Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-562-717-1
Σελίδες: 490
Συγγραφέας: Π. Βαφειάδου, Α. Δανηλάτου
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας

Το παρόν έργο, που εντάσσεται στην μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τρίτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η ανάπτυξη των οικείων ζητημάτων γίνεται κατ΄ αλφαβητική σειρά, με γνώμονα τις σχέσεις στις οποίες ανακύπτει η αξίωση αποζημίωσης, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να εντοπίζει με μια απλή φυλλομέτρηση το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του και να μην χάνεται με χρονοβόρες αναζητήσεις σε μια ποικιλία συγγραμμάτων γενικού περιεχομένου. Στον παρόντα τόμο εξετάζονται οι εφαρμογές του θεσμού της αποζημίωσης στη δικαιόχρηση, τη διοίκηση αλλοτρίων, τις δουλείες, τη δωρεά, τις εμπορικές μισθώσεις, την εμπορική αντιπροσωπεία, την εντολή και τις εργατικές διαφορές. Μετά τη συνοπτική, αλλά πλήρη θεωρητική εξέταση κάθε λήμματος, του οποίου προτάσσεται εμπεριστατωμένο αλφαβητικό ευρετήριο, ακολουθεί πλούσια συλλογή νομολογιακού υλικού, καθώς και μία επιλογή αντιπροσωπευτικών και χρηστικών υποδειγμάτων.

 • ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ1
 • ΘΕΩΡΙΑ1
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ3
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ5
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ5
 • Α. Αποζημίωση λόγω αδυναμίας παροχής ή υπερημερίας5
 • Β. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης6
 • Γ. Αποζημίωση λόγω προστασίας της γεωγραφικής περιοχής του Λήπτη έναντι των άλλων ληπτών του Δικτύου Franchise (σύμβαση υπέρ τρίτου)8
 • Δ. Η αποζημίωση στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων δικαιόχρησης στο διαδίκτυο8
 • Ε. Ευθύνη των μερών της σύμβασης δικαιόχρησης προς τρίτους συναλλασσόμενους8
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ9
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ13
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ13
 • Α. Αδυναμία παροχής και υπερημερία14
 • Β. Παραγραφή14
 • Γ. Διάφορα15
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ17
 • Αγωγή προς αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης από το δότη εξαιτίας αντισυμβατικής συμπεριφοράς του λήπτη17
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ21
 • ΘΕΩΡΙΑ21
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ23
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ25
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ25
 • Α. Οι υποχρεώσεις του διοικητή αλλοτρίων25
 • Β. Προσδιορισμός της ευθύνης του διοικητή αλλοτρίων29
 • Γ. Οι υποχρεώσεις του κυρίου της υπόθεσης33
 • Δ. Υποχρεώσεις του διοικητή στη μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων35
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ36
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ39
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ39
 • Α. Οι υποχρεώσεις του διοικητή αλλοτρίων40
 • Β. Οι υποχρεώσεις του κυρίου της υπόθεσης41
 • Γ. Δικονομικά43
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ45
 • 1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη διεξαγωγής της υπόθεσης προς το συμφέρον του κυρίου45
 • 2. Αγωγή απόδοσης δαπανών47
 • ΔΟΥΛΕΙΕΣ49
 • ΘΕΩΡΙΑ49
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ52
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ55
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ55
 • Α. Διακρίσεις δουλειών55
 • Β. Πραγματικές δουλείες56
 • Γ. Προσωπικές δουλείες78
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ105
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ113
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ113
 • Α. Πραγματικές δουλείες115
 • Β. Προσωπικές δουλείες128
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ135
 • 1. Αγωγή άρθρου 1132 ΑΚ (αναγνώριση της δουλείας, άρση της προσβολής και παράλειψη αυτής στο μέλλον)135
 • 2. Αγωγή για παροχή διόδου από το δικαστήριο έναντι ανάλογης αποζημίωσης138
 • 3. Αγωγή του άρθρου 1128 ΑΚ (για μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας)140
 • 4. Αγωγή του άρθρου 1173 ΑΚ (για αναγνώριση του δικαιώματος της επικαρπίας, απόδοση της νομής του και παύση κάθε διατάραξης στο μέλλον)143
 • ΔΩΡΕΑ145
 • ΘΕΩΡΙΑ145
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ148
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ149
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ149
 • Α. Η ευθύνη του δωρητή149
 • Β. Η αδυναμία παροχής153
 • Γ. Η υπερημερία του δωρητή154
 • Δ. Ελαττώματα του πράγματος - Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων156
 • Ε. Η υποχρέωση προς αποζημίωση στη δωρεά υπό τρόπο159
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ159
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ161
 • 1. Υποχρέωση του δωρητή για αποζημίωση εξαιτίας αδυναμίας του για παροχή λόγω δόλου161
 • 2. Υποχρέωση του δωρητή για αποζημίωση λόγω αδυναμίας παροχής εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας (βοηθός εκπλήρωσης)163
 • 3. Υποχρέωση του δωρητή για αποζημίωση λόγω υπόσχεσης περί μη ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων (θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος, περαιτέρω ζημία)165
 • 4. Υποχρέωση του δωρητή προς αποζημίωση λόγω υπερημερίας (καρποί του πράγματος)167
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ169
 • ΘΕΩΡΙΑ169
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ172
 • 1. EΙΣΑΓΩΓΗ177
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ177
 • Α. Αποζημίωση εκ του ΠΔ 34/95177
 • Β. Αποζημίωση εκ του Αστικού Κώδικα189
 • Γ. Δικονομικά193
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ200
 • Α. Αποζημίωση εκ του ΠΔ 34/95200
 • Β. Αποζημίωση εκ του Αστικού Κώδικα205
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ207
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ208
 • Α. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας για ιδιόχρηση210
 • Β. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας για ανοικοδόμηση214
 • Γ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας από ΟΤΑ215
 • Δ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της μίσθωσης από το μισθωτή215
 • Ε. Ακάλυπτοι χώροι, Διατηρητέα218
 • ΣΤ. Αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας218
 • Ζ. Αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο224
 • Η. Αποζημίωση του εκμισθωτή λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσης ή λόγω εγκατάλειψης του μισθίου226
 • Θ. Αποζημίωση λόγω παράνομης παρακράτησης του μισθίου227
 • Ι. Αποζημίωση λόγω ελαττώματος του μισθίου ή λόγω έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας229
 • ΙΑ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας για σπουδαίο λόγο232
 • ΙΒ. Αποζημίωση λόγω λύσης της μίσθωσης λόγω απαλλοτρίωσης233
 • ΙΓ. Δικονομικά234
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ235
 • 1. Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου αγορασθέντος με συνάλλαγμα για ιδιόχρηση235
 • 2. Αγωγή απόδοσης χρήσης ακάλυπτου χώρου για ιδιόχρηση και αναγνώρισης μη ύπαρξης υποχρέωσης για αποζημίωση του μισθωτή238
 • 3. Αγωγή για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτή λόγω αποβολής του από το μίσθιο για ιδιόχρηση241
 • 4. Αγωγή αποζημίωσης και επανεγκατάστασης λόγω παράλειψης της ιδιόχρησης243
 • 5. Αγωγή αποζημίωσης λόγω επανεκμίσθωσης εντός διετίας σε τρίτον (32 παρ. 1β ΠΔ 34/1995) και αποκατάστασης περαιτέρω ζημιών245
 • 6. Αγωγή για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτή λόγω όμοιας χρήσης του μισθίου248
 • 7. Αγωγή για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτή που απεβλήθη από το μίσθιο για ανοικοδόμηση250
 • 8. Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου για ιδιoκατοίκηση και αποζημίωση252
 • 9. Αγωγή για αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας254
 • 10. Αγωγή για αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας επί λήγουσας μίσθωσης ακάλυπτου χώρου256
 • 11. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής του μισθίου258
 • 12. Αγωγή κατά του μισθωτή για αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο260
 • 13. Αγωγή αποζημίωσης λόγω εγκατάλειψης του μισθίου262
 • 14. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη δυνατότητας χρήσης του μισθίου λόγω πραγματικών ελαττωμάτων του264
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ267
 • ΘΕΩΡΙΑ267
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ269
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ271
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ271
 • Α. Η Αποζημίωση πελατείας271
 • Β. Ανόρθωση περαιτέρω ζημίας275
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ276
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ279
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ279
 • Α. Αποζημίωση πελατείας280
 • Β. Αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας282
 • Γ. Λόγοι αποζημίωσης283
 • Δ. Διάφορα284
 • ΕΝΤΟΛΗ287
 • ΘΕΩΡΙΑ287
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ290
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ293
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ293
 • Α. Ευθύνη του εντολοδόχου293
 • Β. Ευθύνη του εντολέα301
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ307
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ309
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ309
 • Α. Ευθύνη του εντολοδόχου310
 • Β. Ευθύνη του εντολέα316
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ321
 • 1. Αγωγή του εντολέα κατά του εντολοδόχου για αποζημίωση λόγω πταίσματος κατά την εκλογή του υποκατάστατου321
 • 2. Αγωγή του εντολέα απευθείας κατά του υποκατάστατου για αποζημίωση323
 • 3. Αγωγή του εντολοδόχου κατά του εντολέα για αποζημίωση λόγω ζημιών κατά την εκτέλεση της εντολής325
 • ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ329
 • ΘΕΩΡΙΑ329
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ330
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ333
 • 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ333
 • Ι. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ333
 • ΙΙ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ356
 • 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ358
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ365
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ367
 • Ι. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ372
 • Α. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ372
 • Β. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ375
 • Γ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ) ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ423
 • ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ438
 • Α. Μη ύπαρξη υποχρέωσης αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης λόγω παρόδου του συμφωνημένου χρόνου438
 • Β. Η υποχρέωση προς αποζημίωση που απορρέει από τη λύση της σύμβασης εργασίας λόγω καταγγελίας για σπουδαίο λόγο439
 • Γ. Άκυρη σύμβαση443
 • Δ. Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ως προϋπόθεση εγκυρότητας της καταγγελίας443
 • III. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ444
 • A. Όρος περί υπολογισμού του ύψους της αποζημίωσης λόγω λήξεως της σύμβασης444
 • Β. Αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων444
 • Γ. Διάφορα444
 • ΙV. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ445
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ447
 • 1. Αγωγή για αποζημίωση λόγω καταγγελίας για σπουδαίο λόγο. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου447
 • 2. Αγωγή για συμπλήρωση αποζημίωσης. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου449
 • 3. Αγωγή για καταβολή αποζημίωσης. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου451
 • 4. Αγωγή για καταβολή δόσης αποζημίωσης. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου453
 • 5. Αγωγή για καταβολή αποζημίωσης και ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου455
 • 6. Αγωγή για αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και υποβολής ψευδούς μήνυσης για αξιόποινη πράξη και αίτημα για ικανοποίηση ηθικής βλάβης457
 • 7. Αγωγή για αποζημίωση λόγω παροχής εκτός έδρας εργασίας459
 • 8. Αγωγή κληρονόμου για καταβολή αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης461
 • 9. Αγωγή του εργοδότη για αποζημίωση463
 • 10. Αγωγή για αποζημίωση λόγω καταγγελίας χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου465