Με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ

Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 23 Ν 4139/2013

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-741-7
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Τ. Περβίζος
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Λ. Μαργαρίτης

Στο έργο «Κατ’ επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών» εξετάζεται η ιδιαιτέρως διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 2 περ. α΄ Ν 4139/2013. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες, στις οποίες μελετώνται διαδοχικά ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, καθώς και θέματα μεταχείρισης εξαρτημένων μεγαλοδιακινητών. Επιχειρείται ένας διαρκής και συχνά αντιπαραθετικός διάλογος μεταξύ της θεωρίας και της πρόσφατης νομολογίας (: 2013-2018), κυρίως του Αρείου Πάγου, ώστε να καταδειχθούν τόσο οι ιδιαιτερότητες της νέας ρύθμισης και οι δυσκολίες που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή της, όσο και οι διαφοροποιήσεις της σε σχέση με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς.

Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες του κατ’ επάγγελμα δράστη και του προσδοκώμενου οφέλους, αναφορικά δε με το τελευταίο καταγράφεται και ο τρόπος υπολογισμού. Ακόμη μελετώνται οι λοιπές ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις του άρθρου 23 και καταγράφονται ορισμένοι προβληματισμοί στο πεδίο των απειλούμενων ποινικών κυρώσεων. Ακολούθως εξετάζονται ζητήματα μεταβολής κατηγορίας, διαχρονικού δικαίου και παραπομπής και αρμοδιότητας ενόψει ιδίως συναφών εγκλημάτων, ενώ αναπτύσσονται και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη μεταχείριση εξαρτημένων μεγαλοδιακινητών του άρθρου 23, τόσο κατά την προδικασία όσο και κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο.

Το έργο ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των συμπερασμάτων από την εφαρμογή του νέου νόμου κατά την πρώτη πενταετία και με την κατάθεση ορισμένων προτάσεων βελτίωσης ή τροποποίησης του οικείου νομοθετικού πλαισίου.

 • 0
 • Πρόλογος11
 • Προλεγόμενα13
 • Συντομογραφίες19
 • 1. Εισαγωγή21
 • 1.1. Οι διακεκριμένες και οι επιβαρυντικές περιστάσεις 22
 • 1.1.1. Προϊσχύσασες ρυθμίσεις – Κυοφορία 22
 • 1.1.2. Τα ισχύοντα άρθρ. 22 και 23 Ν 4139/201325
 • 1.2. Βασικές έννοιες26
 • 1.2.1. Η έννοια της «ναρκωτικής ουσίας»26
 • 1.2.2. Η έννοια της «διακίνησης»27
 • 1.2.3. Η έννοια της «χρηματοδότησης»28
 • 2. Ζητήματα ουσιαστικού δικαίου31
 • 2.1. Η έννοια του «κατ’ επάγγελμα» δράστη31
 • 2.1.1. Γενικά31
 • 2.1.2. Η κατ’ επάγγελμα τέλεση στο νόμο περί ναρκωτικών34
 • 2.2. Προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 Ευρώ44
 • 2.2.1. Η έννοια, η θέση στη δομή του κυρωτικού κανόνα και η νομική φύση του «προσδοκώμενου οφέλους» 45
 • 2.2.2. Τρόπος υπολογισμού του «προσδοκώμενου οφέλους»49
 • 2.2.3. Η αιτιολογία για το «προσδοκώμενο όφελος» 51
 • 2.3. Επιβαρυντική περίσταση και συμμετοχή58
 • 2.3.1. Το στοιχείο της κατ’ επάγγελμα τέλεσης58
 • 2.3.2. Το στοιχείο του προσδοκώμενου οφέλους 60
 • 2.4. Οι λοιπές ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης64
 • 2.4.1. Η διακίνηση εξαιρετικά επιβλαβών ναρκωτικών65
 • 2.4.2. Διακίνηση σε βάρος ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων68
 • 2.4.3. Διακίνηση με χρήση όπλων κατά την τέλεση της πράξης ή προς σκοπό διαφυγής71
 • 2.5. Παρατηρήσεις επί των ποινικών κυρώσεων73
 • 2.5.1. Αντιφάσεις στις ποινικές κυρώσεις73
 • 2.5.2. Άρθρ. 20 § 3 εδ. α΄ και διακεκριμένες περιπτώσεις 76
 • 2.5.3. Ποινική κύρωση και αρχή της αναλογικότητας: μια ειδικότερη περίπτωση78
 • 3. Ζητήματα δικονομικού δικαίου81
 • 3.1. Βελτίωση κατηγορίας με την προσθήκη επιβαρυντικής περίστασης81
 • 3.1.1. Κατά την ανάκριση82
 • 3.1.2. Κατά την παραπομπή83
 • 3.1.3. Από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο 85
 • 3.1.4. Από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο 88
 • 3.1.5. Η μεταβολή κατηγορίας ως λόγος αναίρεσης: παρόν και μέλλον90
 • 3.2. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου 94
 • 3.2.1. Οι θέσεις της πρόσφατης νομολογίας94
 • 3.2.2. Σχόλια στην ΑΠ (τακτ. Ολ) 1/201596
 • 3.3. Ζητήματα παραπομπής και αρμοδιότητας 98
 • 3.3.1. Ζητήματα παραπομπής99
 • 3.3.2. Ζητήματα αρμοδιότητας104
 • 4. Μεταχείριση εξαρτημένων μεγαλοδιακινητών109
 • 4.1. Άρθρ. 31 – Προδικασία 110
 • 4.1.1. Δυνατότητες του Ανακριτή – Δικαστικού Συμβουλίου 110
 • 4.1.2. Άσυλο θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης114
 • 4.2. Κύρια διαδικασία114
 • 4.2.1. Αναβολή λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα απεξάρτησης114
 • 4.2.2. Αυτοτελής ισχυρισμός εξάρτησης115
 • 4.2.3. Η ολοκλήρωση προγράμματος απεξάρτησης ως ελαφρυντικό 117
 • 4.3. Παρέκβαση: Ειδική υφ’ όρον απόλυση και αναστολή εκτέλεσης ποινής122
 • 4.4. Παρατηρήσεις επί των ποινικών κυρώσεων – Διαχρονικό δίκαιο127
 • 5. Συμπεράσματα131
 • Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία135
 • Ελληνική135
 • Ξενόγλωσση139
 • Παράρτημα141
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο143
 • 0
 • 0