Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-772-1
Σελίδες: 472
Συγγραφέας: Ε. Αντωνιάδου, Π. Δαβερώνας, Μ. Καραγιώργου, Δ. Λαδάς, Ζ. Μαμματάς, Ε. Μούτου, Αθ. Μπούρλος, Π. Πετροπούλου , Γ. Τέλλου
Επιμέλεια: Δ. Λαδάς

 Η παρούσα έκδοση «Εργατικές Διαφορές – Δικονομικά Ζητήματα» αποτελεί μία προσπάθεια σύγχρονης και πλήρους συστηματοποίησης του εργατικού δικονομικού δικαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε και ισχύει μετά και τον Ν 4335/2015. Το σύνολο της ύλης του έργου διαρθρώνεται και αντιμετωπίζεται σε δεκαεπτά κεφάλαια, όπου συγκεκριμένα παρουσιάζονται και, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και πλέον πρόσφατης νομολογίας, αναλύονται σε βάθος ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δικονομικά ζητήματα, που άπτονται της ειδικής διαδικασίας των εργατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά η εξαρτημένη εργασία ως κύριο αντικείμενο της διαδικασίας των εργατικών διαφορών, η εισαγωγή και εκδίκαση αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία, ζητήματα αρμοδιότητας και διεθνούς δικαιοδοσίας, η κύρια και η αποδεικτική διαδικασία, ασφαλιστικά μέτρα, ένδικα μέσα και αναγκαστική εκτέλεση, ζητήματα δεδικασμένου, προαγωγών και πειθαρχικού δικαίου, θέματα συλλογικού εργατικού δικονομικού δικαίου και ναυτεργατικού δικονομικού δικαίου, καθώς και δικονομικές διατάξεις ειδικών εργατικών νόμων, ώστε να καλύπτονται πλήρως και όσα ζητήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΠολΔ. Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο βοήθημα και εργαλείο στα χέρια κάθε νομικού της πράξης, ο οποίος ασχολείται με την εργατική δίκη, καθώς επιτυγχάνει μία σφαιρική παρουσίαση και ανάλυση όλων των σημαντικών σχετικών ζητημάτων.

 • 0
 • Κεφάλαιο Πρώτο27
 • ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ27
 • Ι. Η εξαρτημένη εργασία κύριο αντικείμενο της διαδικασίας των εργατικών διαφορών27
 • Α. Εισαγωγή27
 • Β. Έννοια εξαρτημένης εργασίας30
 • Γ. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός33
 • Δ. Η ετοιμότητα προς παροχή εργασίας37
 • Ε. Μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος38
 • ΣΤ. Τεκμήρια εξάρτησης43
 • Ζ. Συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας44
 • Η. Ειδικές ρυθμίσεις της σύμβασης έργου46
 • Θ. Περιπτωσιολογία49
 • Ι. Σύνοψη53
 • II. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για τις εργατικές διαφορές54
 • III. Διαφορές υπαγόμενες στη διαδικασία των εργατικών διαφορών (614 § 3 ΚΠολΔ)61
 • IV. Εισαγωγή και εκδίκαση της αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία66
 • V. Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές72
 • VI. Η Διαταγή Πληρωμής74
 • Κεφάλαιο Δεύτερο87
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ87
 • Ι. Εισαγωγή87
 • ΙΙ. Κανονιστική δραστηριότητα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας88
 • ΙΙΙ. Έλεγχος εφαρμογής των κανόνων της ΔΟΕ89
 • Α. Διαδικασίες ελέγχου γενικής εφαρμογής90
 • 1. Τακτικός έλεγχος μέσω των εκθέσεων των κυβερνήσεων90
 • 2. Διαδικασία ελέγχου μέσω των καταγγελιών90
 • i. Διαδικασία διαμαρτυριών91
 • ii. Διαδικασία παραπόνων91
 • Β. Ad hoc διαδικασίες ελέγχου93
 • IV. Έλεγχος εφαρμογής της ΕΣΔΑ94
 • V. Έλεγχος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη96
 • Κεφάλαιο Τρίτο99
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ99
 • Ι. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα99
 • II. Κατά τόπον αρμοδιότητα103
 • ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία104
 • IV. Διαιτησία και εργατικές διαφορές107
 • Κεφάλαιο Τέταρτο109
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ109
 • I.110
 • Α. Ικανότητα διαδίκου και δικαστικής παράστασης - Πληρεξουσιότητα110
 • Β. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον των διαδίκων στις εργατικές διαφορές113
 • II.118
 • Α. Απλή και αναγκαία ομοδικία118
 • Β. Πρόσθετη παρέμβαση - Κύρια παρέμβαση121
 • Γ. Προσεπίκληση123
 • Δ. Ειδική παρέμβαση επαγγελματικών σωματείων125
 • Κεφάλαιο Πέμπτο131
 • ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΉΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΊΑ131
 • Ι.132
 • Α. Τρόπος άσκησης αγωγής - Προθεσμία κλητεύσεως132
 • Β. Εγγραφή αγωγής στο πινάκιο - Πλασματική κλήτευση - Ερημοδικία134
 • ΙΙ.136
 • Α. Τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία της εργατικής αγωγής136
 • Β. Στοιχεία ορισμένου αγωγών επί διαφόρων εργατικών θεμάτων139
 • 1. Αγωγή άκυρης απολύσεως139
 • 2. Αγωγή αποζημιώσεως απολύσεως142
 • 3. Αγωγή αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα145
 • 4. Αγωγή επιδίκασης δεδουλευμένων αποδοχών, αποδοχών υπερημερίας και άλλων παροχών που οφείλονται από την σύμβαση εργασίας146
 • 5. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας (281 ΑΚ)151
 • 5α. Η Καταγγελία ως αναιτιώδης δικαιοπραξία154
 • i. Συστηματική προσέγγιση154
 • ii. Ο προβληματισμός156
 • 6. Διάφορα ζητήματα157
 • ΙΙΙ. Πρόωρη καταψήφιση ή αναγνώριση υποχρεώσεως161
 • Α. Καταβολή μη απαιτητών κατά τον χρόνο συζητήσεως της αγωγής αποδοχών162
 • Β. Καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως, για τον χρόνο μετά την συζήτηση της αγωγής162
 • IV. Αναγνωριστική αγωγή164
 • V.167
 • Α. Αντικειμενική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασία167
 • Β. Επικουρική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασία169
 • VI.171
 • Α. Συνέπειες δικονομικού δικαίου171
 • 1. Εκκρεμοδικία171
 • 2. Απαγόρευση μεταβολής του αγωγικού αιτήματος171
 • 3. Απαγόρευση μεταβολής της αγωγικής βάσης 173
 • Β. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίου175
 • 1. Δικονομικοί τόκοι και τόκοι εργατικών απαιτήσεων175
 • 2. Διακοπή και αναστολή παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας177
 • Κεφάλαιο Έκτο181
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ181
 • I. H επίδραση του N 4335/2015182
 • II. Η συζήτηση της εργατικής αγωγής που ασκήθηκε πριν την 1.1.2016182
 • III. Η συζήτηση της εργατικής αγωγής που ασκήθηκε από την 1.1.2016 και έπειτα185
 • IV.190
 • Α. Αναστολή δίκης κατ’ άρθρο 249 και 250 ΚΠολΔ 190
 • Β. Επανάληψη συζήτησης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ 191
 • V. Δικαστικό ένσημο192
 • VI. Άμυνα του εναγομένου194
 • Κεφάλαιο Έβδομο199
 • Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ199
 • I. Η επίδραση του Ν 4335/2015201
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά της απόδειξης στις εργατικές διαφορές202
 • III.204
 • A. Ένορκες Βεβαιώσεις204
 • Β. Ομολογία206
 • Γ. Έγγραφα207
 • Δ. Μάρτυρες και εξέταση διαδίκων208
 • Ε. Δικαστικά τεκμήρια208
 • ΣΤ. Αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη209
 • Ζ. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα209
 • IV. Βάρος απόδειξης στις εργατικές διαφορές210
 • Α. Οι ειδικοί κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης στο πλαίσιο των απαγορευμένων διακρίσεων211
 • Β. Τεκμήρια στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου215
 • Γ. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στη δίκη σχετικά με το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας216
 • 1. Η κατανομή του βάρους απόδειξης ως προς το λόγο – την «αιτία» της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου216
 • 2. Η επίδραση του άρθρου 24 Αναθεωρημένου ΕΚΧ στην κατανομή του βάρους απόδειξης του λόγου της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας218
 • Κεφάλαιο Όγδοο219
 • ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ219
 • Ι. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου - Δικονομική μεταχείριση δεδικασμένου - Αναιρετικός έλεγχος219
 • ΙΙ. Δεδικασμένο για κύρια ουσιαστικά - προδικαστικά (παρεμπίπτοντα) ζητήματα222
 • ΙΙΙ. Δεδικασμένο για αξιώσεις μεταγενέστερου χρονικού διαστήματος227
 • IV. Δεδικασμένο για μέρος της απαιτήσεως ή του δικαιώματος230
 • V. Δικονομικό δεδικασμένο233
 • VI.234
 • Α. Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων234
 • Β. Ανακλήσεις αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων237
 • VII. Ζητήματα υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου239
 • Κεφάλαιο Ένατο241
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ241
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις242
 • ΙΙ. Η προσωρινή διαταγή243
 • ΙΙΙ. Ανάκληση της απόφασης246
 • ΙV.247
 • Α. Εισαγωγικά247
 • Β. Απαιτήσεις από αποδοχές εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ)250
 • 1. Αίτηση για καταβολή αποδοχών251
 • Γ. Απαιτήσεις από μισθούς υπερημερίας ή αποζημίωσης για παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δ’ ΚΠολΔ)252
 • 1. Αίτηση για καταβολή αποδοχών υπερημερίας253
 • 2. Αίτηση για καταβολή αποδοχών από άκυρη σύμβαση εργασίας254
 • Δ. Απαιτήσεις από εργατικό ατύχημα (άρθρο 728 § 1 περ. δ’ ΚΠολΔ)254
 • 1. Έννοια εργατικού ατυχήματος254
 • 2. Αποζημίωση παθόντος256
 • Ε. Απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου (άρθρο 728 § 1 περ. στ΄ ΚΠολΔ)260
 • ΣΤ. Απαιτήσεις από παράβαση της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ)261
 • Ζ. Απαιτήσεις από βλάβη του σώματος ή της υγείας (άρθρο 728 § 1 περ. ε΄ ΚΠολΔ)263
 • V.265
 • Α. Γενικά265
 • B. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόληση και η προσωρινή δικαστική προστασία266
 • 1. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόληση266
 • 2. Προσωρινή δικαστική προστασία - Αποδοχή υπηρεσιών απολυθέντος μισθωτού267
 • Γ. Μεταβολή των όρων εργασίας272
 • Δ. Η προσωρινή αναστολή της απεργίας274
 • Ε. Συλλογικές διαφορές εργασίας275
 • ΣΤ. Λοιπά θέματα276
 • 1. Λήψη πιστοποιητικού εργασίας ή ανάλυση μισθοδοσίας276
 • 2. Λήψη μέτρων ασφαλείας και πρόνοιας από τον εργοδότη276
 • Ζ. Η προσβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου277
 • Η. Η σεξουαλική παρενόχληση του εργαζομένου279
 • Θ. Η δικαστική προστασία του θιγόμενου στην προσωπικότητά του εργαζομένου 280
 • Ι. Η προσωρινή δικαστική προστασία των εργαζομένων «ορισμένου χρόνου» στο δημόσιο τομέα έναντι των καταχρήσεων280
 • Κεφάλαιο Δέκατο283
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ283
 • Ι. Ανακοπή ερημοδικίας283
 • II. Έφεση285
 • IIΙ. Αναίρεση293
 • IV. Αναψηλάφηση296
 • V. Ανακοπή - Τριτανακοπή298
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο299
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ299
 • Ι. Προσωρινή εκτελεστότητα - Αναστολή εκτελέσεως300
 • ΙΙ. Εκτέλεση απόφασης επιδικάζουσας μισθούς υπερημερίας σε σχέση με την παροχή επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ301
 • ΙΙΙ. Προνομιακή - υπερπρονομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης και επί πτωχεύσεως303
 • IV. Ακατάσχετο μισθού309
 • V. Εκτέλεση κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ315
 • VI. Προσωπική κράτηση317
 • Κεφάλαιο Δωδέκατο321
 • ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ321
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις321
 • ΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος της παράλειψης προαγωγής325
 • ΙΙΙ. Η «κατά πλάσμα» προαγωγή333
 • IV. Η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων336
 • Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο339
 • ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ339
 • Ι. Εισαγωγή339
 • II. Πειθαρχικά όργανα341
 • III. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου342
 • IV.345
 • Α. Ταχεία κίνηση της πειθαρχικής δίωξης345
 • Β. Επαρκείς ενδείξεις ενοχής του διωκόμενου346
 • Γ. Απολογία διωκόμενου346
 • Δ. Η αρχή “in dubio pro reo”347
 • Ε. Η αρχή της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεων347
 • ΣΤ. Η αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου347
 • V. Πειθαρχικές ποινές348
 • VI. Ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων 349
 • VII. Εκτέλεση πειθαρχικής ποινής351
 • VIII. Συρροή πειθαρχικής, ποινικής και αστικής ευθύνης του εργαζόμενου 352
 • ΙΧ. Δικαστικός έλεγχος πειθαρχικών αποφάσεων353
 • Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο357
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ357
 • Ι. Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών357
 • II. Δικονομική μεταχείριση απεργίας363
 • IIΙ. Δικονομικό δίκαιο συνδικαλιστικών οργανώσεων365
 • Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο371
 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ371
 • Ι. Διαφορές σχετικά με τις δημοκρατικές διαδικασίες στους τόπους εργασίας (άρθρο 16 § 8 Ν 1264/1982)371
 • ΙΙ. Διαφορές σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό στοιχειωδών αναγκών (άρθρο 21 § 8 Ν 1264/1982)372
 • ΙΙΙ. Διαφορές για την αποκατάσταση συνδικαλιστών (άρθρο 24 § 7 N 1264/1982)373
 • IV. Προστασία εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις (άρθρο 17 Ν 1483/1984)373
 • V. Eγγραφή μέλους επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών (άρθρο 4 Ν 1712/1987)374
 • VΙ. Διαφορές σχετικά με την κατάρτιση συμφωνιών μεταξύ των συμβουλίων εργαζομένων και των εργοδοτών (άρθρο 12 § 4 Ν 1767/1988)375
 • VIΙ. Λοιπές αρμοδιότητες συμβουλίων εργαζομένων (άρθρο 15 § 2 Ν 1767/1988)375
 • VIII. Διαφορές για το κύρος διαιτητικών αποφάσεων (άρθρο 16Β Ν 1876/1990)375
 • ΙΧ. Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων (άρθρο 42 § 7 Ν 1892/1990)376
 • Χ. Προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης (άρθρο 9 ΠΔ 178/2002)377
 • ΧΙ. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (άρθρα 46 και 71 Ν 3850/2010)377
 • ΧΙΙ. Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (άρθρο 24 Ν 3996/2011)378
 • ΧΙΙΙ. Διαφορές της αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρα 14 § 1, 18-20 Ν 4443/2016)380
 • XIV. Διαφορές σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων για αδήλωτη εργασία (άρθρο 5 Ν 4554/2018)381
 • XV. Ποινική ευθύνη (άρθρο 28 Ν 3996/2011)381
 • Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο383
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ383
 • Ι. Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου και εργασιακές σχέσεις383
 • Α. Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης (άρθρο 88 Κανονισμού)385
 • Β. Αρχές επεξεργασίας - Προϋποθέσεις θεμιτής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων386
 • Γ. Η συγκατάθεση του εργαζομένου ως νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας386
 • Δ. Δικαιώματα εργαζομένων - Υποχρεώσεις Εργοδότη387
 • Ε. Συλλογή δεδομένων ειδικών κατηγοριών389
 • ΣΤ. Προστασία έναντι λήψης αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων394
 • Ζ. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό των ομίλων επιχειρήσεων395
 • ΙΙ.396
 • Α. Βιντεοεπιτήρηση εργαζομένων396
 • Β. Παρακολούθηση των επικοινωνιών και του Η/Υ των εργαζομένων399
 • Γ. Χρήση συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού403
 • Δ. Έλεγχος κοινωνικών δικτύων εργαζομένων406
 • III.407
 • Α. Άσκηση αγωγής από τον εργαζόμενο407
 • Β. Εκπροσώπηση των εργαζομένων ενώπιον του δικαστηρίου409
 • Γ. Χρήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων409
 • IV. Αντί επιλόγου411
 • Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο413
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ413
 • Ι. Το κανονιστικό πλαίσιο της ναυτικής εργασίας414
 • ΙΙ. Η διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων415
 • ΙΙΙ. Το Ναυτοδικείο422
 • IV. Η έδρα του εργοδότη423
 • V. Το εφαρμοστέο δίκαιο426
 • VI. Ο εργοδότης στη σύμβαση ναυτικής εργασίας428
 • VII. Σύμβαση ναυτολογήσεως432
 • VIII. Μισθολογικές συμφωνίες438
 • ΙΧ. Δεδουλευμένες αποδοχές445
 • Χ. Κάμψη της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο ναυτεργατικό δίκαιο450
 • XI. Λύση της σύμβασης ναυτολογήσεως 452
 • XII. Ναυτεργατικό ατύχημα454
 • ΧΙΙΙ. Παραγραφή ναυτεργατικών αξιώσεων 456
 • XIV. Προνόμια ναυτεργατικών απαιτήσεων457
 • XV. Απαγόρευση απόπλου 459
 • XVI. Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας459
 • XVII. Απεργία461
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο465
 • 0
 • 0