Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-771-4
Σελίδες: 376
Συγγραφέας: Γ. Παπάζογλου
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
Πρόλογος: Θ. Φορτσάκης

Aντικείμενο του βιβλίου «Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης - Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης» είναι η μελέτη της οργάνωσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Δήμων, με την ανάδειξη γεγονότων, μεταβολών και προβληματισμών πάνω σε πολιτιστικά ζητήματα με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, χωροταξικές και περιφερειακές διαστάσεις.

Eιδικότερα, το βιβλίο μελετά την πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τον ρόλο της στην κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη, όπως αυτή αναδύεται σε ένα Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, στη Θράκη, τον Δήμο Ξάνθης. Πρόκειται για μια περιοχή με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά όπου οι λαϊκές πολιτισμικές εκφράσεις όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ζωής των κατοίκων.  Σκοπός του εγχειριδίου είναι η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιφερειακών διαστάσεων των πολιτιστικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, προσεγγίζεται διεξοδικά η εξέταση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της αστικής αναζωογόνησης, η ευρωπαϊκή εμπειρία, η έρευνα της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Ξάνθης και η διερεύνηση χρήσιμων εργαλείων δράσης.

Πρόκειται για πρωτότυπη μελέτη, που γίνεται για πρώτη φορά για ελληνικό Δήμο. Βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης στατιστικών της UNESCO. Στο πλαίσιο της έρευνας, η συγγραφέας αξιοποίησε τα εργαλεία της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, τις αρχές της επιστήμης της κοινωνικής πολιτικής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της επικοινωνίας, των πολιτισμικών σπουδών, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο. Η συγγραφέας εξετάζει τις βασικές έννοιες, εστιάζει στην οικονομία του πολιτισμού, αναλύει τις πολιτικές κατευθύνσεις περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την άσκηση της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα μας, επισημαίνοντας παράλληλα τις σχετικές μελέτες σε διεθνές επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Ξάνθης. Η συγγραφέας αναφέρεται στους στόχους και τη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας, μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ξάνθης, αναλύει την πολιτιστική πολιτική, το περιβάλλον και γενικότερα την πολιτιστική εικόνα της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιτόπια έρευνα που διενήργησε η συγγραφέας για τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Ξάνθης, αποτυπώνοντας και τον αντίκτυπό τους σε σχέση με τα εμπειρικά αποτελέσματα και τη βάση στατιστικών της UNESCO.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι προτάσεις και τα εργαλεία για μια επιτυχημένη πολιτιστική πολιτική από τον Δήμο Ξάνθης και διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας από την ανάλυση ενός ελληνικού Δήμου.

Στο τέλος του πονήματος παρατίθεται πλήθος χρήσιμων παραρτημάτων, πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών, για την πληρέστερη τεκμηρίωση και κατανόηση της έρευνας, αλλά και για την περαιτέρω εμβάθυνση και επέκταση της προβληματικής που πραγματεύεται η μελέτη.

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών πολιτικών. Το ανά χείρας βιβλίο δύναται να αποτελέσει την αφορμή για την ανάπτυξη γόνιμου προβληματισμού σχετικού με το ρόλο της πολιτιστικής πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ33
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πολιτισμός, Κουλτούρα, Πολιτιστική Πολιτική - Βασικές έννοιες, ορισμοί και θεωρητικό υπόβαθρο41
 • 1.1 Πολιτισμός - Κουλτούρα: Θεωρητική αποσαφήνιση των όρων και εννοιολογική χρήση τους41
 • 1.2 Πολιτιστική πολιτική: Σκοποί και στόχοι48
 • 1.2.1 Πολιτιστική πολιτική και πολιτιστική διπλωματία51
 • 1.3 Πολιτιστική αποκέντρωση και πολιτιστική δημοκρατία - Ο ρόλος της Τ.Α.52
 • 1.4 Βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτιστική αποκέντρωση ως μοχλός αναζωογόνησης της πόλης56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η Οικονομία του Πολιτισμού61
 • 2.1 Ο Πολιτισμός από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές κινήσεις61
 • 2.2 Ο πολιτιστικός αντίκτυπος στη οικονομική ανάπτυξη63
 • 2.3 Ο ρόλος των πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών65
 • 2.3.1 Γενικό πλαίσιο65
 • 2.3.2 Πολιτισμός και Ανάπτυξη - Συνέργειες και Δράσεις - Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα66
 • 2.3.3 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Εννοιολογικό πλαίσιο και εθνικές προσεγγίσεις67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Περιφερειακή πολιτιστική πολιτική και ανάπτυξη στην Ευρώπη71
 • 3.1 Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική - Περιφερειακές ανισότητες71
 • 3.2 Το πλαίσιο και οι διαστάσεις της Πολιτιστικής πολιτικής της Ε.Ε.73
 • 3.3 Πολιτιστικοί θεσμοί της Ε.Ε.: Συμβολή στην περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη78
 • 3.3.1 Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης78
 • 3.3.2 Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων των πόλεων - Συμβολή στην πολιτιστική πρόοδο78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ευρωπαϊκή εμπειρία - Πολιτιστική Πολιτική και αναζωογόνηση ευρωπαϊκών δήμων80
 • 4.1 Άξονες παρεμβάσεων80
 • 4.2 Στρατηγικά διλήμματα83
 • 4.3 Το παράδειγμα των πολιτιστικών πρωτευουσών - Πετυχημένες πρακτικές από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης86
 • 4.4 Ευρωπαϊκή εμπειρία - Καλές πρακτικές δήμων91
 • 4.4.1 Οι Δήμοι στη Γαλλία92
 • 4.4.2 Οι Δήμοι στις Σκανδιναβικές χώρες της Φινλανδίας και της Σουηδίας95
 • 4.4.3 Οι Δήμοι στη Τουρκία97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μελέτες περίπτωσης σε διεθνές επίπεδο100
 • 5.1 Εισαγωγικά100
 • 5.2 Μελέτες101
 • 5.3 Μελέτη μεθοδολογίας για τα στατιστικά του πολιτισμού (Unesco 1999)107
 • 5.3.1 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη σχέση του Πολιτισμού και της Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Unesco107
 • 5.3.2 Πλαίσιο στατιστικών της Unesco108
 • 5.3.3 H ενότητα δεικτών της Unesco για το ρόλο του Πολιτισμού στην Ανάπτυξη (“The UNESCO Culture for Development Indicator Suite”)111
 • 5.4. Σύστημα Τοπικών Πολιτισμικών Δεικτών του F. Matarasso114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Άσκηση περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα - Η Τ.Α. φορέας άσκησης Πολιτιστικής Πολιτικής117
 • 6.1 Ο πολιτισμός στην Ελλάδα: Φορείς που ασκούν περιφερειακή πολιτική117
 • 6.2 Ο Ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων120
 • 6.3 Φορείς άσκησης τοπικής πολιτιστικής πολιτικής - Ο διευρυμένος ρόλος των ΟΤΑ123
 • 6.3.1 Εισαγωγή123
 • 6.3.2 Η Τ.A. ως θεσμός - Σχέδιο συνενώσεων «Καλλικράτης» και Πολιτιστική Πολιτική των νέων ΟΤΑ - Θεσμικές αλλαγές, ζητήματα και προκλήσεις125
 • 6.3.3 Πολιτιστικές αρμοδιότητες της Τ.Α. .128
 • 6.3.4 Η πολιτιστική πολιτική των Δήμων ως προστιθέμενη αξία: Αξιοποιώντας τους πολιτιστικούς πόρους133
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Μεθοδολογία της έρευνας140
 • 7.1 Ο χαρακτήρας της έρευνας140
 • 7.2 Μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος142
 • 7.3 Πολυκριτηριακή ανάλυση MAVT 147
 • 7.4 Στόχοι της έρευνας148
 • 7.5 Ερευνητικές υποθέσεις - Προβληματισμοί 149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο Δήμος της Ξάνθης σήμερα - Περιγραφή πεδίου έρευνας152
 • 8.1 Η Περιφέρεια της Θράκης152
 • 8.2 Ο νομός Ξάνθης158
 • 8.3 Η πόλη της Ξάνθης - Ιστορική Αναδρομή161
 • 8.4 Η Παλαιά Ξάνθη ή «Ξάνθη η διατηρητέα»164
 • 8.5 Ο Δήμος Ξάνθης σήμερα166
 • 8.5.1. Σύντομη παρουσίαση166
 • 8.5.2. Αναπτυξιακές υποδομές - Δίκτυα173
 • Δίκτυα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης174
 • 8.5.3 Η ανάπτυξη του πληθυσμού - Το πληθυσμιακό προφίλ 175
 • 8.5.4 Διοικητικές μεταβολές του Δήμου Ξάνθης - Ιστορικό συνενώσεων180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Πολιτιστική πολιτική στον Δήμο Ξάνθης και πολιτιστικοί πόροι183
 • 9.1 Εισαγωγικά183
 • 9.2 Πολιτιστικό προφίλ184
 • 9.2.1. Οι πολιτιστικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης184
 • 9.2.2. Πολιτιστικές Δομές188
 • 9.2.3 Τα Πολιτιστικά Ιδρύματα (Ίδρυμα Τσουδερού, Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.)189
 • 9.2.4. Ερασιτεχνικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι190
 • 9.3 Οργάνωση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου193
 • 9.3.1 Θρακικές λαογραφικές εορτές - Καρναβάλι196
 • 9.3.2 Γιορτές Παλιάς Πόλης198
 • 9.3.3 Γιορτές Νεολαίας200
 • 9.3.4 Χατζηδάκειο Φεστιβάλ201
 • 9.3.5 Εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων202
 • 9.3.6 Αδελφοποιήσεις203
 • 9.4. Η συνεισφορά του αθλητισμού στον πολιτιστικό τομέα 204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δ. Ξάνθης - Πολιτισμός: Δράσεις και Συνέργειες206
 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δ. Ξάνθης206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η επιτόπια έρευνα213
 • 11.1 Επιλογή Ερευνητικής Προσέγγισης και Δομή Ερωτηματολογίου213
 • 11.2. Ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας 215
 • 11.2.1 Περιγραφική Ανάλυση 216
 • 11.2.2 Ποσοτική Ανάλυση - Έλεγχοι ανεξαρτησίας x2218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Επαλήθευση των δεικτών της Unesco223
 • 12.1 «Βάση δεικτών του πολιτισμού για την ανάπτυξη της UNESCO»: Επαλήθευση των απαντήσεων με τους δείκτες μέτρησης 223
 • 1η Διάσταση: Διακυβέρνηση και πολιτιστικά δικαιώματα226
 • 2η Διάσταση: Κληρονομιά231
 • 3η Διάσταση: Επικοινωνία234
 • 4η Διάσταση: Οικονομία του πολιτισμού235
 • 5η Διάσταση: Συμμετοχή και κοινωνική συνοχή238
 • 6η Διάσταση:Εκπαίδευση242
 • 7η Διάσταση: Ισότητα246
 • 12.2 Ανακεφαλαίωση της επαλήθευσης της «Βάσης δεικτών του πολιτισμού για την ανάπτυξη, της UNESCO» στην περίπτωση της Ξάνθης252
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ260
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Προτάσεις για τον Δήμο Ξάνθης - Εργαλεία πετυχημένης πολιτικής260
 • 13.1 Διαπιστώσεις260
 • 13.2. Διοικητικά - Θεσμικά εργαλεία πολιτιστικής πολιτικής263
 • 13.2.1 Τοπικές Πολιτιστικές Δράσεις στο Δήμο Ξάνθης - Τοπικά σχέδια263
 • 13.2.2 Προγραμματικός σχεδιασμός από το Δήμο Ξάνθης264
 • 13.2.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Management στο Δήμο Ξάνθης265
 • 13.2.4 Δομές266
 • 13.2.5 Νέες Τεχνολογίες: Η αξιοποίηση από το Δήμο Ξάνθης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της πολιτιστικής πολιτικής267
 • 13.2.6 Επικοινωνιακή πολιτική στο Δήμο Ξάνθης - Μοντέλα επικοινωνίας268
 • 13.3 Οικονομικά εργαλεία - Πηγές χρηματοδοτήσεων του Δήμου Ξάνθης270
 • 13.3.1 Χορηγία270
 • 13.3.2 Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο Δήμο Ξάνθης - Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας271
 • 13.3.3 Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και εταιρική κοινωνική ευθύνη273
 • 13.4 Ευρωπαϊκά προγράμματα274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Συμπεράσματα276
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ289
 • Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγιο έρευνας 2013289
 • Παράρτημα Iα: Περιγραφική στατιστική - Απαντήσεις ερωτηματολογίου296
 • Παράρτημα ΙΙ: Πόρισμα Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής308
 • Παράρτημα ΙΙΙ: Νομοθεσία310
 • Παράρτημα ΙV: Η διοικητική δομή των κρατών - μελών της Ε.Ε. πριν την εφαρμογή του σχεδίου συνενώσεων «Πρόγραμμα Καλλικράτης»315
 • Παράρτημα V: Διοικητική διαίρεση των Περιφερειών πριν την εφαρμογή του σχεδίου συνενώσεων «Πρόγραμμα Καλλικράτης»318
 • Παράρτημα VI: Διατελέσαντες Δήμαρχοι Ξάνθης319
 • Παράρτημα VΙΙ: Εφημερίδες της Ξάνθης320
 • Παράρτημα VΙΙΙ: Ραδιόφωνα της Ξάνθης321
 • Παράρτημα VΙΧ: Δήλωση Εθελοντή - Εθελόντριας323
 • Παράρτημα Χ: Οργανόγραμμα Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης325
 • Παράρτημα ΧΙ: Έργα αποκατάστασης κτιρίων για πολιτιστική χρήση328
 • Παράρτημα ΧΙΙ: Πίνακας: Έσοδα και Έξοδα του Κ. Πολιτισμού 2011-2013330
 • Παράρτημα ΧΙII: Πληθυσμιακά στοιχεία Δήμου Ξάνθης331
 • Παράρτημα ΧIV: Έλεγχος Κανονικότητας333
 • Παράρτημα XV: Χάρτες334
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 337
 • ΠΗΓΕΣ365
 • Α΄ - Νόμοι365
 • Β΄ - Αποφάσεις365
 • Γ΄ - Έγγραφα Ευρωπαϊκής Ένωσης366
 • Δ΄ - Έγγραφα ΟΗΕ366
 • Ε΄ - Εκθέσεις - Προγράμματα366
 • ΣΤ΄ - Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις367
 • Αλφαβητικό ευρετήριο375
 • ΠΙΝΑΚΕΣ44
 • Πίνακας 29: Πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Δήμο Ξάνθης195
 • Πίνακας 1: Σύνοψη διαφορετικών προσεγγίσεων μαζικής κουλτούρας44
 • Πίνακας 2: Σύνοψη των διαφορετικών σημασιών των όρων κουλτούρα/πολιτισμός47
 • Πίνακας 3: Αλλαγές στην αντίληψη περί χώρου και χρόνου54
 • Πίνακας 4: Περίληψη των εθνικών προσεγγίσεων των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών68
 • Πίνακας 5: Μοντέλο / διαδικασία για τη μέτρηση του αντίκτυπου του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΚΠΔΒ)69
 • Πίνακας 6: Προτεραιότητες Πολιτιστικής Πολιτικής κρατών μελών της Ε.Ε.76
 • Πίνακας 7: Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες86
 • Πίνακας 8: Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ΠΠΕ88
 • Πίνακας 9Α: Μελέτες για τον αντίκτυπο του πολιτιστικού τομέα104
 • Πίνακας 9Β: Μελέτες για τον αντίκτυπο του πολιτιστικού τομέα105
 • Πίνακας 10: Κατηγοριοποίηση Matarasso114
 • Πίνακας 11: Τοπικοί Πολιτισμικοί Δείκτες Matarasso115
 • Πίνακας 12: Περίγραμμα του πολιτιστικού τομέα118
 • Πίνακας 13: Διαρθρωτικά Ταμεία στην Ελλάδα 2007-2013121
 • Πίνακας 14: Διοικητική Δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης127
 • Πίνακας 15: Μελέτη περίπτωσης140
 • Πίνακας 16: Στρατηγικές για την αντιμετώπιση απειλών στην εγκυρότητα143
 • Πίνακας 17: Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες155
 • Πίνακας 18: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις/Φεστιβάλ Π.Ε. Α.Μ.Θ.156
 • Πίνακας 19: Κατανομή ΒΙ.ΠΕ. ανά Νομό και στο σύνολο της Περιφέρειας171
 • Πίνακας 20: Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης174
 • Πίνακας 21: Πυκνότητα μονίμου πληθυσμού176
 • Πίνακας 22: Εξέλιξη Πραγματικού Πληθυσμού Π.Ε. Θράκης (1991-2011)176
 • Πίνακας 23: Ομάδες ηλικιών Δήμων ΠΕ Ξάνθης178
 • Πίνακας 24: Δείκτης γήρανσης του πληθυσμού178
 • Πίνακας 25: Κατάσταση ασχολίας μονίμου πληθυσμού179
 • Πίνακας 26: Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας179
 • Πίνακας 27: Κτιριακές εγκαταστάσεις για την στέγαση των Ν.Π.186
 • Πίνακας 28: Πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Ξάνθης191
 • Πίνακας 30: Θέματα Καρναβαλιού198
 • Πίνακας 31: Προφίλ των συμμετεχόντων216
 • Πίνακας 32: Διαστάσεις της βάσης του πολιτισμού για την ανάπτυξη224
 • Πίνακας 33: Eρωτήσεις και απαντήσεις ερωτηματολογίου έρευνας231
 • Πίνακας 34: Πίνακας ερωτήσεων και απαντήσεων ερωτηματολογίου 236
 • Πίνακας 35: Ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης μονίμου πληθυσμού 242
 • Πίνακας 36: Επίπεδο Εκπαίδευσης στην Π.Ε. και στον Δήμο Ξάνθης243
 • Πίνακας 37Α: «Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ξάνθης διασώζουν ήθη, έθιμα και παραδόσεις;»243
 • Πίνακες 37Β: Ψυχαγωγία - Διασκέδαση244
 • Πίνακας 37Γ: Προώθηση νέας δημιουργίας244
 • Πίνακας 38: «Πόσο ενημερωμένος είστε για τις πολιτιστικές δράσεις;»245
 • Πίνακας 39: Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή της Ξάνθης256
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ57
 • Διάγραμμα 10: «H συμμετοχή σας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις πριν την οικονομική κρίση ήταν ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη;»239
 • Διάγραμμα 1: Το παλιό σχήμα της ανάπτυξης57
 • Διάγραμμα 2: Tο νέο σχήμα της ανάπτυξης57
 • Διάγραμμα 3: Τα πέντε στάδια του πολιτιστικού κύκλου109
 • Διάγραμμα 4: Οργανόγραμμα Δήμου Ξάνθης170
 • Διάγραμμα 5: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δήμων Ξάνθης 2001-2011176
 • Διάγραμμα 6: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης177
 • Διάγραμμα 7: «Οι πολιτιστικές δράσεις αποφέρουν πολιτικό όφελος;»229
 • Διάγραμμα 8: «Κατά πόσο επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα συνενώσεων Δήμων “Καλλικράτης”;»229
 • Διάγραμμα 9: «Πόσο συχνά συμμετέχετε στις ακόλουθες εκδηλώσεις εσείς και η οικογένειά σας;»238
 • Διάγραμμα 11: «Πώς θα περιγράφατε τη συμμετοχή σας στα πολιτιστικά;»240
 • Διάγραμμα 12: Εκπαιδευτικό κεφάλαιο246
 • Διάγραμμα 13: «Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τις επισκέψεις σας στις ακόλουθες εκδηλώσεις;»248
 • Διάγραμμα 14: «Σε τι βαθμό καλύπτουν οι δραστηριότητες τις προσωπικές σας ανάγκες όσον αφορά τον πολιτισμό;»249
 • Διάγραμμα 15: «Πώς θα αξιολογούσατε από το 0 έως το 10 την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών όσον αφορά τον πολιτισμό;»250
 • Διάγραμμα 16: «Πώς θα αξιολογούσατε από το 0 έως το 10 την ποιότητα των πολιτιστικών δράσεων της περιοχής σας»250
 • Διάγραμμα 17: Συνέργιες στόχων266
 • Διάγραμμα 18: Οικονομική κρίση - Επιδράσεις273
 • ΧΑΡΤΕΣ151
 • Χάρτης 1Α: Η Θράκη στην Ελλάδα151
 • Χάρτης 1Β: Η Ξάνθη στη Θράκη151
 • Χάρτης 2: Άξονες ανάπτυξης153
 • Χάρτης 3: Κατηγορίες περιοχών με προτεραιότητα στον τουρισμό154
 • Χάρτης 4: Νομός Ξάνθης159
 • Χάρτης 5: Σημαντικά σημεία της Θράκης160
 • Χάρτης 6: Ξάνθεια162
 • Χάρτης 7: Οδική σύνδεση Ξάνθη - Βουλγαρία167
 • Χάρτης 8Α: Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες168
 • Χάρτης 8Β: Εγνατία Οδός στην Α.Μ.Θ. - Σταθμοί διοδίων168
 • Χάρτης 9: Περιφέρεια Α.Μ.Θ.169
 • Χάρτης 10Α: Δήμοι Νομού Ξάνθης182
 • Χάρτης 10Β: Δήμοι Νομού Ξάνθης182
 • Χάρτης 11Α: Χαρτογραφική αναπαράσταση οδικού δικτύου207
 • Χάρτης 11Β: Χαρτογραφική αναπαράσταση οδικού δικτύου208
 • Χάρτης 12: Πομακοχώρια της Ξάνθης255
 • 0
 • 0