Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-746-2
Σελίδες: 984
Συγγραφέας: Π. Παναγιώτου

Το Εμπορικό Δίκαιο περιλαμβάνει και αναλύει τους κλασικούς κλάδους του εμπορικού δικαίου μετά από τις ραγδαίες μαζικές νομοθετικές μεταβολές, που επήλθαν προσφάτως στην εμπορική νομοθεσία. Εμβαθύνει σε ζητήματα του εμπορικού δικαίου και παρέχει στον αναγνώστη τις νεότατες νομολογιακές, βιβλιογραφικές ενδείξεις και λεπτομερειακές ρυθμίσεις, που είναι χρήσιμες για τη δικαστηριακή πράξη. Στόχος του επίτομου αυτού έργου είναι να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για τον νομικό της πράξης, αλλά και να καλύψει διδακτικές ανάγκες προς χρήση κυρίως των φοιτητών των οικονομικών και νομικών σχολών καθώς και των υποψηφίων δικαστών. Η μελέτη συνοδεύτεται από αναλυτικό, ανά ενότητα, αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ3
 • Κεφάλαιο Πρώτο3
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ3
 • § 1. Εισαγωγικά3
 • Ι. Εμπορικό και ιδιωτικό δίκαιο 3
 • ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δημοσιοποίησή του - Δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης3
 • § 2. Οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου 6
 • § 3. Πηγές του εμπορικού δικαίου 7
 • § 4. Η ιστορική εξέλιξη του εμπορικού δικαίου 7
 • Ι. Η ιστορική επισκόπηση της επιχείρησης και η συμβολή της στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίου8
 • ΙΙ. To ελληνικό εμπορικό δίκαιο ως δίκαιο του εμπορίου και η επιχείρηση 9
 • ΙΙΙ. Από το δίκαιο των εμπορικών πράξεων στο δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης10
 • Κεφάλαιο Δεύτερο15
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΟΙ15
 • § 5. Δίκαιο των εμπορικών πράξεων15
 • Ι. Εμπορικές πράξεις 15
 • ΙΙ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων 15
 • ΙΙΙ. Γνώρισμα της εμπορικής πράξης. 15
 • IV. Είδη εμπορικών πράξεων 15
 • 1. Εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις 15
 • 1.1. Αγορά προς μεταπώληση16
 • 1.2.Επιχείρηση χειροτεχνίας 16
 • 1.3.Επιχείρηση παραγγελίας16
 • 1.4. Η επιχείρηση προμηθείας 17
 • 1.5. Επιχείρηση πρακτορίας18
 • 1.6. Επιχείρηση μεσιτείας 18
 • 1.7. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων 18
 • 1.8. Επιχείρηση πλειστηρίασης 18
 • 1.9. Κολλυβιστικές εργασίες 18
 • 1.10. Λοιπές εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις 18
 • 2. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις18
 • 3. Υποκειμενικές εμπορικές πράξεις 19
 • V. Τεκμήριο εμπορικότητας 19
 • § 6. Δίκαιο των εμπόρων20
 • I. Ορισμός του εμπόρου και τα κριτήρια 20
 • II. Πότε δεν χωρεί η ιδιότητα του εμπόρου20
 • III. Συνέπειες της ιδιότητας του εμπόρου 20
 • IV. Απώλεια της ιδιότητας του εμπόρου21
 • V. Εμπορική ικανότητα22
 • VI. Εμπορική ανικανότητα22
 • Κεφάλαιο Tρίτο23
 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ23
 • § 7. Η έννοια και το περιεχόμενο της επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο23
 • Ι. Η έννοια της επιχείρησης στο ΔΑΕ 23
 • ΙΙ. Η έννοια της επιχείρησης στο ισχύον δίκαιο25
 • § 8. Η νομική και οικονομική έννοια της επιχείρησης 29
 • I. Η νομική έννοια της επιχείρησης29
 • II. H οικονομική έννοια της επιχείρησης 31
 • § 9. H έννοια της επιχείρησης στη θεωρία και τη νομολογία33
 • Ι. Στη θεωρία 33
 • ΙΙ. Στη νομολογία35
 • § 10. Συγγενείς έννοιες με την επιχείρηση36
 • I. Η έννοια της εκμετάλλευσης 36
 • II. H έννοια της εταιρίας και η διαφορά από την επιχείρηση 36
 • ΙΙΙ. Η έννοια της περιουσίας 37
 • 1. Εισαγωγικά 37
 • 2. Είδη περιουσίας 38
 • Κεφάλαιο Τέταρτο43
 • Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ43
 • § 11. Η νομική φύση της επιχείρησης 43
 • Ι. Το πρόβλημα 43
 • II. Η επιχείρηση ως υποκείμενο δικαίου43
 • ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ιδιαίτερη περιουσία, ομάδα περιουσίας (δικαίου ή σκοπού), ομάδα πραγμάτων, δικαίωμα προσωπικότητας 45
 • ΙV. Η επιχείρηση ως περιουσιακό δικαίωμα σε άυλο αγαθό47
 • V. Η επιχείρηση ως αντικείμενο συναλλαγής 49
 • VI. H επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου51
 • Κεφάλαιο Πέμπτο56
 • Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ56
 • § 12. H μεταβίβαση της επιχείρησης56
 • Ι. H σύμβαση της μεταβίβασης της επιχείρησης 56
 • ΙΙ. Η υποσχετική σύμβαση 57
 • ΙΙΙ. Η εμπράγματη σύμβαση 57
 • § 13. Το αντικείμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης 58
 • Ι. Στοιχεία της επιχείρησης58
 • ΙΙ. Μορφολογία μεταβίβασης της επιχείρησης 58
 • 1. Μορφές μεταβίβασης της επιχείρησης 58
 • 2. Σύγκριση μεταξύ Αsset deal Share deal59
 • ΙΙΙ. Ιδιαίτεροι τύποι μεταβίβασης επιχείρησης 59
 • IV. Η εμπράγματη απόκτηση επιχείρησης (asset deal) 59
 • 1. Το αντικείμενο της ενσώματης μεταβίβασης60
 • V. Η μεταβίβαση ασώματων αντικειμένων της επιχείρησης 61
 • 1. Γενικά 61
 • 2. Το αντικείμενο της ασώματης μεταβίβασης 61
 • 3. Η εκχώρηση 61
 • VI. Η εκχώρηση της ενοχικής σχέσης62
 • VII. Η εκχώρηση της επιχείρησης ως συνόλου 63
 • Κεφάλαιο Έκτο64
 • Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ64
 • § 14. H μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή 64
 • I. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή 64
 • 1. Γενικά 64
 • 2. Η έννοια της ειδικής διαδοχής 64
 • 3. Η έννοια της καθολικής διαδοχής 65
 • 4. Η διάκριση της ειδικής και καθολικής διαδοχής 66
 • II. Η συμβατική μεταβίβαση της επιχείρησης (ΑΚ 479)67
 • 1. Εισαγωγικά67
 • 2. Το πρόβλημα68
 • 3. Μεταβίβαση του ενεργητικού ή και του παθητικού της επιχείρησης (AK 479). Κριτική των απόψεων 69
 • 4. Συμφωνίες μεταβιβάζοντος και αποκτώντος 72
 • 5. Προϋποθέσεις συμβατικής μεταβίβασης της επιχείρησης 73
 • 6. Η Ευθύνη έναντι των δανειστών 75
 • 7. Διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης78
 • 8. Προστασία των δανειστών79
 • Κεφάλαιο Έβδομο81
 • Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ81
 • § 15. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με καθολική κληρονομική διαδοχή81
 • Ι. Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής81
 • ΙΙ.Το αντικείμενο της καθολικής διαδοχής 81
 • ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής82
 • § 16. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχή 83
 • Ι. Εκποίηση επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1942)83
 • ΙΙ. Η ευθύνη έναντι των δανειστών 85
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη του κληρονόμου πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα 86
 • Κεφάλαιο Όγδοο87
 • ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ87
 • § 17. Eλαττώματα στη μεταβίβαση και πώληση της επιχείρησης – Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα της επιχείρησης87
 • Ι. Εισαγωγικά87
 • ΙΙ. Έννοια των πραγματικών ελαττωμάτων και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στην πώληση επιχείρησης88
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα (του εταιρικού μεριδίου ή της μετοχής) της επιχείρησης (share deal)89
 • ΙV. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος (asset deal) 98
 • V. Οι έννομες συνέπειες της ευθύνης του πωλητή101
 • VI. Παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων του 104
 • § 18. Νομικά ελαττώματα στη μεταβίβαση και πώληση της επιχείρησης 108
 • I. Nομικά ελαττώματα στην πώληση της επιχείρησης108
 • IΙ. Η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα της επιχείρησης110
 • IIΙ. Προϋποθέσεις ευθύνης του πωλητή 110
 • IV. Φύση της ευθύνης 111
 • V. Οι έννομες συνέπειες 111
 • VI. Βάρος απόδειξης 112
 • VII. Διαφορές νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων ως προς τις έννομες συνέπειες113
 • Κεφάλαιο Ένατο114
 • Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ114
 • § 19. Μίσθωση επιχείρησης 114
 • Ι. Πραγματικά ελαττώματα 114
 • ΙΙ. Νομικά ελαττώματα 115
 • ΙΙΙ. Διαφορά μίσθωσης από την πώληση115
 • Κεφάλαιο Δέκατο116
 • Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ116
 • § 20. Η επικαρπία επιχείρησης 116
 • Ι. Εισαγωγικά116
 • II. Έννοια, περιεχόμενο, σύσταση και είδη επικαρπίας116
 • ΙII. Η επιχείρηση ως αντικείμενο επικαρπίας 117
 • IV. Η ευθύνη στην επικαρπία επιχείρησης 119
 • V. Επικαρπία μετοχών 123
 • § 21. Eνέχυρο στην επιχείρηση 123
 • I. Η επιχείρηση ως αντικείμενο ενεχύρου 123
 • II. Ενέχυρο μετοχών124
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο126
 • Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ126
 • § 22. Οργάνωση του εμπορικού επαγγέλματος126
 • I. Εμπορικά βιβλία126
 • ΙΙ. Λογιστικό σύστημα127
 • IIΙ. Τρόπος τήρησης των εμπορικών βιβλίων128
 • IV. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων128
 • V. Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων129
 • VI. Αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων 129
 • VII. Σχέσεις εμπορικών βιβλίων με τα βιβλία των ΕΛΠ 130
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ133
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ133
 • Κεφάλαιο Πρώτο133
 • ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ133
 • § 23. Η έννοια της επιχείρησης στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας133
 • § 24. Βιομηχανική Ιδιοκτησία133
 • Ι. Ο όρος «βιομηχανική ιδιοκτησία» 133
 • II. Αντικείμενο της βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 134
 • III. Περιεχόμενο του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας134
 • IV. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας Δίκαιο του Ανταγωνισμού135
 • V.Το δίκαιο των άυλων αγαθών (πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία) 135
 • Κεφάλαιο Δεύτερο138
 • TΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ138
 • §25. To δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης 138
 • Ι. Το σήμα 138
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο138
 • 2. Η έννοια του σήματος 138
 • 3. Κατηγορίες σημάτων 139
 • 4. Κατάθεση και καταχώριση σήματος 140
 • 5. Παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος 141
 • 6. Προστασία του σήματος 142
 • 7. Έννομη Προστασία 143
 • 8. Διαγραφή 144
 • 9. Συνέπειες διαγραφής και απόσβεσης σήματος 144
 • 10. Κοινοτικό Σήμα 144
 • 11. Η μεταβίβαση του σήματος 144
 • 12. Κατάσχεση σήματος και διασχηματισμού 146
 • ΙΙ. Ο διασχηματισμός 147
 • 1. Η έννοια του διασχηματισμού 147
 • 2. Η μεταβίβαση του διασχηματισμού 147
 • 3. Διαφορά διασχηματισμού και σήματος 147
 • ΙΙΙ. Η εμπορική επωνυμία147
 • 1. Το πρόβλημα 147
 • 2. Έννοια και λειτουργία της εμπορικής επωνυμίας 148
 • 3. Αντικείμενο της επωνυμίας 149
 • 4. Νομική φύση της επωνυμίας 150
 • 5. Aρχές σχηματισμού εμπορικής επωνυμίας151
 • 6. Ο σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίας 151
 • 7. H μεταβίβαση της επωνυμίας 153
 • IV. Διακριτικός τίτλος 157
 • 1. Η έννοια του διακριτικού τίτλου 157
 • 2. Η μεταβίβαση του διακριτικού τίτλου 157
 • § 26. Το δίκαιο των τεχνικών και αισθητικών δημιουργιών158
 • I. Ευρεσιτεχνία 158
 • 1. Η έννοια 158
 • 2. Η μεταβίβαση της ευρεσιτεχνίας158
 • II. Εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα 159
 • 1. Η έννοια 159
 • 2. Η μεταβίβαση 159
 • 3. Η προστασία159
 • III. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα 160
 • 1. Η έννοια και το νομικό καθεστώς 160
 • 2. Η μεταβίβαση 160
 • 3. Η προστασία 160
 • IV. Πνευματική ιδιοκτησία 161
 • 1. Η έννοια 161
 • 2. Η μεταβίβαση του δικαιώματος 162
 • 3. Η προστασία του δικαιώματος 163
 • Κεφάλαιο Τρίτο164
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ164
 • § 27. To δίκαιο του ανταγωνισμού164
 • Ι. Αθέμιτος Ανταγωνισμός (Ν 146/1914) 164
 • 1. Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Αστικό Δίκαιο 164
 • 2. Το γερμανικό δίκαιο 165
 • 3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 Ν 146/1914 - Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914165
 • 4. Πρακτική ταξινόμηση περιπτώσεων αθέμιτης συμπεριφοράς 166
 • 5. Τυπολογία μορφών αθεμίτου ανταγωνισμού - Ειδικότερες απαγορευμένες πράξεις ανταγωνισμού 166
 • 5.1. Ανακριβείς δηλώσεις166
 • 5.2. Αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων λόγω διάλυσης (άρθ. 7 και 8)167
 • 5.3. Παράλειψη νόμιμης σήμανσης (άρθ. 9) 167
 • 5.4. Συκοφαντικές ή δυσφημιστικές διαδόσεις (άρθ. 11-12) 167
 • 5.5. Χρήση επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος ανταγωνιστή (άρθ. 13-15)167
 • 6. Έννομη Προστασία167
 • 7. Παραγραφή 168
 • 8. Νομιμοποίηση άσκηση αγωγών 168
 • ΙΙ. Ελεύθερος Ανταγωνισμός (Ν 3959/2011)169
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση169
 • 2. Ελεύθερος ανταγωνισμός vs. μονοπώληση της αγοράς 169
 • 3. Όροι του ελεύθερου ανταγωνισμού 170
 • 3.1. Οι συμπράξεις (Καρτέλ)170
 • 3.2. Απαγορευμένες Συμφωνίες/Συμπράξεις170
 • 3.3. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων 171
 • 3.4. Εναρμονισμένη πρακτική 171
 • 3.5. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης171
 • 3.6. Συλλογική δεσπόζουσα θέση 172
 • 4. Περιπτώσεις απαγορευμένων συμπράξεων 172
 • 5. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης173
 • 6. Κυρώσεις λόγω παράβασης των άρθρων 1 και 2 Ν 3959/2011174
 • 7. Ποινική ευθύνη175
 • 8. Συγκέντρωση επιχειρήσεων 176
 • 9. Δομή και λειτουργία των οργάνων του Ελεύθερου Ανταγωνισμού 177
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ181
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ181
 • Κεφάλαιο Πρώτο181
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ181
 • § 28. Η έννοια της εταιρίας, της κοινωνίας, της επιχείρησης και οι διαφορές τους 181
 • Ι. Η έννοια της εταιρίας181
 • II. Η κοινωνία δικαίου 182
 • 1. H νομοθετική ρύθμιση182
 • 2. Η έννοια της απλής κοινωνίας 182
 • 3. Η έννοια και η λειτουργία της κληρονομικής κοινωνίας 182
 • 4. Οι διαφορές κοινωνίας δικαίου και εταιρίας183
 • III. Η επιχείρηση 184
 • § 29. Η εταιρική σύμβαση 185
 • Ι. Η έννοια και η αποστολή της185
 • ΙΙ. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία της εταιρικής σύμβασης185
 • ΙΙΙ. Η νομική φύση της εταιρικής σύμβασης185
 • ΙV. Οι όροι της εταιρικής σύμβασης 186
 • 1. Οι γενικοί όροι186
 • 2. Οι ειδικοί/ουσιώδεις όροι της εταιρικής σύμβασης 187
 • § 30. Η ταξινόμηση των εταιριών 190
 • Ι. Η βασική διάκριση των εταιριών 190
 • ΙΙ. Οι εταιρίες εκτός εμπορικού δικαίου με νομική προσωπικότητα 190
 • 1. Το σωματείο190
 • 2. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους190
 • 3. Η αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα 192
 • ΙΙΙ. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου 192
 • 1. Με νομική προσωπικότητα192
 • 2. Χωρίς νομική προσωπικότητα193
 • ΙV. Οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες 193
 • 1. Η σωματειακή οργάνωση του νομικού προσώπου 194
 • 2. Οι διαφορές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών194
 • 3. Η νόθευση των εταιρικών τύπων195
 • V. Εμπορικές εταιρίες κατά το τυπικό και ουσιαστικό σύστημα 195
 • 1. Η εμπορικότητα των εταιριών 196
 • 2. Οι συνέπειες του χαρακτηρισμού μίας εταιρίας ως εμπορικής/ συνέπειες της εμπορικότητας197
 • Κεφάλαιο Δεύτερο199
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΤΕΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ199
 • § 31. H ιστορία του όρου προσωπικότητα199
 • § 32. Η θέση του ζητήματος 199
 • Ι. Η θεμελίωση του ζητήματος 200
 • ΙΙ. Η έννοια της νομικής προσωπικότητας200
 • ΙΙΙ. Η δημιουργία της νομικής προσωπικότητας 201
 • ΙV. Ο κλειστός αριθμός των νομικών προσώπων και τα προβλήματα στο νέο δίκαιο των εμπορικών προσωπικών εταιρών204
 • V. Οι θεωρίες της νομικής προσωπικότητας 206
 • VI. Τα ατελή νομικά πρόσωπα 209
 • VII. Η λήξη της νομικής προσωπικότητας 210
 • VIII. Συνέπειες της νομικής προσωπικότητας 211
 • Κεφάλαιο Τρίτο213
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ213
 • § 33. Η αστική εταιρία213
 • Ι. Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα213
 • 1. Έννοια, φύση της εταιρίας213
 • 2. Διάκριση αστικής και εμπορικής εταιρίας213
 • 3. Υποχρέωση των εταίρων για καταβολή εισφοράς214
 • 4. Ευθύνη μη καταβολής της εισφοράς συνεταίρου- Καταγγελία214
 • 5. Ευθύνη εταίρων 214
 • 6. Διοίκηση της εταιρίας214
 • 7. Μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας216
 • 8. Λύση 223
 • 9. Εκκαθάριση και διανομή223
 • 10. Διανομή αποτελεσμάτων225
 • ΙΙ. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους, ΑΚ 784 225
 • Κεφάλαιο Τέταρτο226
 • Η ΟΜΟΡΡΥΘΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΕ)226
 • § 34. H ομόρρυθμη εταιρία226
 • Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά 226
 • ΙΙ. Η νομική φύση227
 • ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ΟΕ227
 • ΙV. Οι εφαρμοστέες διατάξεις227
 • § 35. Η σύσταση της ΟΕ228
 • I. Οι γενικοί όροι 228
 • II. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροι 231
 • § 36. Η αδημοσίευτη/ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία (πρώην de facto)233
 • Ι. Η νομοθετική ρύθμιση 233
 • ΙΙ. Η θέση των ζητημάτων234
 • ΙΙΙ. Η αδημοσίευτη/ελαττωματική εταιρία με τυπικό ελάττωμα 236
 • ΙV. Η αδημοσίευτη ή δημοσιευμένη/ελαττωματική εταιρία με ουσιαστικό ελάττωμα 238
 • V. Φαινομενική εταιρία240
 • VI. Ιδία θέση240
 • § 37. Η υπό ίδρυση ομόρρυθμη εταιρία 240
 • § 38. Η διαχείριση και εκπροσώπηση στην ΟΕ 241
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων241
 • ΙΙ. Η διαχείριση στην ΟΕ 242
 • 1. Γενικά 242
 • 2. Η διαχείριση ως δικαίωμα και υποχρέωση242
 • 3. O διορισμός διαχειριστών 243
 • 4. Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή 246
 • 5. Η ευθύνη του διαχειριστή 247
 • 6. Η ανάκληση διαχειριστή247
 • ΙΙΙ. Η εσωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια 248
 • 1. Η έννοια της έσω διαχείρισης 248
 • 2. Το περιεχόμενο της διαχείρισης249
 • 3. Η οργάνωση και η διάκριση της διαχείρισης249
 • 4. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας250
 • 5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην ατομική διαχειριστική εξουσία 251
 • ΙV. Η εκπροσωπευτική διαχείριση / εξωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό ευρεία έννοια 254
 • 1. Η νομοθετική ρύθμιση254
 • 2. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας254
 • 3. Η έννοια της εκπροσώπησης254
 • 4. Το περιεχόμενο της εκπροσώπησης255
 • 5. Οι εφαρμοστέες διατάξεις 255
 • 6. Η λειτουργία της εκπροσώπησης255
 • 7. Τα όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας257
 • V. Διαφορές της εσωτερικής (Εσ.Δ) και της εκπροσωπευτικής διαχείρισης (Εκ.Δ)262
 • § 39. Η ατομική άσκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)262
 • Ι. H θέση των ζητημάτων 263
 • II. Η βάση επίλυσης των ζητημάτων 264
 • III. Η έννοια της actio pro socio265
 • IV. H έκταση του προβλήματος - Η οριοθέτηση της ατομικής εταιρικής αγωγής 265
 • § 40. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων στην ΟΕ266
 • Ι. Η αποχώρηση του εταίρου 266
 • 1. Η έξοδος του εταίρου267
 • 2. Ο αποκλεισμός του εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο 271
 • 3. O αποκλεισμός του εταίρου στο δικονομικό δίκαιο287
 • ΙΙ. H μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ΟΕ 294
 • 1. Γενικά294
 • 2. H έννοια της εταιρικής συμμετοχής294
 • 3. Η νομική φύση της εταιρικής συμμετοχής 295
 • 4. H συμβατική μεταβίβαση 296
 • 5. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής 297
 • 1. Το περιεχόμενο της ευθύνης301
 • 2. Οι καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες302
 • 3. Η ευθύνη του νεοεισερχόμενου 302
 • § 41. Η συμβατική ευθύνη στην ΟΕ301
 • § 42. Η κληρονομική ευθύνη στην ΟΕ303
 • Ι. Η ευθύνη κληρονόμου θανόντος ομόρρυθμου εταίρου για χρέη 303
 • 1. Γενικά 303
 • 2. Η θέση του ζητήματος303
 • 3. Η έκταση της ευθύνης303
 • ΙΙ. Η περιορισμένη ευθύνη του ανήλικου κληρονόμου 305
 • 1. Η συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο305
 • 2. Η μη συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο 305
 • ΙΙΙ. Περιορισμός της ευθύνης του κληρονόμου εταίρου με αποδοχή επ’ ωφελεία απογραφής305
 • 1. Διαδικασία306
 • 2. Έκταση ευθύνης του κληρονόμου εταίρου 306
 • 3. Διοίκηση κληρονομίας από τον κληρονόμο307
 • 4. Υποχρεώσεις κληρονόμου. Σύνταξη απογραφής 307
 • § 43. Η λύση της ΟΕ 308
 • Ι. Γενικά308
 • ΙΙ. Οι λόγοι λύσης308
 • § 44. Η εκκαθάριση της προσωπικής εταιρίας 310
 • Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά 310
 • II. Οι εφαρμοστέες διατάξεις311
 • ΙΙΙ. Ο διορισμός εκκαθαριστή311
 • ΙV. Τα καθήκοντα εκκαθαριστή312
 • V. Η ευθύνη των εταίρων στο στάδιο της εκκαθάρισης. Το ζήτημα της παραγραφής 312
 • § 45. Η διανομή της περιουσίας και η περάτωση της εταιρίας313
 • Κεφάλαιο Πέμπτο314
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ (ΕΕ)314
 • § 46. Η ετερόρρυθμη εταιρία 314
 • Ι. Η έννοια και χαρακτηριστικά 314
 • ΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις314
 • ΙIΙ. Η εμπορικότητα της εταιρίας 315
 • § 47. Η σύσταση της ΕΕ315
 • Ι. Η σύσταση315
 • ΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική ΕΕ315
 • § 48. Η μονοπρόσωπη ΕΕ 316
 • § 49. Η εταιρική επωνυμία316
 • § 50. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου 316
 • § 51. Η διαχείριση317
 • I. Η έσω διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια 317
 • II. Η εκπροσωπευτική διαχείριση 318
 • § 52. Η actio pro socio320
 • § 53. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων 320
 • I. Με αποχώρηση εταίρου 320
 • 1. Η έξοδος του ετερόρρυθμου εταίρου320
 • 2. Ο αποκλεισμός ετερόρρυθμου εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο 321
 • II. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής 322
 • 1. Η συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής322
 • 2. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου 323
 • § 54. Η ευθύνη των εταίρων στην ΕΕ324
 • I. Η συμβατική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου 324
 • II. Η ευθύνη του κληρονόμου θανόντος ετερόρρυθμου εταίρου 326
 • § 55. Η λύση 327
 • § 56. Η εκκαθάριση 327
 • Κεφάλαιο Έκτο329
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ329
 • § 57. H αφανής εταιρία329
 • Ι. Γενικά χαρακτηριστικά 329
 • II. Διαχείριση 330
 • ΙΙΙ. Ευθύνη 331
 • ΙV. Διανομή κερδών και συμμετοχή στις ζημίες 331
 • V. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας (άρθ. 291 Ν 4072/2012)331
 • VI. Πτώχευση του εμφανούς εταίρου (άρθ. 292 Ν 4072/2012) 332
 • Κεφάλαιο Έβδομο333
 • ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ333
 • § 58. Η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός των προσωπικών εταιριών333
 • Ι. Εισαγωγικά 333
 • ΙΙ. Η θέση των ζητημάτων333
 • ΙΙΙ. Κλειστό ή ελεύθερο σύστημα μετασχηματισμού της επιχείρησης;333
 • ΙV. Οι δομικές μεταβολές της εταιρίας -Τρόποι μεταβίβασης της εταιρικής περιουσίας334
 • § 59. Τα είδη του μετασχηματισμού 334
 • I. Η μετατροπή των προσωπικών εταιριών334
 • II. Η συγχώνευση προσωπικών εταιριών340
 • § 60. Η ευθύνη στη μετατροπή και στη συγχώνευση 342
 • I. Η ευθύνη στις περιπτώσεις μετατροπής342
 • II. Η ευθύνη στη συγχώνευση 343
 • Κεφάλαιο Όγδοο345
 • Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ «ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ» ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ345
 • § 61. Η κοινοπραξία345
 • Κεφάλαιο Ένατο347
 • Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕ)347
 • § 62. Η « παραδοσιακή»/κοινή ανώνυμη εταιρία347
 • Ι. Γενικά 347
 • ΙΙ. Έννοια και χαρακτηριστικά της ΑΕ352
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη στην ΑΕ352
 • ΙV. Ίδρυση της ΑΕ 354
 • V. Υπό σύσταση ΑΕ357
 • VI. Ελαττωματική σύσταση ΑΕ358
 • § 63. Το μετοχικό κεφάλαιο στην ΑΕ 358
 • Ι. Η διαφορά του κεφαλαίου από την εταιρική περιουσία359
 • ΙΙ. Κάλυψη κεφαλαίου359
 • IIΙ. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου360
 • IV. Μερική καταβολή του μετοχικού 361
 • § 64. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 363
 • Ι. Εισαγωγικά363
 • II. Πραγματοποίηση της αύξησης κεφαλαίου363
 • ΙΙΙ.Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου363
 • 1. Πραγματική (τακτική) αύξηση κεφαλαίου 363
 • 2. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου 365
 • 3. Ονομαστική αύξηση κεφαλαίου 366
 • § 65.Το δικαίωμα προτίμησης369
 • Ι. Εισαγωγικά369
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση 370
 • ΙΙΙ. Νομική φύση του δικαιώματος προτίμησης 371
 • ΙV. Kαταστατική διαμόρφωση του δικαιώματος προτίμησης 371
 • V. Τιμή έκδοσης των νέων μετοχών372
 • VI. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης372
 • VIΙ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης373
 • VIII. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης 375
 • IX. Μεταβίβαση του δικαιώματος προτίμησης378
 • § 66. Μετατρέψιμες Ομολογίες378
 • I. Εισαγωγικά 378
 • ΙΙ. Μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές και δικαίωμα προτίμησης 379
 • ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων δανειστών 380
 • § 67. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου381
 • § 68. Η μετοχή και άλλοι εκδιδόμενοι τίτλοι από την εταιρία384
 • Ι. Εισαγωγικά384
 • ΙΙ. Η πολυσήμαντη έννοια της μετοχής 385
 • ΙΙΙ. Το εμπράγματο και το ενοχικό δικαίωμα στα αξιόγραφα386
 • IV. Aρχές επί των μετοχών 386
 • V. Η αξία της μετοχής387
 • 1. Η ονομαστική αξία387
 • 2. Η πραγματική αξία 387
 • 3. Η χρηματιστηριακή αξία 387
 • 4. Η λογιστική αξία387
 • VI. Είδη μετοχών387
 • 1. Οι κοινές μετοχές 387
 • 2. Οι προνομιούχες μετοχές 388
 • 3. Οι μετοχές επικαρπίας 389
 • 4. Δεσμευμένες μετοχές 389
 • 5. Εξαγοράσιμες μετοχές 390
 • 6. Ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές 392
 • § 69. Μεταβίβαση μετοχών393
 • Ι. H συμβατική μεταβίβαση των μετοχών 393
 • 1. Η μεταβίβαση μη εισηγμένων ανώνυμων μετοχών μέχρι της 1.1.2020394
 • 2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών και η αξιογραφοποίησή τους394
 • 3. Το κύρος της μεταβίβασης των μη εισηγμένων μετοχών (ονομαστικών, ανώνυμων) και η τήρηση έγγραφου τύπου από τη φορολογική διάταξη του άρθ. 79 § 4 Ν 2238/1994404
 • 4. Η χρηματιστηριακή μεταβίβαση των άυλων μετοχών 408
 • 5. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των άυλων μετοχών 409
 • 6. Η εξαγορά μετοχών (squeeze out) 409
 • ΙΙ. Η κληρονομική μεταβίβαση μετοχών στην ΑΕ 409
 • Δ. ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ411
 • § 70. Ιδρυτικοί τίτλοι411
 • Ι. Είδη 411
 • 1. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι 411
 • 2. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι 411
 • ΙΙ. Κτήση ίδιων μετοχών από την ΑΕ 412
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις απόκτησης ιδίων μετοχών 412
 • ΙV. Έννομες συνέπειες 413
 • V. Παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών 413
 • VI. Απαγόρευση απόκτησης ιδίων μετοχών και μετοχών μητρικής414
 • Ε. Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ415
 • § 71. Η νομική θέση του μετόχου στην ΑΕ415
 • Ι. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το ουσιαστικό δίκαιο 415
 • 1. Η τυπική θέση του εταίρου στην εταιρία και η εταιρική διαχειριστική οργάνωση415
 • 2. Η ουσιαστική (οικονομική) θέση του εταίρου στην εταιρία και η διάσπαση της εταιρικής διαχειριστικής οργάνωσης415
 • ΙΙ. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το δικονομικό δίκαιο419
 • § 72. Η μετοχική σχέση 421
 • Ι. Η έννοια της μετοχικής σχέσης421
 • ΙΙ. Το περιεχόμενο της μετοχικής σχέσης421
 • III. Η νομική φύση της μετοχικής σχέσης 422
 • ΙV. Η μετοχική σχέση ως υποκειμενικό δικαίωμα 423
 • V. Η διαφοροποίηση της μετοχικής και εταιρικής σχέσης (ΑΕ-Π.Ε) 424
 • ΣΤ. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΉΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ426
 • § 73. Μετοχικά δικαιώματα426
 • Ι. Γενικά 426
 • II.Tο ιδιαίτερο δικαίωμα ψήφου 427
 • § 74. Η διάσπαση της αρχής του αδιαίρετου της μετοχής και η αυτοτέλεια του δικαιώματος ψήφου438
 • Ι. Το πρόβλημα 438
 • II. Το δικαίωμα ψήφου ως αυτοτελές δικαίωμα 438
 • § 75. Εξωεταιρικές συμφωνίες δέσμευσης ψήφου 441
 • Ι. Το περιεχόμενο της σύμβασης δέσμευσης ψήφου 441
 • ΙΙ. Η νομική φύση των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου441
 • ΙΙΙ. Το επιτρεπτό των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 442
 • ΙV. Οι συνέπειες των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου 445
 • § 76. Απαγόρευση της εξαγοράς της ψήφου 447
 • Ι. Η απαγόρευση της αθέμιτης εμπορίας της ψήφου447
 • ΙΙ. Διαφορές εξωεταιρικών συμφωνιών ψήφου και συμφωνιών εξαγοράς τους 448
 • § 77. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου στη ΓΣ 448
 • Ι. Γενικά 448
 • ΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση 448
 • ΙII. Καταστατικό και αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου449
 • ΙV. Έννομες συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου 450
 • § 78. H αρχή της ίσης μεταχείρισης 450
 • I. Eισαγωγικά450
 • ΙΙ. Προέλευση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 451
 • ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση της αρχής της ισότητας και ίσης μεταχείρισης 451
 • ΙV. Η έννοια των αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων 451
 • V. Η αυτοτέλεια ή μη της αρχής της ίσης μεταχείρισης452
 • VI. Νομική φύση 453
 • VII. Πεδίο και έκταση εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 453
 • VIIΙ. Το επιτρεπτό της άνισης μεταχείρισης των μετόχων 454
 • ΙX. Αποκλίσεις από την ίση μεταχείριση των μετόχων με ρύθμιση του καταστατικού 455
 • X. Κυρώσεις λόγω προσβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων 455
 • XI. Συμπεράσματα457
 • Ζ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕ458
 • § 79. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)458
 • I. Τα όργανα διοίκησης της ανώνυμης εταιρίας458
 • II. H ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕ458
 • III. Είδη συνελεύσεων459
 • 1. Τακτική γενική συνέλευση459
 • 2. Έκτακτη γενική συνέλευση459
 • 3. Καταστατική γενική συνέλευση 459
 • 4. Συνέλευση προνομιούχων μετόχων 460
 • § 80. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ στην κοινή/απλή ΑΕ460
 • Ι. Η σύγκληση και προπαρασκευή της ΓΣ460
 • 1. Η έννοια της σύγκλησης 460
 • 2. Η νομική φύση των διατάξεων της σύγκλησης της ΓΣ 461
 • 3. Τόπος και χρόνος σύγκλησης της ΓΣ 461
 • 4. Αρμοδιότητα σύγκλησης της ΓΣ 461
 • 5. Διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ 462
 • 6. Λήψη αποφάσεων ΓΣ και τρόπος ψηφοφορίας464
 • II. Η συγκρότηση της ΓΣ 465
 • 1. Η έννοια της συμμετοχής465
 • 2. Η νομική φύση των διατάξεων της συγκρότησης της ΓΣ465
 • 3. Nομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση του δικαιώματος ψήφου 465
 • 4. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣ467
 • 5. Επιστολή ψήφος και τηλεδιάσκεψη 468
 • § 81. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ στις εισηγμένες ΑΕ 469
 • Ι. Eισαγωγικά469
 • ΙΙ. Σύγκληση ΓΣ 469
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης ΓΣ470
 • ΙV. Περιεχόμενο της πρόσκλησης της ΓΣ 470
 • V. Προετοιμασία της ΓΣ και δημοσίευση της πρόσκλησης 470
 • VI. Προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης 471
 • VIΙ. Επιστολική ψήφος και τηλεδιάσκεψη – συμμετοχή από απόσταση στη ΓΣ471
 • VIII. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις ΓΣ εισηγμένων εταιριών – Δικαιούμενοι συμμετοχής 472
 • IΧ. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣ 472
 • Χ. Ελαττώματα σύγκλησης και συγκρότησης της ΓΣ472
 • § 82. Τρόποι λήψης αποφάσεων 473
 • I. Απαρτία473
 • 1. Συνήθη απαρτία473
 • 2. Καταστατική απαρτία 474
 • II. Πλειοψηφία474
 • 1. Συνήθη πλειοψηφία 474
 • 2. Καταστατική πλειοψηφία 474
 • § 83. Ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣ475
 • Ι. Ανυπόστατες αποφάσεις475
 • ΙΙ. Άκυρες αποφάσεις 475
 • ΙΙΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις476
 • ΙV. Αποζημίωση477
 • V. Εταιρική και ατομική αγωγή (derivative action) 478
 • Η. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΕ – Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ479
 • § 84. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)479
 • Ι. Εισαγωγικά479
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες480
 • 1. Γενικά 480
 • 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε μέλη του (υποκατάστατα πρόσωπα) ή τρίτους 480
 • 3. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών από το ΔΣ 481
 • ΙII. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ στην ΑΕ 482
 • 1. Eσωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας 482
 • 2. Εξωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι των τρίτων 502
 • § 85. Η εταιρική και ατομική αγωγή504
 • Ι. Εισαγωγικά και η θέση του προβλήματος 504
 • ΙΙ. Η οριοθέτηση βασικών εννοιών 507
 • ΙΙΙ. Το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης509
 • 1. Υποχρεωτική άσκηση της εταιρικής αγωγής από το ΔΣ 509
 • 2. Διακριτική ευχέρεια του ΔΣ για άσκηση ή μη της εταιρικής αγωγής μετά από αίτημα της μειοψηφίας511
 • VI. Συμφωνίες για παραίτηση της μειοψηφίας από τα δικαιώματά της512
 • V. Ειδική εκπροσώπηση της ΑΕ - Άσκηση της εταιρικής αγωγής από το διορισμένο ειδικό εκπρόσωπο μετά από απόφαση του δικαστηρίου513
 • 1.Το πρόβλημα 524
 • 2. Η θέση της θεωρίας και νομολογίας - Αξιολόγηση των απόψεων525
 • § 86. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΑΕ και μελών του ΔΣ - Σχέση των διατάξεων των άρθ. 66, 69 ΑΚ με τα άρθ. 103-105 Ν 4548/2018 520
 • § 87. Aξιώσεις αποκατάστασης της έμμεσης ζημίας με την εταιρική αγωγή στην ΑΕ 524
 • § 88. Η ατομική εταιρική αγωγή/Παράγωγη αγωγή 530
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων530
 • ΙI. Η έννοια της ατομικής εταιρικής αγωγής 530
 • III. Η νομική φύση της ατομικής αγωγής του μετόχου 531
 • § 89. H νομιμοποίηση των διαδίκων και η δικαιοπρακτική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής στο δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο 532
 • I. Η νομιμοποίηση των διαδίκων 532
 • IΙ. Η δικονομική δικαιοπρακτική θεμελίωση της νομιμοποίησης του διάδικου μετόχου 533
 • ΙII. Η θεμελίωση της νομιμοποίησης του μετόχου στο ουσιαστικό δίκαιο (άρθ. 103-105 Ν 4548/2018) 535
 • IV. Καταστατική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής 536
 • § 90. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής 538
 • Ι. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής και η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας 538
 • ΙΙ. Οι περιπτώσεις άσκησης της ατομικής εταιρικής αγωγής 539
 • ΙΙΙ. Το είδος της ατομικής εταιρικής αγωγής 540
 • ΙV. Η ενεργητική νομιμοποίηση540
 • V. Η παθητική νομιμοποίηση 541
 • VI. Το αίτημα της ατομικής εταιρικής αγωγής 542
 • § 91. Θεμελίωση της ατομικής εταιρικής αγωγής στις αρχές της actio pro socio – Επέκταση της actio pro socio στην ΑΕ543
 • Ι. Γενικά543
 • ΙΙ. Οι υπέρμαχοι της επέκτασης της actio pro socio στο δίκαιο των ΑΕ543
 • ΙΙΙ. Οι επικριτές της επέκτασης της actio pro socio στο δίκαιο των ΑΕ 545
 • IV. Συμπεράσματα545
 • § 92. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής 546
 • Ι. Το πρόβλημα 546
 • ΙΙ. Οι απόψεις της θεωρίας για την αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ και η αξιολόγησή τους 546
 • ΙΙΙ. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας με βάση τις αδικοπρακτικές διατάξεις; 548
 • § 93. Αποκατάσταση της άμεσης - ατομικής ζημίας του μετόχου κατά της εταιρίας (κατά των μελών του ΔΣ)552
 • Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ554
 • § 94. Ο διαχειριστικός έλεγχος στην ΑΕ και τα είδη ελέγχου 554
 • Ι. Ο θεσμικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης στην ΑΕ 554
 • ΙΙ. Είδη έλεγχου της ΑΕ 555
 • 1. Τακτικός έλεγχος 555
 • 2. Έκτακτος έλεγχος 557
 • ΙΙΙ. Ο ελλειμματικός εσωτερικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΑΕ - Διεύρυνση των δικαιούχων άσκησης έκτακτου έλεγχου στην ΑΕ 558
 • § 95. Δικαιώματα της μειοψηφίας 558
 • I. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 (5%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 558
 • II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (10%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου560
 • III. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 560
 • IV. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 (33%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου560
 • V. Σωματειακές ενώσεις μετόχων αντιπροσώπευσης της μειοψηφίας 561
 • § 96. Ισολογισμός/Χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας561
 • Ι. Εισαγωγικά561
 • ΙΙ. Σκέλη του ισολογισμού 562
 • 1. Το ενεργητικό 562
 • 2. Το παθητικό 562
 • ΙΙΙ. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και το προσάρτημα564
 • IV. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων (χρήσης)564
 • V. Kανόνες για την κατάρτιση του ισολογισμού565
 • § 97. Αποθεματικά566
 • Ι. Έννοια 566
 • ΙΙ. Είδη αποθεματικού 566
 • 1.Τακτικό αποθεματικό566
 • 2. Έκτακτο αποθεματικό 567
 • 3. Αφανές αποθεματικό567
 • I. MΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ568
 • § 98. Μετασχηματισμός / Αναδιάρθρωση της επιχείρησης κατά το ειδικό εταιρικό δίκαιο 568
 • Ι. Γενικά 568
 • ΙΙ. Μορφές αναδιάρθρωσης 569
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση της εταιρικής περιουσίας 569
 • ΙV. Mετατροπή εταιριών570
 • V. Συγχώνευση εταιριών572
 • VΙ. Διάσπαση εταιριών 579
 • VIΙ. Απόσχιση (απόσπαση) κλάδου ή τμήματος της επιχείρησης 590
 • ΙΑ. ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕ603
 • § 99. Λύση 603
 • § 100. Εκκαθάριση και αναβίωση της ΑΕ604
 • Κεφάλαιο Δέκατο606
 • Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ606
 • § 101. Η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές606
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων606
 • ΙΙ. Εισαγωγικά 606
 • ΙII. Η έννοια της εταιρίας 607
 • ΙV. Το νομοθετικό πρόβλημα της έννοιας της εταιρίας και της δομής του εταιρικού κεφαλαίου 607
 • V. Η νομική φύση της εταιρίας609
 • VI. Η ταξινόμηση της εταιρίας609
 • VIΙ. Η εμπορικότητα της ΕΕ κατά μετοχές 609
 • VΙΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις 609
 • IX. Η οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας610
 • Χ. Η ευθύνη614
 • ΧΙ. Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων 617
 • 1. Εισαγωγικά 617
 • 2. Η συμβατική διαδοχή και η ευθύνη των εταίρων617
 • 3. Η κληρονομική διαδοχή και η ευθύνη 618
 • 4. H αποχώρηση του εταίρου 619
 • ΧΙΙ.Τα όργανα της εταιρίας619
 • 1. Οι διαχειριστές- ομόρρυθμοι εταίροι 619
 • 2. Η συνέλευση των εταίρων620
 • ΧΙΙΙ. Η λύση και εκκαθάριση της εταιρίας625
 • ΧΙV. Συμπεράσματα 625
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο626
 • ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)626
 • § 102. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης626
 • Ι. Εισαγωγικά626
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΕΠΕ 626
 • ΙΙΙ. Επωνυμία 627
 • IV. Σύσταση ΕΠΕ628
 • V. Ακυρότητα ΕΠΕ629
 • VI. Εταιρικό κεφάλαιο630
 • VII. Εταιρικά μερίδια630
 • VIII. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων / εταιρικής συμμετοχής631
 • IX. Η ευθύνη κληρονόμου εταίρου ΕΠΕ 634
 • X. Δικαιώματα-υποχρεώσεις των εταίρων 635
 • XI. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου από την ΕΠΕ635
 • ΧΙΙ. Όργανα της ΕΠΕ 636
 • 1. Διαχειριστές636
 • 2. Συνέλευση των εταίρων640
 • XIIΙ. Το δικαίωμα ψήφου (άρθ. 12 Ν 3190 /55) 643
 • 1. H νομοθετική ρύθμιση 643
 • 2. Η έννοια και φύση της ψήφου644
 • 3. Η έκταση της άσκησης του δικαιώματος ψήφου644
 • 4. Αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου 645
 • 5. To ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφου 645
 • 6. Η αρχή της απαγόρευσης απόσχισης του δικαιώματος ψήφου 646
 • 7. Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου646
 • 8. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου 647
 • 9. Καταστατικό και αποκλεισμός της ψήφου 650
 • 10. Νομικές συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου 650
 • XIV. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων652
 • 1. Ακυρωσία-Ακυρότητα- Ανυπόστατες αποφάσεις 652
 • 2. Αποζημίωση 652
 • 3. Ατομική αγωγή (actio pro socio)653
 • XV. Λύση EΠΕ653
 • XVI. Εκκαθάριση και αναβίωση της ΕΠΕ654
 • XVII. Mετασχηματισμός ΕΠΕ 655
 • 1. Μετατροπή655
 • 2. Συγχώνευση655
 • ΧVIII. Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα επίλυσης διαφορών 656
 • XIX. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 657
 • §103. Ειδική μορφή της ΕΠΕ – Η υπερεθνική μονοπρόσωπη ΕΠΕ με τη μορφή της Societas Unius Personae (SUP) 657
 • Ι. Εισαγωγικά 657
 • IΙ. Έννοια 658
 • ΙΙI. Σύσταση 658
 • ΙV. Επωνυμία660
 • V. Ευθύνη 660
 • VI. Δομή, λειτουργία και Οργάνωση 660
 • 1. Γενική Συνέλευση 660
 • 2. Διαχειριστές 660
 • VII. Αύξηση και Μείωση κεφαλαίου 661
 • VIIΙ. Δικαιώματα Προαίρεσης – Αύξηση κεφαλαίου 661
 • XI. Αποθεματικά – Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών – Τήρηση βιβλίων 662
 • Χ. Εφαρμοστέο δίκαιο 662
 • Κεφάλαιο Δωδέκατο663
 • Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)663
 • § 104. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία663
 • Ι. Γενικά 663
 • ΙΙ. Η ίδρυση της ΙΚΕ663
 • ΙΙΙ. Κεφάλαιο / Εισφορές 664
 • ΙV. Είδη εισφορών 664
 • 1. Κεφαλαιακές εισφορές 664
 • 2. Εξωκεφαλαιακές εισφορές 664
 • 3. Εγγυητικές εισφορές 664
 • V. Αύξηση κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης 665
 • 1. Μεταβολή του κεφαλαίου ΙΚΕ με αύξησή του 665
 • 2. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων στις ΙΚΕ 666
 • 3. Είδη της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου 666
 • 4. Το δικαίωμα προτίμησης στην ΙΚΕ 674
 • 5. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης 674
 • 6. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προθεσμία 676
 • 7. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης από το καταστατικό στην ΙΚΕ 677
 • VΙ. Μείωση κεφαλαίου678
 • VII. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων679
 • VΙΙΙ. Ευθύνη των ιδρυτών679
 • ΙΧ. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ΙΚΕ680
 • Χ. Το δικαίωμα σύγκλησης και συμμετοχής στη συνέλευση των εταίρων (ΣτΕ) 682
 • 1. Η σύγκληση της ΣτΕ682
 • 2. Η συγκρότηση της συνέλευσης ΣτΕ683
 • 3. Λήψη των αποφάσεων 683
 • 4. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση 685
 • XΙ. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων685
 • 1. Αποζημίωση 685
 • 2. Εταιρική και ατομική αγωγή (actio pro socio)686
 • XIΙ. Mετασχηματισμός της ΙΚΕ787
 • 1. Μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρία787
 • 2. Μετατροπή εταιρίας σε ΙΚΕ787
 • 3. Συγχώνευση της ΙΚΕ 787
 • XIIΙ. Λύση787
 • Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο688
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΕ688
 • § 105. Δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων688
 • Ι. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις 688
 • ΙΙ. Βασικές έννοιες στο δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 688
 • 1. Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης 688
 • 2. Η έννοια του Ομίλου και των Holding επιχειρήσεων 689
 • 3. Η έννοια της εξωτερικής μειοψηφίας στον όμιλο επιχειρήσεων (Außenstehende Aktionäre) 690
 • 4. Η έννοια της σύμβασης κυριαρχίας (Vertragskonzern) και η εν τοις πράγμασι σύνδεση των επιχειρήσεων του ομίλου (Faktischer Konzern)690
 • ΙΙΙ. Η προβληματική και η νομική θέση των διοικητών στον όμιλο επιχειρήσεων 690
 • 1. Το πρόβλημα 690
 • 2. Η νομική θέση των διοικητών στην ομιλοποιημένη ΑΕ691
 • IV. Καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ για τη διαχείριση του ομίλου και ευθύνη 692
 • V. Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ της μητρικής ΑΕ για πταίσμα του ΔΣ της θυγατρικής ΑΕ693
 • VI. Αδικοπρακτικές ενοχές και πρόστηση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 694
 • VII. Aξιώσεις αποκατάστασης της άμεσης και έμμεσης ζημίας στον όμιλο επιχειρήσεων 697
 • 1. Αξιώσεις αποζημίωσης από αστική ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων στην ομιλοποιημένη 697
 • 2. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας από εσωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) 698
 • 3. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από εξωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) 699
 • 4. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων (μητρικής ΑΕ και θυγατρικής ΑΕ)700
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ703
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ703
 • Κεφάλαιο Πρώτο703
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ703
 • § 106. Ασφαλιστικό Δίκαιο703
 • Ι. Πηγές του ασφαλιστικού δικαίου703
 • ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις της ασφάλισης 703
 • 1. Ασφάλιση 704
 • 2. Αντασφάλιση704
 • 3. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος 704
 • 4. Ασφαλιστική κάλυψη704
 • 5. Aσφαλιστικό συμφέρον 704
 • 6. Επίταση κινδύνου 704
 • Κεφάλαιο Δεύτερο705
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ – AΣΦΑΛΙΣΤΡΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ705
 • § 107. Η Ασφαλιστική σύμβαση 705
 • Ι. Τα συμβαλλόμενα μέρη 705
 • ΙΙ. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 705
 • ΙΙΙ. Ασφαλιστήριο705
 • IV. Είδη ασφαλιστηρίου706
 • V. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης706
 • VI. Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης706
 • VII. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης706
 • 1. Υπερασφάλιση 707
 • 2. Υπασφάλιση708
 • § 108. Ασφαλιστικός πράκτορας707
 • § 109. Το ασφάλιστρο 707
 • § 110. Ασφαλιστική αξία707
 • Κεφάλαιο Τρίτο709
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ709
 • § 111. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο709
 • § 112. Θαλάσσια αεροπορική ασφάλιση 710
 • Ι. Θαλάσσια ασφάλιση710
 • ΙΙ. Αεροπορική ασφάλιση 710
 • § 113. Παραγραφή710
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ713
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ713
 • Κεφάλαιο Πρώτο713
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ713
 • § 114. Αξιόγραφα713
 • I. Eισαγωγικά713
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση των αξιογράφων 715
 • ΙΙΙ. Είδη αξιογράφων 715
 • § 115. Συναλλαγματική 718
 • Ι. Έννοια της συναλλαγματικής718
 • ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής 719
 • ΙΙΙ. Πρόσωπα στη συναλλαγματική720
 • ΙV. Τυπικά στοιχεία της έγκυρης συναλλαγματικής 721
 • V. Ατελής συναλλαγματική725
 • VI. Βασικές αρχές της συναλλαγματικής 726
 • VII. Νομικές πράξεις στη συναλλαγματική 727
 • VIII. Έκδοση συναλλαγματικής με ρήτρα: «όχι σε διαταγή»728
 • IX. Λευκή συναλλαγματική728
 • X. Πλαστογραφία συναλλαγματικής 729
 • § 116. Οπισθογράφηση730
 • I. Έννοια730
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις της οπισθογράφησης 730
 • ΙΙΙ. Τύπος της οπισθογράφησης730
 • IV. Είδη οπισθογράφησης 731
 • V. Η ευθύνη του εκδότη732
 • VI. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής 733
 • VII. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης734
 • § 117. Ενστάσεις κατά απαιτήσεων από συναλλαγματική 736
 • Ι. Κατηγορίες ενστάσεων736
 • ΙΙ. Η αρχή του απρόβλητου των ενστάσεων739
 • § 118. Τριτεγγύηση741
 • Ι. Έννοια και σκοπός 741
 • ΙΙ. Νομική φύση της τριτεγγύησης 741
 • ΙΙΙ. Ευθύνη του τριτεγγυητή741
 • § 119. Η αποδοχή της συναλλαγματικής 743
 • Ι. Οι προϋποθέσεις της αποδοχής 743
 • ΙΙ. Η εμφάνιση της συναλλαγματικής για αποδοχή744
 • ΙΙΙ. Οι διατυπώσεις της εμφάνισης για αποδοχή 745
 • ΙV. Η σημασία και τα αποτελέσματα της αποδοχής 745
 • V. Άρνηση της αποδοχής, τροποποιήσεις κατά την αποδοχή. Συνέπειες 746
 • § 120. Λήξη της συναλλαγματικής 747
 • Ι. Γενικά747
 • II. Τρόποι λήξης της συναλλαγματικής747
 • § 121. Εμφάνιση προς πληρωμή748
 • Ι. Γενικά 748
 • ΙΙ. Χρόνος εμφάνισης της συναλλαγματικής για πληρωμή 749
 • III. Τόπος εμφάνισης για πληρωμή 749
 • ΙV. Αποτελέσματα της μη εμφάνισης750
 • V. Η νομιμοποίηση στην πληρωμή της συναλλαγματικής 750
 • VI. Οι προϋποθέσεις έγκυρης πληρωμής 750
 • VII. Τρόποι πληρωμής 751
 • VIII. Αναγωγή του κομιστή σε έλλειψη πληρωμής (άρθ. 43) 752
 • § 122.Το διαμαρτυρικό 754
 • § 123. Οι ρήτρες στη συναλλαγματική 754
 • Κεφάλαιο Δεύτερο757
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ757
 • §124. Η τραπεζική επιταγή 757
 • Ι. Γενικά757
 • ΙΙ. Η σύμβαση της επιταγής757
 • ΙΙΙ. Ακάλυπτη επιταγή 758
 • ΙV. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγής759
 • V. Έκδοση και μεταβίβαση της επιταγής759
 • VI. Ρήτρες στην επιταγή και προθεσμία εμφάνισης760
 • VII. Αναγωγή760
 • VIII. Παραγραφή 761
 • IX. Είδη επιταγής761
 • § 125. Διαφορές συναλλαγματικής από την επιταγή 762
 • § 126. Διαφορές της συναλλαγματικής από το γραμμάτιο σε διαταγή 762
 • § 127. Έκδοση διαταγής πληρωμής και διαφορές από πιστωτικούς τίτλους762
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ765
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ/ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ765
 • Κεφάλαιο Πρώτο765
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ765
 • § 128. Σκοπός και περιεχόμενο του πτωχευτικού δικαίου765
 • § 129. Ι. Η νομοθετική εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου765
 • I. Ελληνικό δίκαιο 765
 • II. Αλλοδαπό δίκαιο 765
 • Κεφάλαιο Δεύτερο767
 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ767
 • § 130. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στο πλαίσιο της ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης 767
 • § 131. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στο πλαίσιο της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης 769
 • Ι. Εισαγωγικά 769
 • ΙΙ. Το πρόβλημα 772
 • ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο (ΚΠολΔ 1022)772
 • ΙV. Κατάσχεση της επιχείρησης 773
 • V. Συντηρητική κατάσχεση της επιχείρησης 778
 • VI. Αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης 779
 • § 132. Εκποίηση και κατάσχεση της επιχείρησης στη συλλογική αναγκαστική εκτέλεση 781
 • Ι. Γενικά 781
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της πτωχευτικής περιουσίας784
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της πτώχευσης 785
 • IV. Δικαστική απόφαση 786
 • V. Η απόφαση της πτώχευσης 788
 • ΙV. Συνέπειες της πτώχευσης 789
 • § 133. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τις πράξεις του πτωχού κατά την ύποπτη περίοδο (Πτωχευτική ανάκληση) 792
 • I. Η έννοια της πτωχευτικής ανάκλησης792
 • II. Οι προϋποθέσεις της πτωχευτικής ανάκλησης793
 • III. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης794
 • IV. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης794
 • V. Δόλιες πράξεις του οφειλέτη794
 • VI. Πράξεις που δεν ανακαλούνται795
 • VII. Συνέπειες της ανακλητικής απόφασης 795
 • § 134. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις - Εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς και διαρκείς συμβάσεις του πτωχεύσαντος796
 • § 135. Τα όργανα της πτώχευσης797
 • I. Το πτωχευτικό δικαστήριο797
 • II. Ο εισηγητής δικαστής797
 • III. Ο σύνδικος της πτώχευσης/ο διαχειριστής αφερεγγυότητας 797
 • IV. Η συνέλευση των πιστωτών798
 • V. Η επιτροπή των πιστωτών799
 • § 136. Εργασίες της πτώχευσης 799
 • I. Τα μέσα επίτευξης των σκοπών της πτώχευσης και η διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας799
 • II. Σφράγιση και αποσφράγιση 800
 • III. Έλεγχος των απαιτήσεων800
 • Κεφάλαιο Τρίτο802
 • ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ802
 • §137. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησης 802
 • Ι. Γενικά802
 • ΙΙ. Διαφοροποίηση της εξυγίανσης και της πτώχευσης 803
 • ΙΙΙ. Νομική φύση της συμφωνίας εξυγίανσης 803
 • ΙV. Προϋποθέσεις της διαδικασίας εξυγίανσης 804
 • V. Η δικαστική διαδικασία εξυγίανσης 805
 • 1. Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης 805
 • 2. Αίτηση (δικαστικής) επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης806
 • 3. Συνυποβολή αίτηση πτώχευσης κατά τη διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης της επιχείρησης806
 • 4. Αρμόδιο δικαστήριο για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης807
 • 5. Προληπτικά μέτρα υπέρ του οφειλέτη807
 • 6. Η σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές 811
 • 7. Περιεχόμενο/Αντικείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθ. 103 ΠτΚ) 812
 • 8. Μετοχική κωλυσιεργία - Καταχρηστική μη σύμπραξη μετόχων ή εταίρων για συμφωνία εξυγίανσης - Μέτρα υλοποίησης της εξυγιαντικής συμφωνίας814
 • 9. Επικύρωση και ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 816
 • 10. Αποτελέσματα της επικύρωσης της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθ. 106 γ ΠτΚ, άρθ. 6 § 10α Ν 4446/2016) 819
 • VI. Εξυγιαντική (συμβατική) μεταβίβαση της επιχείρησης στην προπτωχευτική διαδικασία με κεφαλαιοποίηση των χρεών της821
 • VII. Η προπτωχευτική διαδικασία της ειδικής εκκαθαριστικής διαχείρισης 823
 • 1. Ισχύον δίκαιο 823
 • 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία824
 • 3. Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία 825
 • 4. Ορισμός και καθήκοντα του ειδικού διαχειριστή825
 • 5. Συνέπειες αποδοχής της αίτησης ειδικής διαχείρισης επιχείρησης826
 • 6. Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - διάθεση του ενεργητικού. Άκαρπη διαδικασία827
 • 7. Διανομή προς πιστωτές827
 • 8. Η εφαρμογή της ΑΚ 479 στην ειδική διαχείριση της επιχείρησης 828
 • 9. Λήξη της διαδικασίας 828
 • Κεφάλαιο Τέταρτο829
 • ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΤΩΝΤΟΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ829
 • § 138. Η μεταβίβαση/εκποίηση της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή μέχρι την ένωση πιστωτών 829
 • § 139. Η εκποίηση της επιχείρησης στο στάδιο ένωσης των πιστωτών 829
 • § 140. Η ευθύνη του αποκτώντος στην πτώχευση και η εφαρμογή της ΑΚ 479837
 • § 141. Εκμίσθωση επιχείρησης ως σύνολο 838
 • Κεφάλαιο Πέμπτο839
 • ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΟΕ ΕΕ, DE FACTO OE ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ839
 • § 142. Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας 839
 • § 143. Πτώχευση της εν τοις πράγμασι αδημοσίευτης «ομόρρυθμης» εταιρίας και της κοινοπραξίας839
 • Κεφάλαιο Έκτο846
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ846
 • § 144. Η απλοποιημένη διαδικασία για την πτώχευση μικρών επιχειρήσεων 846
 • § 145. Περάτωση της πτώχευσης και απαλλαγή του οφειλέτη 846
 • Ι. Η περάτωση της πτώχευσης846
 • ΙΙ. Παύση των εργασιών της πτώχευσης847
 • ΙΙΙ. Λογοδοσία συνδίκου 847
 • IV. Η απαλλαγή του οφειλέτη 848
 • V. Xρεοκοπία849
 • VI. Ποινική ευθύνη τρίτων850
 • VII. Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών851
 • VIII. Αδικήματα συνδίκων851
 • IX. Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων851
 • X. Δικονομικές διατάξεις 852
 • Κεφάλαιο Έβδομο853
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ853
 • § 146. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) έναντι των εταιρικών πιστωτών (Wrongful Tranding)- Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός και εκτός πτώχευσης853
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων 853
 • II. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης (παρέλκυση και πρόκληση πτώχευσης) 853
 • ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, πιστωτών) λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου εντός της πτώχευσης857
 • ΙV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός της πτώχευσης (πρόκληση και παρέλκυση) λόγω αδράνειας του συνδίκου για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθ. 98, 80 ΠτΚ)859
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ863
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ863
 • Κεφάλαιο Πρώτο863
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ863
 • § 147. Εισαγωγή στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο 863
 • Ι. Η έννοια ναυτικό δίκαιο 863
 • ΙΙ. Η ιδιομορφία του ναυτικού δικαίου 863
 • ΙΙΙ. Διακρίσεις ναυτικού δικαίου863
 • VI. Πλοίο864
 • § 148. Κτήση κυριότητας επί πλοίου 866
 • Ι.Τρόποι 866
 • ΙΙ. Ναυπήγηση 866
 • ΙΙΙ. Χρησικτησία 867
 • IV. Παράγωγοι τρόποι κτήσης κυριότητας 867
 • V. Κυριότητα στη συμπλοιοκτησίας868
 • VI. Καταπιστευτική μεταβίβαση868
 • VII. Η ευθύνη του αποκτώντος πλοίο για χρέη 869
 • Κεφάλαιο Δεύτερο870
 • ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΠI ΠΛΟΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΥΠΟΘΗΚΗ870
 • § 149. Επικαρπία επί πλοίου870
 • § 150. Ναυτική πίστη870
 • § 151. Ναυτική Υποθήκη 870
 • § 152. Προτιμώμενη υποθήκη 871
 • § 153. Ναυτικά προνόμια/Προνομιούχες απαιτήσεις872
 • § 154. Κατάσχεση – Πλειστηριασμός873
 • Κεφάλαιο Τρίτο874
 • ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ874
 • § 155. Πρόσωπα του ναυτικού δικαίου874
 • I. Πλοιοκτήτης (Reeder) / Κύριος (Schiffeigentümer, Shipowner)874
 • II. Εφοπλιστής (Ausrüster, Αrmateur)874
 • III. Πλοίαρχος875
 • IV. Πλήρωμα875
 • § 156. Ευθύνη από την εκμετάλλευση του πλοίου875
 • I. Ευθύνη πλοιοκτήτη 875
 • II. Ευθύνη Εφοπλιστή876
 • III. Ευθύνη κυρίου876
 • IV. Περιορισμός της ευθύνης876
 • Κεφάλαιο Τέταρτο877
 • ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΝΑΥΛΩΣΗ – ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΡΩΓΗ877
 • §157. Συμπλοιοκτησία877
 • I. Έννοια-Προϋποθέσεις 877
 • II. Λήψη αποφάσεων συμπλοιοκτησίας878
 • III. Ευθύνη συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων 878
 • IV. Διαχείριση συμπλοιοκτησίας879
 • V. Λύση της συμπλοιοκτησίας 879
 • § 158. Ναύλωση879
 • I. Έννοια και σύσταση 879
 • II. Υποχρεώσεις εκναυλωτή 881
 • III. Ευθύνη εκναυλωτή 881
 • IV. Υποχρεώσεις ναυλωτή 882
 • V. Λύση ναύλωσης 882
 • § 159. Αβαρίες – Σύγκρουση – Επιθαλάσσια αρωγή 883
 • § 160. Επιθαλάσσια αρωγή 883
 • Βιβλιογραφία885
 • Ι. Ελληνική885
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση915
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο917
 • 0
 • 0