Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-758-5
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Δ. Καββαδά
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
Πρόλογος: Σ. Φλογαΐτης, Θ. Φορτσάκης

Η μονογραφία «Η Προστασία των Περιουσιακών Δικαιωμάτων του Αναδόχου Δημοσίας Συμβάσεως» αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι η νομική θέση του αναδόχου δημόσιας σύμβασης και ειδικότερα η παρεχόμενη σε αυτόν δικαστική προστασία προσλαμβάνουν νέο περιεχόμενο υπό την επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Προς το σκοπό αυτό η συγγραφέας μελετά καταρχήν την ενωσιακή νομοθεσία και την ΕΣΔΑ, όπως αυτές ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), αντίστοιχα, σχετικά με την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης και τον τρόπο διαμόρφωσης των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου στο στάδιο αυτό. Πρόκειται για δικαιώματα τα οποία αφορούν όλο το φάσμα από την αξίωση του αναδόχου για καταβολή της αμοιβής από την εκτέλεση της σύμβασης ή από πρόσθετες εργασίες μέχρι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω πρόωρης ή μη λύσης της σύμβασης ή μη προσήκουσας εκτέλεσής της. Συγχρόνως, η συγγραφέας μελετά τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με το στάδιο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, τις συνέπειες στα δικαιώματα του αναδόχου και τις δυνατότητες ικανοποίησης των οικονομικών αξιώσεών του. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται αφενός η συγκριτική επισκόπηση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ και αφετέρου η διαπίστωση των επιδράσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας στη διαμόρφωση της ελληνικής έννομης τάξης. Ειδικότερα, αναλύονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα των σχετικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, τον τρόπο υπεισέλευσής τους στην εθνική έννομη τάξη, μέσω της συμμόρφωσης του εθνικού δικαστή και της διοίκησης, καθώς και τις συνέπειές τους ως προς την πραγματική δυνατότητα προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου και ικανοποίησης των οικονομικών του αξιώσεων από την εκτέλεση της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η συγγραφέας αναδεικνύει ιδίως τα εξής κρίσιμα ερωτήματα: α) Ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης, εκτός από τη δικαστική προστασία που του παρέχεται από την εθνική έννομη τάξη, έχει μια περαιτέρω δυνατότητα ουσιαστικής και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώπιον του ΕΔΔΑ ή του ΔΕΕ; β) Τι συμβαίνει όταν και τα δύο ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις επί νομικού ζητήματος που αφορά στην ικανοποίηση οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημόσιας σύμβασης σε μια συγκεκριμένη υπόθεση; γ) Διαμορφώνονται, στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, νέες δυνατότητες προστασίας του αναδόχου σε υπερεθνικό επίπεδο, ενόψει μελλοντικής θεσμικής διασύνδεσης του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ ή με βάση το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το έργο απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους και τους νομικούς της πράξης και συνοδεύεται από εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • A. Εισαγωγή19
 • Β. Στόχοι-Ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής21
 • Γ. Δομή-Μεθοδολογία22
 • Δ. Ορολογικές διευκρινίσεις25
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ27
 • Κεφάλαιο 127
 • Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ27
 • 1. Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων27
 • 1.1. Η δυνατότητα εφαρμογής της ΕΣΔΑ στις δημόσιες συμβάσεις - Θεωρητική προσέγγιση28
 • 1.2. Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου32
 • Α. Η υπόθεση Ελληνικών Διυλιστηρίων Στραν και Ανδρεάδη κατά του Ελληνικού Δημοσίου της 9ης Δεκεμβρίου 199432
 • Β. Η απόφαση Varnima Corporation International SA κατά Ελλάδος της 28ης Μαΐου 2009 47
 • Γ. Η απόφαση Φίλης κατά Ελλάδος της 27ης Αυγούστου 199150
 • Δ. H απόφαση Καραχάλιος κατά Ελλάδος της 11ης Δεκεμβρίου 200353
 • Ε. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Pοdbielski κατά Πολωνίας της 30ής Νοεμβρίου 199857
 • 2. Γενικές παρατηρήσεις επί της ανωτέρω νομολογίας του ΕΔΔΑ59
 • 3. Επιμέρους ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 ΕΣΔΑ στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων60
 • 3.1 Ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 6 ΕΣΔΑ σε διαφορές που ανακύπτουν από δημόσιες συμβάσεις60
 • 3.2 Το δικαίωμα στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων ως έκφανση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη64
 • 4. Η εφαρμογή του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ στις δημόσιες συμβάσεις69
 • 4.1 Ειδικότερα το ζήτημα των κυρωτικών ή/και αναδρομικών νόμων υπό το πρίσμα του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ74
 • 4.2 Οι κυρωτικοί ή/και αναδρομικοί νόμοι στη νομολογία του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d’ État) ειδικότερα78
 • 4.3 Οι κυρωτικοί ή/και αναδρομικοί νόμοι στην ελληνική νομολογία80
 • Κεφάλαιο 289
 • Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΕ & ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ89
 • 5. Οι υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο - Παρουσίαση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωση89
 • 5.1 Το δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου από την εκτέλεση ή λύση μίας παράνομης σύμβασης σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης92
 • 5.2 Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης αναδόχου από εκτέλεση δημόσιας σύμβασης που συνήφθη κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου97
 • 6. Η περίπτωση τροποποίησης της δημόσιας σύμβασης και η προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων του αναδόχου κατά το ενωσιακό δίκαιο104
 • 6.1 Ειδικότερα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων της διοικητικής σύμβασης κατά το εθνικό δίκαιο113
 • 7. Η εφαρμογή διατάξεων του Αστικού Κώδικα στις διοικητικές συμβάσεις και το δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου δημόσιας σύμβασης118
 • 8. Η κήρυξη του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως ως έκπτωτου και η διασφάλιση της προστασίας του ανταγωνισμού130
 • 9. Η αποζημίωση του αναδόχου δημόσιας σύμβασης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης κατά το ελληνικό δίκαιο138
 • 10. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής κατά το ενωσιακό δίκαιο153
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ157
 • Κεφάλαιο 1157
 • Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 157
 • 1. Το δεδικασμένο και η εκτελεστότητα των αποφάσεων στο νομικό σύστημα της ΕΣΔΑ και σε αυτό του ενωσιακού δικαίου157
 • 1.1 Τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Έννοια δεδικασμένου158
 • 1.2 Η υποχρέωση συμμόρφωσης των Κρατών - μελών στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ κατά τα άρθρα 41 και 46 παρ. 1 ΕΣΔΑ164
 • 1.3 Η εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις εθνικές έννομες τάξεις169
 • 1.4 Η εκτελεστότητα των αποφάσεων του ΕΔΔΑ που επιδικάζουν δίκαιη ικανοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη175
 • 1.5 Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην ελληνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα της δυνατότητας ή μη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου185
 • 1.6 Οι μηχανισμοί και η διαδικασία συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ196
 • 1.7 Η έννοια του δεδικασμένου των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εκτελεστότητα αυτών στην εθνική έννομη τάξη205
 • 2. Η συμμόρφωση του εθνικού δικαστή προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, ως μέσο προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως216
 • 2.1 Η ανώτερη τυπική ισχύς της ΕΣΔΑ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Σ217
 • 2.2 Η δέσμευση του εθνικού δικαστή από το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΕΔΔΑ219
 • 2.3 Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ και η συμμόρφωση του εθνικού δικαστή προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων232
 • 2.3.1 Η περίπτωση του κουρέματος των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ως επέμβαση σε συμβατική σχέση232
 • 2.3.2 Η περίπτωση της νομοθετικής παρέμβασης στις συμβάσεις μισθώσεως για τη στέγαση υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου243
 • 2.3.3 Η περίπτωση της αναδρομικής κατάργησης ενοχικών δικαιωμάτων των αναδόχων δημοσίων έργων249
 • 2.3.4 Η επιδίκαση στον ανάδοχο δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης255
 • 2.3.5 Η υποχρέωση τήρησης του έγγραφου τύπου κατά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών259
 • 2.3.6 Η εξέταση της συμβατότητας προς την ΕΣΔΑ διατάξεων δικονομικού περιεχομένου που αφορούν την ικανοποίηση οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου από δημόσιες συμβάσεις260
 • 2.3.7 Νομολογιακά παραδείγματα εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σε περίπτωση υπερημερίας της αντισυμβαλλόμενης δημόσιας αρχής264
 • 2.3.8 Το ζήτημα της θέσπισης επιτοκίου 6% για τις οφειλές του Δημοσίου και η συμβατότητα της διάταξης με την ΕΣΔΑ266
 • 2.3.9 Αποτίμηση της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων επί της εφαρμογής της ΕΣΔΑ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων270
 • 2.4 Η ανώτερη τυπική ισχύς του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Σ271
 • 2.4.1 Ειδικότερα η ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 Σ275
 • 2.5 Η δέσμευση του εθνικού δικαστή από το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΔΕΕ278
 • 2.6 Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και η συμμόρφωση του εθνικού δικαστή προς τη νομολογία του ΔΕΕ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων285
 • 2.6.1 Η δικονομική αυτονομία των κρατών-μελών και η συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων285
 • 2.6.2 Η περίπτωση της επιβολής περιορισμών στους αναδόχους σχετικά με τη χρήση υπεργολάβων291
 • 2.6.3 Η περίπτωση της σύναψης μίας παράνομης κατά το ενωσιακό δίκαιο σύμβασης300
 • 2.7 Η λύση μίας παράνομης κατά το ενωσιακό δίκαιο σύμβασης σύμφωνα με την πρόσφατη Οδηγία 2007/66/ΕΚ307
 • 2.8 Η περίπτωση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων ως «οικονομικό» πλεονέκτημα του αναδόχου δημόσιας σύμβασης318
 • 2.8.1 Η επίδραση των επιπτώσεων του εντοπισμού της παράνομης κρατικής ενίσχυσης στην εκτέλεση της σύμβασης324
 • Κεφάλαιο 2327
 • ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ327
 • 3. Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας του ΕΔΔΑ και ΔΕΕ ως προς την ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως: υπαρκτό ή υποθετικό ζήτημα;327
 • 3.1 Η δυνατότητα εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ στην εσωτερική έννομη τάξη και η «ουσιαστική» ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως328
 • 3.1.1 Η «αμεσότητα» της δικαστικής προστασίας ενώπιον του ΕΔΔΑ έναντι της «έμμεσης» επέμβασης της νομολογίας του ΔΕΕ328
 • 3.2 Η «συμμόρφωση» προς το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ ως πληρέστερη και διαρκέστερη δικαστική προστασία έναντι της «εκτέλεσης» μίας μεμονωμένης απόφασης335
 • 3.3 Η ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη νομολογία έναντι της «συμβολικής» δίκαιης ικανοποίησης της ΕΣΔΑ και της αυστηρότητας του ενωσιακού δικαίου352
 • 3.4 Η στάθμιση μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων του αναδόχου στη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ367
 • 4. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ΔΕΕ και ΕΔΔΑ ως προς τη δικαστική προστασία του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως373
 • 4.1 Το ουτοπικό εγχείρημα της θεσμικής διασύνδεσης των δύο υπερεθνικών δικαστηρίων380
 • 5. Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου με βάση το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ388
 • Συμπεράσματα - Καταληκτικές παρατηρήσεις395
 • Βιβλιογραφία403
 • Νομολογία419
 • Αλφαβητικό ευρετήριο427
 • 0
 • 0