Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-768-4
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Γ. Περιβολάρης

Το δίκαιο των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως και των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έχει ως στόχο την προστασία και επιβράβευση του δημιουργού μέσω ενός αποκλειστικού δικαιώματος. Η αιχμή του δόρατος του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι η δυνατότητα απαγόρευσης σε τρίτους της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης του βιομηχανικού σχεδίου. Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί κίνητρο για την καινοτομία. Η νομοθεσία παρέχει ένα αρκετά ευρύ οπλοστάσιο για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων, τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τα Δικαστήρια. Οι πιο ενεργές δημόσιες υπηρεσίες στην πάταξη του παρεμπορίου είναι η αστυνομία και τα τελωνεία.

To βιβλίο «Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα» καλύπτει όλο το φάσμα δικαίου που σχετίζεται με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, δηλαδή τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν την προστασία της εμφάνισης των προϊόντων. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η ανάλυση του υφιστάμενου ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και της αντίστοιχης νομολογίας για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και η οριοθέτησή του από το δίκαιο των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα κεφάλαια που αναπτύσσονται στο εγχειρίδιο περιλαμβάνουν τους σχετικούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς, τις πηγές του Δικαίου Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, τη σχέση με άλλους κλάδους δικαίου, το υποκείμενο και αντικείμενο του προστατευόμενου δικαιώματος, τη φορολογία, τη δικαστική προστασία και την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων από τη διοίκηση και γίνεται επίσης αναφορά και στο συγκριτικό δίκαιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων, όπως υπόδειγμα αγωγής άρσης και παράλειψης, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής στηριζόμενης στις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, ακύρωσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος κ.ά.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί3
 • 2. Πηγές του Δικαίου Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων5
 • 2.1. Διεθνείς συνθήκες5
 • 2.1.1. Η Συνθήκη των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας5
 • 2.1.2. Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων 7
 • 2.1.3. Η Συνθήκη του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων8
 • 2.1.4. Η Συμφωνία TRIPS9
 • 2.2. Ευρωπαϊκό δίκαιο10
 • 2.2.1. Η Οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10
 • 2.2.2. Ο Κανονισμός ΕΚ 6/2002 του Συμβουλίου της ΕΕ10
 • 2.3. Ελληνικό δίκαιο11
 • 3. Ιστορική αναδρομή 12
 • 4. Σχέση με άλλους κλάδους Δικαίου15
 • 4.1. Οι διαφορές των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων από άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 15
 • 4.1.1. Βιομηχανικό σχέδιο και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σώρευση προστασίας15
 • 4.1.2. Βιομηχανικό σχέδιο και Εμπορικό Σήμα17
 • 4.1.3. Βιομηχανικά σχέδια και Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας19
 • 4.1.4. Βιομηχανικά σχέδια και λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας20
 • 4.2. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Ανταγωνισμού22
 • 4.2.1. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού22
 • 4.2.2. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού – Σώρευση προστασίας27
 • 5. Αντικείμενο δικαιώματος32
 • 5.1. Ορισμοί – Σχέδιο και υπόδειγμα32
 • 5.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις προστασίας33
 • 5.2.1. Νεωτερισμός33
 • 5.2.2. Ατομικός χαρακτήρας36
 • 5.2.3. Έλλειψη τεχνικής λειτουργίας38
 • 5.2.4. Μη αντίθεση στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη39
 • 5.3. Τυπική προϋπόθεση – Κατάθεση αίτησης40
 • 5.4. Διάρκεια προστασίας 43
 • 5.5. Μη καταχωρημένα βιομηχανικά σχέδια44
 • 6. Υποκείμενο δικαιώματος49
 • 6.1. Δικαιούχος προστασίας49
 • 6.2. Βιομηχανικά σχέδια μισθωτών50
 • 6.3. Εκχώρηση και μεταβίβαση51
 • 7. Φορολογία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων53
 • 7.1. Φορολόγηση εισοδήματος από εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων53
 • 7.2. Φορολόγηση εισοδήματος από μεταβίβαση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων54
 • 8. Προστασία των βιομηχανικών σχεδίων από τη Διοίκηση56
 • 8.1. Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)58
 • 8.2. Τελωνεία59
 • 8.3. Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)60
 • 8.4. Λιμενικό σώμα61
 • 8.5. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)61
 • 8.6. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή62
 • 8.7. Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ)63
 • 9. Δικαστική προστασία65
 • 9.1. Διαμεσολάβηση65
 • 9.2. Τακτική αγωγή άρσης και παράλειψης67
 • 9.3. Ασφαλιστικά μέτρα71
 • 9.4. Αθέμιτος ανταγωνισμός74
 • 9.5. Αγωγή ακύρωσης Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος77
 • 9.6. Διεκδικητική αγωγή80
 • 9.7. Ποινική προστασία81
 • 10. Συγκριτικό δίκαιο91
 • 10.1. ΗΠΑ91
 • 10.2. Καναδάς 93
 • 10.3. Βραζιλία95
 • 10.4. Ιαπωνία96
 • 10.5. Κίνα98
 • 10.6. Ινδία99
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ101
 • 01. Υπόδειγμα αγωγής άρσης και παράλειψης103
 • 02. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων107
 • 03. Υπόδειγμα αγωγής στηριζόμενη στις διατάξεις αθέμιτου ανταγωνισμού111
 • 04. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος116
 • 05. Υπόδειγμα διεκδικητικής αγωγής βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος118
 • 06. Υπόδειγμα έγκλησης120
 • Βιβλιογραφία125
 • Νομοθεσία125
 • Νομολογία126
 • Επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις130
 • Διάφορα131
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο133
 • 0
 • 0