Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-746-2
Σελίδες: 984
Συγγραφέας: Π. Παναγιώτου

Το Εμπορικό Δίκαιο περιλαμβάνει και αναλύει τους κλασικούς κλάδους του εμπορικού δικαίου μετά από τις ραγδαίες μαζικές νομοθετικές μεταβολές, που επήλθαν προσφάτως στην εμπορική νομοθεσία. Εμβαθύνει σε ζητήματα του εμπορικού δικαίου και παρέχει στον αναγνώστη τις νεότατες νομολογιακές, βιβλιογραφικές ενδείξεις και λεπτομερειακές ρυθμίσεις, που είναι χρήσιμες για τη δικαστηριακή πράξη. Στόχος του επίτομου αυτού έργου είναι να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για τον νομικό της πράξης, αλλά και να καλύψει διδακτικές ανάγκες προς χρήση κυρίως των φοιτητών των οικονομικών και νομικών σχολών καθώς και των υποψηφίων δικαστών. Η μελέτη συνοδεύτεται από αναλυτικό, ανά ενότητα, αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ55
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ55
 • Κεφάλαιο Πρώτο55
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ55
 • § 1. Εισαγωγικά55
 • Ι. Εμπορικό και ιδιωτικό δίκαιο 55
 • ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δημοσιοποίησή του - Δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης55
 • § 2. Οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου 58
 • § 3. Πηγές του εμπορικού δικαίου 59
 • § 4. Η ιστορική εξέλιξη του εμπορικού δικαίου 59
 • Ι. Η ιστορική επισκόπηση της επιχείρησης και η συμβολή της στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίου60
 • ΙΙ. To ελληνικό εμπορικό δίκαιο ως δίκαιο του εμπορίου και η επιχείρηση 61
 • ΙΙΙ. Από το δίκαιο των εμπορικών πράξεων στο δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης62
 • Κεφάλαιο Δεύτερο67
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΟΙ67
 • § 5. Δίκαιο των εμπορικών πράξεων67
 • Ι. Εμπορικές πράξεις 67
 • ΙΙ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων 67
 • ΙΙΙ. Γνώρισμα της εμπορικής πράξης. 67
 • IV. Είδη εμπορικών πράξεων 67
 • 1. Εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις 67
 • 1.1. Αγορά προς μεταπώληση68
 • 1.2.Επιχείρηση χειροτεχνίας 68
 • 1.3.Επιχείρηση παραγγελίας68
 • 1.4. Η επιχείρηση προμηθείας 69
 • 1.5. Επιχείρηση πρακτορίας70
 • 1.6. Επιχείρηση μεσιτείας 70
 • 1.7. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων 70
 • 1.8. Επιχείρηση πλειστηρίασης 70
 • 1.9. Κολλυβιστικές εργασίες 70
 • 1.10. Λοιπές εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις 70
 • 2. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις70
 • 3. Υποκειμενικές εμπορικές πράξεις 71
 • V. Τεκμήριο εμπορικότητας 71
 • § 6. Δίκαιο των εμπόρων72
 • I. Ορισμός του εμπόρου και τα κριτήρια 72
 • II. Πότε δεν χωρεί η ιδιότητα του εμπόρου72
 • III. Συνέπειες της ιδιότητας του εμπόρου 72
 • IV. Απώλεια της ιδιότητας του εμπόρου73
 • V. Εμπορική ικανότητα74
 • VI. Εμπορική ανικανότητα74
 • Κεφάλαιο Tρίτο75
 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ75
 • § 7. Η έννοια και το περιεχόμενο της επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο75
 • Ι. Η έννοια της επιχείρησης στο ΔΑΕ 75
 • ΙΙ. Η έννοια της επιχείρησης στο ισχύον δίκαιο77
 • § 8. Η νομική και οικονομική έννοια της επιχείρησης 81
 • I. Η νομική έννοια της επιχείρησης81
 • II. H οικονομική έννοια της επιχείρησης 83
 • § 9. H έννοια της επιχείρησης στη θεωρία και τη νομολογία85
 • Ι. Στη θεωρία 85
 • ΙΙ. Στη νομολογία87
 • § 10. Συγγενείς έννοιες με την επιχείρηση88
 • I. Η έννοια της εκμετάλλευσης 88
 • II. H έννοια της εταιρίας και η διαφορά από την επιχείρηση 88
 • ΙΙΙ. Η έννοια της περιουσίας 89
 • 1. Εισαγωγικά 89
 • 2. Είδη περιουσίας 90
 • Κεφάλαιο Τέταρτο95
 • Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ95
 • § 11. Η νομική φύση της επιχείρησης 95
 • Ι. Το πρόβλημα 95
 • II. Η επιχείρηση ως υποκείμενο δικαίου95
 • ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ιδιαίτερη περιουσία, ομάδα περιουσίας (δικαίου ή σκοπού), ομάδα πραγμάτων, δικαίωμα προσωπικότητας 97
 • ΙV. Η επιχείρηση ως περιουσιακό δικαίωμα σε άυλο αγαθό99
 • V. Η επιχείρηση ως αντικείμενο συναλλαγής 101
 • VI. H επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου103
 • Κεφάλαιο Πέμπτο108
 • Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ108
 • § 12. H μεταβίβαση της επιχείρησης108
 • Ι. H σύμβαση της μεταβίβασης της επιχείρησης 108
 • ΙΙ. Η υποσχετική σύμβαση 109
 • ΙΙΙ. Η εμπράγματη σύμβαση 109
 • § 13. Το αντικείμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης 110
 • Ι. Στοιχεία της επιχείρησης110
 • ΙΙ. Μορφολογία μεταβίβασης της επιχείρησης 110
 • 1. Μορφές μεταβίβασης της επιχείρησης 110
 • 2. Σύγκριση μεταξύ Αsset deal Share deal111
 • ΙΙΙ. Ιδιαίτεροι τύποι μεταβίβασης επιχείρησης 111
 • IV. Η εμπράγματη απόκτηση επιχείρησης (asset deal) 111
 • 1. Το αντικείμενο της ενσώματης μεταβίβασης112
 • V. Η μεταβίβαση ασώματων αντικειμένων της επιχείρησης 113
 • 1. Γενικά 113
 • 2. Το αντικείμενο της ασώματης μεταβίβασης 113
 • 3. Η εκχώρηση 113
 • VI. Η εκχώρηση της ενοχικής σχέσης114
 • VII. Η εκχώρηση της επιχείρησης ως συνόλου 115
 • Κεφάλαιο Έκτο116
 • Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ116
 • § 14. H μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή 116
 • I. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή 116
 • 1. Γενικά 116
 • 2. Η έννοια της ειδικής διαδοχής 116
 • 3. Η έννοια της καθολικής διαδοχής 117
 • 4. Η διάκριση της ειδικής και καθολικής διαδοχής 118
 • II. Η συμβατική μεταβίβαση της επιχείρησης (ΑΚ 479)119
 • 1. Εισαγωγικά119
 • 2. Το πρόβλημα120
 • 3. Μεταβίβαση του ενεργητικού ή και του παθητικού της επιχείρησης (AK 479). Κριτική των απόψεων 121
 • 4. Συμφωνίες μεταβιβάζοντος και αποκτώντος 124
 • 5. Προϋποθέσεις συμβατικής μεταβίβασης της επιχείρησης 125
 • 6. Η Ευθύνη έναντι των δανειστών 127
 • 7. Διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης130
 • 8. Προστασία των δανειστών131
 • Κεφάλαιο Έβδομο133
 • Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ133
 • § 15. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με καθολική κληρονομική διαδοχή133
 • Ι. Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής133
 • ΙΙ.Το αντικείμενο της καθολικής διαδοχής 133
 • ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής134
 • § 16. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχή 135
 • Ι. Εκποίηση επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1942)135
 • ΙΙ. Η ευθύνη έναντι των δανειστών 137
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη του κληρονόμου πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα 138
 • Κεφάλαιο Όγδοο139
 • ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ139
 • § 17. Eλαττώματα στη μεταβίβαση και πώληση της επιχείρησης – Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα της επιχείρησης139
 • Ι. Εισαγωγικά139
 • ΙΙ. Έννοια των πραγματικών ελαττωμάτων και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στην πώληση επιχείρησης140
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα (του εταιρικού μεριδίου ή της μετοχής) της επιχείρησης (share deal)141
 • ΙV. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος (asset deal) 150
 • V. Οι έννομες συνέπειες της ευθύνης του πωλητή153
 • VI. Παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων του 156
 • § 18. Νομικά ελαττώματα στη μεταβίβαση και πώληση της επιχείρησης 160
 • I. Nομικά ελαττώματα στην πώληση της επιχείρησης160
 • IΙ. Η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα της επιχείρησης162
 • IIΙ. Προϋποθέσεις ευθύνης του πωλητή 162
 • IV. Φύση της ευθύνης 163
 • V. Οι έννομες συνέπειες 163
 • VI. Βάρος απόδειξης 164
 • VII. Διαφορές νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων ως προς τις έννομες συνέπειες165
 • Κεφάλαιο Ένατο166
 • Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ166
 • § 19. Μίσθωση επιχείρησης 166
 • Ι. Πραγματικά ελαττώματα 166
 • ΙΙ. Νομικά ελαττώματα 167
 • ΙΙΙ. Διαφορά μίσθωσης από την πώληση167
 • Κεφάλαιο Δέκατο168
 • Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ168
 • § 20. Η επικαρπία επιχείρησης 168
 • Ι. Εισαγωγικά168
 • II. Έννοια, περιεχόμενο, σύσταση και είδη επικαρπίας168
 • ΙII. Η επιχείρηση ως αντικείμενο επικαρπίας 169
 • IV. Η ευθύνη στην επικαρπία επιχείρησης 171
 • V. Επικαρπία μετοχών 175
 • § 21. Eνέχυρο στην επιχείρηση 175
 • I. Η επιχείρηση ως αντικείμενο ενεχύρου 175
 • II. Ενέχυρο μετοχών176
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο178
 • Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ178
 • § 22. Οργάνωση του εμπορικού επαγγέλματος178
 • I. Εμπορικά βιβλία178
 • ΙΙ. Λογιστικό σύστημα179
 • IIΙ. Τρόπος τήρησης των εμπορικών βιβλίων180
 • IV. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων180
 • V. Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων181
 • VI. Αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων 181
 • VII. Σχέσεις εμπορικών βιβλίων με τα βιβλία των ΕΛΠ 182
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ185
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ185
 • Κεφάλαιο Πρώτο185
 • ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ185
 • § 23. Η έννοια της επιχείρησης στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας185
 • § 24. Βιομηχανική Ιδιοκτησία185
 • Ι. Ο όρος «βιομηχανική ιδιοκτησία» 185
 • II. Αντικείμενο της βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 186
 • III. Περιεχόμενο του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας186
 • IV. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας Δίκαιο του Ανταγωνισμού187
 • V.Το δίκαιο των άυλων αγαθών (πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία) 187
 • Κεφάλαιο Δεύτερο190
 • TΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ190
 • §25. To δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης 190
 • Ι. Το σήμα 190
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο190
 • 2. Η έννοια του σήματος 190
 • 3. Κατηγορίες σημάτων 191
 • 4. Κατάθεση και καταχώριση σήματος 192
 • 5. Παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος 193
 • 6. Προστασία του σήματος 194
 • 7. Έννομη Προστασία 195
 • 8. Διαγραφή 196
 • 9. Συνέπειες διαγραφής και απόσβεσης σήματος 196
 • 10. Κοινοτικό Σήμα 196
 • 11. Η μεταβίβαση του σήματος 196
 • 12. Κατάσχεση σήματος και διασχηματισμού 198
 • ΙΙ. Ο διασχηματισμός 199
 • 1. Η έννοια του διασχηματισμού 199
 • 2. Η μεταβίβαση του διασχηματισμού 199
 • 3. Διαφορά διασχηματισμού και σήματος 199
 • ΙΙΙ. Η εμπορική επωνυμία199
 • 1. Το πρόβλημα 199
 • 2. Έννοια και λειτουργία της εμπορικής επωνυμίας 200
 • 3. Αντικείμενο της επωνυμίας 201
 • 4. Νομική φύση της επωνυμίας 202
 • 5. Aρχές σχηματισμού εμπορικής επωνυμίας203
 • 6. Ο σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίας 203
 • 7. H μεταβίβαση της επωνυμίας 205
 • IV. Διακριτικός τίτλος 209
 • 1. Η έννοια του διακριτικού τίτλου 209
 • 2. Η μεταβίβαση του διακριτικού τίτλου 209
 • § 26. Το δίκαιο των τεχνικών και αισθητικών δημιουργιών210
 • I. Ευρεσιτεχνία 210
 • 1. Η έννοια 210
 • 2. Η μεταβίβαση της ευρεσιτεχνίας210
 • II. Εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα 211
 • 1. Η έννοια 211
 • 2. Η μεταβίβαση 211
 • 3. Η προστασία211
 • III. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα 212
 • 1. Η έννοια και το νομικό καθεστώς 212
 • 2. Η μεταβίβαση 212
 • 3. Η προστασία 212
 • IV. Πνευματική ιδιοκτησία 213
 • 1. Η έννοια 213
 • 2. Η μεταβίβαση του δικαιώματος 214
 • 3. Η προστασία του δικαιώματος 215
 • Κεφάλαιο Τρίτο216
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ216
 • § 27. To δίκαιο του ανταγωνισμού216
 • Ι. Αθέμιτος Ανταγωνισμός (Ν 146/1914) 216
 • 1. Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Αστικό Δίκαιο 216
 • 2. Το γερμανικό δίκαιο 217
 • 3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 Ν 146/1914 - Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914217
 • 4. Πρακτική ταξινόμηση περιπτώσεων αθέμιτης συμπεριφοράς 218
 • 5. Τυπολογία μορφών αθεμίτου ανταγωνισμού - Ειδικότερες απαγορευμένες πράξεις ανταγωνισμού 218
 • 5.1. Ανακριβείς δηλώσεις218
 • 5.2. Αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων λόγω διάλυσης (άρθ. 7 και 8)219
 • 5.3. Παράλειψη νόμιμης σήμανσης (άρθ. 9) 219
 • 5.4. Συκοφαντικές ή δυσφημιστικές διαδόσεις (άρθ. 11-12) 219
 • 5.5. Χρήση επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος ανταγωνιστή (άρθ. 13-15)219
 • 6. Έννομη Προστασία219
 • 7. Παραγραφή 220
 • 8. Νομιμοποίηση άσκηση αγωγών 220
 • ΙΙ. Ελεύθερος Ανταγωνισμός (Ν 3959/2011)221
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση221
 • 2. Ελεύθερος ανταγωνισμός vs. μονοπώληση της αγοράς 221
 • 3. Όροι του ελεύθερου ανταγωνισμού 222
 • 3.1. Οι συμπράξεις (Καρτέλ)222
 • 3.2. Απαγορευμένες Συμφωνίες/Συμπράξεις222
 • 3.3. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων 223
 • 3.4. Εναρμονισμένη πρακτική 223
 • 3.5. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης223
 • 3.6. Συλλογική δεσπόζουσα θέση 224
 • 4. Περιπτώσεις απαγορευμένων συμπράξεων 224
 • 5. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης225
 • 6. Κυρώσεις λόγω παράβασης των άρθρων 1 και 2 Ν 3959/2011226
 • 7. Ποινική ευθύνη227
 • 8. Συγκέντρωση επιχειρήσεων 228
 • 9. Δομή και λειτουργία των οργάνων του Ελεύθερου Ανταγωνισμού 229
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ233
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ233
 • Κεφάλαιο Πρώτο233
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ233
 • § 28. Η έννοια της εταιρίας, της κοινωνίας, της επιχείρησης και οι διαφορές τους 233
 • Ι. Η έννοια της εταιρίας233
 • II. Η κοινωνία δικαίου 234
 • 1. H νομοθετική ρύθμιση234
 • 2. Η έννοια της απλής κοινωνίας 234
 • 3. Η έννοια και η λειτουργία της κληρονομικής κοινωνίας 234
 • 4. Οι διαφορές κοινωνίας δικαίου και εταιρίας235
 • III. Η επιχείρηση 236
 • § 29. Η εταιρική σύμβαση 237
 • Ι. Η έννοια και η αποστολή της237
 • ΙΙ. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία της εταιρικής σύμβασης237
 • ΙΙΙ. Η νομική φύση της εταιρικής σύμβασης237
 • ΙV. Οι όροι της εταιρικής σύμβασης 238
 • 1. Οι γενικοί όροι238
 • 2. Οι ειδικοί/ουσιώδεις όροι της εταιρικής σύμβασης 239
 • § 30. Η ταξινόμηση των εταιριών 242
 • Ι. Η βασική διάκριση των εταιριών 242
 • ΙΙ. Οι εταιρίες εκτός εμπορικού δικαίου με νομική προσωπικότητα 242
 • 1. Το σωματείο242
 • 2. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους242
 • 3. Η αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα 244
 • ΙΙΙ. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου 244
 • 1. Με νομική προσωπικότητα244
 • 2. Χωρίς νομική προσωπικότητα245
 • ΙV. Οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες 245
 • 1. Η σωματειακή οργάνωση του νομικού προσώπου 246
 • 2. Οι διαφορές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών246
 • 3. Η νόθευση των εταιρικών τύπων247
 • V. Εμπορικές εταιρίες κατά το τυπικό και ουσιαστικό σύστημα 247
 • 1. Η εμπορικότητα των εταιριών 248
 • 2. Οι συνέπειες του χαρακτηρισμού μίας εταιρίας ως εμπορικής/ συνέπειες της εμπορικότητας249
 • Κεφάλαιο Δεύτερο251
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΤΕΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ251
 • § 31. H ιστορία του όρου προσωπικότητα251
 • § 32. Η θέση του ζητήματος 251
 • Ι. Η θεμελίωση του ζητήματος 252
 • ΙΙ. Η έννοια της νομικής προσωπικότητας252
 • ΙΙΙ. Η δημιουργία της νομικής προσωπικότητας 253
 • ΙV. Ο κλειστός αριθμός των νομικών προσώπων και τα προβλήματα στο νέο δίκαιο των εμπορικών προσωπικών εταιρών256
 • V. Οι θεωρίες της νομικής προσωπικότητας 258
 • VI. Τα ατελή νομικά πρόσωπα 261
 • VII. Η λήξη της νομικής προσωπικότητας 262
 • VIII. Συνέπειες της νομικής προσωπικότητας 263
 • Κεφάλαιο Τρίτο265
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ265
 • § 33. Η αστική εταιρία265
 • Ι. Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα265
 • 1. Έννοια, φύση της εταιρίας265
 • 2. Διάκριση αστικής και εμπορικής εταιρίας265
 • 3. Υποχρέωση των εταίρων για καταβολή εισφοράς266
 • 4. Ευθύνη μη καταβολής της εισφοράς συνεταίρου- Καταγγελία266
 • 5. Ευθύνη εταίρων 266
 • 6. Διοίκηση της εταιρίας266
 • 7. Μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας268
 • 8. Λύση 275
 • 9. Εκκαθάριση και διανομή275
 • 10. Διανομή αποτελεσμάτων277
 • ΙΙ. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους, ΑΚ 784 277
 • Κεφάλαιο Τέταρτο278
 • Η ΟΜΟΡΡΥΘΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΕ)278
 • § 34. H ομόρρυθμη εταιρία278
 • Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά 278
 • ΙΙ. Η νομική φύση279
 • ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ΟΕ279
 • ΙV. Οι εφαρμοστέες διατάξεις279
 • § 35. Η σύσταση της ΟΕ280
 • I. Οι γενικοί όροι 280
 • II. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροι 283
 • § 36. Η αδημοσίευτη/ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία (πρώην de facto)285
 • Ι. Η νομοθετική ρύθμιση 285
 • ΙΙ. Η θέση των ζητημάτων286
 • ΙΙΙ. Η αδημοσίευτη/ελαττωματική εταιρία με τυπικό ελάττωμα 288
 • ΙV. Η αδημοσίευτη ή δημοσιευμένη/ελαττωματική εταιρία με ουσιαστικό ελάττωμα 290
 • V. Φαινομενική εταιρία292
 • VI. Ιδία θέση292
 • § 37. Η υπό ίδρυση ομόρρυθμη εταιρία 292
 • § 38. Η διαχείριση και εκπροσώπηση στην ΟΕ 293
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων293
 • ΙΙ. Η διαχείριση στην ΟΕ 294
 • 1. Γενικά 294
 • 2. Η διαχείριση ως δικαίωμα και υποχρέωση294
 • 3. O διορισμός διαχειριστών 295
 • 4. Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή 298
 • 5. Η ευθύνη του διαχειριστή 299
 • 6. Η ανάκληση διαχειριστή299
 • ΙΙΙ. Η εσωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια 300
 • 1. Η έννοια της έσω διαχείρισης 300
 • 2. Το περιεχόμενο της διαχείρισης301
 • 3. Η οργάνωση και η διάκριση της διαχείρισης301
 • 4. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας302
 • 5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην ατομική διαχειριστική εξουσία 303
 • ΙV. Η εκπροσωπευτική διαχείριση / εξωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό ευρεία έννοια 306
 • 1. Η νομοθετική ρύθμιση306
 • 2. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας306
 • 3. Η έννοια της εκπροσώπησης306
 • 4. Το περιεχόμενο της εκπροσώπησης307
 • 5. Οι εφαρμοστέες διατάξεις 307
 • 6. Η λειτουργία της εκπροσώπησης307
 • 7. Τα όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας309
 • V. Διαφορές της εσωτερικής (Εσ.Δ) και της εκπροσωπευτικής διαχείρισης (Εκ.Δ)314
 • § 39. Η ατομική άσκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)314
 • Ι. H θέση των ζητημάτων 315
 • II. Η βάση επίλυσης των ζητημάτων 316
 • III. Η έννοια της actio pro socio317
 • IV. H έκταση του προβλήματος - Η οριοθέτηση της ατομικής εταιρικής αγωγής 317
 • § 40. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων στην ΟΕ318
 • Ι. Η αποχώρηση του εταίρου 318
 • 1. Η έξοδος του εταίρου319
 • 2. Ο αποκλεισμός του εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο 323
 • 3. O αποκλεισμός του εταίρου στο δικονομικό δίκαιο339
 • ΙΙ. H μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ΟΕ 346
 • 1. Γενικά346
 • 2. H έννοια της εταιρικής συμμετοχής346
 • 3. Η νομική φύση της εταιρικής συμμετοχής 347
 • 4. H συμβατική μεταβίβαση 348
 • 5. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής 349
 • 1. Το περιεχόμενο της ευθύνης353
 • 2. Οι καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες354
 • 3. Η ευθύνη του νεοεισερχόμενου 354
 • § 41. Η συμβατική ευθύνη στην ΟΕ353
 • § 42. Η κληρονομική ευθύνη στην ΟΕ355
 • Ι. Η ευθύνη κληρονόμου θανόντος ομόρρυθμου εταίρου για χρέη 355
 • 1. Γενικά 355
 • 2. Η θέση του ζητήματος355
 • 3. Η έκταση της ευθύνης355
 • ΙΙ. Η περιορισμένη ευθύνη του ανήλικου κληρονόμου 357
 • 1. Η συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο357
 • 2. Η μη συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο 357
 • ΙΙΙ. Περιορισμός της ευθύνης του κληρονόμου εταίρου με αποδοχή επ’ ωφελεία απογραφής357
 • 1. Διαδικασία358
 • 2. Έκταση ευθύνης του κληρονόμου εταίρου 358
 • 3. Διοίκηση κληρονομίας από τον κληρονόμο359
 • 4. Υποχρεώσεις κληρονόμου. Σύνταξη απογραφής 359
 • § 43. Η λύση της ΟΕ 360
 • Ι. Γενικά360
 • ΙΙ. Οι λόγοι λύσης360
 • § 44. Η εκκαθάριση της προσωπικής εταιρίας 362
 • Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά 362
 • II. Οι εφαρμοστέες διατάξεις363
 • ΙΙΙ. Ο διορισμός εκκαθαριστή363
 • ΙV. Τα καθήκοντα εκκαθαριστή364
 • V. Η ευθύνη των εταίρων στο στάδιο της εκκαθάρισης. Το ζήτημα της παραγραφής 364
 • § 45. Η διανομή της περιουσίας και η περάτωση της εταιρίας365
 • Κεφάλαιο Πέμπτο366
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ (ΕΕ)366
 • § 46. Η ετερόρρυθμη εταιρία 366
 • Ι. Η έννοια και χαρακτηριστικά 366
 • ΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις366
 • ΙIΙ. Η εμπορικότητα της εταιρίας 367
 • § 47. Η σύσταση της ΕΕ367
 • Ι. Η σύσταση367
 • ΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική ΕΕ367
 • § 48. Η μονοπρόσωπη ΕΕ 368
 • § 49. Η εταιρική επωνυμία368
 • § 50. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου 368
 • § 51. Η διαχείριση369
 • I. Η έσω διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια 369
 • II. Η εκπροσωπευτική διαχείριση 370
 • § 52. Η actio pro socio372
 • § 53. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων 372
 • I. Με αποχώρηση εταίρου 372
 • 1. Η έξοδος του ετερόρρυθμου εταίρου372
 • 2. Ο αποκλεισμός ετερόρρυθμου εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο 373
 • II. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής 374
 • 1. Η συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής374
 • 2. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου 375
 • § 54. Η ευθύνη των εταίρων στην ΕΕ376
 • I. Η συμβατική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου 376
 • II. Η ευθύνη του κληρονόμου θανόντος ετερόρρυθμου εταίρου 378
 • § 55. Η λύση 379
 • § 56. Η εκκαθάριση 379
 • Κεφάλαιο Έκτο381
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ381
 • § 57. H αφανής εταιρία381
 • Ι. Γενικά χαρακτηριστικά 381
 • II. Διαχείριση 382
 • ΙΙΙ. Ευθύνη 383
 • ΙV. Διανομή κερδών και συμμετοχή στις ζημίες 383
 • V. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας (άρθ. 291 Ν 4072/2012)383
 • VI. Πτώχευση του εμφανούς εταίρου (άρθ. 292 Ν 4072/2012) 384
 • Κεφάλαιο Έβδομο385
 • ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ385
 • § 58. Η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός των προσωπικών εταιριών385
 • Ι. Εισαγωγικά 385
 • ΙΙ. Η θέση των ζητημάτων385
 • ΙΙΙ. Κλειστό ή ελεύθερο σύστημα μετασχηματισμού της επιχείρησης;385
 • ΙV. Οι δομικές μεταβολές της εταιρίας -Τρόποι μεταβίβασης της εταιρικής περιουσίας386
 • § 59. Τα είδη του μετασχηματισμού 386
 • I. Η μετατροπή των προσωπικών εταιριών386
 • II. Η συγχώνευση προσωπικών εταιριών392
 • § 60. Η ευθύνη στη μετατροπή και στη συγχώνευση 394
 • I. Η ευθύνη στις περιπτώσεις μετατροπής394
 • II. Η ευθύνη στη συγχώνευση 395
 • Κεφάλαιο Όγδοο397
 • Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ «ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ» ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ397
 • § 61. Η κοινοπραξία397
 • Κεφάλαιο Ένατο399
 • Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕ)399
 • § 62. Η « παραδοσιακή»/κοινή ανώνυμη εταιρία399
 • Ι. Γενικά 399
 • ΙΙ. Έννοια και χαρακτηριστικά της ΑΕ404
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη στην ΑΕ404
 • ΙV. Ίδρυση της ΑΕ 406
 • V. Υπό σύσταση ΑΕ409
 • VI. Ελαττωματική σύσταση ΑΕ410
 • § 63. Το μετοχικό κεφάλαιο στην ΑΕ 410
 • Ι. Η διαφορά του κεφαλαίου από την εταιρική περιουσία411
 • ΙΙ. Κάλυψη κεφαλαίου411
 • IIΙ. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου412
 • IV. Μερική καταβολή του μετοχικού 413
 • § 64. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 415
 • Ι. Εισαγωγικά415
 • II. Πραγματοποίηση της αύξησης κεφαλαίου415
 • ΙΙΙ.Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου415
 • 1. Πραγματική (τακτική) αύξηση κεφαλαίου 415
 • 2. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου 417
 • 3. Ονομαστική αύξηση κεφαλαίου 418
 • § 65.Το δικαίωμα προτίμησης421
 • Ι. Εισαγωγικά421
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση 422
 • ΙΙΙ. Νομική φύση του δικαιώματος προτίμησης 423
 • ΙV. Kαταστατική διαμόρφωση του δικαιώματος προτίμησης 423
 • V. Τιμή έκδοσης των νέων μετοχών424
 • VI. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης424
 • VIΙ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης425
 • VIII. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης 427
 • IX. Μεταβίβαση του δικαιώματος προτίμησης430
 • § 66. Μετατρέψιμες Ομολογίες430
 • I. Εισαγωγικά 430
 • ΙΙ. Μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές και δικαίωμα προτίμησης 431
 • ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων δανειστών 432
 • § 67. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου433
 • § 68. Η μετοχή και άλλοι εκδιδόμενοι τίτλοι από την εταιρία436
 • Ι. Εισαγωγικά436
 • ΙΙ. Η πολυσήμαντη έννοια της μετοχής 437
 • ΙΙΙ. Το εμπράγματο και το ενοχικό δικαίωμα στα αξιόγραφα438
 • IV. Aρχές επί των μετοχών 438
 • V. Η αξία της μετοχής439
 • 1. Η ονομαστική αξία439
 • 2. Η πραγματική αξία 439
 • 3. Η χρηματιστηριακή αξία 439
 • 4. Η λογιστική αξία439
 • VI. Είδη μετοχών439
 • 1. Οι κοινές μετοχές 439
 • 2. Οι προνομιούχες μετοχές 440
 • 3. Οι μετοχές επικαρπίας 441
 • 4. Δεσμευμένες μετοχές 441
 • 5. Εξαγοράσιμες μετοχές 442
 • 6. Ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές 444
 • § 69. Μεταβίβαση μετοχών445
 • Ι. H συμβατική μεταβίβαση των μετοχών 445
 • 1. Η μεταβίβαση μη εισηγμένων ανώνυμων μετοχών μέχρι της 1.1.2020446
 • 2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών και η αξιογραφοποίησή τους446
 • 3. Το κύρος της μεταβίβασης των μη εισηγμένων μετοχών (ονομαστικών, ανώνυμων) και η τήρηση έγγραφου τύπου από τη φορολογική διάταξη του άρθ. 79 § 4 Ν 2238/1994456
 • 4. Η χρηματιστηριακή μεταβίβαση των άυλων μετοχών 460
 • 5. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των άυλων μετοχών 461
 • 6. Η εξαγορά μετοχών (squeeze out) 461
 • ΙΙ. Η κληρονομική μεταβίβαση μετοχών στην ΑΕ 461
 • Δ. ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ463
 • § 70. Ιδρυτικοί τίτλοι463
 • Ι. Είδη 463
 • 1. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι 463
 • 2. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι 463
 • ΙΙ. Κτήση ίδιων μετοχών από την ΑΕ 464
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις απόκτησης ιδίων μετοχών 464
 • ΙV. Έννομες συνέπειες 465
 • V. Παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών 465
 • VI. Απαγόρευση απόκτησης ιδίων μετοχών και μετοχών μητρικής466
 • Ε. Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ467
 • § 71. Η νομική θέση του μετόχου στην ΑΕ467
 • Ι. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το ουσιαστικό δίκαιο 467
 • 1. Η τυπική θέση του εταίρου στην εταιρία και η εταιρική διαχειριστική οργάνωση467
 • 2. Η ουσιαστική (οικονομική) θέση του εταίρου στην εταιρία και η διάσπαση της εταιρικής διαχειριστικής οργάνωσης467
 • ΙΙ. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το δικονομικό δίκαιο471
 • § 72. Η μετοχική σχέση 473
 • Ι. Η έννοια της μετοχικής σχέσης473
 • ΙΙ. Το περιεχόμενο της μετοχικής σχέσης473
 • III. Η νομική φύση της μετοχικής σχέσης 474
 • ΙV. Η μετοχική σχέση ως υποκειμενικό δικαίωμα 475
 • V. Η διαφοροποίηση της μετοχικής και εταιρικής σχέσης (ΑΕ-Π.Ε) 476
 • ΣΤ. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΉΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ478
 • § 73. Μετοχικά δικαιώματα478
 • Ι. Γενικά 478
 • II.Tο ιδιαίτερο δικαίωμα ψήφου 479
 • § 74. Η διάσπαση της αρχής του αδιαίρετου της μετοχής και η αυτοτέλεια του δικαιώματος ψήφου490
 • Ι. Το πρόβλημα 490
 • II. Το δικαίωμα ψήφου ως αυτοτελές δικαίωμα 490
 • § 75. Εξωεταιρικές συμφωνίες δέσμευσης ψήφου 493
 • Ι. Το περιεχόμενο της σύμβασης δέσμευσης ψήφου 493
 • ΙΙ. Η νομική φύση των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου493
 • ΙΙΙ. Το επιτρεπτό των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 494
 • ΙV. Οι συνέπειες των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 497
 • § 76. Απαγόρευση της εξαγοράς της ψήφου 499
 • Ι. Η απαγόρευση της αθέμιτης εμπορίας της ψήφου499
 • ΙΙ. Διαφορές εξωεταιρικών συμφωνιών ψήφου και συμφωνιών εξαγοράς τους 500
 • § 77. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου στη ΓΣ 500
 • Ι. Γενικά 500
 • ΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση 500
 • ΙII. Καταστατικό και αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου501
 • ΙV. Έννομες συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου 502
 • § 78. H αρχή της ίσης μεταχείρισης 502
 • I. Eισαγωγικά502
 • ΙΙ. Προέλευση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 503
 • ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση της αρχής της ισότητας και ίσης μεταχείρισης 503
 • ΙV. Η έννοια των αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων 503
 • V. Η αυτοτέλεια ή μη της αρχής της ίσης μεταχείρισης504
 • VI. Νομική φύση 505
 • VII. Πεδίο και έκταση εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 505
 • VIIΙ. Το επιτρεπτό της άνισης μεταχείρισης των μετόχων 506
 • ΙX. Αποκλίσεις από την ίση μεταχείριση των μετόχων με ρύθμιση του καταστατικού 507
 • X. Κυρώσεις λόγω προσβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων 507
 • XI. Συμπεράσματα509
 • Ζ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕ510
 • § 79. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)510
 • I. Τα όργανα διοίκησης της ανώνυμης εταιρίας510
 • II. H ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕ510
 • III. Είδη συνελεύσεων511
 • 1. Τακτική γενική συνέλευση511
 • 2. Έκτακτη γενική συνέλευση511
 • 3. Καταστατική γενική συνέλευση 511
 • 4. Συνέλευση προνομιούχων μετόχων 512
 • § 80. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ στην κοινή/απλή ΑΕ512
 • Ι. Η σύγκληση και προπαρασκευή της ΓΣ512
 • 1. Η έννοια της σύγκλησης 512
 • 2. Η νομική φύση των διατάξεων της σύγκλησης της ΓΣ 513
 • 3. Τόπος και χρόνος σύγκλησης της ΓΣ 513
 • 4. Αρμοδιότητα σύγκλησης της ΓΣ 513
 • 5. Διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ 514
 • 6. Λήψη αποφάσεων ΓΣ και τρόπος ψηφοφορίας516
 • II. Η συγκρότηση της ΓΣ 517
 • 1. Η έννοια της συμμετοχής517
 • 2. Η νομική φύση των διατάξεων της συγκρότησης της ΓΣ517
 • 3. Nομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση του δικαιώματος ψήφου 517
 • 4. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣ519
 • 5. Επιστολή ψήφος και τηλεδιάσκεψη 520
 • § 81. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ στις εισηγμένες ΑΕ 521
 • Ι. Eισαγωγικά521
 • ΙΙ. Σύγκληση ΓΣ 521
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης ΓΣ522
 • ΙV. Περιεχόμενο της πρόσκλησης της ΓΣ 522
 • V. Προετοιμασία της ΓΣ και δημοσίευση της πρόσκλησης 522
 • VI. Προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης 523
 • VIΙ. Επιστολική ψήφος και τηλεδιάσκεψη – συμμετοχή από απόσταση στη ΓΣ523
 • VIII. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις ΓΣ εισηγμένων εταιριών – Δικαιούμενοι συμμετοχής 524
 • IΧ. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣ 524
 • Χ. Ελαττώματα σύγκλησης και συγκρότησης της ΓΣ524
 • § 82. Τρόποι λήψης αποφάσεων 525
 • I. Απαρτία525
 • 1. Συνήθη απαρτία525
 • 2. Καταστατική απαρτία 526
 • II. Πλειοψηφία526
 • 1. Συνήθη πλειοψηφία 526
 • 2. Καταστατική πλειοψηφία 526
 • § 83. Ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣ527
 • Ι. Ανυπόστατες αποφάσεις527
 • ΙΙ. Άκυρες αποφάσεις 527
 • ΙΙΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις528
 • ΙV. Αποζημίωση529
 • V. Εταιρική και ατομική αγωγή (derivative action) 530
 • Η. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΕ – Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ531
 • § 84. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)531
 • Ι. Εισαγωγικά531
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες532
 • 1. Γενικά 532
 • 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε μέλη του (υποκατάστατα πρόσωπα) ή τρίτους 532
 • 3. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών από το ΔΣ 533
 • ΙII. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ στην ΑΕ 534
 • 1. Eσωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας 534
 • 2. Εξωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι των τρίτων 554
 • § 85. Η εταιρική και ατομική αγωγή556
 • Ι. Εισαγωγικά και η θέση του προβλήματος 556
 • ΙΙ. Η οριοθέτηση βασικών εννοιών 559
 • ΙΙΙ. Το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης561
 • 1. Υποχρεωτική άσκηση της εταιρικής αγωγής από το ΔΣ 561
 • 2. Διακριτική ευχέρεια του ΔΣ για άσκηση ή μη της εταιρικής αγωγής μετά από αίτημα της μειοψηφίας563
 • VI. Συμφωνίες για παραίτηση της μειοψηφίας από τα δικαιώματά της564
 • V. Ειδική εκπροσώπηση της ΑΕ - Άσκηση της εταιρικής αγωγής από το διορισμένο ειδικό εκπρόσωπο μετά από απόφαση του δικαστηρίου565
 • 1.Το πρόβλημα 576
 • 2. Η θέση της θεωρίας και νομολογίας - Αξιολόγηση των απόψεων577
 • § 86. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΑΕ και μελών του ΔΣ - Σχέση των διατάξεων των άρθ. 66, 69 ΑΚ με τα άρθ. 103-105 Ν 4548/2018 572
 • § 87. Aξιώσεις αποκατάστασης της έμμεσης ζημίας με την εταιρική αγωγή στην ΑΕ 576
 • § 88. Η ατομική εταιρική αγωγή/Παράγωγη αγωγή 582
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων582
 • ΙI. Η έννοια της ατομικής εταιρικής αγωγής 582
 • III. Η νομική φύση της ατομικής αγωγής του μετόχου 583
 • § 89. H νομιμοποίηση των διαδίκων και η δικαιοπρακτική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής στο δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο 584
 • I. Η νομιμοποίηση των διαδίκων 584
 • IΙ. Η δικονομική δικαιοπρακτική θεμελίωση της νομιμοποίησης του διάδικου μετόχου 585
 • ΙII. Η θεμελίωση της νομιμοποίησης του μετόχου στο ουσιαστικό δίκαιο (άρθ. 103-105 Ν 4548/2018) 587
 • IV. Καταστατική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής 588
 • § 90. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής 590
 • Ι. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής και η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας 590
 • ΙΙ. Οι περιπτώσεις άσκησης της ατομικής εταιρικής αγωγής 591
 • ΙΙΙ. Το είδος της ατομικής εταιρικής αγωγής 592
 • ΙV. Η ενεργητική νομιμοποίηση592
 • V. Η παθητική νομιμοποίηση 593
 • VI. Το αίτημα της ατομικής εταιρικής αγωγής 594
 • § 91. Θεμελίωση της ατομικής εταιρικής αγωγής στις αρχές της actio pro socio – Επέκταση της actio pro socio στην ΑΕ595
 • Ι. Γενικά595
 • ΙΙ. Οι υπέρμαχοι της επέκτασης της actio pro socio στο δίκαιο των ΑΕ595
 • ΙΙΙ. Οι επικριτές της επέκτασης της actio pro socio στο δίκαιο των ΑΕ 597
 • IV. Συμπεράσματα597
 • § 92. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής 598
 • Ι. Το πρόβλημα 598
 • ΙΙ. Οι απόψεις της θεωρίας για την αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ και η αξιολόγησή τους 598
 • ΙΙΙ. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας με βάση τις αδικοπρακτικές διατάξεις; 600
 • § 93. Αποκατάσταση της άμεσης - ατομικής ζημίας του μετόχου κατά της εταιρίας (κατά των μελών του ΔΣ)604
 • Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ606
 • § 94. Ο διαχειριστικός έλεγχος στην ΑΕ και τα είδη ελέγχου 606
 • Ι. Ο θεσμικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης στην ΑΕ 606
 • ΙΙ. Είδη έλεγχου της ΑΕ 607
 • 1. Τακτικός έλεγχος 607
 • 2. Έκτακτος έλεγχος 609
 • ΙΙΙ. Ο ελλειμματικός εσωτερικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΑΕ - Διεύρυνση των δικαιούχων άσκησης έκτακτου έλεγχου στην ΑΕ 610
 • § 95. Δικαιώματα της μειοψηφίας 610
 • I. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 (5%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 610
 • II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (10%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου612
 • III. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 612
 • IV. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 (33%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου612
 • V. Σωματειακές ενώσεις μετόχων αντιπροσώπευσης της μειοψηφίας 613
 • § 96. Ισολογισμός/Χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας613
 • Ι. Εισαγωγικά613
 • ΙΙ. Σκέλη του ισολογισμού 614
 • 1. Το ενεργητικό 614
 • 2. Το παθητικό 614
 • ΙΙΙ. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και το προσάρτημα616
 • IV. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων (χρήσης)616
 • V. Kανόνες για την κατάρτιση του ισολογισμού617
 • § 97. Αποθεματικά618
 • Ι. Έννοια 618
 • ΙΙ. Είδη αποθεματικού 618
 • 1.Τακτικό αποθεματικό618
 • 2. Έκτακτο αποθεματικό 619
 • 3. Αφανές αποθεματικό619
 • I. MΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ620
 • § 98. Μετασχηματισμός / Αναδιάρθρωση της επιχείρησης κατά το ειδικό εταιρικό δίκαιο 620
 • Ι. Γενικά 620
 • ΙΙ. Μορφές αναδιάρθρωσης 621
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση της εταιρικής περιουσίας 621
 • ΙV. Mετατροπή εταιριών622
 • V. Συγχώνευση εταιριών624
 • VΙ. Διάσπαση εταιριών 631
 • VIΙ. Απόσχιση (απόσπαση) κλάδου ή τμήματος της επιχείρησης 642
 • ΙΑ. ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕ655
 • § 99. Λύση 655
 • § 100. Εκκαθάριση και αναβίωση της ΑΕ656
 • Κεφάλαιο Δέκατο658
 • Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ658
 • § 101. Η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές658
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων658
 • ΙΙ. Εισαγωγικά 658
 • ΙII. Η έννοια της εταιρίας 659
 • ΙV. Το νομοθετικό πρόβλημα της έννοιας της εταιρίας και της δομής του εταιρικού κεφαλαίου 659
 • V. Η νομική φύση της εταιρίας661
 • VI. Η ταξινόμηση της εταιρίας661
 • VIΙ. Η εμπορικότητα της ΕΕ κατά μετοχές 661
 • VΙΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις 661
 • IX. Η οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας662
 • Χ. Η ευθύνη666
 • ΧΙ. Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων 669
 • 1. Εισαγωγικά 669
 • 2. Η συμβατική διαδοχή και η ευθύνη των εταίρων669
 • 3. Η κληρονομική διαδοχή και η ευθύνη 670
 • 4. H αποχώρηση του εταίρου 671
 • ΧΙΙ.Τα όργανα της εταιρίας671
 • 1. Οι διαχειριστές- ομόρρυθμοι εταίροι 671
 • 2. Η συνέλευση των εταίρων672
 • ΧΙΙΙ. Η λύση και εκκαθάριση της εταιρίας677
 • ΧΙV. Συμπεράσματα 677
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο678
 • ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)678
 • § 102. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης678
 • Ι. Εισαγωγικά678
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΕΠΕ 678
 • ΙΙΙ. Επωνυμία 679
 • IV. Σύσταση ΕΠΕ680
 • V. Ακυρότητα ΕΠΕ681
 • VI. Εταιρικό κεφάλαιο682
 • VII. Εταιρικά μερίδια682
 • VIII. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων / εταιρικής συμμετοχής683
 • IX. Η ευθύνη κληρονόμου εταίρου ΕΠΕ 686
 • X. Δικαιώματα-υποχρεώσεις των εταίρων 687
 • XI. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου από την ΕΠΕ687
 • ΧΙΙ. Όργανα της ΕΠΕ 688
 • 1. Διαχειριστές688
 • 2. Συνέλευση των εταίρων692
 • XIIΙ. Το δικαίωμα ψήφου (άρθ. 12 Ν 3190 /55) 695
 • 1. H νομοθετική ρύθμιση 695
 • 2. Η έννοια και φύση της ψήφου696
 • 3. Η έκταση της άσκησης του δικαιώματος ψήφου696
 • 4. Αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου 697
 • 5. To ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφου 697
 • 6. Η αρχή της απαγόρευσης απόσχισης του δικαιώματος ψήφου 698
 • 7. Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου698
 • 8. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου 699
 • 9. Καταστατικό και αποκλεισμός της ψήφου 702
 • 10. Νομικές συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου 702
 • XIV. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων704
 • 1. Ακυρωσία-Ακυρότητα- Ανυπόστατες αποφάσεις 704
 • 2. Αποζημίωση 704
 • 3. Ατομική αγωγή (actio pro socio)705
 • XV. Λύση EΠΕ705
 • XVI. Εκκαθάριση και αναβίωση της ΕΠΕ706
 • XVII. Mετασχηματισμός ΕΠΕ 707
 • 1. Μετατροπή707
 • 2. Συγχώνευση707
 • ΧVIII. Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα επίλυσης διαφορών 708
 • XIX. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 709
 • §103. Ειδική μορφή της ΕΠΕ – Η υπερεθνική μονοπρόσωπη ΕΠΕ με τη μορφή της Societas Unius Personae (SUP) 709
 • Ι. Εισαγωγικά 709
 • IΙ. Έννοια 710
 • ΙΙI. Σύσταση 710
 • ΙV. Επωνυμία712
 • V. Ευθύνη 712
 • VI. Δομή, λειτουργία και Οργάνωση 712
 • 1. Γενική Συνέλευση 712
 • 2. Διαχειριστές 712
 • VII. Αύξηση και Μείωση κεφαλαίου 713
 • VIIΙ. Δικαιώματα Προαίρεσης – Αύξηση κεφαλαίου 713
 • XI. Αποθεματικά – Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών – Τήρηση βιβλίων 714
 • Χ. Εφαρμοστέο δίκαιο 714
 • Κεφάλαιο Δωδέκατο715
 • Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)715
 • § 104. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία715
 • Ι. Γενικά 715
 • ΙΙ. Η ίδρυση της ΙΚΕ715
 • ΙΙΙ. Κεφάλαιο / Εισφορές 716
 • ΙV. Είδη εισφορών 716
 • 1. Κεφαλαιακές εισφορές 716
 • 2. Εξωκεφαλαιακές εισφορές 716
 • 3. Εγγυητικές εισφορές 716
 • V. Αύξηση κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης 717
 • 1. Μεταβολή του κεφαλαίου ΙΚΕ με αύξησή του 717
 • 2. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων στις ΙΚΕ 718
 • 3. Είδη της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου 718
 • 4. Το δικαίωμα προτίμησης στην ΙΚΕ 726
 • 5. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης 726
 • 6. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προθεσμία 728
 • 7. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης από το καταστατικό στην ΙΚΕ 729
 • VΙ. Μείωση κεφαλαίου730
 • VII. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων731
 • VΙΙΙ. Ευθύνη των ιδρυτών731
 • ΙΧ. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ΙΚΕ732
 • Χ. Το δικαίωμα σύγκλησης και συμμετοχής στη συνέλευση των εταίρων (ΣτΕ) 734
 • 1. Η σύγκληση της ΣτΕ734
 • 2. Η συγκρότηση της συνέλευσης ΣτΕ735
 • 3. Λήψη των αποφάσεων 735
 • 4. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση 737
 • XΙ. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων737
 • 1. Αποζημίωση 737
 • 2. Εταιρική και ατομική αγωγή (actio pro socio)738
 • XIΙ. Mετασχηματισμός της ΙΚΕ839
 • 1. Μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρία839
 • 2. Μετατροπή εταιρίας σε ΙΚΕ839
 • 3. Συγχώνευση της ΙΚΕ 839
 • XIIΙ. Λύση839
 • Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο740
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΕ740
 • § 105. Δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων740
 • Ι. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις 740
 • ΙΙ. Βασικές έννοιες στο δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 740
 • 1. Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης 740
 • 2. Η έννοια του Ομίλου και των Holding επιχειρήσεων 741
 • 3. Η έννοια της εξωτερικής μειοψηφίας στον όμιλο επιχειρήσεων (Außenstehende Aktionäre) 742
 • 4. Η έννοια της σύμβασης κυριαρχίας (Vertragskonzern) και η εν τοις πράγμασι σύνδεση των επιχειρήσεων του ομίλου (Faktischer Konzern)742
 • ΙΙΙ. Η προβληματική και η νομική θέση των διοικητών στον όμιλο επιχειρήσεων 742
 • 1. Το πρόβλημα 742
 • 2. Η νομική θέση των διοικητών στην ομιλοποιημένη ΑΕ743
 • IV. Καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ για τη διαχείριση του ομίλου και ευθύνη 744
 • V. Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ της μητρικής ΑΕ για πταίσμα του ΔΣ της θυγατρικής ΑΕ745
 • VI. Αδικοπρακτικές ενοχές και πρόστηση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 746
 • VII. Aξιώσεις αποκατάστασης της άμεσης και έμμεσης ζημίας στον όμιλο επιχειρήσεων 749
 • 1. Αξιώσεις αποζημίωσης από αστική ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων στην ομιλοποιημένη 749
 • 2. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας από εσωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) 750
 • 3. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από εξωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) 751
 • 4. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων (μητρικής ΑΕ και θυγατρικής ΑΕ)752
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ755
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ755
 • Κεφάλαιο Πρώτο755
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ755
 • § 106. Ασφαλιστικό Δίκαιο755
 • Ι. Πηγές του ασφαλιστικού δικαίου755
 • ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις της ασφάλισης 755
 • 1. Ασφάλιση 756
 • 2. Αντασφάλιση756
 • 3. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος 756
 • 4. Ασφαλιστική κάλυψη756
 • 5. Aσφαλιστικό συμφέρον 756
 • 6. Επίταση κινδύνου 756
 • Κεφάλαιο Δεύτερο757
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ – AΣΦΑΛΙΣΤΡΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ757
 • § 107. Η Ασφαλιστική σύμβαση 757
 • Ι. Τα συμβαλλόμενα μέρη 757
 • ΙΙ. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 757
 • ΙΙΙ. Ασφαλιστήριο757
 • IV. Είδη ασφαλιστηρίου758
 • V. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης758
 • VI. Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης758
 • VII. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης758
 • 1. Υπερασφάλιση 759
 • 2. Υπασφάλιση760
 • § 108. Ασφαλιστικός πράκτορας759
 • § 109. Το ασφάλιστρο 759
 • § 110. Ασφαλιστική αξία759
 • Κεφάλαιο Τρίτο761
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ761
 • § 111. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο761
 • § 112. Θαλάσσια αεροπορική ασφάλιση 762
 • Ι. Θαλάσσια ασφάλιση762
 • ΙΙ. Αεροπορική ασφάλιση 762
 • § 113. Παραγραφή762
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ765
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ765
 • Κεφάλαιο Πρώτο765
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ765
 • § 114. Αξιόγραφα765
 • I. Eισαγωγικά765
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση των αξιογράφων 767
 • ΙΙΙ. Είδη αξιογράφων 767
 • § 115. Συναλλαγματική 770
 • Ι. Έννοια της συναλλαγματικής770
 • ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής 771
 • ΙΙΙ. Πρόσωπα στη συναλλαγματική772
 • ΙV. Τυπικά στοιχεία της έγκυρης συναλλαγματικής 773
 • V. Ατελής συναλλαγματική777
 • VI. Βασικές αρχές της συναλλαγματικής 778
 • VII. Νομικές πράξεις στη συναλλαγματική 779
 • VIII. Έκδοση συναλλαγματικής με ρήτρα: «όχι σε διαταγή»780
 • IX. Λευκή συναλλαγματική780
 • X. Πλαστογραφία συναλλαγματικής 781
 • § 116. Οπισθογράφηση782
 • I. Έννοια782
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις της οπισθογράφησης 782
 • ΙΙΙ. Τύπος της οπισθογράφησης782
 • IV. Είδη οπισθογράφησης 783
 • V. Η ευθύνη του εκδότη784
 • VI. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής 785
 • VII. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης786
 • § 117. Ενστάσεις κατά απαιτήσεων από συναλλαγματική 788
 • Ι. Κατηγορίες ενστάσεων788
 • ΙΙ. Η αρχή του απρόβλητου των ενστάσεων791
 • § 118. Τριτεγγύηση793
 • Ι. Έννοια και σκοπός 793
 • ΙΙ. Νομική φύση της τριτεγγύησης 793
 • ΙΙΙ. Ευθύνη του τριτεγγυητή793
 • § 119. Η αποδοχή της συναλλαγματικής 795
 • Ι. Οι προϋποθέσεις της αποδοχής 795
 • ΙΙ. Η εμφάνιση της συναλλαγματικής για αποδοχή796
 • ΙΙΙ. Οι διατυπώσεις της εμφάνισης για αποδοχή 797
 • ΙV. Η σημασία και τα αποτελέσματα της αποδοχής 797
 • V. Άρνηση της αποδοχής, τροποποιήσεις κατά την αποδοχή. Συνέπειες 798
 • § 120. Λήξη της συναλλαγματικής 799
 • Ι. Γενικά799
 • II. Τρόποι λήξης της συναλλαγματικής799
 • § 121. Εμφάνιση προς πληρωμή800
 • Ι. Γενικά 800
 • ΙΙ. Χρόνος εμφάνισης της συναλλαγματικής για πληρωμή 801
 • III. Τόπος εμφάνισης για πληρωμή 801
 • ΙV. Αποτελέσματα της μη εμφάνισης802
 • V. Η νομιμοποίηση στην πληρωμή της συναλλαγματικής 802
 • VI. Οι προϋποθέσεις έγκυρης πληρωμής 802
 • VII. Τρόποι πληρωμής 803
 • VIII. Αναγωγή του κομιστή σε έλλειψη πληρωμής (άρθ. 43) 804
 • § 122.Το διαμαρτυρικό 806
 • § 123. Οι ρήτρες στη συναλλαγματική 806
 • Κεφάλαιο Δεύτερο809
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ809
 • §124. Η τραπεζική επιταγή 809
 • Ι. Γενικά809
 • ΙΙ. Η σύμβαση της επιταγής809
 • ΙΙΙ. Ακάλυπτη επιταγή 810
 • ΙV. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγής811
 • V. Έκδοση και μεταβίβαση της επιταγής811
 • VI. Ρήτρες στην επιταγή και προθεσμία εμφάνισης812
 • VII. Αναγωγή812
 • VIII. Παραγραφή 813
 • IX. Είδη επιταγής813
 • § 125. Διαφορές συναλλαγματικής από την επιταγή 814
 • § 126. Διαφορές της συναλλαγματικής από το γραμμάτιο σε διαταγή 814
 • § 127. Έκδοση διαταγής πληρωμής και διαφορές από πιστωτικούς τίτλους814
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ817
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ/ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ817
 • Κεφάλαιο Πρώτο817
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ817
 • § 128. Σκοπός και περιεχόμενο του πτωχευτικού δικαίου817
 • § 129. Ι. Η νομοθετική εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου817
 • I. Ελληνικό δίκαιο 817
 • II. Αλλοδαπό δίκαιο 817
 • Κεφάλαιο Δεύτερο819
 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ819
 • § 130. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στο πλαίσιο της ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης 819
 • § 131. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στο πλαίσιο της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης 821
 • Ι. Εισαγωγικά 821
 • ΙΙ. Το πρόβλημα 824
 • ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο (ΚΠολΔ 1022)824
 • ΙV. Κατάσχεση της επιχείρησης 825
 • V. Συντηρητική κατάσχεση της επιχείρησης 830
 • VI. Αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης 831
 • § 132. Εκποίηση και κατάσχεση της επιχείρησης στη συλλογική αναγκαστική εκτέλεση 833
 • Ι. Γενικά 833
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της πτωχευτικής περιουσίας836
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της πτώχευσης 837
 • IV. Δικαστική απόφαση 838
 • V. Η απόφαση της πτώχευσης 840
 • ΙV. Συνέπειες της πτώχευσης 841
 • § 133. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τις πράξεις του πτωχού κατά την ύποπτη περίοδο (Πτωχευτική ανάκληση) 844
 • I. Η έννοια της πτωχευτικής ανάκλησης844
 • II. Οι προϋποθέσεις της πτωχευτικής ανάκλησης845
 • III. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης846
 • IV. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης846
 • V. Δόλιες πράξεις του οφειλέτη846
 • VI. Πράξεις που δεν ανακαλούνται847
 • VII. Συνέπειες της ανακλητικής απόφασης 847
 • § 134. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις - Εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς και διαρκείς συμβάσεις του πτωχεύσαντος848
 • § 135. Τα όργανα της πτώχευσης849
 • I. Το πτωχευτικό δικαστήριο849
 • II. Ο εισηγητής δικαστής849
 • III. Ο σύνδικος της πτώχευσης/ο διαχειριστής αφερεγγυότητας 849
 • IV. Η συνέλευση των πιστωτών850
 • V. Η επιτροπή των πιστωτών851
 • § 136. Εργασίες της πτώχευσης 851
 • I. Τα μέσα επίτευξης των σκοπών της πτώχευσης και η διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας851
 • II. Σφράγιση και αποσφράγιση 852
 • III. Έλεγχος των απαιτήσεων852
 • Κεφάλαιο Τρίτο854
 • ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ854
 • §137. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησης 854
 • Ι. Γενικά854
 • ΙΙ. Διαφοροποίηση της εξυγίανσης και της πτώχευσης 855
 • ΙΙΙ. Νομική φύση της συμφωνίας εξυγίανσης 855
 • ΙV. Προϋποθέσεις της διαδικασίας εξυγίανσης 856
 • V. Η δικαστική διαδικασία εξυγίανσης 857
 • 1. Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης 857
 • 2. Αίτηση (δικαστικής) επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης858
 • 3. Συνυποβολή αίτηση πτώχευσης κατά τη διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης της επιχείρησης858
 • 4. Αρμόδιο δικαστήριο για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης859
 • 5. Προληπτικά μέτρα υπέρ του οφειλέτη859
 • 6. Η σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές 863
 • 7. Περιεχόμενο/Αντικείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθ. 103 ΠτΚ) 864
 • 8. Μετοχική κωλυσιεργία - Καταχρηστική μη σύμπραξη μετόχων ή εταίρων για συμφωνία εξυγίανσης - Μέτρα υλοποίησης της εξυγιαντικής συμφωνίας866
 • 9. Επικύρωση και ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 868
 • 10. Αποτελέσματα της επικύρωσης της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθ. 106 γ ΠτΚ, άρθ. 6 § 10α Ν 4446/2016) 871
 • VI. Εξυγιαντική (συμβατική) μεταβίβαση της επιχείρησης στην προπτωχευτική διαδικασία με κεφαλαιοποίηση των χρεών της873
 • VII. Η προπτωχευτική διαδικασία της ειδικής εκκαθαριστικής διαχείρισης 875
 • 1. Ισχύον δίκαιο 875
 • 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία876
 • 3. Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία 877
 • 4. Ορισμός και καθήκοντα του ειδικού διαχειριστή877
 • 5. Συνέπειες αποδοχής της αίτησης ειδικής διαχείρισης επιχείρησης878
 • 6. Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - διάθεση του ενεργητικού. Άκαρπη διαδικασία879
 • 7. Διανομή προς πιστωτές879
 • 8. Η εφαρμογή της ΑΚ 479 στην ειδική διαχείριση της επιχείρησης 880
 • 9. Λήξη της διαδικασίας 880
 • Κεφάλαιο Τέταρτο881
 • ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΤΩΝΤΟΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ881
 • § 138. Η μεταβίβαση/εκποίηση της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή μέχρι την ένωση πιστωτών 881
 • § 139. Η εκποίηση της επιχείρησης στο στάδιο ένωσης των πιστωτών 881
 • § 140. Η ευθύνη του αποκτώντος στην πτώχευση και η εφαρμογή της ΑΚ 479889
 • § 141. Εκμίσθωση επιχείρησης ως σύνολο 890
 • Κεφάλαιο Πέμπτο891
 • ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΟΕ ΕΕ, DE FACTO OE ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ891
 • § 142. Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας 891
 • § 143. Πτώχευση της εν τοις πράγμασι αδημοσίευτης «ομόρρυθμης» εταιρίας και της κοινοπραξίας891
 • Κεφάλαιο Έκτο898
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ898
 • § 144. Η απλοποιημένη διαδικασία για την πτώχευση μικρών επιχειρήσεων 898
 • § 145. Περάτωση της πτώχευσης και απαλλαγή του οφειλέτη 898
 • Ι. Η περάτωση της πτώχευσης898
 • ΙΙ. Παύση των εργασιών της πτώχευσης899
 • ΙΙΙ. Λογοδοσία συνδίκου 899
 • IV. Η απαλλαγή του οφειλέτη 900
 • V. Xρεοκοπία901
 • VI. Ποινική ευθύνη τρίτων902
 • VII. Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών903
 • VIII. Αδικήματα συνδίκων903
 • IX. Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων903
 • X. Δικονομικές διατάξεις 904
 • Κεφάλαιο Έβδομο905
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ905
 • § 146. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) έναντι των εταιρικών πιστωτών (Wrongful Tranding)- Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός και εκτός πτώχευσης905
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων 905
 • II. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης (παρέλκυση και πρόκληση πτώχευσης) 905
 • ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, πιστωτών) λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου εντός της πτώχευσης909
 • ΙV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός της πτώχευσης (πρόκληση και παρέλκυση) λόγω αδράνειας του συνδίκου για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθ. 98, 80 ΠτΚ)911
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ915
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ915
 • Κεφάλαιο Πρώτο915
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ915
 • § 147. Εισαγωγή στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο 915
 • Ι. Η έννοια ναυτικό δίκαιο 915
 • ΙΙ. Η ιδιομορφία του ναυτικού δικαίου 915
 • ΙΙΙ. Διακρίσεις ναυτικού δικαίου915
 • VI. Πλοίο916
 • § 148. Κτήση κυριότητας επί πλοίου 918
 • Ι.Τρόποι 918
 • ΙΙ. Ναυπήγηση 918
 • ΙΙΙ. Χρησικτησία 919
 • IV. Παράγωγοι τρόποι κτήσης κυριότητας 919
 • V. Κυριότητα στη συμπλοιοκτησίας920
 • VI. Καταπιστευτική μεταβίβαση920
 • VII. Η ευθύνη του αποκτώντος πλοίο για χρέη 921
 • Κεφάλαιο Δεύτερο922
 • ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΠI ΠΛΟΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΥΠΟΘΗΚΗ922
 • § 149. Επικαρπία επί πλοίου922
 • § 150. Ναυτική πίστη922
 • § 151. Ναυτική Υποθήκη 922
 • § 152. Προτιμώμενη υποθήκη 923
 • § 153. Ναυτικά προνόμια/Προνομιούχες απαιτήσεις924
 • § 154. Κατάσχεση – Πλειστηριασμός925
 • Κεφάλαιο Τρίτο926
 • ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ926
 • § 155. Πρόσωπα του ναυτικού δικαίου926
 • I. Πλοιοκτήτης (Reeder) / Κύριος (Schiffeigentümer, Shipowner)926
 • II. Εφοπλιστής (Ausrüster, Αrmateur)926
 • III. Πλοίαρχος927
 • IV. Πλήρωμα927
 • § 156. Ευθύνη από την εκμετάλλευση του πλοίου927
 • I. Ευθύνη πλοιοκτήτη 927
 • II. Ευθύνη Εφοπλιστή928
 • III. Ευθύνη κυρίου928
 • IV. Περιορισμός της ευθύνης928
 • Κεφάλαιο Τέταρτο929
 • ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΝΑΥΛΩΣΗ – ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΡΩΓΗ929
 • §157. Συμπλοιοκτησία929
 • I. Έννοια-Προϋποθέσεις 929
 • II. Λήψη αποφάσεων συμπλοιοκτησίας930
 • III. Ευθύνη συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων 930
 • IV. Διαχείριση συμπλοιοκτησίας931
 • V. Λύση της συμπλοιοκτησίας 931
 • § 158. Ναύλωση931
 • I. Έννοια και σύσταση 931
 • II. Υποχρεώσεις εκναυλωτή 933
 • III. Ευθύνη εκναυλωτή 933
 • IV. Υποχρεώσεις ναυλωτή 934
 • V. Λύση ναύλωσης 934
 • § 159. Αβαρίες – Σύγκρουση – Επιθαλάσσια αρωγή 935
 • § 160. Επιθαλάσσια αρωγή 935
 • Βιβλιογραφία937
 • Ι. Ελληνική937
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση967
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο969
 • 0
 • 0