Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-765-3
Σελίδες: 720
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η παρούσα όγδοη έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104/13.6.2018), τον νέο νόμο για τις ΑΕ, όπως ισχύει μετά τον Ν 4587/2018, και ο οποίος ισχύει από 1.1.2019 και αντικαθιστά πλέον τον ΚΝ 2190/1920 και συμπληρώνεται με τις διατάξεις για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς του νέου Ν 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/9.3.2019). Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016) και την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες.

Ειδικότερα: Παρατίθενται οι νέες διατάξεις για την ΑΕ του Ν 4548/2018 (μαζί με την Αιτιολογική του Έκθεση και όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις από τους Ν 4587/2018 και 4601/2019), οι προϊσχύσασες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, οι διατάξεις για την ΕΠΕ (Ν 3190/1955 μετά τις αλλαγές που επέφεραν οι Ν 4541/2018 και 4601/2019), για την ΙΚΕ (Ν 4072/2012), για τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία), καθώς και για τις εταιρίες του ΑΚ.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων τσέπης της Νομικής Βιβλιοθήκης, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • [1] Ν 4548/201823
 • Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών23
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ23
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]23
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ26
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11]26
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ33
 • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14]33
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ35
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’35
 • ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 15-22]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’45
 • ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 23-28]45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’54
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  [Άρθρα 29-32]51
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ54
 • ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’54
 • ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρο 33]54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’55
 • ΜΕΤΟΧΕΣ [Άρθρα 34-55]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’75
 • ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 56-58]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’94
 • ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ [Άρθρα 59-74]79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’95
 • ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρα 75-76]94
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ95
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’95
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 77-95]95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’106
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ [Άρθρα 96-108]106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’120
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 109-114]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’130
 • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ [Άρθρο 115]130
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ131
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’131
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [Άρθρα 116-118]131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’133
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 119-130]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’146
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 131-134]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’148
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  [Άρθρα 135-136]148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’150
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 137-140]150
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ156
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144]156
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ163
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157]163
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ179
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163]179
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ183
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171]183
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ191
 • ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175]191
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ194
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181]194
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ197
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190]197
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4548/2018205
 • [2] ΚΝ 2190/1920301
 • Περί Ανωνύμων Εταιρειών301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον301
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον353
 • Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]353
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον367
 • Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]367
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον389
 • Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]389
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον397
 • Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον410
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]410
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον420
 • Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον426
 • Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον427
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]427
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]434
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον438
 • Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]438
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α439
 • Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]439
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β454
 • Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας  [Άρθρο 80]454
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον455
 • Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]455
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α456
 • Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]456
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β464
 • Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών  [Άρθρο 88]464
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ465
 • Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ  [Άρθρο 89]465
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13466
 • Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14471
 • Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων  [Άρθρα 110-133]471
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15472
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]472
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16475
 • Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146]475
 • [3] N 3190/1955483
 • Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης483
 • Κεφ. Α΄483
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]483
 • Κεφ. Β΄485
 • Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9]485
 • Κεφ. Γ΄490
 • Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21]490
 • Κεφ. Γ1΄496
 • Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών  [Άρθρα 22-26]496
 • Κεφ. Δ΄500
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]500
 • Κεφ. Ε΄505
 • Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]505
 • Κεφ. ΣΤ΄509
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β]509
 • Κεφ. Ζ΄514
 • Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]514
 • Κεφ. Η΄516
 • Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης  [Άρθρα 54-55]516
 • Κεφ. Θ΄516
 • Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]516
 • Κεφ. Ι΄516
 • Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών  [Άρθρα 57-59]516
 • Κεφ. Ι1518
 • Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59α]518
 • Κεφ. ΙΑ΄518
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]518
 • Κεφ. ΙΒ΄520
 • Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]520
 • [4] Ν 4072/2012522
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις522
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ522
 • ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ522
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’522
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48]522
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’525
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54]525
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’528
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  [Άρθρα 55-67]528
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’532
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  [Άρθρα 68-74]532
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’536
 • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82]536
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’541
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  [Άρθρα 83-93]541
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’546
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95]546
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’548
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101]548
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’550
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105]550
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’552
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115]552
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’552
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  [Άρθρα 116-118]552
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’560
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  [Άρθρα 119-120, 330]560
 • [5] Ν 4072/2012564
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις564
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ564
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ564
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄564
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ564
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ564
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 249-251]564
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ565
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ [Άρθρα 252-256]565
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ566
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ [Άρθρα 257-258]566
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ567
 • ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 259-267]567
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ569
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ − ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ [Άρθρα 268-269]569
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]570
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄571
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ571
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ571
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 271-273]571
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ572
 • ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 274-280]572
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]573
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]573
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]574
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]579
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄575
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292]575
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’577
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330]577
 • [6] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ579
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ579
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ579
 • [7] Ν 4601/2019586
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις586
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ586
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ586
 • ΜΕΡΟΣ Α’586
 • ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-5]586
 • ΜΕΡΟΣ Β’590
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ590
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’590
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρο 6] 590
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’591
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ [Άρθρα 7-21]591
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’606
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρο 22]606
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’607
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 23-29]607
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’610
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 30-38]610
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’613
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Άρθρα 39-41]613
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’614
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 42-45]614
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’616
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) [Άρθρο 46]616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’616
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 47-52]616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’618
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) [Άρθρο 53]618
 • ΜΕΡΟΣ Γ’619
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ619
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’619
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 54-57]619
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’623
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ [Άρθρα 58-73]623
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’640
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρο 74]640
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’641
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρο 75]641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’641
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 76-82]641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’644
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 83-88]644
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’646
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Άρθρα 89-91]646
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’647
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 92-95]647
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’648
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) [Άρθρο 96]648
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’648
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 97-102]648
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’650
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) [Άρθρο 103]650
 • ΜΕΡΟΣ Δ’651
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ651
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’651
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ [Άρθρα 104-117]651
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’660
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 118-127]660
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’664
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 128-133]664
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ [Άρθρο 134]666
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’667
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 135-138]667
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’669
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ [Άρθρο 139]668
 • ΜΕΡΟΣ Ε’669
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 140-147]669
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ673
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ673
 • [Άρθρο 157]673
 • [8] Ν 4441/2016674
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις674
 • MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ674
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης  [Άρθρα 1-9, 11-12]674
 • [9] Ν 3016/2002689
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις689
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄689
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]689
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]692
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]695
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ697
 • 0
 • 0