Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-777-6
Σελίδες: 400
Συγγραφέας: Ε. Νίνα - Παζαρζή

Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και ειδικότερα στο πεδίο της εργασίας ήταν το χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Εντούτοις, παρά την αριθμητική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές στα ποσοτικά στοιχεία ανάμεσα στις διάφορες χώρες και χάσμα στην εργασία ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν μεν, στη διάχυση των νέων αντιλήψεων για την ισότητα των φύλων, στην ενίσχυση της προώθησης των ίσων ευκαιριών και στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην οικονομική και επαγγελματική ζωή, ταυτόχρονα όμως δημιουργήθηκαν νέα εμπόδια και διαχωριστικές γραμμές.

Η ακαδημαϊκή ενασχόληση με το Φύλο, από αρκετούς επιστημονικούς κλάδους, είναι σήμερα σημαντική και πολύπλευρη. Επίσης, πολυάριθμα είναι τα σχετικά με το θέμα πολιτικά κείμενα, ενημερωτικά φυλλάδια, δημοσιογραφικά άρθρα και κείμενα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Η παρούσα έκδοση έχει δύο κύριους στόχους: πρώτος στόχος είναι να ενημερωθούν και να προβληματιστούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ώστε να τους καταστήσει κοινωνούς μιας διαφορετικής οπτικής και προσέγγισης σε θέματα του αντικειμένου σπουδών τους.

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο εντάσσεται ένα άρθρο που εμπιστεύτηκε στη συγγραφέα η γνωστή ερευνήτρια θεμάτων Φύλου Catherine Hakim. Κύριος λόγος αυτής της επιλογής είναι η παρουσίαση απόψεων που συχνά έχουν προκαλέσει την οξεία κριτική μερίδας της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως των φεμινιστριών ερευνητριών της Μ. Βρετανίας, για την κριτική που ασκεί στο έργο της η Hakim σε κυριαρχούσες φεμινιστικές θεωρίες (φεμινιστικούς μύθους όπως τις ονομάζει). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη και την αναγνώστρια να ενημερωθεί μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει θεωρητικούς προβληματισμούς και ερωτήματα για τις σχέσεις των φύλων στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται κριτικά οι κύριες κοινωνιολογικές και φεμινιστικές θεωρίες και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά κύριες θεωρητικές εξηγήσεις της οικονομικής επιστήμης για την συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στις σπουδές φύλου στα πανεπιστήμια και στη συνέχεια το έκτο περιλαμβάνει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα θέματα φύλου. Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά της συμμετοχής των φύλων στην εργασία και στο όγδοο κεφάλαιο η κατάσταση της ισότητας των Φύλων σύμφωνα με τις εκθέσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής και του EIGE.

Τα επόμενα κεφάλαια, 9 και 10, αναφέρονται στα ευρήματα ερευνών που έχω διεξαχθεί από τη συγγραφέα για θέματα φύλου. Έτσι, το ένατο κεφάλαιο ασχολείται με την εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα και την θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις και παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας για την επιχειρηματικότητα των γυναικών και το δέκατο με την εργαζόμενες γυναίκες στις Τράπεζες. Το ενδέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στην έρευνα για την διερεύνηση αντιλήψεων των φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εργασία. Στα κεφάλαια 12 και 13 παρουσιάζεται η ποιοτική ανάλυση τηλεοπτικών και διαδικτυακών διαφημίσεων σχετικών με την ισότητα των φύλων. Το επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή το δέκατο τέταρτο, αναφέρεται στη λειτουργία των κέντρων στήριξης των εργαζομένων γυναικών στις Ε.Δ. ως καλή πρακτική και το κεφάλαιο 15 στα μέτρα πολιτικής για την ενδοοικογενειακή βία. Τέλος στον επίλογο παρατίθενται οι κύριες πολιτικές της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων στην εργασία.

 • 0
 • Περιεχόμενα0
 • Πρόλογος0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 122
 • Feminist Myths of the 21st Century Catherine Hakim22
 • 1.1. Equal opportunities policies are successful22
 • 1.2. European gender equality policies23
 • 1.3. The ILO’s landmark study24
 • 1.4. Scandinavian policies as the way forward?25
 • 1.5. Social and economic development is a mixed blessing?26
 • 1.6. Higher female employment is not the answer26
 • 1.7. Case studies of the professions and management27
 • 1.8. Men and women do not differ at all in careerist attitudes, values and life goals28
 • 1.9. Family-friendly policies are essential for gender equality32
 • 1.10. Family-friendly policies make companies profitable32
 • 1.11. All jobs and careers can be domesticated, with imagination33
 • 1.12. Women have a different managerial style34
 • 1.13. Women do more work than men34
 • 1.14. Families need two incomes in order to survive35
 • 1.15. Time for a rethink?35
 • 1.16. Do the myths matter?36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 239
 • Φύλο και αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: θεωρητικοί προβληματισμοί39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 353
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και έρευνες για τη γυναικεία εργασία53
 • Εισαγωγή53
 • 3.1. Θεωρητικές εξηγήσεις54
 • 3.1.1. Κοινωνιολογικές54
 • 3.1.2. Φεμινιστικές58
 • 3.1.3. Η θεωρία του «Κύκλου Ζωής»61
 • 3.2. Έρευνες για τη Γυναικεία Εργασία63
 • 3.2.1. Ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά63
 • 3.2.2. Η θέση των γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα και οι διακρίσεις66
 • Επίλογος69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 473
 • Θεωρητικές εξηγήσεις της οικονομικής επιστήμης73
 • 4.1. Σχολή των θεσμολόγων και θεωρία των κατατμημένων αγορών εργασίας73
 • 4.2. Θεωρία της προσφοράς της γυναικείας εργασίας75
 • 4.3. Μαρξιστικές θεωρίες79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 583
 • Σπουδές Φύλου83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 695
 • Νομοθεσία95
 • 6.1. Εθνική Νομοθεσία95
 • 6.1.1. Σύνταγμα95
 • 6.1.2. Νόμοι95
 • 6.2. Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης106
 • 6.3. Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)114
 • 6.4. Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης115
 • 6.5. Συνήγορος του Πολίτη115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7119
 • Φύλο και εργασία119
 • Εισαγωγή119
 • 7.1. Οριζόντιος και κάθετος Επαγγελματικός Διαχωρισμός121
 • 7.2. Μισθολογικό Χάσμα123
 • 7.3. Φύλο και μάνατζμεντ124
 • 7.4. Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις και επιχειρηματικότητα των γυναικών129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8141
 • Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη141
 • 8.1. «2017 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»141
 • 8.2. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020152
 • 8.3. Πίνακας για την απασχόληση Ανδρών και Γυναικών στην Ε.Ε.159
 • 8.4. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9175
 • Εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα175
 • 9.1 Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό175
 • 9.1.1. Η απασχόληση των γυναικών κατά ηλικία176
 • 9.1.2. Η απασχόληση των γυναικών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας177
 • 9.1.3. Η απασχόληση των γυναικών κατά ομάδες ατομικών επαγγελμάτων178
 • 9.1.4. Θέση στο επάγγελμα178
 • 9.1.5. Επίπεδο εκπαίδευσης179
 • 9.1.6. Η ανεργία των γυναικών180
 • 9.1.7. Οι άτυπες μορφές απασχόλησης181
 • 9.2 Οι παράγοντες που εμποδίζουν την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας181
 • 9.3 Γυναικεία επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα183
 • 9.3.1 Γυναικεία επιχειρηματικότητα186
 • 9.3.2 Χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων189
 • 9.3.3 Eπιχειρηματική δράση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10201
 • Εργαζόμενες γυναίκες στον τραπεζικό τομέα201
 • Εισαγωγή201
 • 10.1. Απασχόληση στον τραπεζικό Τομέα202
 • 10.2. Έρευνα για τις Γυναίκες Εργαζόμενες στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα211
 • 10.2.1. Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ευρημάτων της Έρευνας212
 • 10.2.2. Γυναίκες «Διευθύντριες»213
 • 10.2.3. Γυναίκες «Λογιστές Α»214
 • Επίλογος219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11231
 • Ισότητα των φύλων στην εργασία: απόψεις φοιτητών και φοιτητριών231
 • Εισαγωγή231
 • 11.1. Προηγούμενες Έρευνες232
 • 11.2. Ερμηνεία των ευρημάτων234
 • 11.3. Συμπεράσματα238
 • 11.4. Ευρήματα240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12249
 • Αναπαραστάσεις της εργαζόμενης γυναίκας στις τηλεοπτικές διαφημίσεις249
 • Εισαγωγή249
 • 12.1. Ταυτότητα της έρευνας250
 • 12.2. Ανάλυση - Ερμηνεία251
 • 12.2.1. Πρώτη περίοδος251
 • 12.2.2. Δεύτερη περίοδος252
 • 12.3.1. Τρίτη περίοδος253
 • 12.4.1. Τέταρτη περίοδος255
 • Επίλογος256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13265
 • Νέες τεχνολογίες και η εικόνα του φύλου στην διαδικτυακή διαφήμιση265
 • Εισαγωγή265
 • 13.1. Μεθοδολογία267
 • 13.2. Αποτελέσματα της έρευνας269
 • Επίλογος272
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14277
 • Κέντρα στήριξης των εργαζομένων γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις: Μια καλή πρακτική277
 • Εισαγωγή277
 • 14.1. Δίκτυο Κέντρων Στήριξης279
 • 14.2. Λειτουργία των Κέντρων Στήριξης281
 • 14.3. Προτάσεις για τη Δράση 6283
 • 14.4. Έρευνα του Πλαισίου Λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων284
 • 14.5. Συμπεράσματα και Προτάσεις πολιτικής286
 • Επίλογος287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15293
 • Violence against women in Greece: Key points from a Research project for Domestic Violence293
 • Introduction293
 • 15.1. The Greek context295
 • 15.1.1. Legislation and Judicial Approach297
 • 15.2.1. The Role of the Police299
 • 15.3.1. Services and Interventions299
 • 15.4.1. Policy and Measures303
 • 15.2. Recommendations for interventions304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16311
 • Αντί Επιλόγου Ισότητα των Φύλων και Ευρωπαϊκές Πολιτικές311
 • 16.1. Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές Απασχόλησης (GENDER MAINSTREAMING)311
 • 16.1.1. Ορισμός της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου314
 • 16.1.2. Τα Τέσσερα Βήματα της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου316
 • 16.1.3. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές Απασχόλησης317
 • 16.1.4. Ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας318
 • 16.1.5. Πολιτικές περί αμοιβών και σταδιοδρομίας320
 • 16.1.6. Πολιτικές συνδυασμού322
 • 16.1.7. Πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια324
 • 16.2. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»326
 • 16.2.1. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση326
 • 16.2.2. Οι προτεραιότητες της ατζέντας327
 • 16.3. Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την Αλληλεγγύη - Progress (2007-2013)334
 • 16.3.1. Οι γενικοί στόχοι334
 • 16.3.2. Απασχόληση334
 • 16.3.3. Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση335
 • 16.3.4. Όροι εργασίας335
 • 16.3.5. Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία336
 • 16.3.6. Ισότητα των φύλων336
 • 16.4. Πρόγραμμα Equal337
 • 16.4.1. Γενικές αρχές338
 • 16.4.2. Θεματική προσέγγιση338
 • 16.4.3. Εταιρική σχέση340
 • 16.4.4. Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν340
 • 16.4.5. Διάδοση και αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο341
 • 16.5. Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015341
 • 16.6. Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020342
 • 16.7. Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): Προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης343
 • 16.7.1. Μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση344
 • 16.7.2. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης345
 • 16.7.3. Ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών345
 • 16.7.4. Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου346
 • 16.8. Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2000, «προς μια κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)»346
 • 16.9. Πέμπτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την παροχή ίσων ευκαιριών (2001-2006)348
 • 16.9.1. Στόχοι348
 • 16.9.2. Κοινοτικές δράσεις348
 • 16.9.3. Συνοχή και συμπληρωματικότητα349
 • 16.10. Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)349
 • 16.10.1. Επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας επί ίσοις όροις για τις γυναίκες και τους άνδρες349
 • 16.10.2. Αρμονικός συνδυασμός ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής350
 • 16.10.3. Ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων350
 • 16.10.4. Η εξάλειψη κάθε μορφής βίας βασισμένης στο φύλο351
 • 16.10.5. Η εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου351
 • 16.10.6. Η προαγωγή της ισότητας στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές351
 • 16.10.7. Επανεξέταση της νομοθεσίας352
 • 16.10.8. Ευαισθητοποίηση352
 • 16.10.9. Καλύτερες στατιστικές και περισσότερη έρευνα352
 • Βιβλιογραφία357
 • 0
 • 0