Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-735-6
Σελίδες: 704
Συγγραφέας: Α. Βαθρακοκοίλης, I. Βαλμαντώνης, Α. Δανηλάτου, Γ. Κόντης, Γ. Λαζαρίδης
Επιμέλεια: Π. Κατσιρούμπας

Στο παρόν συλλογικό έργο «Η απόδειξη στην Πολιτική Δίκη» παρουσιάζονται, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και της πλέον πρόσφατης νομολογίας, και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετιζόμενα με το δωδέκατο κεφάλαιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το κεφάλαιο της απόδειξης.

Το παρόν πόνημα διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη, από τα οποία στο Α’ Μέρος περιλαμβάνονται κεφάλαια, τα οποία αφορούν στην απόδειξη γενικά και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην έννοια, λειτουργία και ταξινόμηση της απόδειξης, στο δικαίωμα και το αντικείμενο απόδειξης,  στη συντηρητική απόδειξη, στις αποδεικτικές συμβάσεις, στο βάρος απόδειξης και στην αποδεικτική διαδικασία, ενώ στο Β΄ Μέρος του έργου παρουσιάζονται και αναλύονται, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του καθενός, αλλά και στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει μετά τον Ν 4335/2015, τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο πρακτικός προσανατολισμός της παρούσας έκδοσης με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε συνδυασμό και με την άρτια και πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση, την καθιστούν αναμφίβολα ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

 • 0
 • Μέρος Α΄3
 • Η απόδειξη γενικά3
 • I. Έννοια, λειτουργία και ταξινόμηση της απόδειξης3
 • Α. Ορισμός της απόδειξης3
 • 1. Άμεση και έμμεση απόδειξη6
 • 2. Κύρια απόδειξη και ανταπόδειξη8
 • 3. Πλήρης απόδειξη και πιθανολόγηση9
 • 4. Αυστηρή, ελεύθερη και εν μέρει ελεύθερη απόδειξη11
 • Β. Η λειτουργία της απόδειξης4
 • Γ. Είδη απόδειξης5
 • II. Το δικαίωμα αποδείξεως14
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο14
 • B. Περιορισμοί19
 • III. Αντικείμενο απόδειξης26
 • Α. Πραγματικά γεγονότα26
 • Β. Ο καθορισμός του αποδεικτέου θέματος: ο πραγματικός ισχυρισμός30
 • Γ. Η αμφισβήτηση του πραγματικού ισχυρισμού33
 • Δ. Τα πασίδηλα35
 • Ε. Το δικαστικό πασίδηλο39
 • ΣΤ. Τα διδάγματα της κοινής πείρας40
 • Η. Κανόνες του εθνικού και αλλοδαπού δικαίου43
 • IV. Κατευθυντήριες δικονομικές αρχές του δικαίου της απόδειξης47
 • Α. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων47
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις47
 • 2. Η επιβίωση της θεωρίας των νομικών αποδείξεων49
 • 3. Η ορθολογική αξιολόγηση των αποδείξεων51
 • 4. Η αιτιολόγηση της δικανικής κρίσης53
 • Β. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διαταγής των αποδείξεων από το δικαστή56
 • 1. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ δικαστή και διαδίκων56
 • 2. Η αυτεπάγγελτη διάταξη των αποδείξεων64
 • Γ. Η αρχή της απαγόρευσης της ιδιωτικής γνώσης του δικαστή66
 • Δ. Η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης67
 • Ε. Η αρχή της αμεσότητας των αποδείξεων70
 • ΣΤ. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων73
 • V. Συντηρητική απόδειξη76
 • VI. Αποδεικτικές συμβάσεις82
 • VII. Βάρος απόδειξης125
 • Α. Έννοια και διακρίσεις του βάρους απόδειξης89
 • Β. Ο βασικός κανόνας κατανομής του βάρους απόδειξης κατά το άρ. 338 § 1 ΚΠολΔ97
 • Γ. Οι αδυναμίες του βασικού κανόνα κατανομής του βάρους απόδειξης και προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών στη θεωρία113
 • Δ. Πρόσθετοι κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης120
 • 1. Η κατανομή του βάρους απόδειξης με ειδικές νομοθετικές διατάξεις125
 • 2. Η θέσπιση νομίμων τεκμηρίων - Διακρίσεις135
 • 3. Συμβατικής προέλευσης κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης148
 • 4. Δυνατότητα αποκλίνουσας κατανομής του βάρους απόδειξης με νομολογιακή διάπλαση;151
 • Ε. Νομική φύση των κανόνων κατανομής του βάρους απόδειξης163
 • VIII. Η αποδεικτική διαδικασία175
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις172
 • Β. Η διεξαγωγή της απόδειξης στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας μετά τον Ν 4335/2015 στα πρωτοβάθμια δικαστήρια175
 • 1. Η αποδεικτική διαδικασία στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας πριν τον Ν 4335/2015175
 • 2. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων υπό την ισχύ του Ν 4335/2015178
 • 3. Η προαποδεικτική προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων και ο κατ’ αρχήν αποκλεισμός της δυνατότητας εξέτασης μαρτύρων181
 • 4. Δυνατότητες διαφυγής από τον κανόνα της προαπόδειξης στην τακτική διαδικασία183
 • i. Η κατ’ άρ. 237 § 6 ΚΠολΔ διαταγή επανάληψης της συζήτησης185
 • α. Νομική φύση - Δυνατότητα ανάκλησης185
 • β. Αρμόδιο όργανο έκδοσης της διαταγής187
 • γ. Έκδοση διαταγής μόνο προς εξέταση μαρτύρων - Προβληματισμοί188
 • δ. Χρονικό πλαίσιο έκδοσης της διαταγής και κλήτευσης των διαδίκων189
 • ε. Περιεχόμενο διαταγής - Επιλογή εξεταστέων μαρτύρων193
 • στ. Διαδικασία στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση μετά την έκδοση της κατ’ άρ. 237 § 6 ΚΠολΔ διαταγής199
 • ii. Η κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ έκδοση μη οριστικής απόφασης επανάληψης της συζήτησης207
 • α. Αξιοποίηση της διάταξης του άρ. 254 ΚΠολΔ προς συμπλήρωση των αποδείξεων207
 • β. Διαδικασία στην επαναλαμβανόμενη κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ συζήτηση208
 • γ. Δυνατότητα προσκόμισης νέων αποδεικτικών μέσων στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση;210
 • δ. Αναλογική εφαρμογή ρυθμίσεων των διατάξεων του άρ. 237 §§ 6 και 7 ΚΠολΔ επί εξέτασης μαρτύρων κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ211
 • 5. Ελεύθερη εκτίμηση αποδείξεων213
 • 6. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα216
 • 7. Διαχρονικό δίκαιο221
 • Γ. Η διεξαγωγή της απόδειξης στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών μετά τον Ν 4335/2015 στα πρωτοβάθμια δικαστήρια222
 • 1. Η αυστηροποίηση της αποδεικτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης των περιορισμών των άρ. 393-394 ΚΠολΔ στις ειδικές διαδικασίες με τον Ν 4335/2015222
 • 2. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων στη δίκη226
 • 3. Αποκλίνουσες ρυθμίσεις ως προς τα αποδεικτικά μέσα στις επιμέρους ειδικές διαδικασίες231
 • 4. Διαχρονικό δίκαιο233
 • Δ. Η αποδεικτική διαδικασία στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων236
 • Ε. Η αποδεικτική διαδικασία στις δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας241
 • ΣΤ. Η αποδεικτική διαδικασία στις δίκες των μικροδιαφορών244
 • Ζ. Η αποδεικτική διαδικασία στην έκκλητη δίκη247
 • 1. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης αποδεικτικών μέσων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο247
 • 2. Προϋποθέσεις προσκόμισης νέων αποδεικτικών μέσων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο - Το άρ. 529 ΚΠολΔ249
 • 3. Συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού της δευτεροβάθμιας δίκης κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ254
 • 4. Εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 530 ΚΠολΔ255
 • 5. Λόγοι έφεσης σχετικοί με τη λήψη (ή μη) υπόψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων και την εκτίμησή τους από αυτό256
 • 6. Διαχρονικό δίκαιο256
 • Η. Πράξεις απόδειξης διενεργούμενες στην αλλοδαπή259
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις259
 • 2. Το σύστημα του ΚΠολΔ266
 • 3. Η σύμβαση της Χάγης της 18.3.1970 για τη λήψη μαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις268
 • 4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις271
 • Μέρος Β΄289
 • Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα289
 • I. Κανόνες απόδειξης289
 • Α. Η έννοια και το αντικείμενο της απόδειξης289
 • 1. Έννοια της απόδειξης289
 • 2. Αντικείμενο της απόδειξης289
 • 3. Κανόνες δικαίου - Έθιμα - Συναλλακτικά ήθη - Διδάγματα της κοινής πείρας291
 • Β. Βάρος απόδειξης293
 • Γ. Τα αποδεικτικά μέσα και η διεξαγωγή της απόδειξης294
 • 1. Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα294
 • 2. Προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων297
 • 3. Εκτίμηση των αποδείξεων300
 • 4. Πιθανολόγηση περιστατικών304
 • Δ. Συντηρητική απόδειξη304
 • II. Ομολογία306
 • Α. Έννοια, αντικείμενο και διακρίσεις306
 • Β. Προϋποθέσεις308
 • Γ. Αποδεικτική δύναμη309
 • Δ. Δεσμευτική δύναμη310
 • Ε. Ανάκληση311
 • III. Αυτοψία314
 • IV. Πραγματογνωμοσύνη321
 • Α. Προϋποθέσεις διενέργειας πραγματογνωμοσύνης321
 • Β. Απόφαση322
 • Γ. Ο πραγματογνώμονας325
 • 1. Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων325
 • 2. Όρκος326
 • 3. Αντικατάσταση327
 • 4. Εξαίρεση327
 • 5. Αμοιβή329
 • Δ. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης330
 • 1. Οδηγίες προς τους πραγματογνώμονες και παράσταση σε διαδικαστικές πράξεις330
 • 2. Λήψη γνώσης στοιχείων της δικογραφίας331
 • 3. Κλήτευση διαδίκου κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης331
 • 4. Διορισμός τεχνικών συμβούλων332
 • Ε. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης333
 • 1. Κατάθεση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και αξιολόγηση333
 • 2. Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως335
 • 3. Εκτίμηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης335
 • 4. Επανάληψη και συμπλήρωση πραγματογνωμοσύνης337
 • 5. Περιπτωσιολογία και άλλοι θεσμοί338
 • V. Μάρτυρες345
 • A. Έννοια μαρτύρων345
 • Β. Διάκριση μαρτύρων από άλλα αποδεικτικά μέσα345
 • Γ. Έννοια τρίτου346
 • Δ. Χρόνος συνδρομής ιδιότητας349
 • E. Αποκλεισμός εμμάρτυρου μέσου349
 • ΣΤ. Αξιοπιστία των μαρτύρων350
 • Ζ. Καθήκον μαρτυρίας350
 • Η. Δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας351
 • 1. Επαγγελματική εχεμύθεια352
 • 2. Συγγενική σχέση352
 • Θ. Δικαίωμα άρνησης κατάθεσης συγκεκριμένων γεγονότων353
 • I. Υποχρέωση ορκοδοσίας354
 • Κ. Αντικείμενο της μαρτυρικής κατάθεσης355
 • ΚΑ. Περιορισμοί στη χρήση του εμμάρτυρου μέσου357
 • 1. Περιορισμός λόγω ποσού358
 • i. Ρύθμιση358
 • ii. Υποκειμενική έκταση περιορισμών358
 • iii. Αντικειμενική έκταση περιορισμών358
 • α. Συμβάσεις και συλλογικές πράξεις358
 • β. Πρόσθετα σύμφωνα361
 • iv. Περιπτωσιολογία362
 • v. Διαχρονικό δίκαιο365
 • vi. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο366
 • 2. Περιορισμός κατά περιεχομένου εγγράφου366
 • ΚΒ. Εξαιρέσεις των περιορισμών368
 • 1. Εξαιρέσεις κατά το άρθρο 394 § 1 ΚΠολΔ369
 • i. Aρχή έγγραφης απόδειξης369
 • ii. Φυσική ή ηθική αδυναμία απόκτησης εγγράφου373
 • iii. Τυχαία απώλεια εγγράφου375
 • iv. Φύση δικαιοπραξίας ή ειδικές συνθήκες376
 • v. Συστατικός ή αποδεικτικός τύπος378
 • 2. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα382
 • ΚΓ. Aνίκανοι προς μαρτυρία (Ανεπιτήδειοι μάρτυρες)384
 • 1. Κληρικοί385
 • 2. Ανίκανοι προς αντίληψη386
 • 3. Ψυχική ή διανοητική διαταραχή386
 • 4. Γαμικές διαφορές386
 • 5. Δικαστές και Γραμματείς387
 • ΚΔ. Εξαιρετέοι μάρτυρες387
 • 1. Επαγγελματική εχεμύθεια388
 • 2. Δημόσιο συμφέρον389
 • 3. Εξαίρεση μάρτυρα λόγω συμφέροντός του από τη δίκη390
 • i. Ισχύον δίκαιο390
 • ii. Προϊσχύον δίκαιο390
 • α. Έννοια συμφέροντος390
 • β. Περιπτωσιολογία392
 • 4. Πότε προβάλλεται η ένσταση εξαίρεσης395
 • 5. Διαχρονικό δίκαιο398
 • 6. Απόφαση επί της ένστασης εξαίρεσης399
 • ΚΕ. Ανωμοτί μαρτυρία τρίτου401
 • ΚΣΤ. Μαρτυρικές καταθέσεις άλλων δικών401
 • ΚΖ. Διαδικασία εξέτασης μαρτύρων401
 • 1. Εξέταση ενώπιον του δικαστηρίου401
 • 2. Η εξέταση μαρτύρων στην τακτική διαδικασία μετά τον Ν 4335/2015402
 • 3. Άλλες εξαιρέσεις405
 • 4. Τρόπος εξέτασης406
 • 5. Επανεξέταση μάρτυρα411
 • 6. Κωφάλαλος μάρτυρας - Αλλοδαπός μάρτυρας413
 • 7. Aριθμός μαρτύρων414
 • i. Προϊσχύον δίκαιο414
 • ii. Ισχύον δίκαιο414
 • 8. Εφαρμοστέο δίκαιο415
 • 9. Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα415
 • ΚΗ. Εξέταση μάρτυρα στην κατ’ έφεση δίκη415
 • ΚΘ. Εκτίμηση της μαρτυρικής κατάθεσης417
 • ΚΙ. Εξέταση μαρτύρων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων419
 • ΚΚ. Εξέταση μαρτύρων κατά την εκούσια δικαιοδοσία419
 • VI. Η εξέταση των διαδίκων421
 • Α. Έννοια εξέτασης διαδίκων421
 • Β. Noμική φύση421
 • Γ. Διάκριση από άλλα αποδεικτικά μέσα422
 • 1. Διάκριση από αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων422
 • 2. Διάκριση από τους μάρτυρες423
 • Δ. Πώς διατάσσεται425
 • Ε. Έννοια διαδίκου427
 • ΣΤ. Τρόπος εξέτασης430
 • Ζ. Επιλογή διαδίκων433
 • Η. Αντικείμενο εξέτασης διαδίκων433
 • Θ. Εκτίμηση κατάθεσης διαδίκων434
 • Ι. Ομολογία435
 • Κ. Ένορκη βεβαίωση διαδίκου435
 • ΚΑ. Αναγκαστική εκτέλεση435
 • ΚΒ. Διαδικασία διαμεσολάβησης436
 • ΚΓ. Συμφωνία αποκλεισμού της εξέτασης των διαδίκων436
 • ΚΔ. Αιτιολογία απόφασης437
 • VII. Έγγραφα444
 • Α. Έννοια440
 • Β. Διακρίσεις εγγράφων443
 • 1. Δημόσια ή Ιδιωτικά έγγραφα444
 • 2. Έγγραφα διάθεσης και έγγραφα μαρτυρίας444
 • 3. Πρωτότυπα και αντίγραφα444
 • 4. Κυρίως έγγραφα και αντέγγραφα445
 • 5. Αναφέροντα και αναφερόμενα έγγραφα445
 • 6. Έγγραφα πρόθεσης και έγγραφα σύμπτωσης446
 • Γ. Γενικές προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναμης εγγράφων446
 • 1. Προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναμης εγγράφων447
 • 2. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου έγγραφα450
 • Δ. Ειδικές προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναμης των δημόσιων εγγράφων452
 • Ε. Ειδική προϋπόθεση αποδεικτικής δύναμης ιδιωτικών εγγράφων455
 • ΣΤ. H γνησιότητα των εγγράφων459
 • 1. Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων459
 • 2. Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων460
 • Ζ. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα464
 • Η. Η αποδεικτική δύναμη των δημόσιων εγγράφων465
 • Θ. Η αποδεικτική δύναμη των ιδιωτικών εγγράφων474
 • 1. Γενικά περί της αποδεικτικής δύναμης των ιδιωτικών εγγράφων474
 • 2. Ειδικότερα περί της αποδεικτικής δύναμης των εμπορικών βιβλίων479
 • 3. Ειδικότερα περί της αποδεικτικής δύναμης των αντιγράφων482
 • Ι. Η πλαστότητα των εγγράφων484
 • 1. Περιεχόμενο του ισχυρισμού περί πλαστότητας485
 • 2. Το παραδεκτό του ισχυρισμού περί πλαστότητας486
 • 3. Τρόπος προβολής της ένστασης πλαστότητας487
 • 4. Αναγκαία η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας489
 • 5. Απόφαση του δικαστηρίου επί της πλαστότητας490
 • Κ. Η επίδειξη των εγγράφων492
 • 1. Ρύθμιση δικαιώματος επίδειξης εγγράφων492
 • 2. Υπόχρεος προς επίδειξη492
 • 3. Υποβολή αίτησης προς επίδειξη από διάδικο ή τρίτο493
 • 4. Προϋποθέσεις επίδειξης εγγράφου495
 • 5. Απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης και εκτέλεση αυτής497
 • 6. Ασφαλιστικά μέτρα499
 • 7. Συντηρητική απόδειξη499
 • 8. Ειδικές διατάξεις500
 • ΚΑ. Φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση500
 • 1. Έννοια μηχανικής απεικόνισης500
 • 2. Έννοια ηλεκτρονικού εγγράφου503
 • ΚΒ. Kατάθεση, προσκομιδή και επίκληση των εγγράφων505
 • ΚΓ. Εκτίμηση αποδεικτικής αξίας508
 • ΚΔ. Ηλεκτρονικό έγγραφο508
 • VIII. Δικαστικά τεκμήρια519
 • Α. Εννοιολογικές διακρίσεις519
 • Β. Νομιμοποίηση και οριοθέτηση520
 • Γ. Επιτρεπτό και αποδεικτική δύναμη522
 • Δ. Διάκριση δικαστικών τεκμηρίων και έμμεσης απόδειξης523
 • Ε. Υπεύθυνες δηλώσεις524
 • IX. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα527
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο527
 • Β. Η αναβάθμισή τους στην τακτική διαδικασία531
 • Γ. Ο περιορισμός τους στις ειδικές διαδικασίες534
 • X. Ένορκες βεβαιώσεις540
 • A. Έννοια, νομική φύση και ιστορική διαδρομή των ενόρκων βεβαιώσεων540
 • Β. Διαδικασία λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων556
 • 1. Εύρος εφαρμογής των κανόνων των άρ. 421-424 ΚΠολΔ - Εφαρμογή επί δικών διεξαγομένων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και της εκουσίας δικαιοδοσίας;556
 • 2. Λήψη ένορκης βεβαίωσης κατόπιν υποβολής ειδικής αίτησης;563
 • 3. Αρμοδιότητα προς λήψη ένορκης βεβαίωσης564
 • 4. Η κλήτευση του αντιδίκου ως θεμελιώδης όρος του υποστατού της ένορκης βεβαίωσης568
 • i. Κλητευτέα πρόσωπα569
 • ii. Η κλήση ως διαδικαστική πράξη574
 • iii. Αναγκαία στοιχεία κλήσης575
 • iv. Προθεσμία κλήτευσης577
 • α. Γενικά577
 • β. Κλήτευση διαμένοντος στην αλλοδαπή αντιδίκου προς λήψη ένορκης βεβαίωσης581
 • γ. Λήψη ένορκης βεβαίωσης στην αλλοδαπή590
 • 5. Διαδικαστικό πλαίσιο λήψης της ένορκης βεβαίωσης590
 • i. Το ζήτημα της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παράστασης των διαδίκων κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης590
 • ii. Διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης εν στενή εννοία - Εφαρμοστέες διατάξεις596
 • iii. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων κατά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης604
 • Γ. Νομική μεταχείριση παρατυπιών κατά τη λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων608
 • Δ. Όροι και περιορισμοί κατά τη χρήση των ενόρκων βεβαιώσεων620
 • 1. Ποσοτικοί περιορισμοί620
 • 2. Αντικείμενο αντίκρουσης των προσθέτων ενόρκων βεβαιώσεων628
 • 3. Χρόνος προσκόμισης των ενόρκων βεβαιώσεων633
 • Ε. Διαχρονικό δίκαιο634
 • ΣΤ. Αναιρετικός έλεγχος644
 • Ζ. Επίμετρο657
 • Αλφαβητικό ευρετήριο660
 • 0
 • 0