Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-749-3
Σελίδες: 466
Συγγραφέας: Π. Πολυβίου

Το αδίκημα της δυσφήμισης είναι παραδοσιακό αστικό αδίκημα, που αναγνωρίζεται στο Αγγλικό δίκαιο και κατ’ επέκταση στο δίκαιο άλλων χωρών που ακολουθούν το κοινοδίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Ο σκοπός του συγγραφέα του βιβλίου «Η Δυσφήμιση στο Κυπριακό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο» είναι να παραθέσει το ουσιαστικό δίκαιο της δυσφήμισης στην Κύπρο, να διερευνήσει και να μελετήσει την εξέλιξη του εν λόγω δικαίου σε συνάρτηση ιδιαίτερα με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και έκφρασης και να εξετάσει την εξέλιξη του δικαίου της δυσφήμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επίσης, ο συγγραφέας αναλύει διάφορες δικαστικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάγκη εξισορρόπησης του δικαιώματος στην υπόληψη που προστατεύεται από το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης, αφενός, με την ελευθερία του λόγου και έκφρασης, αφετέρου.

Το Κυπριακό δίκαιο της δυσφήμισης, όπως έχει εξελιχθεί σε συνάρτηση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται εν γένει με το δίκαιο, όπως οι Δικαστές, οι ακαδημαϊκοί, οι φοιτητές της νομικής και οι δικηγόροι.

Το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και σημαντικό χώρο του δικαίου που συνιστά συγκερασμό του παραδοσιακού αστικού δικαίου αφενός και του σύγχρονου πολιτειακού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφετέρου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ 13
 • Βασική Έννοια της Δυσφήμισης13
 • Βασικά Συστατικά Στοιχεία15
 • Κατηγορίες Δυσφήμιση17
 • 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 21
 • Εισαγωγή21
 • Πού γίνεται η Δημοσίευση;22
 • Επανάληψη (Repetition)22
 • Κοινοποίηση και Δημοσίευση23
 • Ευθύνη για Δημοσίευση24
 • Ειδικές Περιπτώσεις27
 • 3. ANAΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟ/ΕΝΑΓΟΝΤΑ31
 • 4. ΔΙΑΔΙΚΟΙ41
 • Εισαγωγή 41
 • Θάνατος Προσώπου που Δυσφημίστηκε41
 • Εμπορικές Εταιρείες41
 • Κυβερνητικές Αρχές και Πολιτικά Κόμματα48
 • Συντεχνίες53
 • 5. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ – ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ55
 • Εισαγωγή 55
 • Φήμη και Υπόληψη56
 • Ελευθερία Λόγου και Έκφρασης67
 • 6. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ 81
 • Ορισμός και Έννοια της Δυσφήμισης 81
 • Αποστροφή και Αποφυγή του Παραπονουμένου90
 • Σάτιρα102
 • Στοχοποίηση/Ύβρεις107
 • Ανασκόπηση108
 • 7. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ 113
 • Συνήθης και Φυσική Έννοια 113
 • Μόνο μια Συνήθης και Φυσική Έννοια; 131
 • Κατ’ ισχυρισμόν Συμμετοχή σε Ποινικά Αδικήματα και Αναφορές σε Υποψίες και Διερεύνηση Εναντίον Προσώπων136
 • Υπαινιγμός (Innuendo)139
 • 8. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ143
 • Εισαγωγή 143
 • Υπεράσπιση της «Αλήθειας»144
 • Προνόμιο197
 • Απόλυτο Προνόμιο199
 • Προνόμιο υπό Επιφύλαξη211
 • Υπόθεση Reynolds και Μεταγενέστερες Εξελίξεις 229
 • Υπεράσπιση Έντιμου Σχολίου152
 • Κυπριακό Νομοθετικό Πλαίσιο154
 • Βασικά Συστατικά Στοιχεία155
 • (i) Γνώμη ή Σχόλιο157
 • (ii) Θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος175
 • (iii) Καλή Πίστη και Κακοπιστία182
 • Υπεράσπιση του Ρεπορτάζ (Reportage Defence)268
 • Εξειδικευμένες Υπερασπίσεις273
 • Δυσφήμιση Χωρίς Πρόθεση273
 • Ανυπαίτια Διάδοση (Innocent Dissemination)275
 • Ειδική Υπεράσπιση σε Περίπτωση Δυσφήμισης που Δημοσιεύεται σε Εφημερίδα276
 • Συναίνεση277
 • 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ279
 • 10. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ325
 • 11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ327
 • 12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ - ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ345
 • 13. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ351
 • 14. ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ367
 • 15. TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ IΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΜΕΜΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 373
 • Εισαγωγή373
 • Ορισμός375
 • Ηνωμένες Πολιτείες379
 • Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων382
 • Αγγλικό Δίκαιο386
 • Κυπριακή Νομολογία397
 • Σχέση Δυσφήμισης και Προστασίας του Δικαιώματος στην Ιδιωτική Ζωή408
 • Αποζημιώσεις410
 • Απαγορευτικά Διατάγματα418
 • 16. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ423
 • 0
 • 0