Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-562-716-4
Σελίδες: 462+XVIII
Συγγραφέας: Π. Βαφειάδου, Α. Δανηλάτου
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας

Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη νέα και μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον δεύτερο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου.

Η ανάπτυξη των οικείων ζητημάτων γίνεται κατ΄ αλφαβητική σειρά, με γνώμονα τις σχέσεις στις οποίες ανακύπτει η αξίωση αποζημίωσης, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να εντοπίζει με μια απλή φυλλομέτρηση το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του και να μην χάνεται με χρονοβόρες αναζητήσεις σε μια ποικιλία συγγραμμάτων γενικού περιεχομένου.

Στον παρόντα τόμο εξετάζονται οι εφαρμογές του θεσμού της αποζημίωσης στην αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αναγκαστική εκτέλεση, τα αυτοκίνητα, το δάνειο και τις διαπραγματεύσεις. Μετά τη συνοπτική, αλλά πλήρη θεωρητική εξέταση κάθε λήμματος, του οποίου προτάσσεται εμπεριστατωμένο αλφαβητικό ευρετήριο, ακολουθεί πλούσια συλλογή νομολογιακού υλικού, καθώς και μία επιλογή αντιπροσωπευτικών και χρηστικών υποδειγμάτων.

 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ3
 • ΘΕΩΡΙΑ3
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ4
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ9
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ9
 • Α. Δικαιολογητικός λόγος της ύπαρξης υποχρέωσης για αποζημίωση9
 • Β. Προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας10
 • Γ. Ύψος της αποζημίωσης10
 • Δ. Μορφή της αποζημίωσης11
 • Ε. Δικαιούχοι της αποζημίωσης11
 • ΣΤ. Καταβολή12
 • Ζ. Διαδικασία του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης14
 • H. Διαδικασία του οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης18
 • Θ. Η ιδιαίτερη αποζημίωση21
 • Ι. Η αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης23
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ25
 • Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1986/200125
 • Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων Ν 2882/200126
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ39
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ40
 • Α. Γενικά Στοιχεία - Χαρακτηριστικά42
 • Β. Η Διαδικασία60
 • Γ. Ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης67
 • Δ. Η ιδιαίτερη αποζημίωση79
 • Ε. Η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου86
 • ΣΤ. Παραγραφή104
 • Ζ. Τόκοι-Φόροι106
 • Η. Ένδικα μέσα – Αίτηση αναιρέσεως108
 • Θ. Ευθύνη του Δημοσίου (Άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ)110
 • Ι. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων111
 • ΙΑ. Ειδικότερα θέματα112
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ125
 • 1. Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης125
 • 2. Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης127
 • 3. Αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης129
 • 4. Αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης133
 • 5. Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης135
 • 6. Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης137
 • 7. Αίτηση αναίρεσης απόφασης περί οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης141
 • 8. Αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και ιδιαίτερης αποζημίωσης143
 • 9. Αίτηση περί αναιρέσεως απόφασης περί προσδιορισμού οριστικής αποζημίωσης145
 • 10. Προτάσεις και Ανταίτηση επί αιτήσεως περί οριστικού προσδιορισμού αποζημιώσεως147
 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ153
 • ΘΕΩΡΙΑ153
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ154
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ157
 • 2. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ158
 • Α. Άδικη εκτέλεση - Ευθύνη προς αποζημίωση του καθού η εκτέλεση (άρθρο 940 ΚΠολΔ)158
 • Β. Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (αναπληρωματική εκτέλεση) στην περίπτωση της εκτέλεσης για την ικανοποίηση μη χρηματικών απαιτήσεων άρθρο (948 ΚΠολΔ)164
 • Γ. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου - Αποζημίωση λόγω παράλειψης ή ανακριβούς δήλωσης τρίτου (άρθρα 985 παρ. 3 και 986 ΚΠολΔ)168
 • Δ. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων - Ευθύνη για ελαττώματα πλειστηριαζομένου (άρθρο1017 ΚΠολΔ)171
 • Ε. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων - Η διαχείριση ως πρόσφορο μέσον για την αξιοποίηση του περιουσιακού δικαιώματος - Ευθύνη διαχειριστή προς αποζημίωση (ΚΠολΔ 1032 παρ.2)174
 • ΣΤ. Αναγκαστική διαχείριση - Ευθύνη διαχειριστή και επόπτη προς αποζημίωση (ΚΠολΔ 1045 παρ.4)175
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ176
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ179
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ179
 • 1. ΄Αδικη εκτέλεση - Ευθύνη προς αποζημίωση του καθού η εκτέλεση (άρθρο 940 ΚΠολΔ)181
 • 2. Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (αναπληρωματική εκτέλεση) στην περίπτωση της εκτέλεσης για την ικανοποίηση μη χρηματικών απαιτήσεων άρθρο (948 ΚΠολΔ)185
 • 3. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου-Αποζημίωση λόγω παράλειψης ή ανακριβούς δήλωσης τρίτου (άρθρα 985 παρ. 3 και 986 ΚΠολΔ)185
 • 4. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων - Ευθύνη για ελαττώματα πλειστηριαζομένου (άρθρο1017 ΚΠολΔ)186
 • 5. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων - Η διαχείριση ως πρόσφορο μέσον για την αξιοποίηση του περιουσιακού δικαιώματος - Ευθύνη διαχειριστή προς αποζημίωση (ΚΠολΔ 1032 παρ. 2)192
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ193
 • 1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης (ΚΠολΔ 940 παρ.3 ΚΠολΔ)193
 • 2. Αγωγή για απόδοση καταληφθείσας εδαφικής λωρίδας και κατεδάφιση μανδρότοιχου - Επικουρικό αίτημα αποζημίωσης197
 • 3. Αίτηση για καταδίκη εργοδότη σε αποδοχή υπηρεσιών εργαζομένου - Αίτημα αποζημίωσης για άκυρη και καταχρηστική απόλυση201
 • 4. Aναγκαστική διαχείριση - Αγωγή αποζημίωσης δανειστή204
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ209
 • ΘΕΩΡΙΑ209
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ210
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ217
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ219
 • Α. ΄Εννοια αυτοκινήτου219
 • Β. Ζημία - Αποζημίωση - Έκταση - Υπόχρεοι - Δικαιούχοι220
 • Γ. Προϋποθέσεις ευθύνης κατά το Ν ΓϠΝ/1911238
 • Δ. Ευθύνη κατά το κοινό δίκαιο251
 • Ε. Ευθύνη ασφαλιστή258
 • ΣΤ. Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου264
 • Ζ. Διεθνής ασφάλιση268
 • Η. Ευθύνη περισσοτέρων προσώπων272
 • Θ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας275
 • Ι. Διαδικασία άρθρου 681 Α ΚΠολΔ275
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ279
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ289
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ289
 • 1. Ζημία - αποζημίωση - έκταση - υπόχρεοι - δικαιούχοι294
 • 2. Ζημία πραγμάτων302
 • 3. Ζημία εξαιτίας θανάτωσης προσώπου306
 • 4. Ζημία εξαιτίας βλάβης του σώματος ή της υγείας307
 • 5. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης309
 • 6. Ευθύνη κατά το Ν ΓϠΝ/11315
 • 7. Υπαιτιότητα321
 • 8. Συνυπαιτιότητα325
 • 9. Ευθύνη κατά την ΑΚ 914328
 • 10. Ευθύνη από πρόστηση330
 • 11. Ευθύνη του εποπτεύοντος330
 • 12. Ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση331
 • 13. Ευθύνη ασφαλιστή331
 • 14. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου341
 • 15. Διεθνής Ασφάλιση353
 • 16. Ευθύνη περισσοτέρων προσώπων356
 • 17. Διαδικασία άρθρου 681Α ΚΠολΔ356
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ361
 • 1. Αγωγή αποζημιώσεως για υλικές ζημιές λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων361
 • 2. Αγωγή κατά του Δημοσίου - Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη364
 • 3. Θανάτωση πεζού – Αποζημίωση για έξοδα κηδείας και τάφου – Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη – Ανασφάλιστο ζημιογόνο όχημα – Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου366
 • 4. Θανάτωση πεζού – Αποζημίωση συζύγου για έξοδα κηδείας και για στέρηση διατροφής, μειωμένη κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του θανόντος – Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη συγγενών370
 • 5. Αγωγή ιδιοκτητών αυτοκινήτου για αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του και για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη375
 • 6. Αγωγή αποζημιώσεως πεζού παθόντα για μελλοντική περιουσιακή ζημία - Αίτημα εφάπαξ καταβολής της αποζημιώσεως379
 • 7. Ανικανότητα λόγω αναπηρίας – Αναδοχή χρέους από κληρονομική διαδοχή – Δεδικασμένο – Αποζημίωση για μελλοντικά εισοδήματα382
 • 8. Τραυματισμός επιβάτη μοτοσικλέτας – Αποζημίωση για φάρμακα, ταξί, ενδυμασία – Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη386
 • 9. Προσεπίκληση ασφαλιστή ως δικονομικού εγγυητή – Συνεκδίκαση με αγωγή390
 • 10. Σύγκρουση ΙΧΕ με αλλοδαπό φορτηγό – Ευθύνη Γ.Δ.Α. – Αποζημίωση για υλικές ζημιές και μείωση αξίας – Χρηματική ικανοποίηση396
 • ΔΑΝΕΙΟ401
 • ΘΕΩΡΙΑ401
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ402
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ403
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ403
 • Ι. Το άτοκο δάνειο403
 • Α. Υποχρεώσεις του δανειοδότη403
 • Β. Αδυναμία εκπλήρωσης404
 • Γ. Υπερημερία του οφειλέτη406
 • Δ. Υποχρεώσεις του δανειολήπτη407
 • ΙΙ. Το έντοκο δάνειο409
 • Α. Η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειοδότη409
 • Β. Η υπερημερία του δανειοδότη410
 • ΙΙΙ. Η εφαρμογή κατ’ αναλογία των διατάξεων για την πώληση410
 • Α. Ύπαρξη και γνώση της ύπαρξης των πραγματικών ελαττωμάτων του πωληθέντος411
 • Β. Δικαιώματα του αγοραστή411
 • Γ. Το περιεχόμενο της αποζημίωσης411
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ412
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ415
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ415
 • Α. Δικαιώματα του δανειζόμενου σε περίπτωση υπερημερίας του δανείζοντος416
 • Β. Δικαιώματα του δανείζοντος σε περίπτωση αφερεγγυότητας417
 • Γ. Παραγραφή418
 • Δ. Δικονομικά418
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ419
 • 1. Αγωγή του δανειοδότη λόγω υπερημερίας του δανειολήπτη, στο άτοκο δάνειο419
 • 2. Αγωγή του δανειοδότη λόγω υπερημερίας του δανειολήπτη, στο έντοκο δάνειο421
 • 3. Αγωγή του δανειολήπτη λόγω υπερημερίας του δανειοδότη κατά την κατάλειψη του δανείσματος423
 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ427
 • ΘΕΩΡΙΑ427
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ427
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ431
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ431
 • Α. Προϋποθέσεις ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις431
 • Β. Αποκατάσταση της ζημίας438
 • Γ. Παραγραφή της αξίωσης προς αποζημίωση440
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ440
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ441
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ441
 • Α. Έννοια διαπραγματεύσεων - Διάρκεια443
 • Β. Υποχρεώσεις συναλλασσομένων445
 • Γ. Προϋποθέσεις ευθύνης από διαπραγματεύσεις447
 • Δ. Περιεχόμενο αποζημίωσης449
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ455
 • 1. Συναλλακτική συμπεριφορά αντίθετη με την καλή πίστη και τα συναλλακτική ήθη. Απόκρυψη νομικού ελαττώματος του υπό πώληση ακινήτου455
 • 2. Πώληση του ακινήτου σε άλλον αγοραστή κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών457