Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-735-6
Σελίδες: 704
Συγγραφέας: Α. Βαθρακοκοίλης, I. Βαλμαντώνης, Α. Δανηλάτου, Γ. Κόντης, Γ. Λαζαρίδης
Επιμέλεια: Π. Κατσιρούμπας

Στο παρόν συλλογικό έργο «Η απόδειξη στην Πολιτική Δίκη» παρουσιάζονται, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και της πλέον πρόσφατης νομολογίας, και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετιζόμενα με το δωδέκατο κεφάλαιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το κεφάλαιο της απόδειξης.

Το παρόν πόνημα διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη, από τα οποία στο Α’ Μέρος περιλαμβάνονται κεφάλαια, τα οποία αφορούν στην απόδειξη γενικά και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην έννοια, λειτουργία και ταξινόμηση της απόδειξης, στο δικαίωμα και το αντικείμενο απόδειξης,  στη συντηρητική απόδειξη, στις αποδεικτικές συμβάσεις, στο βάρος απόδειξης και στην αποδεικτική διαδικασία, ενώ στο Β΄ Μέρος του έργου παρουσιάζονται και αναλύονται, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του καθενός, αλλά και στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει μετά τον Ν 4335/2015, τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο πρακτικός προσανατολισμός της παρούσας έκδοσης με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε συνδυασμό και με την άρτια και πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση, την καθιστούν αναμφίβολα ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

 • 0
 • Μέρος Α΄30
 • Η απόδειξη γενικά30
 • I. Έννοια, λειτουργία και ταξινόμηση της απόδειξης30
 • Α. Ορισμός της απόδειξης30
 • 1. Άμεση και έμμεση απόδειξη33
 • 2. Κύρια απόδειξη και ανταπόδειξη35
 • 3. Πλήρης απόδειξη και πιθανολόγηση36
 • 4. Αυστηρή, ελεύθερη και εν μέρει ελεύθερη απόδειξη38
 • Β. Η λειτουργία της απόδειξης31
 • Γ. Είδη απόδειξης32
 • II. Το δικαίωμα αποδείξεως41
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο41
 • B. Περιορισμοί46
 • III. Αντικείμενο απόδειξης53
 • Α. Πραγματικά γεγονότα53
 • Β. Ο καθορισμός του αποδεικτέου θέματος: ο πραγματικός ισχυρισμός57
 • Γ. Η αμφισβήτηση του πραγματικού ισχυρισμού60
 • Δ. Τα πασίδηλα62
 • Ε. Το δικαστικό πασίδηλο66
 • ΣΤ. Τα διδάγματα της κοινής πείρας67
 • Η. Κανόνες του εθνικού και αλλοδαπού δικαίου70
 • IV. Κατευθυντήριες δικονομικές αρχές του δικαίου της απόδειξης74
 • Α. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων74
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις74
 • 2. Η επιβίωση της θεωρίας των νομικών αποδείξεων76
 • 3. Η ορθολογική αξιολόγηση των αποδείξεων78
 • 4. Η αιτιολόγηση της δικανικής κρίσης80
 • Β. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διαταγής των αποδείξεων από το δικαστή83
 • 1. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ δικαστή και διαδίκων83
 • 2. Η αυτεπάγγελτη διάταξη των αποδείξεων91
 • Γ. Η αρχή της απαγόρευσης της ιδιωτικής γνώσης του δικαστή93
 • Δ. Η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης94
 • Ε. Η αρχή της αμεσότητας των αποδείξεων97
 • ΣΤ. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων100
 • V. Συντηρητική απόδειξη103
 • VI. Αποδεικτικές συμβάσεις109
 • VII. Βάρος απόδειξης152
 • Α. Έννοια και διακρίσεις του βάρους απόδειξης116
 • Β. Ο βασικός κανόνας κατανομής του βάρους απόδειξης κατά το άρ. 338 § 1 ΚΠολΔ124
 • Γ. Οι αδυναμίες του βασικού κανόνα κατανομής του βάρους απόδειξης και προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών στη θεωρία140
 • Δ. Πρόσθετοι κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης147
 • 1. Η κατανομή του βάρους απόδειξης με ειδικές νομοθετικές διατάξεις152
 • 2. Η θέσπιση νομίμων τεκμηρίων - Διακρίσεις162
 • 3. Συμβατικής προέλευσης κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης175
 • 4. Δυνατότητα αποκλίνουσας κατανομής του βάρους απόδειξης με νομολογιακή διάπλαση;178
 • Ε. Νομική φύση των κανόνων κατανομής του βάρους απόδειξης190
 • VIII. Η αποδεικτική διαδικασία202
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις199
 • Β. Η διεξαγωγή της απόδειξης στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας μετά τον Ν 4335/2015 στα πρωτοβάθμια δικαστήρια202
 • 1. Η αποδεικτική διαδικασία στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας πριν τον Ν 4335/2015202
 • 2. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων υπό την ισχύ του Ν 4335/2015205
 • 3. Η προαποδεικτική προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων και ο κατ’ αρχήν αποκλεισμός της δυνατότητας εξέτασης μαρτύρων208
 • 4. Δυνατότητες διαφυγής από τον κανόνα της προαπόδειξης στην τακτική διαδικασία210
 • i. Η κατ’ άρ. 237 § 6 ΚΠολΔ διαταγή επανάληψης της συζήτησης212
 • α. Νομική φύση - Δυνατότητα ανάκλησης212
 • β. Αρμόδιο όργανο έκδοσης της διαταγής214
 • γ. Έκδοση διαταγής μόνο προς εξέταση μαρτύρων - Προβληματισμοί215
 • δ. Χρονικό πλαίσιο έκδοσης της διαταγής και κλήτευσης των διαδίκων216
 • ε. Περιεχόμενο διαταγής - Επιλογή εξεταστέων μαρτύρων220
 • στ. Διαδικασία στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση μετά την έκδοση της κατ’ άρ. 237 § 6 ΚΠολΔ διαταγής226
 • ii. Η κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ έκδοση μη οριστικής απόφασης επανάληψης της συζήτησης234
 • α. Αξιοποίηση της διάταξης του άρ. 254 ΚΠολΔ προς συμπλήρωση των αποδείξεων234
 • β. Διαδικασία στην επαναλαμβανόμενη κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ συζήτηση235
 • γ. Δυνατότητα προσκόμισης νέων αποδεικτικών μέσων στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση;237
 • δ. Αναλογική εφαρμογή ρυθμίσεων των διατάξεων του άρ. 237 §§ 6 και 7 ΚΠολΔ επί εξέτασης μαρτύρων κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ238
 • 5. Ελεύθερη εκτίμηση αποδείξεων240
 • 6. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα243
 • 7. Διαχρονικό δίκαιο248
 • Γ. Η διεξαγωγή της απόδειξης στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών μετά τον Ν 4335/2015 στα πρωτοβάθμια δικαστήρια249
 • 1. Η αυστηροποίηση της αποδεικτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης των περιορισμών των άρ. 393-394 ΚΠολΔ στις ειδικές διαδικασίες με τον Ν 4335/2015249
 • 2. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων στη δίκη253
 • 3. Αποκλίνουσες ρυθμίσεις ως προς τα αποδεικτικά μέσα στις επιμέρους ειδικές διαδικασίες258
 • 4. Διαχρονικό δίκαιο260
 • Δ. Η αποδεικτική διαδικασία στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων263
 • Ε. Η αποδεικτική διαδικασία στις δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας268
 • ΣΤ. Η αποδεικτική διαδικασία στις δίκες των μικροδιαφορών271
 • Ζ. Η αποδεικτική διαδικασία στην έκκλητη δίκη274
 • 1. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης αποδεικτικών μέσων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο274
 • 2. Προϋποθέσεις προσκόμισης νέων αποδεικτικών μέσων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο - Το άρ. 529 ΚΠολΔ276
 • 3. Συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού της δευτεροβάθμιας δίκης κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ281
 • 4. Εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 530 ΚΠολΔ282
 • 5. Λόγοι έφεσης σχετικοί με τη λήψη (ή μη) υπόψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων και την εκτίμησή τους από αυτό283
 • 6. Διαχρονικό δίκαιο283
 • Η. Πράξεις απόδειξης διενεργούμενες στην αλλοδαπή286
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις286
 • 2. Το σύστημα του ΚΠολΔ293
 • 3. Η σύμβαση της Χάγης της 18.3.1970 για τη λήψη μαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις295
 • 4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις298
 • Μέρος Β΄316
 • Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα316
 • I. Κανόνες απόδειξης316
 • Α. Η έννοια και το αντικείμενο της απόδειξης316
 • 1. Έννοια της απόδειξης316
 • 2. Αντικείμενο της απόδειξης316
 • 3. Κανόνες δικαίου - Έθιμα - Συναλλακτικά ήθη - Διδάγματα της κοινής πείρας318
 • Β. Βάρος απόδειξης320
 • Γ. Τα αποδεικτικά μέσα και η διεξαγωγή της απόδειξης321
 • 1. Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα321
 • 2. Προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων324
 • 3. Εκτίμηση των αποδείξεων327
 • 4. Πιθανολόγηση περιστατικών331
 • Δ. Συντηρητική απόδειξη331
 • II. Ομολογία333
 • Α. Έννοια, αντικείμενο και διακρίσεις333
 • Β. Προϋποθέσεις335
 • Γ. Αποδεικτική δύναμη336
 • Δ. Δεσμευτική δύναμη337
 • Ε. Ανάκληση338
 • III. Αυτοψία341
 • IV. Πραγματογνωμοσύνη348
 • Α. Προϋποθέσεις διενέργειας πραγματογνωμοσύνης348
 • Β. Απόφαση349
 • Γ. Ο πραγματογνώμονας352
 • 1. Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων352
 • 2. Όρκος353
 • 3. Αντικατάσταση354
 • 4. Εξαίρεση354
 • 5. Αμοιβή356
 • Δ. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης357
 • 1. Οδηγίες προς τους πραγματογνώμονες και παράσταση σε διαδικαστικές πράξεις357
 • 2. Λήψη γνώσης στοιχείων της δικογραφίας358
 • 3. Κλήτευση διαδίκου κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης358
 • 4. Διορισμός τεχνικών συμβούλων359
 • Ε. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης360
 • 1. Κατάθεση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και αξιολόγηση360
 • 2. Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως362
 • 3. Εκτίμηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης362
 • 4. Επανάληψη και συμπλήρωση πραγματογνωμοσύνης364
 • 5. Περιπτωσιολογία και άλλοι θεσμοί365
 • V. Μάρτυρες372
 • A. Έννοια μαρτύρων372
 • Β. Διάκριση μαρτύρων από άλλα αποδεικτικά μέσα372
 • Γ. Έννοια τρίτου373
 • Δ. Χρόνος συνδρομής ιδιότητας376
 • E. Αποκλεισμός εμμάρτυρου μέσου376
 • ΣΤ. Αξιοπιστία των μαρτύρων377
 • Ζ. Καθήκον μαρτυρίας377
 • Η. Δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας378
 • 1. Επαγγελματική εχεμύθεια379
 • 2. Συγγενική σχέση379
 • Θ. Δικαίωμα άρνησης κατάθεσης συγκεκριμένων γεγονότων380
 • I. Υποχρέωση ορκοδοσίας381
 • Κ. Αντικείμενο της μαρτυρικής κατάθεσης382
 • ΚΑ. Περιορισμοί στη χρήση του εμμάρτυρου μέσου384
 • 1. Περιορισμός λόγω ποσού385
 • i. Ρύθμιση385
 • ii. Υποκειμενική έκταση περιορισμών385
 • iii. Αντικειμενική έκταση περιορισμών385
 • α. Συμβάσεις και συλλογικές πράξεις385
 • β. Πρόσθετα σύμφωνα388
 • iv. Περιπτωσιολογία389
 • v. Διαχρονικό δίκαιο392
 • vi. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο393
 • 2. Περιορισμός κατά περιεχομένου εγγράφου393
 • ΚΒ. Εξαιρέσεις των περιορισμών395
 • 1. Εξαιρέσεις κατά το άρθρο 394 § 1 ΚΠολΔ396
 • i. Aρχή έγγραφης απόδειξης396
 • ii. Φυσική ή ηθική αδυναμία απόκτησης εγγράφου400
 • iii. Τυχαία απώλεια εγγράφου402
 • iv. Φύση δικαιοπραξίας ή ειδικές συνθήκες403
 • v. Συστατικός ή αποδεικτικός τύπος405
 • 2. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα409
 • ΚΓ. Aνίκανοι προς μαρτυρία (Ανεπιτήδειοι μάρτυρες)411
 • 1. Κληρικοί412
 • 2. Ανίκανοι προς αντίληψη413
 • 3. Ψυχική ή διανοητική διαταραχή413
 • 4. Γαμικές διαφορές413
 • 5. Δικαστές και Γραμματείς414
 • ΚΔ. Εξαιρετέοι μάρτυρες414
 • 1. Επαγγελματική εχεμύθεια415
 • 2. Δημόσιο συμφέρον416
 • 3. Εξαίρεση μάρτυρα λόγω συμφέροντός του από τη δίκη417
 • i. Ισχύον δίκαιο417
 • ii. Προϊσχύον δίκαιο417
 • α. Έννοια συμφέροντος417
 • β. Περιπτωσιολογία419
 • 4. Πότε προβάλλεται η ένσταση εξαίρεσης422
 • 5. Διαχρονικό δίκαιο425
 • 6. Απόφαση επί της ένστασης εξαίρεσης426
 • ΚΕ. Ανωμοτί μαρτυρία τρίτου428
 • ΚΣΤ. Μαρτυρικές καταθέσεις άλλων δικών428
 • ΚΖ. Διαδικασία εξέτασης μαρτύρων428
 • 1. Εξέταση ενώπιον του δικαστηρίου428
 • 2. Η εξέταση μαρτύρων στην τακτική διαδικασία μετά τον Ν 4335/2015429
 • 3. Άλλες εξαιρέσεις432
 • 4. Τρόπος εξέτασης433
 • 5. Επανεξέταση μάρτυρα438
 • 6. Κωφάλαλος μάρτυρας - Αλλοδαπός μάρτυρας440
 • 7. Aριθμός μαρτύρων441
 • i. Προϊσχύον δίκαιο441
 • ii. Ισχύον δίκαιο441
 • 8. Εφαρμοστέο δίκαιο442
 • 9. Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα442
 • ΚΗ. Εξέταση μάρτυρα στην κατ’ έφεση δίκη442
 • ΚΘ. Εκτίμηση της μαρτυρικής κατάθεσης444
 • ΚΙ. Εξέταση μαρτύρων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων446
 • ΚΚ. Εξέταση μαρτύρων κατά την εκούσια δικαιοδοσία446
 • VI. Η εξέταση των διαδίκων448
 • Α. Έννοια εξέτασης διαδίκων448
 • Β. Noμική φύση448
 • Γ. Διάκριση από άλλα αποδεικτικά μέσα449
 • 1. Διάκριση από αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων449
 • 2. Διάκριση από τους μάρτυρες450
 • Δ. Πώς διατάσσεται452
 • Ε. Έννοια διαδίκου454
 • ΣΤ. Τρόπος εξέτασης457
 • Ζ. Επιλογή διαδίκων460
 • Η. Αντικείμενο εξέτασης διαδίκων460
 • Θ. Εκτίμηση κατάθεσης διαδίκων461
 • Ι. Ομολογία462
 • Κ. Ένορκη βεβαίωση διαδίκου462
 • ΚΑ. Αναγκαστική εκτέλεση462
 • ΚΒ. Διαδικασία διαμεσολάβησης463
 • ΚΓ. Συμφωνία αποκλεισμού της εξέτασης των διαδίκων463
 • ΚΔ. Αιτιολογία απόφασης464
 • VII. Έγγραφα471
 • Α. Έννοια467
 • Β. Διακρίσεις εγγράφων470
 • 1. Δημόσια ή Ιδιωτικά έγγραφα471
 • 2. Έγγραφα διάθεσης και έγγραφα μαρτυρίας471
 • 3. Πρωτότυπα και αντίγραφα471
 • 4. Κυρίως έγγραφα και αντέγγραφα472
 • 5. Αναφέροντα και αναφερόμενα έγγραφα472
 • 6. Έγγραφα πρόθεσης και έγγραφα σύμπτωσης473
 • Γ. Γενικές προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναμης εγγράφων473
 • 1. Προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναμης εγγράφων474
 • 2. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου έγγραφα477
 • Δ. Ειδικές προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναμης των δημόσιων εγγράφων479
 • Ε. Ειδική προϋπόθεση αποδεικτικής δύναμης ιδιωτικών εγγράφων482
 • ΣΤ. H γνησιότητα των εγγράφων486
 • 1. Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων486
 • 2. Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων487
 • Ζ. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα491
 • Η. Η αποδεικτική δύναμη των δημόσιων εγγράφων492
 • Θ. Η αποδεικτική δύναμη των ιδιωτικών εγγράφων501
 • 1. Γενικά περί της αποδεικτικής δύναμης των ιδιωτικών εγγράφων501
 • 2. Ειδικότερα περί της αποδεικτικής δύναμης των εμπορικών βιβλίων506
 • 3. Ειδικότερα περί της αποδεικτικής δύναμης των αντιγράφων509
 • Ι. Η πλαστότητα των εγγράφων511
 • 1. Περιεχόμενο του ισχυρισμού περί πλαστότητας512
 • 2. Το παραδεκτό του ισχυρισμού περί πλαστότητας513
 • 3. Τρόπος προβολής της ένστασης πλαστότητας514
 • 4. Αναγκαία η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας516
 • 5. Απόφαση του δικαστηρίου επί της πλαστότητας517
 • Κ. Η επίδειξη των εγγράφων519
 • 1. Ρύθμιση δικαιώματος επίδειξης εγγράφων519
 • 2. Υπόχρεος προς επίδειξη519
 • 3. Υποβολή αίτησης προς επίδειξη από διάδικο ή τρίτο520
 • 4. Προϋποθέσεις επίδειξης εγγράφου522
 • 5. Απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης και εκτέλεση αυτής524
 • 6. Ασφαλιστικά μέτρα526
 • 7. Συντηρητική απόδειξη526
 • 8. Ειδικές διατάξεις527
 • ΚΑ. Φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση527
 • 1. Έννοια μηχανικής απεικόνισης527
 • 2. Έννοια ηλεκτρονικού εγγράφου530
 • ΚΒ. Kατάθεση, προσκομιδή και επίκληση των εγγράφων532
 • ΚΓ. Εκτίμηση αποδεικτικής αξίας535
 • ΚΔ. Ηλεκτρονικό έγγραφο535
 • VIII. Δικαστικά τεκμήρια546
 • Α. Εννοιολογικές διακρίσεις546
 • Β. Νομιμοποίηση και οριοθέτηση547
 • Γ. Επιτρεπτό και αποδεικτική δύναμη549
 • Δ. Διάκριση δικαστικών τεκμηρίων και έμμεσης απόδειξης550
 • Ε. Υπεύθυνες δηλώσεις551
 • IX. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα554
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο554
 • Β. Η αναβάθμισή τους στην τακτική διαδικασία558
 • Γ. Ο περιορισμός τους στις ειδικές διαδικασίες561
 • X. Ένορκες βεβαιώσεις567
 • A. Έννοια, νομική φύση και ιστορική διαδρομή των ενόρκων βεβαιώσεων567
 • Β. Διαδικασία λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων583
 • 1. Εύρος εφαρμογής των κανόνων των άρ. 421-424 ΚΠολΔ - Εφαρμογή επί δικών διεξαγομένων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και της εκουσίας δικαιοδοσίας;583
 • 2. Λήψη ένορκης βεβαίωσης κατόπιν υποβολής ειδικής αίτησης;590
 • 3. Αρμοδιότητα προς λήψη ένορκης βεβαίωσης591
 • 4. Η κλήτευση του αντιδίκου ως θεμελιώδης όρος του υποστατού της ένορκης βεβαίωσης595
 • i. Κλητευτέα πρόσωπα596
 • ii. Η κλήση ως διαδικαστική πράξη601
 • iii. Αναγκαία στοιχεία κλήσης602
 • iv. Προθεσμία κλήτευσης604
 • α. Γενικά604
 • β. Κλήτευση διαμένοντος στην αλλοδαπή αντιδίκου προς λήψη ένορκης βεβαίωσης608
 • γ. Λήψη ένορκης βεβαίωσης στην αλλοδαπή617
 • 5. Διαδικαστικό πλαίσιο λήψης της ένορκης βεβαίωσης617
 • i. Το ζήτημα της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παράστασης των διαδίκων κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης617
 • ii. Διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης εν στενή εννοία - Εφαρμοστέες διατάξεις623
 • iii. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων κατά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης631
 • Γ. Νομική μεταχείριση παρατυπιών κατά τη λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων635
 • Δ. Όροι και περιορισμοί κατά τη χρήση των ενόρκων βεβαιώσεων647
 • 1. Ποσοτικοί περιορισμοί647
 • 2. Αντικείμενο αντίκρουσης των προσθέτων ενόρκων βεβαιώσεων655
 • 3. Χρόνος προσκόμισης των ενόρκων βεβαιώσεων660
 • Ε. Διαχρονικό δίκαιο661
 • ΣΤ. Αναιρετικός έλεγχος671
 • Ζ. Επίμετρο684
 • Αλφαβητικό ευρετήριο687
 • 0
 • 0