίας)760
 • Άρθρο 12 – Συνεχής εκπαίδευση (άρθρο 12 της Οδηγίας)761
 • Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 14 της Οδηγίας)761
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εγγραφή σε μητρώο762
 • Άρθρο 14 – Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 15 της Οδηγίας)762
 • Άρθρο 15 – Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας)763
 • Άρθρο 16 – Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 17 της Οδηγίας)763
 • Άρθρο 17 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 18 της Οδηγίας)764
 • Άρθρο 18 – Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 19 της Οδηγίας)765
 • Άρθρο 19 – Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 20 της Οδηγίας)765
 • Άρθρο 20 – Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός (άρθρο 21 της Οδηγίας)765
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο766
 • Άρθρο 21 – Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα (άρθρο 22 της Οδηγίας)766
 • Άρθρο 22 – Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 22α της Οδηγίας)768
 • Άρθρο 23 – Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία (άρθρο 22β της Οδηγίας)769
 • Άρθρο 24 – Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 23 της Οδηγίας)769
 • Άρθρο 25 – Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24 της Οδηγίας)770
 • Άρθρο 26 – Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24α της Οδηγίας)771
 • Άρθρο 27 – Οργάνωση του έργου (άρθρο 24β της Οδηγίας)773
 • Άρθρο 28 – Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου (άρθρο 25α της Οδηγίας)775
 • Άρθρο 29 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας)775
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ – Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις έλεγχου776
 • Άρθρο 30 – Ελεγκτικά Πρότυπα (άρθρο 26 της Οδηγίας)776
 • Άρθρο 31 – Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 27 της Οδηγίας)776
 • Άρθρο 32 – Έκθεση Ελέγχου (άρθρο 28 της Οδηγίας)778
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ποιοτικός έλεγχος780
 • Άρθρο 33 – Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 29 της Οδηγίας)780
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Πειθαρχική και αστική ευθύνη783
 • Άρθρο 34 – Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία (άρθρο 30 της Οδηγίας)783
 • Άρθρο 35 – Συστήματα ερευνών και κυρώσεων (άρθρο 30 α-β-γ-δ-ε της Οδηγίας)783
 • Άρθρο 36 – Ανταλλαγή Πληροφοριών (άρθρο 30στ της Οδηγίας)787
 • Άρθρο 37 – Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη787
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών788
 • Άρθρο 38 – Αρχές δημόσιας εποπτείας (άρθρο 32 της Οδηγίας)788
 • Άρθρο 39 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών (άρθρο 33 της Οδηγίας)789
 • Άρθρο 40 – Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών (άρθρο 34 της Οδηγίας)789
 • Άρθρο 41 – Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών (άρθρο 36 της Οδηγίας)790
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Διορισμός και παύση792
 • Άρθρο 42 – Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της Οδηγίας)792
 • Άρθρο 43 – Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 38 της Οδηγίας)793
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος793
 • Άρθρο 44 – Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 39 της Οδηγίας)793
 • Άρθρο 45 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας (άρθρο 13 του Κανονισμού)796
 • Άρθρο 46 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων(άρθρο 15 του Κανονισμού)796
 • Άρθρο 47 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων (άρθρο 16 του Κανονισμού)796
 • Άρθρο 48 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού)796
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ – Διεθνείς πτυχές797
 • Άρθρο 49 – Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρο 45 της Οδηγίας)797
 • Άρθρο 50 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών (άρθρο 44 της Οδηγίας)798
 • Άρθρο 51 – Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών (άρθρο 47 της Οδηγίας)798
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ800
 • Άρθρο 52 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας)800
 • Άρθρο 53 – Καταργούμενες διατάξεις801
 • Άρθρο 54 – Τροποποίηση του ΠΔ 190/2006801
 • Άρθρο 62 – Έναρξη ισχύος801
 • [13] Ν 4336/2015802
 • Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης802
 • [Άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1]802
 • Άρθρο 2 – Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων802
 • V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ809
 • [14] Ν 3777/2009809
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις809
 • [Άρθρα 1-17]809
 • Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής809
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί810
 • Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης811
 • Άρθρο 4 – Δημοσιότητα812
 • Άρθρο 5 – Έκθεση του οργάνου διοίκησης813
 • Άρθρο 6 – Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων813
 • Άρθρο 7 – Έγκριση από τη γενική συνέλευση814
 • Άρθρο 8 – Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών815
 • Άρθρο 9 – Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση816
 • Άρθρο 10 – Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης816
 • Άρθρο 11 – Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης816
 • Άρθρο 12 – Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης817
 • Άρθρο 13 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της818
 • Άρθρο 14 – Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης818
 • Άρθρο 15 – Ακυρότητα της συγχώνευσης820
 • Άρθρο 16 821
 • Άρθρο 17 – Ισχύς διατάξεων821
 • [15] Ν 2166/1993822
 • Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις822
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ822
 • Άρθρο 1 – Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 822
 • Άρθρο 2 – Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 823
 • Άρθρο 3 – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων 824
 • Άρθρο 4 – Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης 825
 • Άρθρο 5 – Διατήρηση διατάξεων 826
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ827
 • Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»827
 • [Άρθρα 1-23, 29]827
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ841
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ865
 • [Άρθρα 9, 24, 33, 35, 99, 100, 109, 110, 112, 124, 137, 187 Αιτιολογική Έκθεση]865
 • 0
 • 0