Ν 4548/2018 – Η Αναμόρφωση του Δικαίου των ΑΕ

Ν 4601/2019 – Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-767-7
Σελίδες: 424
Συγγραφέας: Κ. Γιαννίκας, Ε. Δρυλλεράκης
Επιμέλεια: Ι. Δρυλλεράκης

Το βιβλίο «Ο Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών» περιλαμβάνει τόσο το κείμενο του νέου νόμου για τις ΑΕ, τον Ν 4548/2018 μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις από τους Ν 4587/2018 και 4601/2019, όσο και το κείμενο του πιο πρόσφατου νόμου για του εταιρικούς μετασχηματισμούς, τον Ν 4601/2019, που τέθηκε σε ισχύ από 16.4.2019.

Ειδικότερα για τη διευκόλυνση του χρήστη, προηγείται μια Σύνοψη των βασικών αλλαγών, που επέφερε ο νέος νόμος των ΑΕ. Στόχος είναι να δώσει μια γρήγορη αντίληψη των βασικών αλλαγών που επήλθαν, ώστε να διευκολύνει τον αναγνώστη τόσο στην αναζήτηση των σχετικών διατάξεων όσο και στην καλύτερη κατανόησή τους. Επίσης, όπου ο νόμος παραπέμπει σε διάταξη ή διατάξεις άλλων νόμων, παρατίθεται σε υποσημείωση το κείμενο του νόμου αυτού, εφόσον είναι σχετικά βραχύ. Αν είναι εκτεταμένο, παρατίθεται σε Προσάρτημα. Ακολουθούν Παραρτήματα με αντιστοίχιση των άρθρων του Ν 4548/2018 με τα άρθρα του Ν 2190/1920 και με περιληπτική ένδειξη των αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος ή της επισήμανσης ότι πρόκειται για ταυτόσημη διάταξη (επανάληψη) της παλιάς διάταξης, έστω και με ελάχιστες λεκτικές αποκλίσεις. Η αντιστοιχία είναι χρήσιμη, ώστε να καθιστά ευχερή την έρευνα σε νομολογία και θεωρία υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις προκειμένου να διαπιστωθεί η χρησιμότητά τους. Επίσης πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων Ν 4548/2018 (άρθρα 59-70 και 73) με τις διατάξεις του Ν 3156/2003 (Ομολογιακά Δάνεια) καθώς και κατάλογος μόνο των διατάξεων του νέου νόμου που είναι λεκτικά ταυτόσημες με το προϊσχύσαν δίκαιο.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν 4548/201841
 • • Ν 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών» με παράθεση της κατά παραπομπή νομοθεσίας59
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ59
 • Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου59
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί59
 • Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών63
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 63
 • Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της63
 • Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού66
 • Άρθρο 6 – Επωνυμία67
 • Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας67
 • Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας67
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές68
 • Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών70
 • Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας71
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ72
 • Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.72
 • Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας73
 • Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας74
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ75
 • Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας75
 • Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου75
 • Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών76
 • Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών77
 • Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού80
 • Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου81
 • Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου83
 • Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ85
 • Άρθρο 23 – Είδη αύξησης85
 • Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου85
 • Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου86
 • Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης87
 • Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης88
 • Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ90
 • Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου90
 • Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου91
 • Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου91
 • Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου92
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ 93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ93
 • Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΕΣ94
 • Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές94
 • Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών94
 • Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας95
 • Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές95
 • Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές95
 • Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές97
 • Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι99
 • Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή100
 • Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής100
 • Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές101
 • Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης102
 • Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία102
 • Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο103
 • Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο104
 • Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση106
 • Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση106
 • Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών108
 • Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών109
 • Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων111
 • Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών112
 • Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών112
 • Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ113
 • Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών113
 • Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών114
 • Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ116
 • Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις116
 • Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου117
 • Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών119
 • Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια120
 • Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων120
 • Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων122
 • Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου124
 • Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου125
 • Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου126
 • Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα127
 • Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο127
 • Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες127
 • Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες128
 • Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη129
 • Άρθρο 73 – Ασφάλεια129
 • Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ131
 • Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι131
 • Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι132
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 132
 • Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο132
 • Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό133
 • Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο134
 • Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων134
 • Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη135
 • Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο135
 • Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου136
 • Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας137
 • Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου137
 • Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου137
 • Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους138
 • Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας139
 • Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου139
 • Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου140
 • Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου140
 • Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο141
 • Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου141
 • Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση142
 • Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 143
 • Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου143
 • Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων144
 • Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού145
 • Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη146
 • Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος149
 • Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη150
 • Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου151
 • Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας152
 • Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας153
 • Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής154
 • Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις155
 • Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων156
 • Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ157
 • Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών157
 • Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών158
 • Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών160
 • Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών161
 • Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό163
 • Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ166
 • Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)166
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 167
 • Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο167
 • Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης167
 • Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 169
 • Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)169
 • Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση169
 • Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης170
 • Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης172
 • Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση172
 • Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση174
 • Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο176
 • Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο176
 • Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων177
 • Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση177
 • Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης179
 • Άρθρο 130 – Απαρτία179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ180
 • Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση180
 • Άρθρο 132 – Πλειοψηφία181
 • Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας181
 • Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 182
 • Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση182
 • Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ184
 • Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης184
 • Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης187
 • Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις188
 • Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο189
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ189
 • Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας189
 • Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου193
 • Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου193
 • Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων194
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 195
 • Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις195
 • Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση196
 • Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων196
 • Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων197
 • Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης197
 • Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου200
 • Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις201
 • Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης203
 • Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων205
 • Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση206
 • Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις208
 • Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις211
 • Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας213
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ214
 • Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού214
 • Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών214
 • Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών215
 • Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα215
 • Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών216
 • Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών217
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ217
 • Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας217
 • Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον217
 • Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων218
 • Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές219
 • Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης220
 • Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης222
 • Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας223
 • Άρθρο 171 – Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας224
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ225
 • Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132225
 • Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών227
 • Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών228
 • Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας228
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ229
 • Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό229
 • Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου229
 • Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών230
 • Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας230
 • Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων231
 • Άρθρο 181 – Γενική διάταξη231
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ231
 • Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις231
 • Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών232
 • Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών232
 • Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές234
 • Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη235
 • Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις235
 • Άρθρο 188 – Παραπομπές238
 • Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις238
 • Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος238
 • • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Α- ΙΒ. Εκτεταμένα νομοθετικά κείμενα στα οποία παραπέμπει ο Ν 4548/2018 239
 • Προσάρτημα Α (άρθρο 9 § 1 Ν 4548/2018) – Άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 4441/2016 - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών239
 • Προσάρτημα Β (άρθρο 9 § 2 Ν 4548/2018) – Άρθρο 7 του Ν 3419/2005 - Διαδικασία καταχώρησης242
 • Προσάρτημα Γ (άρθρα 11 § 4, 12 § 2 Ν 4548/2018) – Άρθρα 15 245
 • Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης245
 • Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου246
 • Προσάρτημα Δ (άρθρα 17 § 4, 19 § 1, 46 § 1, 49 § 3, 51 §§ 2-3, 64 §§ 2-3, 97 § 1β, 99 § 2β, 112 § 2γ, 113 § 1, 114 § 1) – Άρθρο 32 του Ν 4308/2014 - Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης248
 • Προσάρτημα Ε (άρθρα 61 § 1, 63 § 1β Ν 4548/2018) – Άρθρα 10 251
 • Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων251
 • Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο256
 • Προσάρτημα ΣΤ’ (άρθρα 63 § 2, 65 § 3γ’ Ν 4548/2018) – Άρθρο 100 Πτωχευτικού Κώδικα - Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών259
 • Προσάρτημα Ζ (άρθρο 87 § 5 Ν 4548/2018) – Άρθρα 3 έως 8 του Ν 3016/2002260
 • Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου260
 • Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου240
 • Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών261
 • Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας262
 • Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου263
 • Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου263
 • Προσάρτημα Η (άρθρο 99 § 2α του Ν 4548/2018) – Παράγραφος 9 του Κανονισμού για τα ΔΛΠ 24 (632/2010) 265
 • Προσάρτημα Θ (άρθρο 101 § 5 του Ν 4548/2018) – Άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ – Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών267
 • Προσάρτημα Ι (άρθρα 153 § 1, 155 § 1γ, 156 § 1 Ν 4548/2018) – Άρθρα 31 272
 • Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης272
 • Άρθρο 32 – 273
 • Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση273
 • Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων276
 • Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες279
 • Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων280
 • Προσάρτημα ΙΑ (άρθρο 155 § 1α -1β του Ν 4548/2018) – Παράρτημα 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE— αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς283
 • Προσάρτημα ΙΒ (άρθρο 172 § 1ε-στ του Ν 4548/2018) – Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου - Δημοσιότητα στο μητρώο285
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Ν 4548/2018 ΚΝ 2190/1920289
 • Ι. Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Ν 4548/2018 - ΚΝ 2190/1920 με σύντομη επισήμανση των αλλαγών289
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Αντιστοιχία Διατάξεων Ν 4548/2018 - Ν 3156/2003329
 • ΙΙ. Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Ν 4548/2018 (άρθρα 59 - 70, 73) και 3156/2003 (Ομολογιακά δάνεια) 329
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ταυτόσημες διατάξεις Ν 4548/2018 και Ν 2190/1920333
 • ΙΙΙ. Πίνακας Ταυτόσημων Διατάξεων Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/ 1920 333
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΑ 31637/20.3.2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.339
 • IV. ΥΑ 31637/20.3.2017 - Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε. 339
 • ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ345
 • • Ν 4601/2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις345
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ345
 • ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ345
 • Άρθρο 1 – Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών345
 • Άρθρο 2 – Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών346
 • Άρθρο 3 – Μετασχηματισμοί εταιρειών που έχουν λυθεί347
 • Άρθρο 4 – Σχέση με φορολογικές διατάξεις347
 • Άρθρο 5 – Επίλυση διαφορών348
 • ΜΕΡΟΣ Β΄- ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ348
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ348
 • Άρθρο 6 – Μορφές συγχώνευσης - Ορισμοί348
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 372
 • Άρθρο 46 – 372
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ349
 • Άρθρο 7 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης349
 • Άρθρο 8 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης350
 • Άρθρο 9 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση351
 • Άρθρο 10 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες352
 • Άρθρο 11 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους353
 • Άρθρο 12 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων356
 • Άρθρο 13 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση356
 • Άρθρο 14 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση356
 • Άρθρο 15 – Σύμβαση συγχώνευσης - Τύπος357
 • Άρθρο 16 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα357
 • Άρθρο 17 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας357
 • Άρθρο 18 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης358
 • Άρθρο 19 – Ευθύνη359
 • Άρθρο 20 – Ακύρωση της συγχώνευσης360
 • Άρθρο 21 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής362
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ362
 • Άρθρο 22 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις - Έγκριση της συγχώνευσης362
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 363
 • Άρθρο 23 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις363
 • Άρθρο 24 – Συγχώνευση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας363
 • Άρθρο 25 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης363
 • Άρθρο 26 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση364
 • Άρθρο 27 – Απόφαση των εταίρων364
 • Άρθρο 28 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες365
 • Άρθρο 29 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων απορροφώμενης εταιρείας365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 365
 • Άρθρο 30 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις365
 • Άρθρο 31 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους366
 • Άρθρο 32 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων366
 • Άρθρο 33 – Ομολογιούχοι δανειστές366
 • Άρθρο 34 – Λοιποί τίτλοι366
 • Άρθρο 35 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της367
 • Άρθρο 36 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της368
 • Άρθρο 37 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση368
 • Άρθρο 38 – Μη δίκαιο αντάλλαγμα εξαγοράς369
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 369
 • Άρθρο 39 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις369
 • Άρθρο 40 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση369
 • Άρθρο 41 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση των εταίρων370
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 370
 • Άρθρο 42 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις370
 • Άρθρο 43 – Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση370
 • Άρθρο 44 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους371
 • Άρθρο 45 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 372
 • Άρθρο 47 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις372
 • Άρθρο 48 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης372
 • Άρθρο 49 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση372
 • Άρθρο 50 – Δικαίωμα εξόδου373
 • Άρθρο 51 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης373
 • Άρθρο 52 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων373
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 374
 • Άρθρο 53 – 374
 • ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ374
 • Άρθρο 54 – Διάσπαση374
 • Άρθρο 55 – Κοινή διάσπαση375
 • Άρθρο 56 – Μερική διάσπαση376
 • Άρθρο 57 – Απόσχιση κλάδου377
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ378
 • Άρθρο 58 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις378
 • Άρθρο 59 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης378
 • Άρθρο 60 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης379
 • Άρθρο 61 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση380
 • Άρθρο 62 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες381
 • Άρθρο 63 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους382
 • Άρθρο 64 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων384
 • Άρθρο 65 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση384
 • Άρθρο 66 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση385
 • Άρθρο 67 – Σύμβαση διάσπασης - Τύπος385
 • Άρθρο 68 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα386
 • Άρθρο 69 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας386
 • Άρθρο 70 – Αποτελέσματα της διάσπασης387
 • Άρθρο 71 – Ευθύνη388
 • Άρθρο 72 – Ακύρωση της διάσπασης390
 • Άρθρο 73 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής392
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ392
 • Άρθρο 74 – 392
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ 393
 • Άρθρο 75 – 393
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 393
 • Άρθρο 76 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις393
 • Άρθρο 77 – Διάσπαση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας394
 • Άρθρο 78 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης394
 • Άρθρο 79 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση394
 • Άρθρο 80 – Απόφαση των εταίρων395
 • Άρθρο 81 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες395
 • Άρθρο 82 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων της διασπώμενης εταιρείας395
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 396
 • Άρθρο 83 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις396
 • Άρθρο 84 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους396
 • Άρθρο 85 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων396
 • Άρθρο 86 – Ομολογιούχοι δανειστές397
 • Άρθρο 87 – Λοιποί τίτλοι397
 • Άρθρο 88 – Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες εταιρείες397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 398
 • Άρθρο 89 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις398
 • Άρθρο 90 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση398
 • Άρθρο 91 – Έγκριση της διάσπασης από τη συνέλευση των εταίρων399
 • Άρθρο 92 – 399
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 399
 • Άρθρο 93 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση399
 • Άρθρο 94 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους400
 • Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές400
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 401
 • Άρθρο 96 – 401
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 401
 • Άρθρο 97 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις401
 • Άρθρο 98 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης401
 • Άρθρο 99 – Έγκριση της διάσπασης401
 • Άρθρο 100 – Δικαίωμα εξόδου402
 • Άρθρο 101 – Αποτελέσματα της διάσπασης402
 • Άρθρο 102 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων402
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 403
 • Άρθρο 103 – 403
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ403
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ403
 • Άρθρο 104 – 403
 • Άρθρο 105 – Εφαρμογή της διαδικασίας για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής403
 • Άρθρο 106 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή403
 • Άρθρο 107 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους404
 • Άρθρο 108 – Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων405
 • Άρθρο 109 – Ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης για τη μετατροπή406
 • Άρθρο 110 – Επωνυμία406
 • Άρθρο 111 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα406
 • Άρθρο 112 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας407
 • Άρθρο 113 – Αποτελέσματα της μετατροπής407
 • Άρθρο 114 – Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνομίων χωρίς δικαίωμα ψήφου408
 • Άρθρο 115 – Ευθύνη409
 • Άρθρο 116 – Ακύρωση της μετατροπής410
 • Άρθρο 117 – Μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα μορφή411
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 412
 • Άρθρο 118 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις412
 • Άρθρο 119 – Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας412
 • Άρθρο 120 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για έλεγχο από τους εταίρους - Γραπτή έκθεση για τη μετατροπή412
 • Άρθρο 121 – Απόφαση των εταίρων412
 • Άρθρο 122 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης413
 • Άρθρο 123 – Ελάχιστο κεφάλαιο - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας413
 • Άρθρο 124 – Είσοδος νέων εταίρων414
 • Άρθρο 125 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμη εταιρεία414
 • Άρθρο 126 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία414
 • Άρθρο 127 – Παραγραφή αξιώσεων κατά ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων415
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ 415
 • Άρθρο 128 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις415
 • Άρθρο 129 – Γραπτή έκθεση - Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους416
 • Άρθρο 130 – Απόφαση των εταίρων416
 • Άρθρο 131 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή - Ελάχιστο κεφάλαιο - Μετοχές και εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας417
 • Άρθρο 132 – Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων417
 • Άρθρο 133 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εγγυητικές εισφορές417
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ –418
 • Άρθρο 134 – Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) σε ανώνυμη εταιρεία και αντίστροφα418
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 418
 • Άρθρο 135 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις418
 • Άρθρο 136 – Έγκριση της μετατροπής - Δικαίωμα εξόδου418
 • Άρθρο 137 – Αποτελέσματα της μετατροπής419
 • Άρθρο 138 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων419
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ420
 • Άρθρο 139 – 420
 • ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ421
 • Άρθρο 140 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις421
 • Άρθρο 141 – Μεταβατικές διατάξεις421
 • Άρθρο 142 – Παραπομπές421
 • Άρθρο 143 – Τροποποίηση του Ν 2515/1997421
 • Άρθρο 144 – Τροποποίηση του Ν 3419/2005422
 • Άρθρο 145 – Τροποποιήσεις του Ν 4099/2012422
 • Άρθρο 146 – Τροποποίηση του Ν 4548/2018423
 • Άρθρο 147 – Καταργούμενες διατάξεις424
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ424
 • Άρθρο 157 – Έναρξη ισχύος424
 • 0
 • 0