Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-749-3
Σελίδες: 466
Συγγραφέας: Π. Πολυβίου

Το αδίκημα της δυσφήμισης είναι παραδοσιακό αστικό αδίκημα, που αναγνωρίζεται στο Αγγλικό δίκαιο και κατ’ επέκταση στο δίκαιο άλλων χωρών που ακολουθούν το κοινοδίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Ο σκοπός του συγγραφέα του βιβλίου «Η Δυσφήμιση στο Κυπριακό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο» είναι να παραθέσει το ουσιαστικό δίκαιο της δυσφήμισης στην Κύπρο, να διερευνήσει και να μελετήσει την εξέλιξη του εν λόγω δικαίου σε συνάρτηση ιδιαίτερα με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και έκφρασης και να εξετάσει την εξέλιξη του δικαίου της δυσφήμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επίσης, ο συγγραφέας αναλύει διάφορες δικαστικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάγκη εξισορρόπησης του δικαιώματος στην υπόληψη που προστατεύεται από το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης, αφενός, με την ελευθερία του λόγου και έκφρασης, αφετέρου.

Το Κυπριακό δίκαιο της δυσφήμισης, όπως έχει εξελιχθεί σε συνάρτηση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται εν γένει με το δίκαιο, όπως οι Δικαστές, οι ακαδημαϊκοί, οι φοιτητές της νομικής και οι δικηγόροι.

Το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και σημαντικό χώρο του δικαίου που συνιστά συγκερασμό του παραδοσιακού αστικού δικαίου αφενός και του σύγχρονου πολιτειακού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφετέρου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ23
 • 1. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ 35
 • Βασική Έννοια της Δυσφήμισης35
 • Βασικά Συστατικά Στοιχεία37
 • Κατηγορίες Δυσφήμιση39
 • 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 43
 • Εισαγωγή43
 • Πού γίνεται η Δημοσίευση;44
 • Επανάληψη (Repetition)44
 • Κοινοποίηση και Δημοσίευση45
 • Ευθύνη για Δημοσίευση46
 • Ειδικές Περιπτώσεις49
 • 3. ANAΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟ/ΕΝΑΓΟΝΤΑ53
 • 4. ΔΙΑΔΙΚΟΙ63
 • Εισαγωγή 63
 • Θάνατος Προσώπου που Δυσφημίστηκε63
 • Εμπορικές Εταιρείες63
 • Κυβερνητικές Αρχές και Πολιτικά Κόμματα70
 • Συντεχνίες75
 • 5. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ – ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ77
 • Εισαγωγή 77
 • Φήμη και Υπόληψη78
 • Ελευθερία Λόγου και Έκφρασης89
 • 6. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ 103
 • Ορισμός και Έννοια της Δυσφήμισης 103
 • Αποστροφή και Αποφυγή του Παραπονουμένου112
 • Σάτιρα124
 • Στοχοποίηση/Ύβρεις129
 • Ανασκόπηση130
 • 7. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ 135
 • Συνήθης και Φυσική Έννοια 135
 • Μόνο μια Συνήθης και Φυσική Έννοια; 153
 • Κατ’ ισχυρισμόν Συμμετοχή σε Ποινικά Αδικήματα και Αναφορές σε Υποψίες και Διερεύνηση Εναντίον Προσώπων158
 • Υπαινιγμός (Innuendo)161
 • 8. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ165
 • Εισαγωγή 165
 • Υπεράσπιση της «Αλήθειας»166
 • Προνόμιο219
 • Απόλυτο Προνόμιο221
 • Προνόμιο υπό Επιφύλαξη233
 • Υπόθεση Reynolds και Μεταγενέστερες Εξελίξεις 251
 • Υπεράσπιση Έντιμου Σχολίου174
 • Κυπριακό Νομοθετικό Πλαίσιο176
 • Βασικά Συστατικά Στοιχεία177
 • (i) Γνώμη ή Σχόλιο179
 • (ii) Θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος197
 • (iii) Καλή Πίστη και Κακοπιστία204
 • Υπεράσπιση του Ρεπορτάζ (Reportage Defence)290
 • Εξειδικευμένες Υπερασπίσεις295
 • Δυσφήμιση Χωρίς Πρόθεση295
 • Ανυπαίτια Διάδοση (Innocent Dissemination)297
 • Ειδική Υπεράσπιση σε Περίπτωση Δυσφήμισης που Δημοσιεύεται σε Εφημερίδα298
 • Συναίνεση299
 • 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ301
 • 10. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ347
 • 11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ349
 • 12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ - ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ367
 • 13. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ373
 • 14. ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ389
 • 15. TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ IΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΜΕΜΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 395
 • Εισαγωγή395
 • Ορισμός397
 • Ηνωμένες Πολιτείες401
 • Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων404
 • Αγγλικό Δίκαιο408
 • Κυπριακή Νομολογία419
 • Σχέση Δυσφήμισης και Προστασίας του Δικαιώματος στην Ιδιωτική Ζωή430
 • Αποζημιώσεις432
 • Απαγορευτικά Διατάγματα440
 • 16. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ445
 • 0
 • 0