Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-723-3
Σελίδες: 256
Συγγραφέας: Γ. Θεοδόσης
Πρόλογος: Ι. Ληξουριώτης

Η παρούσα μονογραφία «Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας» αναφέρεται στο δίκαιο της μεταβίβασης επιχειρήσεων και ειδικότερα επικεντρώνεται στα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της υπόστασης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης και στην έκταση της προστασίας αυτής. Η διασφάλιση μίας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων και αυτών του εργοδότη βρίσκεται στον πυρήνα της διατήρησης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Από τη μία ο μισθωτός εξασφαλίζει ότι το περιστατικό της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη του είναι περιστατικό νομικά αδιάφορο για τη συνέχιση της εργασίας του, ενώ από την άλλη ο εργοδότης, που πρέπει να προβεί σε αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του, δεν απαγορεύεται να προβεί σε οικονομοτεχνικές απολύσεις. Επίσης, στη μονογραφία αυτή οριοθετείται η έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης και εξετάζονται ειδικότερα ζητήματα του συγκεκριμένου κλάδου, όπως η εξαίρεση των αφερέγγυων επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου, η διασυνοριακή μεταβίβαση επιχείρησης και οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων από και προς τον δημόσιο τομέα. Η σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με τις πλούσιες νομολογιακές αναφορές καθιστούν την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με ζητήματα του δικαίου της μεταβίβασης επιχειρήσεων.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ25
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η μεταβίβαση της επιχείρησης29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η έννοια της μεταβίβασης31
 • 1. Ο όρος «μεταβίβαση» και ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής31
 • (α) Νομική ή συμβατική μεταβίβαση33
 • (β) Συγχώνευση38
 • (γ) Η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων (shares deal)41
 • 2. Η μεταβίβαση μίας οικονομικής οντότητας44
 • (α) Η ταύτιση της επιχείρησης με τη δραστηριότητά της45
 • (β) Η επιχείρηση ως οικονομική οντότητα48
 • (i) Γενικά48
 • (ii) Η συσχέτιση της έννοιας της οικονομικής οντότητας με αυτές της επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος επιχείρησης και τμήματος εγκατάστασης53
 • (iii) Η έννοια της «οικονομικής οντότητας» στην ελληνική νομολογία57
 • (iv) Ευνοϊκότερες εθνικές ρυθμίσεις που διευρύνουν την έννοια της οικονομικής οντότητας65
 • 3. Η διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας66
 • (α) Η μεταβίβαση παγίων69
 • (β) Άυλα στοιχεία72
 • (γ) Η αναπρόσληψη του προσωπικού72
 • (δ) Η συνέχιση της ίδιας ή παρόμοιας δραστηριότητας74
 • (ε) Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης77
 • 4. Η μεταβίβαση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων της επιχείρησης (outsourcing)80
 • (α) Γενικές επισημάνσεις80
 • (β) Η αντιμετώπιση του outsourcing από τη νομολογία του ΔΕΕ83
 • (i) Δραστηριότητες που βασίζονται στον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή89
 • (ii) Η ιδιαιτερότητα των κλάδων των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό92
 • (γ) Συμπερασματικά100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ειδικότερα ζητήματα του δικαίου της μεταβίβασης επιχείρησης102
 • 1. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και του ΠΔ 178/2002 των αφερέγγυων επιχειρήσεων102
 • (α) Η πρόβλεψη του ενωσιακού δικαίου103
 • (i) Η νομολογιακή διάπλαση του κανόνα103
 • (ii) Η θετική ρύθμιση της εξαίρεσης104
 • (iii) Η διάκριση μεταξύ πτωχευτικών και προπτωχευτικών διαδικασιών106
 • (β) Η ρύθμιση στο εθνικό μας δίκαιο113
 • (i) Ο αφερέγγυος εργοδότης κατά το ΠΔ 178/2002113
 • (ii) Η στενή και σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία των εξαιρέσεων115
 • (iii) Οι πρόσθετες εγγυήσεις: Έκδοση δικαστικής απόφασης.116
 • (iv) Νομολογιακά δεδομένα117
 • (γ) Η αφερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 119
 • 2. Μεταβίβαση επιχείρησης και δημόσιος τομέας121
 • (α) Μεταβιβάσεις από και προς τον δημόσιο τομέα122
 • (β) Η εξαίρεση της αναδιοργάνωσης του δημοσίου125
 • (γ) Η νομολογία του Αρείου Πάγου126
 • 3. Η διασυνοριακή μεταβίβαση επιχείρησης128
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η διατήρηση της θέσης εργασίας135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το προσωπικό πεδίο της προστασίας137
 • 1. Συμβάσεις και σχέσεις εξαρτημένης εργασίας137
 • (α) Η έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας137
 • (β) Η απλή σχέση εργασίας140
 • (γ) Απασχολούμενοι στο δημόσιο142
 • (δ) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου143
 • (ε) Οι πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις145
 • (i) Προσωρινή απασχόληση145
 • (ii) Σύμβαση Δανεισμού Εργασίας147
 • (στ) Οι τεκμαιρόμενες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας149
 • (ζ) Ειδικότερα, η σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου149
 • 2. Συμβάσεις εργασίας υφιστάμενες κατά τον χρόνο της μεταβίβασης150
 • (α) Υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας151
 • (i) Ειδικότερα: η περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και η υπερημερία του εργοδότη151
 • (ii) Εποχιακές συμβάσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων153
 • (β) Συμβάσεις εργασίας σε αναστολή154
 • (γ) Περιπτώσεις καταστρατήγησης του θεσμού155
 • 3. Εργασιακές συμβάσεις σε επιχείρηση ή τμήμα επιχείρησης που μεταβιβάζεται156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η Αρχή της αυτοδίκαιης μεταβίβασης της σχέσης εργασίας161
 • 1. Ο σκοπός και οι έννομες συνέπειες της προστασίας 161
 • (α) Ο σκοπός της προστασίας161
 • (β) Οι έννομες συνέπειες της αυτοδίκαιης μεταφοράς της σύμβασης εργασίας164
 • (γ) Μεταβίβαση επιχείρησης και αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης167
 • (i) Ευνοϊκότερες συμφωνίες167
 • (ii) Συμφωνίες περί εξαίρεσης του μισθωτού από τη μεταβίβαση169
 • (iii) Συμφωνίες περί τροποποίησης της σύμβασης επί το δυσμενέστερο169
 • (iv) Η εκούσια υπαγωγή στις διατάξεις του δικαίου της μεταβίβασης172
 • (δ) Εθνικές ρυθμίσεις περιέχουσες ελάσσονα προστασία σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο176
 • 2. Το δικαίωμα εναντίωσης του μισθωτού στη μεταβίβαση της εργασιακής του σύμβασης177
 • (α) Η ανοχή του δικαιώματος εναντίωσης σε ενωσιακό επίπεδο177
 • (β) Λύσεις που υιοθετήθηκαν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.180
 • (i) Η αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στη Γερμανία (με διατήρηση της θέσης εργασίας)180
 • (ii) Η αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (η οποία, όμως, οδηγεί σε απώλεια της θέσης εργασίας)182
 • (iii) Η απουσία ρητής αναγνώρισης δικαιώματος εναντίωσης στην Γαλλία183
 • (γ) Η μη ρητή αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στην έννομη τάξη μας184
 • (i) O κανόνας …184
 • (ii) ... και η κάμψη του188
 • (iiα) Σύμβαση συνδεόμενη με το πρόσωπο του εργοδότη188
 • (iiβ) «Εναντίωση» λόγω ουσιώδους μεταβολής των όρων εργασίας190
 • (iiγ) Ύπαρξη ρητής νομοθετικής πρόβλεψης191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η προστασία από την απόλυση194
 • 1. Ο κανόνας: Η μεταβίβαση αυτή καθ’ αυτή δεν αποτελεί λόγο απόλυσης194
 • (α) Η έννοια της απόλυσης λόγω μεταβίβασης επιχείρησης194
 • (β) Οι έννομες συνέπειες της ρύθμισης201
 • 2. Η εξαίρεση: Απολύσεις για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους207
 • 3. Περιπτώσεις εξομοιούμενες με απόλυση213
 • (α) Η ουσιώδης μεταβολή των όρων εργασίας λόγω της μεταβίβασης213
 • (β) Οι έννομες συνέπειες216
 • (γ) Συσχέτιση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 ΠΔ 178/2002 με αυτή του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α’ Ν 2112/1920217
 • (δ) Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη αυτή καθ’ αυτή ως ουσιώδης μεταβολή των όρων εργασίας; 218
 • 4. Συμφωνίες διαχείρισης της λύσης της σύμβασης εργασίας κατά το στάδιο της μεταβίβασης της επιχείρησης220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης228
 • 1. Γενικές επισημάνσεις228
 • 2. Το δικαίωμα ενημέρωσης229
 • 3. Η υποχρέωση διαβούλευσης232
 • 4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 234
 • 5. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης235
 • 6. Επιχειρηματικό απόρρητο και υποχρέωση εχεμύθειας236
 • 7. Η νομική φύση της συμφωνίας 238
 • 8. Συσχέτιση με άλλους θεσμούς ενημέρωσης και διαβούλευσης240
 • (α) Με τον Ν 1387/1983 περί Ομαδικών Απολύσεων240
 • (β) Με το ΠΔ 240/2006 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων243
 • Βιβλιογραφία245
 • I. Ελληνική245
 • II. Ξένη251
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο255
 • 0
 • 0