Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-771-4
Σελίδες: 376
Συγγραφέας: Γ. Παπάζογλου
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
Πρόλογος: Θ. Φορτσάκης

Aντικείμενο του βιβλίου «Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης - Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης» είναι η μελέτη της οργάνωσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Δήμων, με την ανάδειξη γεγονότων, μεταβολών και προβληματισμών πάνω σε πολιτιστικά ζητήματα με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, χωροταξικές και περιφερειακές διαστάσεις.

Eιδικότερα, το βιβλίο μελετά την πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τον ρόλο της στην κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη, όπως αυτή αναδύεται σε ένα Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, στη Θράκη, τον Δήμο Ξάνθης. Πρόκειται για μια περιοχή με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά όπου οι λαϊκές πολιτισμικές εκφράσεις όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ζωής των κατοίκων.  Σκοπός του εγχειριδίου είναι η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιφερειακών διαστάσεων των πολιτιστικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, προσεγγίζεται διεξοδικά η εξέταση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της αστικής αναζωογόνησης, η ευρωπαϊκή εμπειρία, η έρευνα της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Ξάνθης και η διερεύνηση χρήσιμων εργαλείων δράσης.

Πρόκειται για πρωτότυπη μελέτη, που γίνεται για πρώτη φορά για ελληνικό Δήμο. Βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης στατιστικών της UNESCO. Στο πλαίσιο της έρευνας, η συγγραφέας αξιοποίησε τα εργαλεία της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, τις αρχές της επιστήμης της κοινωνικής πολιτικής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της επικοινωνίας, των πολιτισμικών σπουδών, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο. Η συγγραφέας εξετάζει τις βασικές έννοιες, εστιάζει στην οικονομία του πολιτισμού, αναλύει τις πολιτικές κατευθύνσεις περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την άσκηση της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα μας, επισημαίνοντας παράλληλα τις σχετικές μελέτες σε διεθνές επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Ξάνθης. Η συγγραφέας αναφέρεται στους στόχους και τη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας, μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ξάνθης, αναλύει την πολιτιστική πολιτική, το περιβάλλον και γενικότερα την πολιτιστική εικόνα της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιτόπια έρευνα που διενήργησε η συγγραφέας για τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Ξάνθης, αποτυπώνοντας και τον αντίκτυπό τους σε σχέση με τα εμπειρικά αποτελέσματα και τη βάση στατιστικών της UNESCO.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι προτάσεις και τα εργαλεία για μια επιτυχημένη πολιτιστική πολιτική από τον Δήμο Ξάνθης και διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας από την ανάλυση ενός ελληνικού Δήμου.

Στο τέλος του πονήματος παρατίθεται πλήθος χρήσιμων παραρτημάτων, πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών, για την πληρέστερη τεκμηρίωση και κατανόηση της έρευνας, αλλά και για την περαιτέρω εμβάθυνση και επέκταση της προβληματικής που πραγματεύεται η μελέτη.

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών πολιτικών. Το ανά χείρας βιβλίο δύναται να αποτελέσει την αφορμή για την ανάπτυξη γόνιμου προβληματισμού σχετικού με το ρόλο της πολιτιστικής πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πολιτισμός, Κουλτούρα, Πολιτιστική Πολιτική - Βασικές έννοιες, ορισμοί και θεωρητικό υπόβαθρο9
 • 1.1 Πολιτισμός - Κουλτούρα: Θεωρητική αποσαφήνιση των όρων και εννοιολογική χρήση τους9
 • 1.2 Πολιτιστική πολιτική: Σκοποί και στόχοι16
 • 1.2.1 Πολιτιστική πολιτική και πολιτιστική διπλωματία19
 • 1.3 Πολιτιστική αποκέντρωση και πολιτιστική δημοκρατία - Ο ρόλος της Τ.Α.20
 • 1.4 Βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτιστική αποκέντρωση ως μοχλός αναζωογόνησης της πόλης24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η Οικονομία του Πολιτισμού29
 • 2.1 Ο Πολιτισμός από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές κινήσεις29
 • 2.2 Ο πολιτιστικός αντίκτυπος στη οικονομική ανάπτυξη31
 • 2.3 Ο ρόλος των πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών33
 • 2.3.1 Γενικό πλαίσιο33
 • 2.3.2 Πολιτισμός και Ανάπτυξη - Συνέργειες και Δράσεις - Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα34
 • 2.3.3 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Εννοιολογικό πλαίσιο και εθνικές προσεγγίσεις35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Περιφερειακή πολιτιστική πολιτική και ανάπτυξη στην Ευρώπη39
 • 3.1 Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική - Περιφερειακές ανισότητες39
 • 3.2 Το πλαίσιο και οι διαστάσεις της Πολιτιστικής πολιτικής της Ε.Ε.41
 • 3.3 Πολιτιστικοί θεσμοί της Ε.Ε.: Συμβολή στην περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη46
 • 3.3.1 Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης46
 • 3.3.2 Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων των πόλεων - Συμβολή στην πολιτιστική πρόοδο46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ευρωπαϊκή εμπειρία - Πολιτιστική Πολιτική και αναζωογόνηση ευρωπαϊκών δήμων48
 • 4.1 Άξονες παρεμβάσεων48
 • 4.2 Στρατηγικά διλήμματα51
 • 4.3 Το παράδειγμα των πολιτιστικών πρωτευουσών - Πετυχημένες πρακτικές από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης54
 • 4.4 Ευρωπαϊκή εμπειρία - Καλές πρακτικές δήμων59
 • 4.4.1 Οι Δήμοι στη Γαλλία60
 • 4.4.2 Οι Δήμοι στις Σκανδιναβικές χώρες της Φινλανδίας και της Σουηδίας63
 • 4.4.3 Οι Δήμοι στη Τουρκία65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μελέτες περίπτωσης σε διεθνές επίπεδο68
 • 5.1 Εισαγωγικά68
 • 5.2 Μελέτες69
 • 5.3 Μελέτη μεθοδολογίας για τα στατιστικά του πολιτισμού (Unesco 1999)75
 • 5.3.1 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη σχέση του Πολιτισμού και της Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Unesco75
 • 5.3.2 Πλαίσιο στατιστικών της Unesco76
 • 5.3.3 H ενότητα δεικτών της Unesco για το ρόλο του Πολιτισμού στην Ανάπτυξη (“The UNESCO Culture for Development Indicator Suite”)79
 • 5.4. Σύστημα Τοπικών Πολιτισμικών Δεικτών του F. Matarasso82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Άσκηση περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα - Η Τ.Α. φορέας άσκησης Πολιτιστικής Πολιτικής85
 • 6.1 Ο πολιτισμός στην Ελλάδα: Φορείς που ασκούν περιφερειακή πολιτική85
 • 6.2 Ο Ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων88
 • 6.3 Φορείς άσκησης τοπικής πολιτιστικής πολιτικής - Ο διευρυμένος ρόλος των ΟΤΑ91
 • 6.3.1 Εισαγωγή91
 • 6.3.2 Η Τ.A. ως θεσμός - Σχέδιο συνενώσεων «Καλλικράτης» και Πολιτιστική Πολιτική των νέων ΟΤΑ - Θεσμικές αλλαγές, ζητήματα και προκλήσεις93
 • 6.3.3 Πολιτιστικές αρμοδιότητες της Τ.Α. .96
 • 6.3.4 Η πολιτιστική πολιτική των Δήμων ως προστιθέμενη αξία: Αξιοποιώντας τους πολιτιστικούς πόρους101
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Μεθοδολογία της έρευνας108
 • 7.1 Ο χαρακτήρας της έρευνας108
 • 7.2 Μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος110
 • 7.3 Πολυκριτηριακή ανάλυση MAVT 115
 • 7.4 Στόχοι της έρευνας116
 • 7.5 Ερευνητικές υποθέσεις - Προβληματισμοί 117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο Δήμος της Ξάνθης σήμερα - Περιγραφή πεδίου έρευνας120
 • 8.1 Η Περιφέρεια της Θράκης120
 • 8.2 Ο νομός Ξάνθης126
 • 8.3 Η πόλη της Ξάνθης - Ιστορική Αναδρομή129
 • 8.4 Η Παλαιά Ξάνθη ή «Ξάνθη η διατηρητέα»132
 • 8.5 Ο Δήμος Ξάνθης σήμερα134
 • 8.5.1. Σύντομη παρουσίαση134
 • 8.5.2. Αναπτυξιακές υποδομές - Δίκτυα141
 • Δίκτυα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης142
 • 8.5.3 Η ανάπτυξη του πληθυσμού - Το πληθυσμιακό προφίλ 143
 • 8.5.4 Διοικητικές μεταβολές του Δήμου Ξάνθης - Ιστορικό συνενώσεων148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Πολιτιστική πολιτική στον Δήμο Ξάνθης και πολιτιστικοί πόροι151
 • 9.1 Εισαγωγικά151
 • 9.2 Πολιτιστικό προφίλ152
 • 9.2.1. Οι πολιτιστικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης152
 • 9.2.2. Πολιτιστικές Δομές156
 • 9.2.3 Τα Πολιτιστικά Ιδρύματα (Ίδρυμα Τσουδερού, Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.)157
 • 9.2.4. Ερασιτεχνικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι158
 • 9.3 Οργάνωση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου161
 • 9.3.1 Θρακικές λαογραφικές εορτές - Καρναβάλι164
 • 9.3.2 Γιορτές Παλιάς Πόλης166
 • 9.3.3 Γιορτές Νεολαίας168
 • 9.3.4 Χατζηδάκειο Φεστιβάλ169
 • 9.3.5 Εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων170
 • 9.3.6 Αδελφοποιήσεις171
 • 9.4. Η συνεισφορά του αθλητισμού στον πολιτιστικό τομέα 172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δ. Ξάνθης - Πολιτισμός: Δράσεις και Συνέργειες174
 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δ. Ξάνθης174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η επιτόπια έρευνα181
 • 11.1 Επιλογή Ερευνητικής Προσέγγισης και Δομή Ερωτηματολογίου181
 • 11.2. Ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας 183
 • 11.2.1 Περιγραφική Ανάλυση 184
 • 11.2.2 Ποσοτική Ανάλυση - Έλεγχοι ανεξαρτησίας x2186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Επαλήθευση των δεικτών της Unesco191
 • 12.1 «Βάση δεικτών του πολιτισμού για την ανάπτυξη της UNESCO»: Επαλήθευση των απαντήσεων με τους δείκτες μέτρησης 191
 • 1η Διάσταση: Διακυβέρνηση και πολιτιστικά δικαιώματα194
 • 2η Διάσταση: Κληρονομιά199
 • 3η Διάσταση: Επικοινωνία202
 • 4η Διάσταση: Οικονομία του πολιτισμού203
 • 5η Διάσταση: Συμμετοχή και κοινωνική συνοχή206
 • 6η Διάσταση:Εκπαίδευση210
 • 7η Διάσταση: Ισότητα214
 • 12.2 Ανακεφαλαίωση της επαλήθευσης της «Βάσης δεικτών του πολιτισμού για την ανάπτυξη, της UNESCO» στην περίπτωση της Ξάνθης220
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Προτάσεις για τον Δήμο Ξάνθης - Εργαλεία πετυχημένης πολιτικής228
 • 13.1 Διαπιστώσεις228
 • 13.2. Διοικητικά - Θεσμικά εργαλεία πολιτιστικής πολιτικής231
 • 13.2.1 Τοπικές Πολιτιστικές Δράσεις στο Δήμο Ξάνθης - Τοπικά σχέδια231
 • 13.2.2 Προγραμματικός σχεδιασμός από το Δήμο Ξάνθης232
 • 13.2.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Management στο Δήμο Ξάνθης233
 • 13.2.4 Δομές234
 • 13.2.5 Νέες Τεχνολογίες: Η αξιοποίηση από το Δήμο Ξάνθης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της πολιτιστικής πολιτικής235
 • 13.2.6 Επικοινωνιακή πολιτική στο Δήμο Ξάνθης - Μοντέλα επικοινωνίας236
 • 13.3 Οικονομικά εργαλεία - Πηγές χρηματοδοτήσεων του Δήμου Ξάνθης238
 • 13.3.1 Χορηγία238
 • 13.3.2 Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο Δήμο Ξάνθης - Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας239
 • 13.3.3 Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και εταιρική κοινωνική ευθύνη241
 • 13.4 Ευρωπαϊκά προγράμματα242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Συμπεράσματα244
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ257
 • Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγιο έρευνας 2013257
 • Παράρτημα Iα: Περιγραφική στατιστική - Απαντήσεις ερωτηματολογίου264
 • Παράρτημα ΙΙ: Πόρισμα Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής276
 • Παράρτημα ΙΙΙ: Νομοθεσία278
 • Παράρτημα ΙV: Η διοικητική δομή των κρατών - μελών της Ε.Ε. πριν την εφαρμογή του σχεδίου συνενώσεων «Πρόγραμμα Καλλικράτης»283
 • Παράρτημα V: Διοικητική διαίρεση των Περιφερειών πριν την εφαρμογή του σχεδίου συνενώσεων «Πρόγραμμα Καλλικράτης»286
 • Παράρτημα VI: Διατελέσαντες Δήμαρχοι Ξάνθης287
 • Παράρτημα VΙΙ: Εφημερίδες της Ξάνθης288
 • Παράρτημα VΙΙΙ: Ραδιόφωνα της Ξάνθης289
 • Παράρτημα VΙΧ: Δήλωση Εθελοντή - Εθελόντριας291
 • Παράρτημα Χ: Οργανόγραμμα Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης293
 • Παράρτημα ΧΙ: Έργα αποκατάστασης κτιρίων για πολιτιστική χρήση296
 • Παράρτημα ΧΙΙ: Πίνακας: Έσοδα και Έξοδα του Κ. Πολιτισμού 2011-2013298
 • Παράρτημα ΧΙII: Πληθυσμιακά στοιχεία Δήμου Ξάνθης299
 • Παράρτημα ΧIV: Έλεγχος Κανονικότητας301
 • Παράρτημα XV: Χάρτες302
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 305
 • ΠΗΓΕΣ333
 • Α΄ - Νόμοι333
 • Β΄ - Αποφάσεις333
 • Γ΄ - Έγγραφα Ευρωπαϊκής Ένωσης334
 • Δ΄ - Έγγραφα ΟΗΕ334
 • Ε΄ - Εκθέσεις - Προγράμματα334
 • ΣΤ΄ - Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις335
 • Αλφαβητικό ευρετήριο343
 • ΠΙΝΑΚΕΣ12
 • Πίνακας 29: Πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Δήμο Ξάνθης163
 • Πίνακας 1: Σύνοψη διαφορετικών προσεγγίσεων μαζικής κουλτούρας12
 • Πίνακας 2: Σύνοψη των διαφορετικών σημασιών των όρων κουλτούρα/πολιτισμός15
 • Πίνακας 3: Αλλαγές στην αντίληψη περί χώρου και χρόνου22
 • Πίνακας 4: Περίληψη των εθνικών προσεγγίσεων των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών36
 • Πίνακας 5: Μοντέλο / διαδικασία για τη μέτρηση του αντίκτυπου του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΚΠΔΒ)37
 • Πίνακας 6: Προτεραιότητες Πολιτιστικής Πολιτικής κρατών μελών της Ε.Ε.44
 • Πίνακας 7: Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες54
 • Πίνακας 8: Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ΠΠΕ56
 • Πίνακας 9Α: Μελέτες για τον αντίκτυπο του πολιτιστικού τομέα72
 • Πίνακας 9Β: Μελέτες για τον αντίκτυπο του πολιτιστικού τομέα73
 • Πίνακας 10: Κατηγοριοποίηση Matarasso82
 • Πίνακας 11: Τοπικοί Πολιτισμικοί Δείκτες Matarasso83
 • Πίνακας 12: Περίγραμμα του πολιτιστικού τομέα86
 • Πίνακας 13: Διαρθρωτικά Ταμεία στην Ελλάδα 2007-201389
 • Πίνακας 14: Διοικητική Δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης95
 • Πίνακας 15: Μελέτη περίπτωσης108
 • Πίνακας 16: Στρατηγικές για την αντιμετώπιση απειλών στην εγκυρότητα111
 • Πίνακας 17: Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες123
 • Πίνακας 18: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις/Φεστιβάλ Π.Ε. Α.Μ.Θ.124
 • Πίνακας 19: Κατανομή ΒΙ.ΠΕ. ανά Νομό και στο σύνολο της Περιφέρειας139
 • Πίνακας 20: Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης142
 • Πίνακας 21: Πυκνότητα μονίμου πληθυσμού144
 • Πίνακας 22: Εξέλιξη Πραγματικού Πληθυσμού Π.Ε. Θράκης (1991-2011)144
 • Πίνακας 23: Ομάδες ηλικιών Δήμων ΠΕ Ξάνθης146
 • Πίνακας 24: Δείκτης γήρανσης του πληθυσμού146
 • Πίνακας 25: Κατάσταση ασχολίας μονίμου πληθυσμού147
 • Πίνακας 26: Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας147
 • Πίνακας 27: Κτιριακές εγκαταστάσεις για την στέγαση των Ν.Π.154
 • Πίνακας 28: Πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Ξάνθης159
 • Πίνακας 30: Θέματα Καρναβαλιού166
 • Πίνακας 31: Προφίλ των συμμετεχόντων184
 • Πίνακας 32: Διαστάσεις της βάσης του πολιτισμού για την ανάπτυξη192
 • Πίνακας 33: Eρωτήσεις και απαντήσεις ερωτηματολογίου έρευνας199
 • Πίνακας 34: Πίνακας ερωτήσεων και απαντήσεων ερωτηματολογίου 204
 • Πίνακας 35: Ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης μονίμου πληθυσμού 210
 • Πίνακας 36: Επίπεδο Εκπαίδευσης στην Π.Ε. και στον Δήμο Ξάνθης211
 • Πίνακας 37Α: «Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ξάνθης διασώζουν ήθη, έθιμα και παραδόσεις;»211
 • Πίνακες 37Β: Ψυχαγωγία - Διασκέδαση212
 • Πίνακας 37Γ: Προώθηση νέας δημιουργίας212
 • Πίνακας 38: «Πόσο ενημερωμένος είστε για τις πολιτιστικές δράσεις;»213
 • Πίνακας 39: Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή της Ξάνθης224
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ25
 • Διάγραμμα 10: «H συμμετοχή σας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις πριν την οικονομική κρίση ήταν ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη;»207
 • Διάγραμμα 1: Το παλιό σχήμα της ανάπτυξης25
 • Διάγραμμα 2: Tο νέο σχήμα της ανάπτυξης25
 • Διάγραμμα 3: Τα πέντε στάδια του πολιτιστικού κύκλου77
 • Διάγραμμα 4: Οργανόγραμμα Δήμου Ξάνθης138
 • Διάγραμμα 5: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δήμων Ξάνθης 2001-2011144
 • Διάγραμμα 6: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης145
 • Διάγραμμα 7: «Οι πολιτιστικές δράσεις αποφέρουν πολιτικό όφελος;»197
 • Διάγραμμα 8: «Κατά πόσο επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα συνενώσεων Δήμων “Καλλικράτης”;»197
 • Διάγραμμα 9: «Πόσο συχνά συμμετέχετε στις ακόλουθες εκδηλώσεις εσείς και η οικογένειά σας;»206
 • Διάγραμμα 11: «Πώς θα περιγράφατε τη συμμετοχή σας στα πολιτιστικά;»208
 • Διάγραμμα 12: Εκπαιδευτικό κεφάλαιο214
 • Διάγραμμα 13: «Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τις επισκέψεις σας στις ακόλουθες εκδηλώσεις;»216
 • Διάγραμμα 14: «Σε τι βαθμό καλύπτουν οι δραστηριότητες τις προσωπικές σας ανάγκες όσον αφορά τον πολιτισμό;»217
 • Διάγραμμα 15: «Πώς θα αξιολογούσατε από το 0 έως το 10 την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών όσον αφορά τον πολιτισμό;»218
 • Διάγραμμα 16: «Πώς θα αξιολογούσατε από το 0 έως το 10 την ποιότητα των πολιτιστικών δράσεων της περιοχής σας»218
 • Διάγραμμα 17: Συνέργιες στόχων234
 • Διάγραμμα 18: Οικονομική κρίση - Επιδράσεις241
 • ΧΑΡΤΕΣ119
 • Χάρτης 1Α: Η Θράκη στην Ελλάδα119
 • Χάρτης 1Β: Η Ξάνθη στη Θράκη119
 • Χάρτης 2: Άξονες ανάπτυξης121
 • Χάρτης 3: Κατηγορίες περιοχών με προτεραιότητα στον τουρισμό122
 • Χάρτης 4: Νομός Ξάνθης127
 • Χάρτης 5: Σημαντικά σημεία της Θράκης128
 • Χάρτης 6: Ξάνθεια130
 • Χάρτης 7: Οδική σύνδεση Ξάνθη - Βουλγαρία135
 • Χάρτης 8Α: Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες136
 • Χάρτης 8Β: Εγνατία Οδός στην Α.Μ.Θ. - Σταθμοί διοδίων136
 • Χάρτης 9: Περιφέρεια Α.Μ.Θ.137
 • Χάρτης 10Α: Δήμοι Νομού Ξάνθης150
 • Χάρτης 10Β: Δήμοι Νομού Ξάνθης150
 • Χάρτης 11Α: Χαρτογραφική αναπαράσταση οδικού δικτύου175
 • Χάρτης 11Β: Χαρτογραφική αναπαράσταση οδικού δικτύου176
 • Χάρτης 12: Πομακοχώρια της Ξάνθης223
 • 0
 • 0