Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-754-7
Σελίδες: 320
Συγγραφέας: Γ. Ευσταθόπουλος, Ε. Πούλου, Π. Ρεντούλης, Α. Σπυρίδωνος

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των  νέων ευαίσθητων ζητημάτων του δικαίου των ακινήτων που εκφεύγουν του παραδοσιακού εμπραγμάτου και γενικότερα αστικού δικαίου. Τα ζητήματα αυτά, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά συνδυαστικά, καλύπτουν τη νέα μέθοδο εκμετάλλευσης ακινήτων μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων της οικονομίας του διαμοιρασμού που προβάλλονται από διαδικτυακές πλατφόρμες τύπου AirBnB, τις εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο των ακινήτων, τις νέες ρυθμίσεις στο δίκαιο των αυθαιρέτων και στη διαδικασία νομιμοποίησης αυτών, καθώς επίσης και το νέο δίκαιο της κατάσχεσης και αναγκαστικής εκποίησης ακινήτων μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

 • 0
 • § 1. Δίκαιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην οικονομία του διαμοιρασμού19
 • I. Εισαγωγικά19
 • II. Δομικές αλλαγές στον χώρο των μισθώσεων ακινήτων20
 • III. Νομικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί προβληματισμοί20
 • Α. Νομικά ζητήματα20
 • Β. Οικονομικά ζητήματα21
 • Γ. Κοινωνικά ζητήματα22
 • Δ. Φορολογικός προσανατολισμός του νομοθέτη24
 • Ε. Η νομολογιακή προσέγγιση με αφορμή την ΜΠρΘεσ 16158/2018 - Σημασία απόφασης25
 • IV. Ορισμοί (άρθρο 111 παρ. 1 Ν 4446/2016)26
 • Α. Ακίνητο27
 • Β. Οικονομία του διαμοιρασμού29
 • Γ. Ψηφιακές πλατφόρμες29
 • Δ. Βραχυχρόνια μίσθωση30
 • Ε. Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης31
 • V. Προϋποθέσεις υπαγωγής μίσθωσης στην έννοια των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην οικονομία του διαμοιρασμού (άρθρο 111 παρ. 2 Ν 4446/2016)33
 • Α. Εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής33
 • Β. Αναγραφή αριθμού εγγραφής στο μητρώο σε κάθε ανάρτηση και μέσο προβολής38
 • Γ. Ειδικό σήμα λειτουργίας38
 • VI. Φορολογικές υποχρεώσεις και απαλλαγές (άρθρο 111 παρ. 3 Ν 4446/2016)39
 • Α. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος 39
 • Β. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος βραχυχρόνιας μίσθωσης39
 • Γ. Φορολογία εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 39Α Ν 4172/2013) 39
 • Δ. Απαλλαγή από ΦΠΑ (άρθρο 111 παρ. 3 περ. α΄ Ν 4446/2016)41
 • Ε. Σκοπός ρυθμίσεων (άρθρο 9 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)41
 • ΣΤ. Δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 3 περίπτ. β΄ Ν 4446/2016, άρθρο 1 παρ. 8 και άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)42
 • VII. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 Ν 4446/2016, Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)48
 • Α. Υπόχρεοι και στοιχεία δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και Απόφαση του Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162 (ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)48
 • Β. Συνιδιοκτησία, συννομή, συνεπικαρπία, συνυπεκμίσθωση (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)50
 • Γ. Δικαίωμα υπεκμίσθωσης (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. γ΄ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)51
 • Δ. Ολοκλήρωση υποβολής δήλωσης (άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)51
 • Ε. Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)51
 • VIII. Παραβάσεις, πρόστιμα, κυρώσεις σε σχέση με το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής και με τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 5 Ν 4446/2016 και άρθρα 4 και 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)61
 • Α. Αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και άρθρο 4 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017) 61
 • Β. Πρόστιμο για μη υποβολή δήλωσης ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 111 παρ. 5 περ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)65
 • Γ. Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. γ’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)65
 • Δ. Πρόστιμο επί μη ανταπόκρισης σε αίτημα ΑΑΔΕ (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. δ’ Ν 4446/2016)65
 • IX. Έλεγχοι – Διαδικασίες και όργανα ελέγχου (άρθρο 111 παρ. 6 Ν 4446/2016, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 7 παρ. 1 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)65
 • X. Λοιπές διατάξεις66
 • Α. Πληροφορίες από πλατφόρμες (άρθρο 111 παρ. 7 Ν 4446/2016)66
 • Β. Περιορισμοί στη διάθεση «ακινήτων» για βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 111 παρ. 8 Ν 4446/2016)66
 • Γ. Συνεργασία Δημοσίου με πλατφόρμες (άρθρο 111 παρ. 9 Ν 4446/2016)67
 • Δ. Νομοθετική εξουσιοδότηση για ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής (άρθρο 111 παρ. 10 Ν 4446/2016)67
 • Ε. Έναρξη ισχύος διατάξεων και μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 10 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)67
 • ΣΤ. Δικονομικές διατάξεις: Δωσιδικία - Αρμοδιότητα - Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (άρθρα 17 παρ. 3, 29 παρ. 1 και 614 παρ. 2 ΚΠολΔ)68
 • Ζ. Εφαρμογή διατάξεων περί οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (Ν 3741/1929, άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ)69
 • Παράρτημα νομοθεσίας75
 • 1. Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240, 22.12.2016) με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»75
 • 2. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187 (ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017) με τίτλο «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»78
 • 3. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162 (ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018) με τίτλο «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»89
 • 4. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1170 (ΦΕΚ Β΄ 3720/30.8.2018) με τίτλο «Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»95
 • 5. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1194, ΦΕΚ Β΄ 4782/25.10.2018 με τίτλο «Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»99
 • 6. Διατάξεις άρθρων 21, 39, 39Α και 40 Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/ 23.7.2013) με τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις»101
 • 7. Άρθρο 46 Ν 4179/2013 (ΦΕΚ Α΄ 175/8.8.2013) με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»106
 • § 2. Παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου111
 • Ι. Εισαγωγή111
 • ΙΙ. Οι διατυπωθείσες γνώμες ως προς τη νομική φύση της παραίτησης από κυριότητα ακινήτου111
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της παραίτησης113
 • Α. Δήλωση βουλήσεως του κυρίου113
 • B. Κυριότητα116
 • Γ. Τύπος118
 • ΙV. Εφαρμογή των περί δικαιοπραξιών διατάξεων στην παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου118
 • A. Απαγόρευση διαθέσεως της κυριότητας του ακινήτου119
 • B. Εικονικότητα120
 • Γ. Η παραίτηση ως καταδολιευτική απαλλοτρίωση121
 • V. Αποτελέσματα της παραίτησης122
 • A. Κτήση κυριότητας από το Δημόσιο122
 • Β. Κτήση νομής από το Δημόσιο123
 • Γ. Τύχη περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων123
 • VI. Διάκριση των αδεσπότων από τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα124
 • § 3. Οι τραπεζικές συμβάσεις με εξασφάλιση σε ακίνητο και οι διαταγές πληρωμής127
 • I. Εισαγωγή127
 • II. Είδη εξασφαλίσεων127
 • Α. Διάκριση εξασφαλίσεων με βάση την περιουσία του δανειολήπτη και την περιουσία του εγγυητή128
 • Β. Διάκριση μεταξύ δανείων με την παροχή προσωπικών ασφα­λειών και με την παροχή εμπράγματων ασφαλειών128
 • Γ. Διάκριση μεταξύ περιορισμένης εγγυήσεως και απεριόριστης εγγυήσεως129
 • III. Μέτρα πρόληψης129
 • IV. Εξωδικαστική διευθέτηση130
 • V. Άμυνα δανειολήπτη και εγγυητή131
 • VI. Εγκυρότητα και καταχρηστικότητα της καταγγελίας131
 • VII. Δικαστηριακή διευθέτηση132
 • Α. Μέσα Άμυνας του δανειολήπτη και του εγγυητή132
 • Β. Αιτίες ανακοπής132
 • VIII. Αποτίμηση134
 • § 4. Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ακινήτων135
 • I. Έννοια και διακρίσεις135
 • II. Νομική φύση αναγκαστικού πλειστηριασμού136
 • III. Εκθέσεις και βιβλίο πλειστηριασμών137
 • IV. Προδικασία και κύρια διαδικασία140
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο140
 • Β. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού142
 • Γ. Όργανο ηλεκτρονικού πλειστηριασμού145
 • Δ. Χρόνος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού149
 • Ε. Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού150
 • ΣΤ. Προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτων152
 • Ζ. Πλειοδοσία στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό156
 • Η. Κατακύρωση στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό163
 • Θ. Καταβολή και δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος168
 • Ι. Μεταβατικές διατάξεις172
 • V. Αναπλειστηριασμός177
 • VI. Ζητήματα μετά τον πλειστηριασμό179
 • Α. Τύχη πλειστηριάσματος ακυρωθέντος πλειστηριασμού179
 • Β. Ευθύνη για ελαττώματα182
 • Γ. Τύχη μισθώσεως του πλειστηριασθέντος ακινήτου183
 • Δ. Διεκδίκηση των πλειστηριασθέντων184
 • § 5. Αυθαίρετη δόμηση185
 • I. Ιστορική αναδρομή της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα και προσπάθειες νομοθετικής αντιμετώπισής του186
 • ΙΙ. Έννοια του αυθαιρέτου190
 • Α. Γενικά190
 • Β. Είδη αυθαιρέτων192
 • ΙΙΙ. Απαγόρευση ανοικοδόμησης αυθαίρετης κατασκευής (άρθρο 4 παρ. 1 ΝΟΚ)194
 • Α. Κύρος της σύμβασης για κατασκευή δομικού έργου με αυθαίρετη κατασκευή: Οι υποστηριζόμενες γνώμες194
 • Β. Ίδια θέση: Ακυρότητα της σύμβασης έργου σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης άδειας195
 • ΙV. Κυρώσεις κατά της αυθαίρετης δόμησης196
 • Α. Κατεδάφιση196
 • Β. Πρόστιμο196
 • Γ. Ποινικές κυρώσεις197
 • Δ. Απαγόρευση της διάθεσης και απόλυτη ακυρότητα των εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης (άρθρο 82 παρ. 1 Ν 4495/2017)198
 • V. Ιδιωτικού δικαίου αξιώσεις από αυθαίρετη κατασκευή212
 • Α. Ιδιωτικό δικαίωμα κατεδάφισης της αυθαίρετης κατασκευής212
 • Β. Δικαίωμα αποζημίωσης216
 • § 6. Φορολογία ακινήτων219
 • Ι. Διακρίσεις των φόρων περιουσίας. Έννοια και σκοπός της φορολογίας ακινήτου. Χαρακτηριστικά219
 • ΙΙ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτου220
 • Α. Γενικά220
 • Β. Διαδικασία υποβολής δήλωσης ΦΜΑ221
 • Γ. Ειδικές περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων και υποχρέωσης προς καταβολή ΦΜΑ222
 • Δ. Η απαλλαγή από τον ΦΜΑ224
 • Ε. Συντελεστές του ΦΜΑ229
 • ΙΙΙ. Φορολογία κατοχής ακινήτου232
 • Α. Γενικά - Ιστορική αναδρομή232
 • Β. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας233
 • Γ. Ενιαίο τέλος ακινήτων234
 • Δ. Φόρος ακίνητης περιουσίας240
 • Ε. Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων251
 • Στ. Τέλος ακίνητης περιουσίας259
 • Ζ. Ειδικός φόρος ακίνητης περιουσίας εταιρειών265
 • Η. Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων271
 • IV. Φορολογία εισοδήματος - εκμετάλλευσης από ακίνητα290
 • Α. Εισόδημα από περιουσία-κεφάλαιο290
 • Β. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου (Airbnb)294
 • Γ. Καθεστώς Φορολογίας ακινήτου ανήκον σε offshore εταιρεία298
 • Δ Ξενοδοχειακό τέλος - Φόρος διαμονής300
 • Ε. Το ακίνητο ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο επιχείρησης (ορισμοί)300
 • ΣΤ. Golden visa301
 • Παράρτημα νομοθεσίας307
 • Ι. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτου307
 • ΙΙ. Φορολογία κατοχής ακινήτου307
 • ΙΙΙ. Φορολογία εισοδήματος - Εκμετάλλευσης από ακίνητα310
 • Αλφαβητικό ευρετήριο313
 • 0
 • 0