Ακυρωτικές διαφορές κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €18.00
ΝΠ €28.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-778-3
Σελίδες: 144
Συγγραφέας: Δ. Τομαράς

Το ζήτημα των αποσπαστών πράξεων είναι ένα δυσχερές δικονομικό ζήτημα. Η θεωρία των αποσπαστών πράξεων είναι γαλλικής προελεύσεως, υιοθετηθείσα και από την ελληνική νομολογία.

Η μονογραφία «Διοικητικές Αποσπαστές Πράξεις» φιλοδοξεί να συμβάλει στη μελέτη των προβλημάτων που αναφύονται από τον ορισμό των αποσπαστών διοικητικών πράξεων και τα είδη αυτών κατά τις ακυρωτικές διαφορές του προσυμβατικού σταδίου και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.  Προκειμένου να δοθεί μία πλήρης εικόνα των αποσπαστών διοικητικών πράξεων, εξετάζονται ισοτίμως τόσον εκείνες που αποσπώνται από τις συμβάσεις δημοσίου δικαίου, όσο και αυτές που αποχωρίζονται από συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως. Ειδικότερα διευκρινίζονται οι έννοιες της επιλογής αναδόχου, των κανονιστικών ρητρών και των μονομερών παρεμβάσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Στο Πρώτο μέρος του έργου αναλύονται οι μονομερείς διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με την κατάρτιση των συμβάσεων της Διοικήσεως. Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται οι διοικητικές συμβάσεις που είναι αποσπαστές από την διαδικασία εκτελέσεως της συμβάσεως. Σε ξεχωριστές ενότητες αναλύονται οι αποσπαστές διοικητικές πράξεις που ερείδονται επί κανονιστικών ρητρών,  καθώς επίσης και η πρόωρη λύση των συμβάσεων της Διοίκησης. Επιπλέον ειδική αναφορά γίνεται στους δικαιούχους προσβολής των αποσπαστών πράξεων και στους λόγους ακυρώσεως που προβάλλουν.  

 • 0
 • Πρόλογος0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ0
 • Ι. Η έννοια της αποσπαστής πράξεως 17
 • ΙΙ. Η σύνθετη ενέργεια της Διοικήσεως23
 • ΙΙΙ. Το φαινόμενο του αποχωρισμού28
 • Μέρος Πρώτον Μονομερείς Διοικητικές Πράξεις σχετικές με την κατάρτιση των συμβάσεων της Διοικήσεως0
 • Κεφάλαιο Α΄ Ποιες είναι οι προσβαλλόμενες πράξεις35
 • α) Επί διοικητικών συμβάσεων 35
 • 1. Διοικητικές πράξεις δια των οποίων δίδεται η εξουσιοδότηση καταρτίσεως μιάς διοικητικής συμβάσεως36
 • 2. Διοικητικές πράξεις σχετικές προς την διαδικασία επιλογής37
 • 3. Διοικητικές πράξεις δια των οποίων καταρτίζεται η σύμβαση39
 • β) Επί συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 41
 • 1. Ιστορικά στοιχεία της ελληνικής νομολογίας 42
 • 2. Οι γαλλικές μέθοδοι χαρακτηρισμού των πράξεων οι οποίες προετοιμάζουν την κατάρτιση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως46
 • 3. Οι σύγχρονες λύσεις της ελληνικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας49
 • Κεφάλαιο Β΄ Ποιοι οι δικαιούχοι προσβολής των αποσπαστών πράξεων και ποιους λόγους ακυρώσεως προβάλλουν52
 • α) Τα δικαιώματα των τρίτων52
 • 1. Η έννοια του τρίτου52
 • 2. Οι εκ μέρους των τρίτων προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως 58
 • β) Τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων της Διοικήσεως62
 • 1. Γενική προβληματική του ζητήματος63
 • Περιεχόμενα0
 • 2. Η γαλλική νομολογία 65
 • 3. Η ελληνική νομολογία 66
 • Κεφάλαιο Γ΄ Οι συνέπειες της ακυρώσεως μιας αποσπαστής πράξεως σχετικής με την κατάρτιση της συμβάσεως της Διοικήσεως68
 • α) Ο «πλατωνικός χαρακτήρας» της ακυρώσεως των αποσπαστών πράξεων69
 • 1. Οι απόψεις του επιτρόπου Ρομιέ69
 • 2. Η παλαιά νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας71
 • β) Η θεωρία της αυτομάτου ακυρώσεως της συμβάσεως, λόγω της προηγουμένης ακυρώσεως αποσπαστής πράξεως σχετικής με την κατάρτισή της72
 • 1. Η γαλλική θεωρία 72
 • 2. Η ελληνική θεωρία 74
 • γ) Περί επιλογής μεταξύ πλειόνων λύσεων77
 • 1. Οι υπό του επιτρόπου Σβάρτς προταθείσες λύσεις77
 • 2. Τα εν Ελλάδι ισχύοντα 80
 • Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους84
 • Μέρος Δεύτερον Διοικητικές Πράξεις αποσπαστές από την διαδικασία εκτελέσεως της συμβάσεως0
 • Κεφάλαιο Α΄ Διοικητικές πράξεις ανεξάρτητες της συναφθείσης συμβάσεως, οι οποίες όμως επηρεάζουν την εκτέλεση αυτής89
 • α) Αστυνομικά και ελεγκτικά μέτρα λαμβανόμενα υπό της Διοικήσεως89
 • 1. Αστυνομικά και ελεγκτικά μέτρα αφορώντα σε διοικητικές συμβάσεις 90
 • 2. Ελεγκτικά μέτρα αφορώντα σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως93
 • β) Διοικητικές πράξεις εκδοθείσες δυνάμει ειδικών νόμων 96
 • Κεφάλαιο Β΄ Αποσπαστές διοικητικές πράξεις ερειδόμενες επί κανονιστικών ρητρών104
 • α) Οι απόψεις των θεωρητικών 105
 • 1. Γενική προβληματική του ζητήματος των κανονιστικών ρητρών 105
 • 2. Οι εν Ελλάδι προταθείσες λύσεις 109
 • β) Νομολογία σχετική με το θέμα των κανονιστικών ρητρών112
 • 1. Η γαλλική νομολογία 112
 • 2. Η ελληνική νομολογία 115
 • Κεφάλαιο Γ΄ Η πρόωρη λύση των συμβάσεων της Διοικήσεως121
 • α) Η λύση των διοικητικών συμβάσεων δια μονομερών πράξεων της Διοικήσεως ή άλλων ΝΠΔΔ 122
 • 1. Αιτήσεις ακυρώσεως των αντισυμβαλλομένων της Διοικήσεως 123
 • 2. Αιτήσεις ακυρώσεως τρίτων 126
 • β) Η πρόωρη λύση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως127
 • 1. Απολύσεις συμβασιούχων υπαλλήλων δια λόγους πειθαρχικούς ή αναδιοργανώσεως της δημοσίας υπηρεσίας εις την οποίαν εργάζονται128
 • 2. Απολύσεις των επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της Διοικήσεως δυνάμει ειδικού νομοθετήματος130
 • 3. Διοικητικές πράξεις δια των οποίων επιλύονται άλλες συμβάσεις της Διοικήσεως132
 • Συμπεράσματα Δεύτερου Μέρους 133
 • Τελικά Συμπεράσματα 133
 • Βιβλιογραφία 135
 • Α. Ελληνική 135
 • Β. Γαλλική139
 • Γ. Χρήσιμες ιστοσελίδες141
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο143
 • 0
 • 0