Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-768-4
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Γ. Περιβολάρης

Το δίκαιο των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως και των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έχει ως στόχο την προστασία και επιβράβευση του δημιουργού μέσω ενός αποκλειστικού δικαιώματος. Η αιχμή του δόρατος του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι η δυνατότητα απαγόρευσης σε τρίτους της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης του βιομηχανικού σχεδίου. Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί κίνητρο για την καινοτομία. Η νομοθεσία παρέχει ένα αρκετά ευρύ οπλοστάσιο για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων, τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τα Δικαστήρια. Οι πιο ενεργές δημόσιες υπηρεσίες στην πάταξη του παρεμπορίου είναι η αστυνομία και τα τελωνεία.

To βιβλίο «Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα» καλύπτει όλο το φάσμα δικαίου που σχετίζεται με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, δηλαδή τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν την προστασία της εμφάνισης των προϊόντων. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η ανάλυση του υφιστάμενου ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και της αντίστοιχης νομολογίας για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και η οριοθέτησή του από το δίκαιο των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα κεφάλαια που αναπτύσσονται στο εγχειρίδιο περιλαμβάνουν τους σχετικούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς, τις πηγές του Δικαίου Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, τη σχέση με άλλους κλάδους δικαίου, το υποκείμενο και αντικείμενο του προστατευόμενου δικαιώματος, τη φορολογία, τη δικαστική προστασία και την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων από τη διοίκηση και γίνεται επίσης αναφορά και στο συγκριτικό δίκαιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων, όπως υπόδειγμα αγωγής άρσης και παράλειψης, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής στηριζόμενης στις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, ακύρωσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος κ.ά.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί21
 • 2. Πηγές του Δικαίου Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων23
 • 2.1. Διεθνείς συνθήκες23
 • 2.1.1. Η Συνθήκη των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας23
 • 2.1.2. Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων 25
 • 2.1.3. Η Συνθήκη του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων26
 • 2.1.4. Η Συμφωνία TRIPS27
 • 2.2. Ευρωπαϊκό δίκαιο28
 • 2.2.1. Η Οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28
 • 2.2.2. Ο Κανονισμός ΕΚ 6/2002 του Συμβουλίου της ΕΕ28
 • 2.3. Ελληνικό δίκαιο29
 • 3. Ιστορική αναδρομή 30
 • 4. Σχέση με άλλους κλάδους Δικαίου33
 • 4.1. Οι διαφορές των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων από άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 33
 • 4.1.1. Βιομηχανικό σχέδιο και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σώρευση προστασίας33
 • 4.1.2. Βιομηχανικό σχέδιο και Εμπορικό Σήμα35
 • 4.1.3. Βιομηχανικά σχέδια και Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας37
 • 4.1.4. Βιομηχανικά σχέδια και λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας38
 • 4.2. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Ανταγωνισμού40
 • 4.2.1. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού40
 • 4.2.2. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού – Σώρευση προστασίας45
 • 5. Αντικείμενο δικαιώματος50
 • 5.1. Ορισμοί – Σχέδιο και υπόδειγμα50
 • 5.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις προστασίας51
 • 5.2.1. Νεωτερισμός51
 • 5.2.2. Ατομικός χαρακτήρας54
 • 5.2.3. Έλλειψη τεχνικής λειτουργίας56
 • 5.2.4. Μη αντίθεση στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη57
 • 5.3. Τυπική προϋπόθεση – Κατάθεση αίτησης58
 • 5.4. Διάρκεια προστασίας 61
 • 5.5. Μη καταχωρημένα βιομηχανικά σχέδια62
 • 6. Υποκείμενο δικαιώματος67
 • 6.1. Δικαιούχος προστασίας67
 • 6.2. Βιομηχανικά σχέδια μισθωτών68
 • 6.3. Εκχώρηση και μεταβίβαση69
 • 7. Φορολογία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων71
 • 7.1. Φορολόγηση εισοδήματος από εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων71
 • 7.2. Φορολόγηση εισοδήματος από μεταβίβαση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων72
 • 8. Προστασία των βιομηχανικών σχεδίων από τη Διοίκηση74
 • 8.1. Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)76
 • 8.2. Τελωνεία77
 • 8.3. Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)78
 • 8.4. Λιμενικό σώμα79
 • 8.5. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)79
 • 8.6. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή80
 • 8.7. Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ)81
 • 9. Δικαστική προστασία83
 • 9.1. Διαμεσολάβηση83
 • 9.2. Τακτική αγωγή άρσης και παράλειψης85
 • 9.3. Ασφαλιστικά μέτρα89
 • 9.4. Αθέμιτος ανταγωνισμός92
 • 9.5. Αγωγή ακύρωσης Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος95
 • 9.6. Διεκδικητική αγωγή98
 • 9.7. Ποινική προστασία99
 • 10. Συγκριτικό δίκαιο109
 • 10.1. ΗΠΑ109
 • 10.2. Καναδάς 111
 • 10.3. Βραζιλία113
 • 10.4. Ιαπωνία114
 • 10.5. Κίνα116
 • 10.6. Ινδία117
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ119
 • 01. Υπόδειγμα αγωγής άρσης και παράλειψης121
 • 02. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων125
 • 03. Υπόδειγμα αγωγής στηριζόμενη στις διατάξεις αθέμιτου ανταγωνισμού129
 • 04. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος134
 • 05. Υπόδειγμα διεκδικητικής αγωγής βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος136
 • 06. Υπόδειγμα έγκλησης138
 • Βιβλιογραφία143
 • Νομοθεσία143
 • Νομολογία144
 • Επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις148
 • Διάφορα149
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο151
 • 0
 • 0