Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-766-0
Σελίδες: 416
Συγγραφέας: Α.-Τ. Καζανάς
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Στο έργο «Αξιόποινες Προσβολές της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» γίνεται μια λεπτομερής καταγραφή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και μια συστηματοποιημένη παρουσίαση της νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων αναφορικά με την εφαρμογή των οικείων ποινικών διατάξεων. Στη νομολογία, ειδικότερα, έχουν συγκεντρωθεί οι πιο σημαντικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στον νομικό Τύπο από το 1991, συστηματοποιημένες ανάλογα με τα θέματα που θίγουν κάτω από κάθε άρθρο.

Επίσης περιλαμβάνονται η σχετική ελληνική νομοθεσία (νόμοι, διατάγματα και κυριότερες υπουργικές αποφάσεις), καθώς και διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα (διεθνείς συμβάσεις και Κανονισμοί). Το έργο συμπληρώνεται με σχετικές νομοθετικές διατάξεις, πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης, όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 • 0
 • Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ27
 • ΝΟΜΟΣ 2121/1993: Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) [Άρθρα 1-72, 77]27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας27
 • Άρθρο 1 – Πνευματική ιδιοκτησία27
 • Άρθρο 2 – Αντικείμενο του δικαιώματος28
 • Άρθρο 3 - Το περιουσιακό δικαίωμα29
 • Άρθρο 4 - Το ηθικό δικαίωμα31
 • Άρθρο 5 - Δικαίωμα παρακολούθησης31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος33
 • Άρθρο 6 – Αρχικός δικαιούχος33
 • Άρθρο 7 – Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα33
 • Άρθρο 8 – Έργα μισθωτών34
 • Άρθρο 9 – Οπτικοακουστικά έργα34
 • Άρθρο 10 – Τεκμήρια34
 • Άρθρο 11 – Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσμα35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση36
 • Άρθρο 12 – Μεταβίβαση36
 • Άρθρο 13 – Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης36
 • Άρθρο 14 – Τύπος των δικαιοπραξιών37
 • Άρθρο 15 – Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης37
 • Άρθρο 16 – Συναίνεση του δημιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώματος37
 • Άρθρο 17 – Μεταβίβαση του υλικού φορέα38
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος38
 • Άρθρο 18 – Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση38
 • Άρθρο 19 – Παράθεση αποσπασμάτων42
 • Άρθρο 20 – Σχολικά βιβλία και ανθολογίες43
 • Άρθρο 21 – Αναπαραγωγή για διδασκαλία43
 • Άρθρο 22 – Βιβλιοθήκες και αρχεία44
 • Άρθρο 23 – Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων44
 • Άρθρο 24 – Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς45
 • Άρθρο 25 – Χρήση για λόγους ενημέρωσης45
 • Άρθρο 26 – Χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους45
 • Άρθρο 27 – Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση σε ειδικές περιστάσεις45
 • Άρθρο 27Α – Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων46
 • Άρθρο 28 – Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων49
 • Άρθρο 28Α – Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων49
 • Άρθρο 28Β – Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής50
 • Άρθρο 28Γ – Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Διάρκεια της προστασίας50
 • Άρθρο 29 – Η διάρκεια γενικώς50
 • Άρθρο 30 – Έργα συνεργασίας και μουσικές συνθέσεις με στίχους51
 • Άρθρο 31 – Ειδική έναρξη της διάρκειας51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης52
 • Άρθρο 32 - Ποσοστιαία αμοιβή52
 • Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις για τη σύμβαση έντυπης έκδοσης και δικαιώματα μεταφραστή52
 • Άρθρο 34 – Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής54
 • Άρθρο 35 – Ρυθμίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση55
 • Άρθρο 36 – Αμοιβή για θεατρική παράσταση57
 • Άρθρο 37 – Εκτέλεση μουσικής σε κινηματογράφους58
 • Άρθρο 38 – Δικαιώματα φωτογράφων58
 • Άρθρο 39 – Ακυρότητα αντίθετων συμφωνιών59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων59
 • Άρθρο 40 - Έργα μισθωτών59
 • Άρθρο 41 – Εξάντληση δικαιώματος59
 • Άρθρο 42 – Περιορισμοί60
 • Άρθρο 43 – Αποσυμπίληση60
 • Άρθρο 44 – Διάρκεια της προστασίας61
 • Άρθρο 45 – Ισχύς άλλων διατάξεων και συμφωνιών61
 • Άρθρο 45Α – Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Συγγενικά δικαιώματα64
 • Άρθρο 46 - Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες64
 • Άρθρο 47 – Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων65
 • Άρθρο 48 – Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς67
 • Άρθρο 49 – Δικαίωμα εύλογης αμοιβής68
 • Άρθρο 50 – Ηθικό δικαίωμα69
 • Άρθρο 51 – Δικαιώματα εκδοτών69
 • Άρθρο 51Α – Προστασία προηγουμένως αδημοσίευτων έργων69
 • Άρθρο 52 – Τύπος άδειας, περιορισμοί και διάρκεια δικαιωμάτων καθώς και ρύθμιση άλλων θεμάτων70
 • Άρθρο 53 – Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων74
 • [Τα άρθρα 54 ως 58 καταργήθηκαν από το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν 4481/2017]74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος74
 • Άρθρο 59 - Επιβολή και τήρηση προδιαγραφών74
 • Άρθρο 60 – Επιβολή χρήσης συστημάτων ελέγχου74
 • Άρθρο 61 – Ένδειξη ελέγχου74
 • Άρθρο 62 – Απαγόρευση αποκωδικοποίησης75
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ75
 • Άρθρο 63 – Παρεμπόδιση της προσβολής ή της εξακολούθησής της76
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ77
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ – Έννομη προστασία78
 • Άρθρο 63Α - Απόδειξη78
 • Άρθρο 63Β - Δικαστικά έξοδα79
 • Άρθρο 64 - Ασφαλιστικά μέτρα και συντηρητική απόδειξη80
 • Άρθρο 64Α - Ασφαλιστικά μέτρα81
 • Άρθρο 65 - Αστικές κυρώσεις81
 • Άρθρο 65Α - Διοικητικές κυρώσεις83
 • Άρθρο 66 - Ποινικές κυρώσεις84
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ90
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ90
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ92
 • Άρθρο 66Α - Τεχνολογικά μέτρα135
 • Άρθρο 66Β - Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων136
 • Άρθρο 66Γ - Δημοσιότητα αποφάσεων137
 • Άρθρο 66Δ - Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών137
 • Άρθρο 66Ε 138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις141
 • Άρθρο 67 - Εφαρμοστέο δίκαιο141
 • Άρθρο 68 - Μη αναδρομικότητα του νόμου141
 • Άρθρο 68Α - Διαχρονικό δίκαιο142
 • Άρθρο 69 - Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας143
 • Άρθρο 70 - Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν145
 • Άρθρο 71 - Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών145
 • Άρθρο 72 - Κατάργηση διατάξεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων147
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ – Πολιτιστικά ζητήματα και άλλες ρυθμίσεις149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ – Έναρξη ισχύος149
 • Άρθρο 77 - Εφαρμοστέο δίκαιο149
 • Β΄ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ155
 • I. ΝΟΜΟI155
 • [1] Ν 988/1943: Περί συμπληρώσεως διατάξεως του νόμου ΓΥΠΓ΄ (3483) του έτους 1909 περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων (ΦΕΚ Α΄ 409/1.12.1943) [Άρθρα 1-7]155
 • [2] Ν 989/1943: Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου ποσοστού κέρδους υπέρ των βιβλιοπωλών επί της τιμής πωλήσεως των απ’ ευθείας υπό των συγγραφέων εκδιδομένων έργων κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄ 409/1.12.1943) [Άρθρα 1-4]157
 • [3] Ν 1866/1989: Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών (ΦΕΚ Α΄ 222/6.10.1989) [Άρθρο 6 παρ. 6]158
 • [4] Ν 2225/1994: Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 121/20.7.1994) [Άρθρο 4 παρ. 1δ, 2-7]159
 • [5] Ν 2328/1995: Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 159/3.8.1995) [Άρθρα 4 παρ. 1, 3-5, 8 παρ. 5]161
 • [6] Ν 2557/1997: Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 271/24.12.1997) [Άρθρο 8 παρ. 18]163
 • [7] Ν 2948/2001: Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ (ΦΕΚ Α΄ 242/19.10.2001) [Άρθρο 6Α]164
 • [8] Ν 3328/2005: Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2005) [Άρθρο 22]165
 • [9] Ν 3377/2005: Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 202/19.8.2005) [Άρθρο 11]166
 • [10] Ν 4481/2017: Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) [Άρθρα 1-51, 53, 54 παρ. 1, 3, 14, 15, 81]169
 • II. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ217
 • [1] ΝΔ 749/1970: Περί διδακτικών βιβλίων (ΦΕΚ Α΄ 277/18.12.1970) [Άρθρα 1, 8]217
 • [2] ΠΔ 45/1991: Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.1991) [Άρθρα 1, 2, 18 παρ. 2, 19]219
 • [3] ΠΔ 311/1994: Καταστατικό του «Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/6.10.1994) [Άρθρα 1-2, 11]221
 • [4] ΠΔ 259/1997: Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας (ΦΕΚ Α΄ 185/19.9.1997) [Άρθρο 30]223
 • [5] ΠΔ 100/2000: Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ αρ. L 202 της 30.7.1997, σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αρ. L 298 της 17.10.1989 σελ. 23) σχετικά με την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Α΄ 98/17.3.2000) [Άρθρο 10 παρ. 8]225
 • [6] ΠΔ 343/2002: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998, σελ. 54) (ΦΕΚ Α΄ 284/22.11.2002)227
 • [7] ΠΔ 131/2003: Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (ΦΕΚ Α΄ 116/16.5.2003) [Άρθρα 1, 2 παρ. 1-3, 11-14, 17, 19]231
 • [8] ΠΔ 85/2005: Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 122/25.5.2005) [Άρθρο 2]235
 • [9] ΠΔ 28/2015: Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015) [Άρθρα 1, 5, 6, 7 παρ. 1, 8, 79, 80]237
 • III. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ243
 • [1] ΑΥΕθνΠαιδΘρησκ 83064/ΙΖ/7.8.2003: Κανονισμός λειτουργίας δημοσίων βιβλιοθηκών (ΦΕΚ Β΄ 1173/20.8.2003)243
 • [2] ΑΥΟικΟικΠολιτισμού 10100/Δ3Β/4020/27.7.2007: Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 2121/1993 και καθορισμός της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στα άρθρα 65Α και 66 του εν λόγω νόμου [Ν 2121/1993] όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν 3524/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1670/22.8.2007) [ΦΕΚ Α΄ 15]245
 • [3] ΑΥΠολιτισμού ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546/12.10.2007: Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (ΦΕΚ Β΄ 2065/24.10.2007)253
 • Γ΄ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ263
 • I. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ263
 • [1] ΝΔ 4254/1962: Περί κυρώσεως της παγκοσμίου Συμβάσεως πνευματικής ιδιοκτησίας και των προσηρτημένων αυτή υπ’ αρ. 1, 2 και 3 Πρωτοκόλλων (ΦΕΚ Α΄ 166/17.10.1962) [Άρθρα I - VII, IX, X, XVII]263
 • [2] ΝΔ 4414/1964: Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας διά την προστασίαν εκπομπών τηλεοράσεως, υπογραφείσης εν Στρασβούργω την 22αν Ιουνίου 1960 (ΦΕΚ Α΄ 211/11.11.1964) [Άρθρα 1-6]271
 • [3] ΝΔ 4565/1966: Περί κυρώσεως του από 22ας Ιανουαρίου 1965 Πρωτοκόλλου εις την Ευρωπαϊκήν Συμφωνίαν διά την προστασίαν των εκπομπών τηλεοράσεως (ΦΕΚ Α΄ 211/15.10.1966) [Άρθρα 1-3]275
 • [4] Ν 100/1975: Περί κυρώσεως α) της Συμβάσεως περί συστάσεως Παγκοσμίου Οργανώσεως προστασίας της ιδιοκτησίας επί των έργων της διανοίας, υπογραφείσης εν Στοκχόλμη τη 14η Ιουλίου 1967 και β) της κατά την Διπλωματικήν Διάσκεψιν των Παρισίων του Ιουλίου 1971 γενομένης αναθεωρήσεως της Συμβάσεως της Βέρνης 1886 (ΦΕΚ Α΄ 162/1.8.1975)277
 • [5] Ν 2054/1992: Κύρωση διεθνούς συμβάσεως: Περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης που έγινε στη Ρώμη στις 26 Οκτωβρίου 1961 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.6.1992) [Άρθρα πρώτο, 1-22, 26, δεύτερο]293
 • [6] Ν 2148/1993: Κύρωση Διεθνούς Συμβάσεως: Περί της προστασίας των παραγωγών φωνογραφημάτων εναντίον της μη επιτρεπόμενης αναπαραγωγής των φωνογραφημάτων τους, που έγινε στη Γενεύη στις 29 Οκτωβρίου 1971 (ΦΕΚ Α΄ 96/16.6.1993) [Άρθρα πρώτο, 1-7, δεύτερο]301
 • [7] Ν 2290/1995: Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης (ΦΕΚ Α΄ 28/9.2.1995) [Άρθρα πρώτο, 1-14, 41, 61, 62, 70 παρ. 1-7, δεύτερο]305
 • [8] Ν 3183/2003: Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (ΦΕΚ Α΄ 227/26.9.2003) [Άρθρα πρώτο, 1-23, δεύτερο]317
 • [9] Ν 3184/2003: Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία (ΦΕΚ Α΄ 228/26.9.2003) [Άρθρα πρώτο, 1-14, δεύτερο]329
 • ΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ337
 • i. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ337
 • [1] Κανονισμός (ΕΕ) 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013): Σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου337
 • [2] Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 (ΕΕ L 242 της 20.9.2017): Για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων373
 • ii. ΛΟΙΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ονομαστική απαρίθμηση)381
 • Γενική Βιβλιογραφία385
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο413
 • 0
 • 0