Η ανάγνωση, οι αριθμοί και οι σημειώσεις

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-753-0
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Στ. Δρίτσας
Πρόλογος: Γ. Σωτηρόπουλος

Μετά την 1/1/2015, όπου καθιερώνεται η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα, η εμφάνιση των οικονομικών στοιχείων μίας οντότητας, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όχι μόνο διαφοροποιείται, αλλά επιπλέον χρήζει ιδιαίτερης αναζήτησης, ανάλυσης και επεξεργασίας των οικονομικών δεδομένων.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που καθημερινά γίνεται όλο και πιο σύνθετο, η λογιστική και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που συντάσσουν και δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα μετεξελίσσονται ταχύτατα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο εφαρμογής της διοικητικής επιστήμης για «δυνατούς λύτες».

Η «τεχνική» που παρουσιάζεται στο βιβλίο «Διαβάζοντας τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις - Η ανάγνωση, οι αριθμοί και οι σημειώσεις», χρησιμοποιεί κατ’ αρχήν την ελάχιστη θεωρία που χρειάζεται να κατανοεί ο ενδιαφερόμενος χρήστης για να είναι θέση να γνωρίζει τις οικονομικές καταστάσεις, τη δομή και το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, η θεωρία συνδυάζεται με μία λεπτομερή προσέγγιση για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω ενός «οδικού χάρτη» ανάγνωσης. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι τίποτε παραπάνω από μία μάλλον απλή λογιστική ανάλυση των λογαριασμών και των λοιπών γνωστοποιήσεων, βασιζόμενη στη συνδεσμολογία και τη συσχέτισή τους, εξερευνώντας όμως ταυτόχρονα και τις μεταβολές τους, όπως αυτές απεικονίζονται κυρίως στον ισολογισμό και την κατάσταση των αποτελεσμάτων.

Η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες με νομική, οικονομική, χρηματοοικονομική ή λογιστική παιδεία, οι οποίοι λόγω αυτής ακριβώς της επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής τους ειδίκευσης εμπλέκονται με τις καταστάσεις αυτές, αλλά και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους με οποιαδήποτε παιδεία ή κατάρτιση.

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να δραστηριοποιούνται με διάφορες ιδιότητες και ρόλους στο επιχειρηματικό και ευρύτερα οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ως σύμβουλοι, ως ανώτερα ή ανώτατα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων, ως μέλη διοικητικών συμβουλίων, επιτροπών ελέγχου και λοιπών οργάνων διακυβέρνησης, ως διοικητικά στελέχη του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, ή ακόμη και ως στελέχη ή μέλη εποπτικών αρχών και ελεγκτικών οργανισμών. Αναπόφευκτα, οι επαγγελματίες αυτοί, λόγω του ρόλου τους και της εμπλοκής τους σε διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, απαιτείται όχι μόνο να μπορούν να «διαβάσουν» τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις επιχειρήσεις αλλά και να τις κατανοήσουν και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε βάθος.

Το παρόν βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική παρουσίαση της σχετικής με τις οικονομικές καταστάσεις θεματολογίας και στην ερμηνεία των λογιστικών εννοιών. Σε κάθε κεφάλαιο, επιχειρείται μία αρκετά λεπτομερής και στοχευμένη προσέγγιση πρακτικής εφαρμογής ενός απλού τρόπου ανάγνωσης και κατανόησης των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων μίας εικονικής επιχείρησης, κάθετα και οριζόντια, σε όλα τα επίπεδα παρουσίασης. Σκοπός της προσέγγισης αυτής είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις απαραίτητες βασικές λογιστικές έννοιες, αλλά και η διαμόρφωση ενός τρόπου σκέψης σχετικά με τη σύνθεση των πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων, που τελικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «εύλογα».

Επιδίωξη της συγγραφικής προσπάθειας είναι η εξοικείωση του αναγνώστη, που δεν γνωρίζει ή γνωρίζει ελάχιστα λογιστική, με τους «αριθμούς» και τις «σημειώσεις» των οικονομικών καταστάσεων, σε τέτοιο βαθμό ώστε η ανάγνωσή τους να γίνει λιγότερο επίπονη και γιατί όχι, περισσότερο ελκυστική και ενδιαφέρουσα.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ανάπτυγμα που τιτλοφορείται «Οδικός Χάρτης Ανάγνωσης Οικονομικών Καταστάσεων» για την ακόμα πιο εύληπτη σχηματική απεικόνισή του.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο σκοπός και το πλαίσιο της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων1
 • 1.1 Γενικά1
 • 1.2 Η δομή και η λειτουργία5
 • 1.3 Το πλαίσιο σύνταξης9
 • 1.4 Οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο14
 • 1.5 Η ανάγνωση και η λογιστική ανάλυση16
 • 1.5.1. Βασικά σημεία ανάγνωσης16
 • 1.5.2. Η λογιστική ανάλυση18
 • 1.6 Η μελέτη της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»21
 • 1.6.1. Η προσέγγιση21
 • 1.6.2. Η «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»22
 • 1.6.3. Οι οικονομικές καταστάσεις23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | Ο ισολογισμός89
 • 2.1 Γενικά89
 • 2.2 Η αρχιτεκτονική του ισολογισμού91
 • 2.3 Τα περιουσιακά στοιχεία96
 • 2.4 Οι υποχρεώσεις108
 • 2.5 Η καθαρή θέση115
 • 2.6 Ο ισολογισμός της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»119
 • 2.6.1 Η καθαρή θέση της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»120
 • 2.6.2 Τα περιουσιακά στοιχεία της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»121
 • 2.6.2.i. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία121
 • 2.6.2.ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία123
 • 2.6.2.iii. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - κεφάλαιο κίνησης124
 • 2.6.2.iv. Εμπορικές απαιτήσεις128
 • 2.6.2.v. Αποθέματα130
 • 2.6.2.vi. Εμπορικό χαρτοφυλάκιο134
 • 2.6.3 Οι υποχρεώσεις της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»134
 • 2.6.3.i. Προβλέψεις135
 • 2.6.3.ii. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις136
 • 2.6.3.iii. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 | Η κατάσταση αποτελεσμάτων139
 • 3.1 Γενικά139
 • 3.2 Η μορφή παρουσίασης140
 • 3.2.1. Η κατά λειτουργία παρουσίαση141
 • 3.2.2. Η κατά είδος παρουσίαση141
 • 3.2.3. Η κατάσταση του συνολικού εισοδήματος143
 • 3.2.4. Διάκριση των αποτελεσμάτων145
 • 3.2.5. Μικτό κέρδος145
 • 3.2.6. Λειτουργικά κέρδη (ή ζημίες)145
 • 3.2.7. Καθαρά κέρδη (ή ζημίες)147
 • 3.3 Τα έσοδα και κέρδη149
 • 3.3.1. Κύκλος εργασιών149
 • 3.3.2. Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων150
 • 3.3.3. Χρηματοοικονομικά έσοδα150
 • 3.3.4. Κέρδη151
 • 3.4 Τα έξοδα και ζημίες151
 • 3.4.1. Λειτουργικά έξοδα153
 • 3.4.2. Κόστος πωληθέντων153
 • 3.4.3. Έξοδα διοίκησης153
 • 3.4.4. Έξοδα διάθεσης154
 • 3.4.5. Αποσβέσεις και απομειώσεις154
 • 3.4.6. Χρηματοοικονομικά έξοδα154
 • 3.4.7. Ζημίες154
 • 3.5 Το κόστος πωληθέντων155
 • 3.5.1. Αποθέματα αρχής156
 • 3.5.2. Αγορές και αναλώσεις πρώτων υλών και διαφόρων υλικών156
 • 3.5.3. Αποθέματα τέλους159
 • 3.6 Ο φόρος εισοδήματος161
 • 3.6.1. Τρέχων φόρος εισοδήματος162
 • 3.6.2. Αναβαλλόμενος φόρος163
 • 3.7 Η κατάσταση αποτελεσμάτων της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»166
 • 3.7.1. Κύκλος εργασιών166
 • 3.7.2. Κόστος πωληθέντων168
 • 3.7.3. Αποσβέσεις176
 • 3.7.4. Έξοδα διοίκησης177
 • 3.7.5. Έξοδα διάθεσης178
 • 3.7.6. Λειτουργικά αποτελέσματα179
 • 3.7.7. Χρεωστικοί τόκοι και φόρος εισοδήματος182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 | Η κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης187
 • 4.1 Γενικά187
 • 4.2 Η δομή και τα περιεχόμενα188
 • 4.2.1. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη190
 • 4.2.2. Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο191
 • 4.2.3. Εσωτερικές μεταφορές191
 • 4.2.4. Διανομές στους φορείς μερισμάτων192
 • 4.2.5. Αποτελέσματα περιόδου192
 • 4.3 Η διανομή των κερδών193
 • 4.3.1. Το νομικό πλαίσιο194
 • 4.3.2. Η λογιστική της διανομής των κερδών198
 • 4.3.3. Σημεία ενδιαφέροντος199
 • 4.3.4. Πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη200
 • 4.3.5. Η σχέση της διανομής των κερδών και της ρευστότητας202
 • 4.3.6. Οι διαπιστώσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή204
 • 4.3.7. Ο αναβαλλόμενος φόρος205
 • 4.4 Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 | Η κατάσταση χρηματοροών211
 • 5.1 Γενικά211
 • 5.2 Η δομή και τα περιεχόμενα213
 • 5.2.1. Οι μορφές παρουσίασης213
 • 5.2.2. Άμεση μέθοδος214
 • 5.2.3. Έμμεση μέθοδος215
 • 5.2.4. Διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων216
 • 5.3 Η ανάγνωση της κατάστασης χρηματοροών219
 • 5.3.1. Μελέτη των λειτουργικών δραστηριοτήτων220
 • 5.3.2. Έξοδα απομείωσης και αναστροφές221
 • 5.3.3. Αποθέματα τέλους222
 • 5.3.4. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις224
 • 5.3.5. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις225
 • 5.3.6. Μελέτη των επενδυτικών δραστηριοτήτων227
 • 5.3.7. Μελέτη των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων231
 • 5.3.8. Έκδοση μετοχών232
 • 5.3.9. Εξαγορά μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου233
 • 5.3.10. Πληρωμή μερισμάτων234
 • 5.3.11. Δανεισμός235
 • 5.3.12. Καθαρή μεταβολή διαθεσίμων236
 • 5.4 Η κατάσταση χρηματοροών της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 | Το προσάρτημα243
 • 6.1 Γενικά243
 • 6.2 Η δομή και τα περιεχόμενα245
 • 6.3 Η ανάγνωση του προσαρτήματος247
 • 6.4 Το προσάρτημα της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»260
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 | Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου277
 • 7.1 Γενικά277
 • 7.2 Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα279
 • 7.3 Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»282
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 | Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις301
 • 8.1 Γενικά301
 • 8.2 Βασικές έννοιες302
 • 8.3 Το πλαίσιο σύνταξης304
 • 8.3 Οι βασικοί κανόνες και η διαδικασία305
 • 8.3.1. Ολική ενοποίηση306
 • 8.3.2. Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης307
 • 8.3.3. Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων308
 • 8.3.4. Μέθοδος της καθαρής θέσης308
 • 8.4 Η ανάγνωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων308
 • 8.4.1. Η λογιστική της ενοποίησης311
 • 8.4.2. Η σύνθεση του ομίλου311
 • 8.4.3. Υπεραξία και δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο313
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 | Η ανάλυση με τη χρήση των αριθμοδεικτών317
 • 9.1 Γενικά317
 • 9.2 Οι αριθμοδείκτες320
 • 9.2.1. Οι κύριοι άξονες διοίκησης320
 • 9.2.2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας322
 • 9.2.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας323
 • 9.2.4. Αριθμοδείκτες επενδύσεων324
 • 9.2.5. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων324
 • 9.2.6. Αριθμοδείκτες ρευστότητας326
 • 9.3 Η ανάγνωση των αριθμοδεικτών της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»326
 • 9.3.1 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας327
 • 9.3.1.i. Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων327
 • 9.3.1.ii. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εμπορικών υποχρεώσεων329
 • 9.3.1.iii. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων331
 • 9.3.1.iv. Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης332
 • 9.3.1.v. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού334
 • 9.3.1.vi. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (παγίων)334
 • 9.3.1.vii. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων335
 • 9.3.1.viii. Συμπεράσματα σχετικά με τις δραστηριότητες της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»336
 • 9.3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας337
 • 9.3.2.i. O αριθμοδείκτης μικτού κέρδους (ή μικτού περιθωρίου)337
 • 9.3.2.ii. Ο αριθμοδείκτης λειτουργικού κέρδους (προ τόκων και φόρων)339
 • 9.3.2.iii. Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους341
 • 9.3.2.iv. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού342
 • 9.3.2.v. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων343
 • 9.3.2.vi. Συμπεράσματα σχετικά με τις αποδόσεις της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»345
 • 9.3.3 Αριθμοδείκτες επενδύσεων346
 • 9.3.3.i. Ο αριθμοδείκτης των κερδών ανά μετοχή346
 • 9.3.3.ii. Ο αριθμοδείκτης του μερίσματος ανά μετοχή347
 • 9.3.3.iii. Το ποσοστό διανεμόμενων κερδών348
 • 9.3.3.iv. H εσωτερική αξία της μετοχής (book value per share)349
 • 9.3.3.v. Επενδυτικό ενδιαφέρον για τη «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»350
 • 9.3.4 Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων351
 • 9.3.4.i. Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης351
 • 9.3.4.ii. Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια354
 • 9.3.4.iii. Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία355
 • 9.3.4.iv. Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς συνολικές υποχρεώσεις357
 • 9.3.4.v. Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων358
 • 9.3.4.vi. Συμπεράσματα για τη διάρθρωση των κεφαλαίων της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.»359
 • 9.3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας360
 • 9.3.5.i. Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (current ratio)360
 • 9.3.5.ii. Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας361
 • 9.3.5.iii. Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας362
 • 9.3.5.iv. Συμπεράσματα σχετικά με τη ρευστότητα της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε»363
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 | Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων365
 • 10.1 Γενικά365
 • 10.2 Η γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων367
 • 10.3 Η δομή και τα περιεχόμενα της έκθεσης ελέγχου370
 • 10.4 Η ανάγνωση της έκθεσης ελέγχου372
 • 10.4.1. Γνώμη και βάση γνώμης374
 • 10.4.2. Θέμα έμφασης και άλλο θέμα376
 • 10.4.3. Τα σημαντικότερα θέματα του ελέγχου377
 • 10.4.4. Συνέχιση δραστηριότητας379
 • 10.4.5. Άλλες πληροφορίες379
 • Ορισμοί του Ν 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014)381
 • Πηγές και Βιβλιογραφία403
 • Αλφαβητικό ευρετήριο407
 • 0
 • 0