Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-758-5
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Δ. Καββαδά
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
Πρόλογος: Σ. Φλογαΐτης, Θ. Φορτσάκης

Η μονογραφία «Η Προστασία των Περιουσιακών Δικαιωμάτων του Αναδόχου Δημοσίας Συμβάσεως» αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι η νομική θέση του αναδόχου δημόσιας σύμβασης και ειδικότερα η παρεχόμενη σε αυτόν δικαστική προστασία προσλαμβάνουν νέο περιεχόμενο υπό την επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Προς το σκοπό αυτό η συγγραφέας μελετά καταρχήν την ενωσιακή νομοθεσία και την ΕΣΔΑ, όπως αυτές ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), αντίστοιχα, σχετικά με την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης και τον τρόπο διαμόρφωσης των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου στο στάδιο αυτό. Πρόκειται για δικαιώματα τα οποία αφορούν όλο το φάσμα από την αξίωση του αναδόχου για καταβολή της αμοιβής από την εκτέλεση της σύμβασης ή από πρόσθετες εργασίες μέχρι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω πρόωρης ή μη λύσης της σύμβασης ή μη προσήκουσας εκτέλεσής της. Συγχρόνως, η συγγραφέας μελετά τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με το στάδιο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, τις συνέπειες στα δικαιώματα του αναδόχου και τις δυνατότητες ικανοποίησης των οικονομικών αξιώσεών του. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται αφενός η συγκριτική επισκόπηση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ και αφετέρου η διαπίστωση των επιδράσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας στη διαμόρφωση της ελληνικής έννομης τάξης. Ειδικότερα, αναλύονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα των σχετικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, τον τρόπο υπεισέλευσής τους στην εθνική έννομη τάξη, μέσω της συμμόρφωσης του εθνικού δικαστή και της διοίκησης, καθώς και τις συνέπειές τους ως προς την πραγματική δυνατότητα προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου και ικανοποίησης των οικονομικών του αξιώσεων από την εκτέλεση της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η συγγραφέας αναδεικνύει ιδίως τα εξής κρίσιμα ερωτήματα: α) Ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης, εκτός από τη δικαστική προστασία που του παρέχεται από την εθνική έννομη τάξη, έχει μια περαιτέρω δυνατότητα ουσιαστικής και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώπιον του ΕΔΔΑ ή του ΔΕΕ; β) Τι συμβαίνει όταν και τα δύο ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις επί νομικού ζητήματος που αφορά στην ικανοποίηση οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημόσιας σύμβασης σε μια συγκεκριμένη υπόθεση; γ) Διαμορφώνονται, στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, νέες δυνατότητες προστασίας του αναδόχου σε υπερεθνικό επίπεδο, ενόψει μελλοντικής θεσμικής διασύνδεσης του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ ή με βάση το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το έργο απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους και τους νομικούς της πράξης και συνοδεύεται από εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • A. Εισαγωγή1
 • Β. Στόχοι-Ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής3
 • Γ. Δομή-Μεθοδολογία4
 • Δ. Ορολογικές διευκρινίσεις7
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ9
 • Κεφάλαιο 19
 • Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ9
 • 1. Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων9
 • 1.1. Η δυνατότητα εφαρμογής της ΕΣΔΑ στις δημόσιες συμβάσεις - Θεωρητική προσέγγιση10
 • 1.2. Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου14
 • Α. Η υπόθεση Ελληνικών Διυλιστηρίων Στραν και Ανδρεάδη κατά του Ελληνικού Δημοσίου της 9ης Δεκεμβρίου 199414
 • Β. Η απόφαση Varnima Corporation International SA κατά Ελλάδος της 28ης Μαΐου 2009 29
 • Γ. Η απόφαση Φίλης κατά Ελλάδος της 27ης Αυγούστου 199132
 • Δ. H απόφαση Καραχάλιος κατά Ελλάδος της 11ης Δεκεμβρίου 200335
 • Ε. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Pοdbielski κατά Πολωνίας της 30ής Νοεμβρίου 199839
 • 2. Γενικές παρατηρήσεις επί της ανωτέρω νομολογίας του ΕΔΔΑ41
 • 3. Επιμέρους ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 ΕΣΔΑ στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων42
 • 3.1 Ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 6 ΕΣΔΑ σε διαφορές που ανακύπτουν από δημόσιες συμβάσεις42
 • 3.2 Το δικαίωμα στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων ως έκφανση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη46
 • 4. Η εφαρμογή του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ στις δημόσιες συμβάσεις51
 • 4.1 Ειδικότερα το ζήτημα των κυρωτικών ή/και αναδρομικών νόμων υπό το πρίσμα του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ56
 • 4.2 Οι κυρωτικοί ή/και αναδρομικοί νόμοι στη νομολογία του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d’ État) ειδικότερα60
 • 4.3 Οι κυρωτικοί ή/και αναδρομικοί νόμοι στην ελληνική νομολογία62
 • Κεφάλαιο 271
 • Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΕ & ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ71
 • 5. Οι υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο - Παρουσίαση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωση71
 • 5.1 Το δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου από την εκτέλεση ή λύση μίας παράνομης σύμβασης σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης74
 • 5.2 Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης αναδόχου από εκτέλεση δημόσιας σύμβασης που συνήφθη κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου79
 • 6. Η περίπτωση τροποποίησης της δημόσιας σύμβασης και η προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων του αναδόχου κατά το ενωσιακό δίκαιο86
 • 6.1 Ειδικότερα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων της διοικητικής σύμβασης κατά το εθνικό δίκαιο95
 • 7. Η εφαρμογή διατάξεων του Αστικού Κώδικα στις διοικητικές συμβάσεις και το δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου δημόσιας σύμβασης100
 • 8. Η κήρυξη του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως ως έκπτωτου και η διασφάλιση της προστασίας του ανταγωνισμού112
 • 9. Η αποζημίωση του αναδόχου δημόσιας σύμβασης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης κατά το ελληνικό δίκαιο120
 • 10. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής κατά το ενωσιακό δίκαιο135
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ139
 • Κεφάλαιο 1139
 • Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 139
 • 1. Το δεδικασμένο και η εκτελεστότητα των αποφάσεων στο νομικό σύστημα της ΕΣΔΑ και σε αυτό του ενωσιακού δικαίου139
 • 1.1 Τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Έννοια δεδικασμένου140
 • 1.2 Η υποχρέωση συμμόρφωσης των Κρατών - μελών στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ κατά τα άρθρα 41 και 46 παρ. 1 ΕΣΔΑ146
 • 1.3 Η εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις εθνικές έννομες τάξεις151
 • 1.4 Η εκτελεστότητα των αποφάσεων του ΕΔΔΑ που επιδικάζουν δίκαιη ικανοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη157
 • 1.5 Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην ελληνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα της δυνατότητας ή μη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου167
 • 1.6 Οι μηχανισμοί και η διαδικασία συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ178
 • 1.7 Η έννοια του δεδικασμένου των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εκτελεστότητα αυτών στην εθνική έννομη τάξη187
 • 2. Η συμμόρφωση του εθνικού δικαστή προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, ως μέσο προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως198
 • 2.1 Η ανώτερη τυπική ισχύς της ΕΣΔΑ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Σ199
 • 2.2 Η δέσμευση του εθνικού δικαστή από το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΕΔΔΑ201
 • 2.3 Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ και η συμμόρφωση του εθνικού δικαστή προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων214
 • 2.3.1 Η περίπτωση του κουρέματος των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ως επέμβαση σε συμβατική σχέση214
 • 2.3.2 Η περίπτωση της νομοθετικής παρέμβασης στις συμβάσεις μισθώσεως για τη στέγαση υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου225
 • 2.3.3 Η περίπτωση της αναδρομικής κατάργησης ενοχικών δικαιωμάτων των αναδόχων δημοσίων έργων231
 • 2.3.4 Η επιδίκαση στον ανάδοχο δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης237
 • 2.3.5 Η υποχρέωση τήρησης του έγγραφου τύπου κατά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών241
 • 2.3.6 Η εξέταση της συμβατότητας προς την ΕΣΔΑ διατάξεων δικονομικού περιεχομένου που αφορούν την ικανοποίηση οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου από δημόσιες συμβάσεις242
 • 2.3.7 Νομολογιακά παραδείγματα εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σε περίπτωση υπερημερίας της αντισυμβαλλόμενης δημόσιας αρχής246
 • 2.3.8 Το ζήτημα της θέσπισης επιτοκίου 6% για τις οφειλές του Δημοσίου και η συμβατότητα της διάταξης με την ΕΣΔΑ248
 • 2.3.9 Αποτίμηση της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων επί της εφαρμογής της ΕΣΔΑ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων252
 • 2.4 Η ανώτερη τυπική ισχύς του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Σ253
 • 2.4.1 Ειδικότερα η ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 Σ257
 • 2.5 Η δέσμευση του εθνικού δικαστή από το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΔΕΕ260
 • 2.6 Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και η συμμόρφωση του εθνικού δικαστή προς τη νομολογία του ΔΕΕ σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων267
 • 2.6.1 Η δικονομική αυτονομία των κρατών-μελών και η συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων267
 • 2.6.2 Η περίπτωση της επιβολής περιορισμών στους αναδόχους σχετικά με τη χρήση υπεργολάβων273
 • 2.6.3 Η περίπτωση της σύναψης μίας παράνομης κατά το ενωσιακό δίκαιο σύμβασης282
 • 2.7 Η λύση μίας παράνομης κατά το ενωσιακό δίκαιο σύμβασης σύμφωνα με την πρόσφατη Οδηγία 2007/66/ΕΚ289
 • 2.8 Η περίπτωση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων ως «οικονομικό» πλεονέκτημα του αναδόχου δημόσιας σύμβασης300
 • 2.8.1 Η επίδραση των επιπτώσεων του εντοπισμού της παράνομης κρατικής ενίσχυσης στην εκτέλεση της σύμβασης306
 • Κεφάλαιο 2309
 • ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ309
 • 3. Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας του ΕΔΔΑ και ΔΕΕ ως προς την ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως: υπαρκτό ή υποθετικό ζήτημα;309
 • 3.1 Η δυνατότητα εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ στην εσωτερική έννομη τάξη και η «ουσιαστική» ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως310
 • 3.1.1 Η «αμεσότητα» της δικαστικής προστασίας ενώπιον του ΕΔΔΑ έναντι της «έμμεσης» επέμβασης της νομολογίας του ΔΕΕ310
 • 3.2 Η «συμμόρφωση» προς το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ ως πληρέστερη και διαρκέστερη δικαστική προστασία έναντι της «εκτέλεσης» μίας μεμονωμένης απόφασης317
 • 3.3 Η ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη νομολογία έναντι της «συμβολικής» δίκαιης ικανοποίησης της ΕΣΔΑ και της αυστηρότητας του ενωσιακού δικαίου334
 • 3.4 Η στάθμιση μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων του αναδόχου στη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ349
 • 4. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ΔΕΕ και ΕΔΔΑ ως προς τη δικαστική προστασία του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως355
 • 4.1 Το ουτοπικό εγχείρημα της θεσμικής διασύνδεσης των δύο υπερεθνικών δικαστηρίων362
 • 5. Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου με βάση το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ370
 • Συμπεράσματα - Καταληκτικές παρατηρήσεις377
 • Βιβλιογραφία385
 • Νομολογία401
 • Αλφαβητικό ευρετήριο409
 • 0
 • 0