Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-723-3
Σελίδες: 256
Συγγραφέας: Γ. Θεοδόσης
Πρόλογος: Ι. Ληξουριώτης

Η παρούσα μονογραφία «Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας» αναφέρεται στο δίκαιο της μεταβίβασης επιχειρήσεων και ειδικότερα επικεντρώνεται στα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της υπόστασης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης και στην έκταση της προστασίας αυτής. Η διασφάλιση μίας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων και αυτών του εργοδότη βρίσκεται στον πυρήνα της διατήρησης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Από τη μία ο μισθωτός εξασφαλίζει ότι το περιστατικό της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη του είναι περιστατικό νομικά αδιάφορο για τη συνέχιση της εργασίας του, ενώ από την άλλη ο εργοδότης, που πρέπει να προβεί σε αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του, δεν απαγορεύεται να προβεί σε οικονομοτεχνικές απολύσεις. Επίσης, στη μονογραφία αυτή οριοθετείται η έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης και εξετάζονται ειδικότερα ζητήματα του συγκεκριμένου κλάδου, όπως η εξαίρεση των αφερέγγυων επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου, η διασυνοριακή μεταβίβαση επιχείρησης και οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων από και προς τον δημόσιο τομέα. Η σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με τις πλούσιες νομολογιακές αναφορές καθιστούν την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με ζητήματα του δικαίου της μεταβίβασης επιχειρήσεων.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η μεταβίβαση της επιχείρησης5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η έννοια της μεταβίβασης7
 • 1. Ο όρος «μεταβίβαση» και ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής7
 • (α) Νομική ή συμβατική μεταβίβαση9
 • (β) Συγχώνευση14
 • (γ) Η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων (shares deal)17
 • 2. Η μεταβίβαση μίας οικονομικής οντότητας20
 • (α) Η ταύτιση της επιχείρησης με τη δραστηριότητά της21
 • (β) Η επιχείρηση ως οικονομική οντότητα24
 • (i) Γενικά24
 • (ii) Η συσχέτιση της έννοιας της οικονομικής οντότητας με αυτές της επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος επιχείρησης και τμήματος εγκατάστασης29
 • (iii) Η έννοια της «οικονομικής οντότητας» στην ελληνική νομολογία33
 • (iv) Ευνοϊκότερες εθνικές ρυθμίσεις που διευρύνουν την έννοια της οικονομικής οντότητας41
 • 3. Η διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας42
 • (α) Η μεταβίβαση παγίων45
 • (β) Άυλα στοιχεία48
 • (γ) Η αναπρόσληψη του προσωπικού48
 • (δ) Η συνέχιση της ίδιας ή παρόμοιας δραστηριότητας50
 • (ε) Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης53
 • 4. Η μεταβίβαση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων της επιχείρησης (outsourcing)56
 • (α) Γενικές επισημάνσεις56
 • (β) Η αντιμετώπιση του outsourcing από τη νομολογία του ΔΕΕ59
 • (i) Δραστηριότητες που βασίζονται στον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή65
 • (ii) Η ιδιαιτερότητα των κλάδων των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό68
 • (γ) Συμπερασματικά76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ειδικότερα ζητήματα του δικαίου της μεταβίβασης επιχείρησης78
 • 1. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και του ΠΔ 178/2002 των αφερέγγυων επιχειρήσεων78
 • (α) Η πρόβλεψη του ενωσιακού δικαίου79
 • (i) Η νομολογιακή διάπλαση του κανόνα79
 • (ii) Η θετική ρύθμιση της εξαίρεσης80
 • (iii) Η διάκριση μεταξύ πτωχευτικών και προπτωχευτικών διαδικασιών82
 • (β) Η ρύθμιση στο εθνικό μας δίκαιο89
 • (i) Ο αφερέγγυος εργοδότης κατά το ΠΔ 178/200289
 • (ii) Η στενή και σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία των εξαιρέσεων91
 • (iii) Οι πρόσθετες εγγυήσεις: Έκδοση δικαστικής απόφασης.92
 • (iv) Νομολογιακά δεδομένα93
 • (γ) Η αφερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 95
 • 2. Μεταβίβαση επιχείρησης και δημόσιος τομέας97
 • (α) Μεταβιβάσεις από και προς τον δημόσιο τομέα98
 • (β) Η εξαίρεση της αναδιοργάνωσης του δημοσίου101
 • (γ) Η νομολογία του Αρείου Πάγου102
 • 3. Η διασυνοριακή μεταβίβαση επιχείρησης104
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η διατήρηση της θέσης εργασίας111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το προσωπικό πεδίο της προστασίας113
 • 1. Συμβάσεις και σχέσεις εξαρτημένης εργασίας113
 • (α) Η έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας113
 • (β) Η απλή σχέση εργασίας116
 • (γ) Απασχολούμενοι στο δημόσιο118
 • (δ) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου119
 • (ε) Οι πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις121
 • (i) Προσωρινή απασχόληση121
 • (ii) Σύμβαση Δανεισμού Εργασίας123
 • (στ) Οι τεκμαιρόμενες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας125
 • (ζ) Ειδικότερα, η σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου125
 • 2. Συμβάσεις εργασίας υφιστάμενες κατά τον χρόνο της μεταβίβασης126
 • (α) Υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας127
 • (i) Ειδικότερα: η περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και η υπερημερία του εργοδότη127
 • (ii) Εποχιακές συμβάσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων129
 • (β) Συμβάσεις εργασίας σε αναστολή130
 • (γ) Περιπτώσεις καταστρατήγησης του θεσμού131
 • 3. Εργασιακές συμβάσεις σε επιχείρηση ή τμήμα επιχείρησης που μεταβιβάζεται132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η Αρχή της αυτοδίκαιης μεταβίβασης της σχέσης εργασίας137
 • 1. Ο σκοπός και οι έννομες συνέπειες της προστασίας 137
 • (α) Ο σκοπός της προστασίας137
 • (β) Οι έννομες συνέπειες της αυτοδίκαιης μεταφοράς της σύμβασης εργασίας140
 • (γ) Μεταβίβαση επιχείρησης και αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης143
 • (i) Ευνοϊκότερες συμφωνίες143
 • (ii) Συμφωνίες περί εξαίρεσης του μισθωτού από τη μεταβίβαση145
 • (iii) Συμφωνίες περί τροποποίησης της σύμβασης επί το δυσμενέστερο145
 • (iv) Η εκούσια υπαγωγή στις διατάξεις του δικαίου της μεταβίβασης148
 • (δ) Εθνικές ρυθμίσεις περιέχουσες ελάσσονα προστασία σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο152
 • 2. Το δικαίωμα εναντίωσης του μισθωτού στη μεταβίβαση της εργασιακής του σύμβασης153
 • (α) Η ανοχή του δικαιώματος εναντίωσης σε ενωσιακό επίπεδο153
 • (β) Λύσεις που υιοθετήθηκαν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.156
 • (i) Η αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στη Γερμανία (με διατήρηση της θέσης εργασίας)156
 • (ii) Η αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (η οποία, όμως, οδηγεί σε απώλεια της θέσης εργασίας)158
 • (iii) Η απουσία ρητής αναγνώρισης δικαιώματος εναντίωσης στην Γαλλία159
 • (γ) Η μη ρητή αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στην έννομη τάξη μας160
 • (i) O κανόνας …160
 • (ii) ... και η κάμψη του164
 • (iiα) Σύμβαση συνδεόμενη με το πρόσωπο του εργοδότη164
 • (iiβ) «Εναντίωση» λόγω ουσιώδους μεταβολής των όρων εργασίας166
 • (iiγ) Ύπαρξη ρητής νομοθετικής πρόβλεψης167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η προστασία από την απόλυση170
 • 1. Ο κανόνας: Η μεταβίβαση αυτή καθ’ αυτή δεν αποτελεί λόγο απόλυσης170
 • (α) Η έννοια της απόλυσης λόγω μεταβίβασης επιχείρησης170
 • (β) Οι έννομες συνέπειες της ρύθμισης177
 • 2. Η εξαίρεση: Απολύσεις για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους183
 • 3. Περιπτώσεις εξομοιούμενες με απόλυση189
 • (α) Η ουσιώδης μεταβολή των όρων εργασίας λόγω της μεταβίβασης189
 • (β) Οι έννομες συνέπειες192
 • (γ) Συσχέτιση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 ΠΔ 178/2002 με αυτή του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α’ Ν 2112/1920193
 • (δ) Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη αυτή καθ’ αυτή ως ουσιώδης μεταβολή των όρων εργασίας; 194
 • 4. Συμφωνίες διαχείρισης της λύσης της σύμβασης εργασίας κατά το στάδιο της μεταβίβασης της επιχείρησης196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης204
 • 1. Γενικές επισημάνσεις204
 • 2. Το δικαίωμα ενημέρωσης205
 • 3. Η υποχρέωση διαβούλευσης208
 • 4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 210
 • 5. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης211
 • 6. Επιχειρηματικό απόρρητο και υποχρέωση εχεμύθειας212
 • 7. Η νομική φύση της συμφωνίας 214
 • 8. Συσχέτιση με άλλους θεσμούς ενημέρωσης και διαβούλευσης216
 • (α) Με τον Ν 1387/1983 περί Ομαδικών Απολύσεων216
 • (β) Με το ΠΔ 240/2006 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων219
 • Βιβλιογραφία221
 • I. Ελληνική221
 • II. Ξένη227
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο231
 • 0
 • 0