Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-740-0
Σελίδες: 376
Συγγραφέας: Ν. Τσιακουμάκη
Διεύθυνση Σειράς: Α. Χαραλαμπάκης
Πρόλογος: Σ. Παύλου, Α. Χαραλαμπάκης

Το έργο «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης» εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ενσωμάτωση της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν 3251/2004. Παράλληλα επισκοπεί τις παραδοσιακές αρχές του δικαίου της έκδοσης και ολοκληρώνει εξετάζοντας μέσω αναλυτικής νομολογιακής καταγραφής τη διαδικασία εκτέλεσης ενός εντάλματος. Στο εν λόγω πλαίσιο, παρουσιάζεται το νομικό αυτό εργαλείο, φωτίζεται η ερμηνεία του ελληνικού νόμου, και με τη σύγχρονη προσέγγιση και του ευρωπαϊκού πλαισίου από το οποίο έχει αυτός προέλθει, ενώ εντοπίζεται και η έλλειψη επαρκούς προστασίας των δικονομικών δικαιωμάτων του εκάστοτε εκζητουμένου. Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται μέσα από μία σύντομη εισαγωγή το πεδίο έρευνας και επισκοπείται η νομική φύση και θέση του ΕΕΣ, ο τρόπος λειτουργίας του νέου αυτού θεσμού, αλλά και οι διαφοροποιήσεις από τις παραδοσιακές διαδικασίες έκδοσης, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα θεωρητικά συμπεράσματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι αρχές ne bis in idem, της ειδικότητας, του διττού αξιοποίνου, της αμοιβαιότητας, της απαγόρευσης αναδρομικότητας, της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως εκδόσεως ημεδαπών και δη πως αυτές οι παραδοσιακές αρχές που διέπουν το δίκαιο της εκδόσεως, είτε εγκαταλείφθηκαν είτε ενσωματώθηκαν τόσο στην απόφαση-πλαίσιο όσο και στον ελληνικό νόμο για το ΕΕΣ, ώστε να φωτισθεί μέσω αυτών, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο, η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του ελληνικού νόμου 3251/2004, εντός του πλαισίου των αρχών.

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τους υποχρεωτικούς, δυνητικούς και λοιπούς λόγους μη εκτέλεσης ενός ΕΕΣ, ενώ ειδικότερα αναλύεται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των λόγων, όσο και πως έκαστος αυτών αντιμετωπίστηκε νομολογιακώς από τη δικαστηριακή πρακτική, επισημαίνοντας εύστοχα ανακύψαντα πρακτικά προβλήματα αλλά και προβαίνοντας σε χρήσιμες θεωρητικές παρατηρήσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται πειστικά μία συνολική αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία εκτελέσεως του ΕΕΣ αλλά και των δικονομικών προβληματισμών που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη αυτής. Μέσω δε της ανασκόπησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης διαδικασίας, της διαδικασίας άσκησης ενδίκων μέσων αλλά και των αναγκαίων εγγυήσεων του άρθρου 13 Ν 3251/2004, αναφύονται νέοι επιπρόσθετοι λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ, καθιστώντας το παρόν πολύτιμο βοήθημα για όσους διακονούν την ποινική θεωρία και πράξη.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην κριτική αποτίμηση ενός σημαντικού εργαλείου της επιχειρούμενης ενοποίησης του χώρου της απονομής της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ αποτελεί συγχρόνως και ένα πολύ χρήσιμο έργο ερμηνείας του πεδίου του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για την καθημερινή εφαρμογή του στη δικαστηριακή πράξη. Η συγγραφέας διατυπώνει ρεαλιστικές και πειστικές λύσεις σε σωρεία θεμάτων που αναφύονται στην πρακτική υλοποίηση του νομικού αυτού εργαλείου, χρήσιμου μεν για την έννομη τάξη και τη διακρατική συνεργασία, αλλά και επικίνδυνου συγχρόνως για τις ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του εκζητουμένου.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), παράρτημα σχετικής νομολογίας, την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, καθώς και υπόδειγμα ΕΕΣ.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι23
 • Εισαγωγή23
 • 1. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης με μια λέξη και αριθμούς23
 • 2. Σύντομη ιστορική επισκόπηση24
 • 3. Η μετάβαση από τις παραδοσιακές διαδικασίες έκδοσης στην θέσπιση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης27
 • 4. Η νομική βάση της απόφασης-πλαίσιο για το ΕΕΣ32
 • 5. Υιοθέτηση στην Ελλάδα της αποφάσεως πλαίσιο και η μετάβαση στο νέο ΕΕΣ34
 • 5.1. Διαφοροποιήσεις παραδοσιακών διαδικασιών έκδοσης στα κράτη μέλη και ΕΕΣ36
 • 5.2. Διαφοροποιήσεις ΕΕΣ από τις διατάξεις των άρθρων 436 επ. ΚΠΔ37
 • 6. Θεσμοθέτηση και ορισμός του ΕΕΣ39
 • 7. Η δικαστική φύση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης42
 • 7.1. Αρμόδια αρχή έκδοσης εντάλματος42
 • 7.2. Η νομική φύση και θέση του ΕΕΣ σε σχέση με την έκδοση49
 • 8. Περιεχόμενο εντάλματος, σύμφωνα με το άρθρου 2 του Ν. 3251/2004 και «περιγραφή» της αξιόποινης πράξεως53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ57
 • Αρχές που διέπουν το ΕΕΣ57
 • 1. Η αρχή ne bis in idem57
 • 1.1. Η αρχή ne bis in idem διεθνώς57
 • 1.2. Η αρχή ne bis in idem στην Ευρωπαϊκή οικογένεια59
 • 1.3. Η αρχή ne bis in idem ειδικώς στο ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως65
 • 2. Η αρχή της ειδικότητας72
 • 3. Η αρχή του διττού αξιοποίνου82
 • 3.1. Η αρχή στην απόφαση πλαίσιο και στο ΕΕΣ84
 • 3.2. Η «πλήρης» άρση του διττού αξιοποίνου86
 • 3.2.1. Η μερική άρση της αρχής του διττού αξιοποίνου στα φορολογικά αδικήματα;91
 • 3.3. Η αρχή του διττού αξιοποίνου στις αντίστοιχες διατάξεις σε άλλα κράτη Μέλη της Ε.Ε. 92
 • 3.4. Εξέταση της αντισυνταγματικότητας ή μη της άρσης του διττού αξιοποίνου στην ημεδαπή94
 • 3.5. Το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης, το χρονικό σημείο διαπίστωσης αυτού και της σταθμίσεως λόγων που αίρουν το αξιόποινο της συγκεκριμένης πράξεως (τόπος τέλεσης, έγκληση, αμνήστευση, παραγραφή)98
 • 4. Η αρχή της αμοιβαιότητας101
 • 5. Η απαγόρευση της αναδρομικότητας104
 • 6. Η αρχή της αναλογικότητας108
 • 7. Η αρχή της απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών113
 • 7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις113
 • 7.2. Η συνταγματική απαγόρευση έκδοσης Ελλήνων πολιτών και τα λοιπά ανακύπτοντα ζητήματα αναφορικά με την ως άνω απαγόρευση116
 • 7.3. Το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας σε λοιπές χώρες της Ε.Ε.121
 • 7.4. Ειδικότερα η έκδοση Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3251/2004129
 • 7.5. Ειδικότερα η έννοια της δίωξης στο άρθρο 11 εδ. η΄ και 12 εδ. α΄ του Ν. 3251/2004134
 • 7.6. Η νομολογιακή υποδοχή του Ν. 3251/2004 ως προς το θέμα της εκδόσεως ελλήνων πολιτών140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI151
 • Λόγοι αρνήσεως εκτελέσεως του ΕΕΣ151
 • 1. Υποχρεωτικοί λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ151
 • 1.1. Αμνηστία (άρθρο 11 περ. α ΄ Ν. 3251/2004)151
 • 1.2. Αμετάκλητη εκδίκαση (άρθρο 11 περ. β΄ του Ν. 3251/2004)153
 • 1.3. Ανεύθυνο ποινικά άτομο (άρθρο 11 περ. γ’ Ν. 3251/2004)162
 • 1.4. Παραγραφή (άρθρο 11 περ. δ’ Ν. 3251/2004)164
 • 1.5. Λόγος δίωξης το φύλο, φυλή, θρησκεία κτλ (άρθρο 11 περ. ε΄ του Ν. 3251/2004)173
 • 1.6. Ημεδαπός και εκτέλεση ποινής (άρθρο 11 περ. στ’ του Ν. 3251/2004)176
 • 1.7. Τόπος τέλεσης αξιόποινης πράξης (άρθρο 11 περ. ζ΄ του Ν. 3251/2004)180
 • 1.8. Ημεδαπός και διώκεται (άρθρο 11 περ. η΄ του Ν. 3251/2004)189
 • 2. Δυνητικοί λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 12 Ν. 3251/2004)198
 • 2.1. Αλλοδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη (άρθρο 12 περ. α΄ του Ν. 3251/2004)198
 • 2.2. Παραγραφή της ποινικής δίωξης ή της ποινής, σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας (άρθρο 12 περ. β΄ του Ν. 3251/2004)200
 • 2.3. Αμετάκλητη εκδίκαση πράξεως από κράτος μέλος Ε.Ε. με κώλυμα μεταγενέστερης άσκησης ποινικής δίωξης (άρθρο 12 περ. γ΄ του Ν. 3251/2004)202
 • 2.4. Αμετάκλητη εκδίκαση της αυτής πράξεως από τρίτη χώρα και η ποινή έχει εκτιθεί, εκτίεται ή δεν μπορεί να εκτιθεί (άρθρο 12 περ. δ΄ του Ν. 3251/2004)203
 • 2.5. Αλλοδαπός που κατοικεί ή διαμένει και η Ελλάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης ποινής (άρθρο 12 περ. ε΄ του Ν. 3251/2004)206
 • 2.6. Συμμόρφωση στην Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ - Πρόσθεση νέου δυνητικού λόγου μη εκτέλεσης του εντάλματος219
 • 3. Λόγοι άρνησης εκτελέσεως του ΕΕΣ που ανακύπτουν από την φύση του εγκλήματος για το οποίο ζητείται η έκδοση225
 • 3.1. Πολιτικά εγκλήματα και δίωξη για δράση υπέρ της ελευθερίας225
 • 3.2. Στρατιωτικά εγκλήματα245
 • 3.3. Φορολογικά εγκλήματα246
 • 3.4. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας ως γενικός λόγος άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ248
 • 3.5. Η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών ως γενικός λόγος άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ250
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV255
 • Η διαδικασία εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης255
 • 1. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και δικονομικών προβληματισμών που ανακύπτουν κατά την διαδικασία255
 • 2. Προθεσμίες ολοκλήρωσης διαδικασίας - Άσκηση ενδίκων μέσων268
 • 3. Εγγυήσεις ως προς την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Επιπρόσθετοι δυνητικοί λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 13 Ν. 3251/2004)278
 • 3.1. Εισαγωγικά278
 • 3.2. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας που έχει επιβληθεί με απόφαση εκδοθείσα ερήμην (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3251/2004)280
 • 3.3. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3251/2004)292
 • 3.4. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης προσώπου που κατοικεί στην Ελλάδα (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3251/2004) 294
 • 4. Αντί επιλόγου299
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ309
 • 1. Ελληνική309
 • 2. Ξενόγλωσση316
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ325
 • Άρειος Πάγος325
 • Εφετείο331
 • Γερμανική Νομολογία332
 • Πολωνική Νομολογία332
 • Βελγική Νομολογία333
 • Κυπριακή Νομολογία333
 • Τσέχικη Νομολογία333
 • Αγγλική Νομολογία333
 • Νομολογία ΔΕΕ333
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ337
 • Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ337
 • Υπόδειγμα ΕΕΣ 365
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ373
 • 0
 • 0