Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-764-6
Σελίδες: 168
Συγγραφέας: Π. Γιαννακάκης

Το έργο «Η Απόδειξη ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων» έχει ως κύριο αντικείμενο το δίκαιο της απόδειξης. Ειδικότερα αναλύονται οι αρχές, το αντικείμενο, η διαδικασία και το βάρος αποδείξεως. Το διακύβευμα του δικαίου της απόδειξης γίνεται ιδιαιτέρως αισθητό στη διοικητική δικονομία, όπου μπορεί να λειτουργήσει, είτε ως οχυρό που εμποδίζει την αμφισβήτηση της δημόσιας δράσης, είτε ως ουσιαστικό βοήθημα του αντιδίκου της Διοίκησης κατά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Το καθεστώς της απόδειξης συνιστά, με την κατανομή του βάρους και τα διαθέσιμα μέσα, το πραγματικό μέτρο αξιολόγησης της έννομης τάξης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των θεσμών του κράτους δικαίου.

Τα παραπάνω τονίζονται στη μελέτη του κ. Παύλου Γιαννακάκη, που είναι αφιερωμένη στην απόδειξη ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Το επιστημονικό ενδιαφέρον και η πρακτική χρησιμότητα του πονήματος προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της διοικητικής δικονομίας που έχει τη δική της λογική, προέκταση της αυτονομίας του ίδιου του διοικητικού δικαίου, κάτι που δικαιολογεί την αναζήτηση λύσεων διαφορετικών από αυτές της δίκης μεταξύ ιδιωτών.

Το έργο του κ. Γιαννακάκηκαθιστά σαφές ότι το δίκαιο της απόδειξης αποτελεί αναμφίβολα τον σκληρό πυρήνα της διοικητικής δικονομίας, αφού έχει καθοριστική σημασία για την επωφελή άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και την πραγματική απονομή της δικαιοσύνης. Αναλύονται οι βασικές αρχές του δικαίου της απόδειξης, όπως αυτές συνδέονται με τις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής δίκης, οι οποίες καθορίζουν και τη διαμόρφωση της αποδεικτικής διαδικασίας και των μέσων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιό της. Επιπλέον σε ξεχωριστά κεφάλαια μελετώνται τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη γεγονότα, το αξίωμα «ο δικαστής γνωρίζει το νόμο», τα πασίδηλα, τα διδάγματα της κοινής πείρας, η υποχρέωση προαπόδειξης, η συμπληρωματική απόδειξη, η συντηρητική απόδειξη, ο ρόλος του εισηγητή στο πεδίο της απόδειξης καθώς επίσης και η κατανομή του βάρους απόδειξης. Το έργο καθίσταται χρηστικό για κάθε νομικό και δικηγόρο της πράξης. 

 • 0
 • I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ21
 • Α. Το αντικείμενο της μελέτης 21
 • Β. Η απόδειξη στη διοικητική δίκη23
 • 1. Ο προσδιορισμός της έννοιας και της σημασίας της δικονομικής απόδειξης μέσω της αναγωγής στο δικανικό συλλογισμό23
 • 2. Τα τρία συστήματα απόδειξης στη διοικητική δίκη και ειδικότερες διακρίσεις της24
 • 3. Ο διττός σκοπός της απόδειξης στη διοικητική δίκη - Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και η εξυπηρέτηση του δικαιώματος απόδειξης25
 • α) Ο Ιανός του σκοπού της διοικητικής δίκης 25
 • β) Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας με όριο την εύλογη διάρκεια της δίκης27
 • γ) Το δικαίωμα απόδειξης29
 • i. Η υπερνομοθετική κατοχύρωση και το περιεχόμενο του δικαιώματος 29
 • ii. Ειδικότερα: Το δικαίωμα απόδειξης στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων υπό το πρίσμα του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ - Η «συρρίκνωση» της ευρείας ευχέρειας του διοικητικού δικαστή για διάταξη συμπληρωματικών αποδείξεων33
 • iii. Εξασφαλιστικές διατάξεις και περιορισμοί36
 • Γ. Παρέκβαση: Η απόδειξη στη διοικητική διαδικασία39
 • II. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ45
 • Α. H αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας εντός ευλόγου χρόνου45
 • Β. Η αρχή της πρωτοβουλίας του δικαστηρίου στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού εντός των ορίων της διαθετικής αρχής και υπό την ταυτόχρονη ισχύ του υποκειμενικού βάρους απόδειξης47
 • Γ. Η αρχή της έγγραφης προαπόδειξης50
 • Δ. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων και της εκατέρωθεν ακρόασης52
 • Ε. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων στο πλαίσιο ενός αυστηρού συστήματος απόδειξης56
 • Στ. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων59
 • ΙΙΙ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ63
 • Α. Το περιεχόμενο της έννοιας του αντικειμένου της απόδειξης στη διοικητική δίκη63
 • 1. Το «πραγματικό γεγονός» ως αφετηρία63
 • 2. Το «ουσιώδες γεγονός» ως αναγκαίος περιορισμός64
 • 3. Το «αμφισβητούμενο γεγονός». Στροφή προς το συζητητικό σύστημα (;)65
 • Β. Τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη γεγονότα και το αξίωμα «ο δικαστής γνωρίζει το νόμο»68
 • 1. Τα κοινώς γνωστά γεγονότα (πασίδηλα)68
 • 2. Τα γνωστά στο δικαστήριο γεγονότα από προηγούμενη δικαστική ενέργεια70
 • 3. Τα διδάγματα της κοινής πείρας71
 • 4. Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του κανόνα δικαίου - Το αξίωμα «ο δικαστής γνωρίζει το νόμο»73
 • Γ. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος ως «καταχρηστικό» αντικείμενο απόδειξης74
 • IV. Η AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ79
 • Α. Η υποχρέωση προαπόδειξης στη διοικητική δίκη79
 • 1. Ο κανόνας της προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων έως την προτεραία της δικασίμου (ΚΔΔ 150 παρ. 1 εδ. α’) 79
 • 2. Η κατ’ εξαίρεση προσαγωγή αποδεικτικών μέσων σε μεταγενέστερη συζήτηση (ΚΔΔ 150 παρ. 1 εδ. β)81
 • 3. Είναι παραδεκτή η προσκόμιση αποδεικτικών μέσων κατά τη διάρκεια και ως την ολοκλήρωση της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης;82
 • Β. Τα είδη της απόδειξης στη διοικητική δίκη (πέρα από την προαπόδειξη): συμπληρωματική απόδειξη, συντηρητική απόδειξη, αναζήτηση στοιχείων/εντολή επανελέγχου83
 • 1. Η συμπληρωματική απόδειξη (ΚΔΔ 151, 152)83
 • α) H συμπληρωματική απόδειξη ως εκδήλωση της αρχής της πρωτοβουλίας του δικαστηρίου για ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας83
 • β) Η διάταξη συμπληρωματικών αποδείξεων ως απόφαση που ανάγεται στην ευχέρεια του διοικητικού δικαστή 84
 • γ) Η διαδικασία έκδοσης της προδικαστικής απόφασης και η διεξαγωγή των συμπληρωματικών αποδείξεων89
 • 2. Η συντηρητική απόδειξη (ΚΔΔ 154)91
 • 3. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου (ΚΔΔ 155)93
 • Γ. Ο ρόλος του εισηγητή δικαστή στο πεδίο της απόδειξης94
 • Δ. Τα μέσα απόδειξης και οι κανόνες χρήσης και εκτίμησής τους97
 • 1. Τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου ως το κύριο αποδεικτικό υλικό97
 • 2. Τα αποδεικτικά μέσα των διαδίκων102
 • 3. Κανόνες χρήσης και εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων103
 • Ε. Το μέτρο απόδειξης105
 • 1. Η έννοια και η σημασία του μέτρου της απόδειξης στη διοικητική δίκη105
 • 2. Από τον κανόνα του σχηματισμού πλήρους δικανικής πεποίθησης στην κατ’ εξαίρεση χρήση του μέτρου της πιθανολόγησης 107
 • α) Ο κανόνας του σχηματισμού πλήρους δικανικής πεποίθησης - Το χαμηλότερο επίπεδο απόδειξης σε σχέση με την ποινική δίκη και η έμμεση απόδειξη 107
 • β) Η κατ’ εξαίρεση χρήση του μέτρου της πιθανολόγησης 109
 • Στ. Η προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων στην έκκλητη δίκη 111
 • V. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ115
 • Α. Η έννοια του βάρους απόδειξης εντός του διέποντος τη διοικητική δίκη ανακριτικού συστήματος 115
 • Β. Διάκριση του βάρους απόδειξης από άλλα δικονομικά βάρη των διαδίκων120
 • 1. Βάρος προαπόδειξης 120
 • 2. Βάρος συγκεκριμενοποίησης της διαφοράς με το εισαγωγικό δικόγραφο 120
 • 3. Βάρος επίκλησης 123
 • α) Βάρος επίκλησης ισχυρισμών123
 • β) Βάρος επίκλησης αποδεικτικών μέσων124
 • 4. Βάρος άρνησης127
 • Γ. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στη διοικητική δίκη129
 • 1. Η νομοθετική αναγνώριση της θεωρίας της λειτουργίας των κανόνων δικαίου και η ιδιόμορφη λειτουργία της εντός ενός πλαισίου υπερνομοθετικών αρχών 129
 • α) Η ανάγκη κατανομής του βάρους απόδειξης μεταξύ των διαδίκων129
 • β) Ο κανόνας του άρθρου 145 παρ. 1 ΚΔΔ - Η νομοθετική αναγνώριση της θεωρίας του L. Rosenberg στη διοικητική δίκη ενώπιον των τδδ130
 • γ) Η κατανομή του βάρους απόδειξης βάσει θεμελιωδών αρχών υπερνομοθετικής ισχύος - Το τεκμήριο αθωότητας ως κανόνας απόδειξης στη διοικητική δίκη134
 • δ) Η επίδραση της αμετάκλητης ποινικής απόφασης στην κατανομή του βάρους απόδειξης στη διοικητική δίκη (ΚΔΔ 5 παρ. 2)137
 • 2. Η εφαρμογή του κανόνα κατανομής του βάρους απόδειξης και τα σημεία κάμψης του - Περιπτωσιολογία 138
 • α) Η «ήπια» εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 145 παρ. 1 ΚΔΔ138
 • β) Η κάμψη του κανόνα - Αποδεικτικές επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις 143
 • VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ149
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ151
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ163
 • 0
 • 0